Положення про організацію освітнього процесу

 

 Введено в дію наказом від 30.06.2017р. № 537

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Нормативно-правове забезпечення організації освітнього процесу

Положення про організацію освітнього процесу (далі – Положення) розроблене відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», Указу Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» від 25 червня 2013 р.
№ 344/2013, Державної національної програми «Освіта» («Україна ХХІ століття»), наказу МОН України від 16.10.2009 № 943 «Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи», Методичних рекомендацій щодо запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових документів у вищих навчальних закладах (лист МОН України від 26.02.2010 № 1/9-119)
і на підставі внутрішніх нормативних документів: Continue reading Положення про організацію освітнього процесу

Дистанційна форма навчання – Положення (PDF)

Положення про організацію навчального процесу із застосуванням дистанційних технологій (далі — Положення) визначає основні засади організації та проведення навчання як в умовах географічної віддаленості студента і викладача, так і безпосередньо в Університеті, на основі використання сучасних можливостей технологій дистанційного навчання.

Повний текст:

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗА ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ (PDF)