Контактні заняття

Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання.

Контактні заняття у студентів заочної форми навчання проводяться з використанням інноваційних технологій, які дозволяють активізувати навчальний процес вивчення навчальної дисципліни «Правове регулювання господарської діяльності».

Студенти на контактних заняттях повинні мати достатній рівень теоретичної підготовки і опрацювати визначений перелік програмних питань, які розглядаються в окремих темах навчальної дисципліни, та брати активну участь в експрес-опитуванні, мозкових штурмах, круглих столах, в роботі малих груп тощо при розгляді проблемних питань.

 ЗАНЯТТЯ №1.

Тема 1. Загально-правові засади господарської  діяльності.

Мета: формування базових знань щодо загальних правових засад господарської діяльності, ознайомлення з основними поняттями і категоріями правового регулювання у сфері господарювання.

План заняття

 1. Установча лекція та дискусія з питань:
 2. Поняття та види господарської діяльності.
 3. Поняття та види господарських відносин.
 4. Нормативно-правове забезпечення господарської діяльності.
 5. Міні-семінар – розгорнута бесіда.

3.Тестовий контроль знань.

Перелік компетентностей:

 1. Отримання теоретичних знань про правове регулювання господарської діяльності.
 2. Засвоєння основ базових знань з господарського законодавства та орієнтація в наступних поняттях: поняття господарської діяльності, ознаки господарської діяльності, господарські правовідносини, нормативно-правове забезпечення господарської діяльності.
 3. Формування реального уявлення про механізм правового регулювання господарської діяльності.
 4. Вироблення практичних навичок самостійної пошукової роботи з науковою літературою, фаховими періодичними виданнями.

 

ЗАНЯТТЯ №2.

Тема 1. Суб’єкти господарювання.

Мета: формування базових знань щодо правового статусу суб’єктів господарської діяльності.

План заняття

1.Установча міні-лекція (конспект) з питань:

 1. Поняття та види суб’єктів господарювання.
 2. Поняття та види юридичних осіб.
 3. Правоздатність і дієздатність юридичної особи і фізичної особи – підприємця.
 4. Філії і представництва юридичної особи.
 5. Створення і ліквідація юридичної особи.

2.Міні-семінар – розгорнута бесіда.

3.Тестовий контроль знань.

Перелік компетентностей:

 1. Отримання теоретичних знань щодо правового статусу суб’єктів господарської діяльності.
 2. Засвоєння основ базових знань з господарського законодавства України та орієнтація в наступних поняттях: поняття господарювання, поняття юридичних осіб, правоздатність і дієздатність юридичної особи і фізичної, відособлені підрозділи юридичної особи, створення і ліквідація юридичної особи.
 3. Формування реального уявлення про правове становище суб’єктів господарювання в Україні.
 4. Вироблення практичних навичок самостійної пошукової роботи з науковою літературою, фаховими періодичними виданнями.

 

 ЗАНЯТТЯ №3.

Тема 1. Майнова основа господарювання.

Мета: формування базових знань щодо основних положень права власності, загального порядку набуття і припинення права власності, захисту права власності.

План заняття

1.Установча міні-лекція (конспект) з питань:

 1. Поняття та зміст права власності.
 2. Форми і види права власності.
 3. Підстави набуття і припинення права власності.
 4. Захист права власності.

2.Міні-семінар – розгорнута бесіда.

3.Тестовий контроль знань.

Перелік компетентностей:

 1. Отримання теоретичних знань про право власності.
 2. Засвоєння основ базових знань з цивільного і господарського права України у контексті правового регулювання права власності та орієнтація в наступних поняттях: поняття та зміст права власності, форми і види права власності, підстави набуття і припинення права власності, захист права власності.
 3. Формування реального уявлення про правову природу власності.
 4. Вироблення практичних навичок самостійної пошукової роботи з науковою літературою, фаховими періодичними виданнями.

 

ЗАНЯТТЯ №4.

Тема 1. Договори в сфері господарювання.

Мета: формування базових знань щодо загальних правових засад договірних відносин в сфері господарської діяльності, ознайомлення з основними поняттями і категоріями договірного права.

План заняття

1.Установча міні-лекція (конспект) з питань:

 1. Поняття та види правочинів.
 2. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину.
 3. Поняття та види договорів.
 4. Зміст договору.
 5. Укладення, зміна і розірвання договору.
 6. Правові наслідки зміни або розірвання договору.

2.Міні-семінар – розгорнута бесіда.

3.Тестовий контроль знань.

Перелік компетентностей:

 1. Отримання теоретичних знань про договірне право.
 2. Засвоєння основ базових знань з цивільного і господарського права України у контексті правового регулювання договірних відносин у сфері господарювання та орієнтація в наступних поняттях: поняття та види правочинів, поняття та види договорів, укладення, зміна і розірвання договору, правові наслідки зміни або розірвання договору.
 3. Формування реального уявлення про правову природу власності.
 4. Вироблення практичних навичок самостійної пошукової роботи з науковою літературою, фаховими періодичними виданнями.

