Зміст дисципліни за темами (господарське право)

Тема 1. Загально-правові засади господарської діяльності. 

Поняття та предмет господарського права. Історико-правові аспекти виникнення і розвитку господарського права. Поняття господарської діяльності. Господарські відносини. Види господарської  діяльності. Учасники відносин у сфері господарювання. Підприємництво і непідприємницька господарська діяльність. Загальні принципи господарювання. Учасники відносин у сфері господарювання. Конституційні основи правопорядку в сфері господарської діяльності. Нормативне-правове регулювання господарської діяльності. Загальні гарантії прав підприємців. Відповідальність суб’єктів підприємництва. Діяльність іноземних підприємців в Україні.

Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності. Правовий статус Державної регуляторної служби України. Дозвільна система у сфері господарювання. Порядок державної реєстрації суб’єктів підприємництва. Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Порядок ліцензування господарської діяльності. Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.

Обмеження монополізму та захист суб’єктів господарювання від недобросовісної конкуренції. Контроль за здійсненням господарської діяльності. Правовий статус органів, уповноважених здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності.

 Тема 2. Суб’єкти господарювання. 

Поняття суб’єкта господарювання. Види суб’єктів господарювання. Фізична особа – підприємець. Господарські організації – юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України. Державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до Господарського кодексу України. Поняття юридичної особи. Види юридичних осіб. Ім’я юридичної особи. Правоздатність юридичної особи. Дієздатність юридичної особи. Фіктивна діяльність суб’єкта господарювання. Філії і представництва юридичної особи. Створення юридичної особи. Вимоги до установчих документів юридичної особи. Ліквідація юридичної особи. Підприємство як організаційна форма господарювання. Види та організаційні форми підприємств. Об’єднання підприємств.  Поняття господарського товариства. Види господарських товариств. Порядок створення господарського товариства. Правовий статус акціонерного товариства. Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю. Кредитні спілки в господарській діяльності. Порядок створення кредитної спілки. Благодійні і неприбуткові організацій в господарській діяльності.

 Тема 3. Майнова основа господарювання.

Правовий режим майна суб’єктів господарювання. Право власності як основне речове право у сфері господарювання. Зміст права власності. Здійснення права власності. Непорушність права власності. Державна реєстрація речових прав. Правовий статус Державної служби інтелектуальної власності України.

Право власності Українського народу. Право приватної власності. Право державної власності. Право комунальної власності. Поняття і види права спільної власності. Майно у сфері господарювання. Джерела формування майна суб’єктів господарювання. Цінні папери у складі майна суб’єктів господарювання. Право інтелектуальної власності. Об’єкти права інтелектуальної власності. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування. Право інтелектуальної власності на торговельну марку. Корпоративні права. Організаційно-установчі права власника. Право господарського відання. Право оперативного управління.

Набуття та припинення права власності. Набувальна давність.  Речові права на чуже майно. Захист права власності.

 Тема. 4. Договори в сфері господарювання.

Поняття та види правочинів. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину. Форма правочину. Вимоги до письмової форми правочину.

Поняття та види договору. Зміст договору. Укладення, зміна і розірвання договору. Підстави для зміни або розірвання договору. Правові наслідки зміни або розірвання договору.

Загальний порядок укладення господарських договорів. Істотні умови господарських договорів

Попередній договір. Публічний договір. Договір приєднання. Договір купівлі-продажу. Договір підряду. Договір зберігання. Договір позички. Договір про надання послуг. Договір доручення. Договір позики. Кредитний договір.

Тема 5. Господарські зобов’язання.

Поняття зобов’язання. Сторони у зобов’язанні. Підстави виникнення зобов’язання. Види зобов’язань. Співвідношення цивільно-правових і господарських зобов’язань. Заміна кредитора і боржника у зобов’язанні.

Виконання зобов’язання. Строк виконання зобо’язання. Місце виконання зобов’язання.

Види забезпечення виконання зобов’язання.  Неустойка. Порука. Гарантія. Завдаток. Застава. Притримання.

Припинення зобов’язання.

 Тема 6. Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання.

Господарсько-правова відповідальність учасників господарських відносин. Підстави господарсько-правової відповідальності.

Господарські санкції як правовий засіб відповідальності у сфері господарювання. Види господарських санкцій.

Відшкодування збитків у сфері господарювання. Склад та розмір відшкодування збитків. Порядок і умови відшкодування збитків. Поняття штрафних санкцій. Розмір штрафних санкцій. Порядок застосування штрафних санкцій. Оперативно-господарські санкції. Види оперативно-господарських санкцій. Поняття та види адміністративно-господарських санкцій. Відшкодування моральної шкоди.

 Тема 7. Правове регулювання банкрутства.

Поняття неплатоспроможності. Поняття банкрутства. Учасники у справах про банкрутство. Суб’єкт банкрутства. Кредитори неплатоспроможних боржників.  Боржник. Арбітражний керуючий.

Заходи щодо запобігання банкрутству боржника. Провадження у справах про банкрутство. Заява про порушення справи про банкрутство. Відзив боржника. Розгляд позовних вимог кредиторів до боржника.Забезпечення вимог кредиторів.

Процедури, що застосовуються до неплатоспроможного боржника. Розпорядження майном боржника. Мирова угода. Санація (відновлення платоспроможності) боржника. Майнові активи неплатоспроможного боржника. Ліквідація банкрута. Іноземна процедура банкрутства.

 Тема 8. Особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання. 

Особливості правового регулювання господарсько-торговельної діяльності. Поставка. Контрактація сільськогосподарської продукції. Енергопостачання. Оренда майна та лізинг. Міна (бартер). Зберігання у товарному складі.

Комерційне посередництво (агентські відносини) у сфері господарювання. Агентський договір. Правове регулювання перевезення вантажів. Договір перевезення вантажу. Правове регулювання капітального будівництва. Договір підряду на капітальне будівництво.

Правове регулювання інноваційної діяльності. Договір на створення і передачу науково-технічної продукції.

Особливості правового регулювання фінансової діяльності. Правовий статус банків. Організаційно-правові форми банків. Правове регулювання банківських операцій. Форми та види банківського кредиту. Кредитний договір. Факторингові операції. Договір факторингу.

Особливості правового регулювання страхової діяльності. Суб’єкти страхової діяльності. Договір страхування.

Використання у підприємницькій діяльності прав інших суб’єктів господарювання (комерційна концесія). Договір комерційної концесії.

 Тема 9. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Поняття та суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. Види зовнішньоекономічної діяльності. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій. Зовнішньоекономічні договори (контракти). Non-disclosure agreement. Memorandum of understanding. Правила Інкотермс. Митне регулювання при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Захист прав та законних інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

 Тема 10. Захист прав суб’єктів господарювання.

Поняття судочинства. Право на звернення до суду за захистом. Способи захисту, які застосовуються судом. Змагальність сторін. Автоматизована система документообігу суду. Право на звернення до господарського суду. Справи, підвідомчі господарським судам. Міжнародний комерційний арбітражний суд. Третейські суди. Сторони в судовому процесі. Права та обов’язки сторін. Строк вирішення спору. Прийняття рішення. Виконавче провадження. Сторони виконавчого провадження Строк здійснення виконавчого провадження.

Share