Вимоги до тестів

Вимоги до тестів:

Тестові завдання готуються студентом на базі питань із змісту навчальної дисципліни і повинні охоплювати ключові поняття та терміни даної навчальної дисципліни. Кількість тестів дорівнює 10.

При підготовці тесту студент повинен використовувати закриту форму тестових завдань.

Тестові завдання закритої форми – це завдання на вибір правильної відповіді з запропонованих варіантів. Основна частина завдання формулюється у вигляді чіткого твердження, яке у варіантах відповідей продовжується у правильному або хибному ствердженні. Завдання формулюється стисло, як правило, в формі речення, що складається з 7-8 слів. В основну частину завдання необхідно включати якнайбільше слів, залишаючи для відповідей не більше 2-4 найбільш важливих, ключових для даної проблеми понять. З тексту завдання необхідно виключити всі асоціації, які сприяють вибору правильної відповіді за допомогою здогаду. Тестове завдання повинно бути сформульовано чітко і виключати його неоднозначність трактування.

Зміст тестового завдання не повинен містити повторів, подвійних заперечень або сленгу. Формулювання тестового завдання повинно бути виражено в розповідній формі і виключати запитання. В формулюванні завдання не повинно бути наказової форми (наприклад, виберіть, вкажіть і т.п.). У тестовому завданні не повинні відображатись суб’єктивна думка або розуміння окремого автора.

Тестові завдання закритої форми повинні містити чотири варіантів відповідей на кожне запитання. Правильні варіанти відповідей на завдання повинні бути виділені жирним шрифтом. Серед запропонованих варіантів відповідей повинна бути тільки одна вірна відповідь. Відсутність вірної відповіді серед запропонованих не допускається. Всі відповіді до одного завдання повинні бути приблизно одинакові за кількістю слів. У відповідях не рекомендується використовувати слова «всі вірні», «ні одного вірного», «ніколи», «завжди» і т.п., оскільки вони в окремих випадках сприяють вгадуванню вірної відповіді.

Загальна кількість підготовлених тестових завдань повинна бути не менше 10 тестів, які охоплюють весь зміст робочої програми.

Критерії оцінювання виконаної роботи:

16-20 балів – всі 10 тестових завдань відповідають вимогам, які пред’являються до даного виду робіт: тестові завдання охоплюють весь зміст робочої програми, завдання сформульовані чітко, логічно і не допускають припущення або здогадки; виділено вірні відповіді.

10-15 балів – в цілому студент вірно виконав завдання, однак робота має окремі недоліки: тестові завдання охоплюють не всю, але більшу частину  змісту робочої програми.

6-9 балів – в цілому студент вірно виконав завдання, однак робота має істотні недоліки: тестові завдання охоплюють тільки половину змісту робочої програми; формулювання окремих завдань не повністю відповідає встановленим вимогам (при формулюванні завдання студент використав більше 10 слів, а у відповідях – більше 5 слів); у тестовому завданні не виділено вірної відповіді.

3-5 бали – в цілому студент вірно виконав завдання, однак робота має істотні недоліки: тестові завдання охоплюють меншу половину змісту робочої програми; формулювання окремих завдань не повністю відповідає встановленим вимогам (формулювання не чітке, сформульовано з порушенням правил логіки, допускає здогадки, запропонованих відповідей менше 4 або взагалі немає вірної (невірної) відповіді).

1-2 бали – студент частково  виконав завдання, робота має істотні недоліки: тестові завдання охоплюють менше половини змісту робочої програми; формулювання окремих завдань не повністю відповідає встановленим вимогам (формулювання не чітке, використано наказову форму або запитальну, завдання сформульовано з порушенням правил логіки, допускає здогадки, запропонованих відповідей менше 4 або взагалі немає вірної (невірної) відповіді).

0 балів – виконані тестові завдання повністю не відповідають встановленим для даного виду робіт вимогам.

Share