 

ЗАНЯТТЯ №5.

Тема 1. Господарські зобов’язання.

Мета: формування базових знань щодо загальних положень зобов’язального права, ознайомлення з підставами виникнення зобов’язань, правовим статусом учасників господарських зобов’язань, з’ясування співвідношення цивільно-правових і господарських зобов’язань.

План заняття

1.Установча міні-лекція (конспект) з питань:

 1. Поняття та підстави виникнення зобов’язання.
 2. Види господарських зобов’язань.
 3. Сторони у зобов’язанні.
 4. Заміна кредитора і боржника у зобов’язанні.
 5. Співвідношення цивільно-правових і господарських зобов’язань.

2.Міні-семінар – розгорнута бесіда.

3.Тестовий контроль знань.

Перелік компетентностей:

 1. Отримання теоретичних знань про зобов’язальне право.
 2. Засвоєння основ базових знань з цивільного і господарського права України у контексті правового регулювання зобов’язальних відносин у сфері господарювання та орієнтація в наступних поняттях: поняття та підставивиникнення зобов’язання, види господарських зобов’язань, сторони у зобов’язанні, заміна кредитора і боржника у зобов’язанні, співвідношення цивільно-правових і господарських зобов’язань.
 3. Формування реального уявлення про правову природу зобов’язальних відносин у сфері господарювання.
 4. Вироблення практичних навичок самостійної пошукової роботи з науковою літературою, фаховими періодичними виданнями.

 

ЗАНЯТТЯ №6.

Тема 1. Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання.

Мета: формування базових знань щодо загальних положень загальних положень господарсько-правової відповідальності учасників господарських відносин, ознайомлення з підставами господарсько-правової відповідальності, з’ясування сутності і видів господарських санкцій, які застосовуються до правопорушників у сфері господарювання, визначення порядку відшкодування збитків у сфері господарської діяльності.

План заняття

1.Установча міні-лекція (конспект) з питань:

 1. Поняття та підстави господарсько-правової відповідальності.
 2. Поняття та види господарських санкцій.
 3. Відшкодування збитків у сфері господарювання.
 4. Порядок застосування штрафних санкцій.
 5. Порядок застосування адміністративно-господарських санкцій.
 6. Порядок відшкодування моральної шкоди.

2.Міні-семінар – розгорнута бесіда.

3.Тестовий контроль знань.

Перелік компетентностей:

 1. Отримання теоретичних знань про господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання.
 2. Засвоєння основ базових знань з господарського права України у контексті підстав і видів господарсько-правової відповідальності та орієнтація в наступних поняттях: поняття та підставигосподарсько-правової відповідальності, поняття та види господарських санкцій, відшкодування збитків у сфері господарювання, порядок застосування штрафних і адміністративно-господарських санкцій.
 3. Формування реального уявлення про правову природу господарської відповідальності у сфері господарювання.
 4. Вироблення практичних навичок самостійної пошукової роботи з науковою літературою, фаховими періодичними виданнями.

 

ЗАНЯТТЯ №7.

Тема 1. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Мета: формування базових знань щодо загальних положень загальних положень правового регулювання суспільних відносин, які виникають у процесі здійснення господарської діяльності суб’єктами зовнішньоекономічних відносин, ознайомлення з особливостями правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності, визначення нормативно-правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності.

План заняття

1.Установча міні-лекція (конспект) з питань:

 1. Поняття та види зовнішньоекономічних контрактів.
 2. Типові умови зовнішньоекономічних контрактів (Інкотермс).
 3. Державне реєстрація зовнішньоекономічних контрактів.
 4. Митне регулювання зовнішньоекономічних операцій.
 5. Порядок розгляду справ міжнародним комерційним арбітражем.

2.Міні-семінар – розгорнута бесіда.

3.Тестовий контроль знань.

Перелік компетентностей:

 1. Отримання теоретичних знань про правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності у сфері господарювання.
 2. Засвоєння основ базових знань з господарського права України у контексті правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності та орієнтація в наступних поняттях: поняття та види зовнішньоекономічних контрактів, типові умови зовнішньоекономічних контрактів (Інкотермс), державне реєстрація зовнішньоекономічних контрактів, митне регулювання зовнішньоекономічних операцій, порядок розгляду справ міжнародним комерційним арбітражем.
 3. Формування реального уявлення про правовий механізм регулювання зовнішньоекономічної діяльності у сфері господарювання.
 4. Вироблення практичних навичок самостійної пошукової роботи з науковою літературою, фаховими періодичними виданнями.

 

 

Share