Е-декларація: посадові особи комунального підприємства

KNEU’s Lawyers (Alternative Legal Service Providers )Category: QuestionsЕ-декларація: посадові особи комунального підприємства
Діана asked 2 years ago

Відповідно до частини 1 статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» особи, зазначені пунктом 1, підпункту “а” пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація), за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.
Прошу Вашої допомоги знайти роз’яснення, чи вважаються «посадовими особами юридичних осіб публічного права» відповідно до підпункту «а» пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» заступники директора, головний інженер та керівники структурних підрозділів (начальники відділів, секторів тощо) комунального підприємства, враховуючи, що відповідно до Статуту підприємства лише директор розпоряджається майном та коштами підприємства, має право діяти від імені підприємства у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, укладати правочини та контракти.

1 Answers
cornelius1937 Staff answered 2 years ago

Повноваження директора комунального підприємства не є виключним критерієм, за яким особу можна кваліфікувати як посадову особу публічної юридичної особи.  
Для вирішення питання, чи є особа посадовою, слід виходити з правозастосовної практики, згідно з якою головним критерієм віднесення особи до кола посадових осіб є наявність у неї організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій. 
При цьому, Пленум Верховного суду України в Постанові від 26 квітня 2002 року № 5 «Про судову практику у справах про хабарництво» зазначив, що організаційно-розпорядчими обов’язками є обов’язки щодо здійснення керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах або організаціях незалежно від форм власності.  
Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних, колективних або приватних підприємств, установ або організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів (начальники цехів, завідуючі відділами, лабораторіями, кафедрами), їхні заступники, особи, які керують ділянками робіт (майстри, виконроби, бригадири та ін.).  
Водночас під адміністративно-господарськими обов’язками розуміються обов’язки з управління або розпоряджання державним, колективним або приватним майном (встановлення порядку його зберігання, переробки, реалізації, забезпечення контролю за цими операціями тощо). Такі повноваження в тому чи іншому обсязі мають начальники планово-господарських, постачальницьких, фінансових відділів і служб, завідуючі складами, магазинами, майстернями, ательє, їхні заступники, керівники відділів підприємств, відомчі ревізори і контролери та ін.  
Щодо визначення поняття “юридична особа публічного права” і “комунальне підприємство” інформуємо, що згідно з положеннями частини другої статті 81 Цивільного кодексу України юридичною особою публічного права визначається юридична особа, яка створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим чи органу місцевого самоврядування. 
Таким чином, юридична особа публічного права утворюється,  зокрема, компетентним органом місцевого самоврядування.
Відповідно до положень ст. 78 Господарського кодексу України комунальне унітарне підприємство утворюється компетентним органом місцевого самоврядування в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його управління.  
Враховуючи викладене, вважаємо: 
1) комунальне підприємство є юридичною особою публічного права; 
2) заступники директора, головного інженера та керівників структурних підрозділів (начальники відділів, секторів тощо) комунального підприємства є  посадовими особами юридичної особи публічного права. 
Разом з тим, звертаємо увагу на існування гострої проблеми розмежування понять «посадова особа» і «службова особа» в чинному законодавстві України, що потребує окремого дослідження.
Додатково дивіться:
  Лист Міністерства Юстиції України (11.03.2014 № 1050-0-4-14-1111 “Щодо застосування антикорупційного законодавства”)  
Пункт 3 Роз’яснення НАЗК від 11 серпня 2016 року №3
Відповідь НАЗК “Енергоатом”
 
KNEU’s Lawyers