Оцінювання знань

Форма оцінювання знань Кількість балів Результат
1 Оцінювання поточної роботи в семестрі, в т.ч.: від 0 до 50 балів

в т.ч.:

Н/Б – відпрацьовуються

 

 

 1.1. Систематичність та активність роботи на семінарських заняттях  протягом семестру:

виступи на семінарських заняттях з позитивним результатом; участь в обговоренні питань на семінарських заняттях; експрес-опитування під час семінарських занять або виконання тестових завдань, розв’язування практичних задач тощо

 

 

 

 

 

 

 

До 30 балів

За кожне семінарське заняття студент може отримати

0; 1; 2 балів

Ціна одного заняття – 2 бали

Разом за семестр – не більше 30 балів (15 занять х 2 бали;

Заняття № 16 – не оцінюється, оскільки його метою є підготовка до модульного контролю)

1.2. Самостійна робота студентів:

за виконання двох  індивідуальних завдань   (на вибір студента)

До 10 балів

 

 

 

10 балів – за виконання двох  індивідуальних завдань

5х2= 10 балів

1.3. Виконання модульного контролю знань (2) До 10 балів

(5 балів х 2 МКР)

Модульні завдання
 

2.

 

Оцінювання письмової екзаменаційної роботи

 

Від 0 до 50 балів

П’ять завдань оцінюються в 10, 8 і, 6 і 0 балів
  Разом 100 балів*  

Максимальна кількість балів, які може набрати студент за результатами поточної роботи, – 50, у тому числі:

1) за систематичність та активність роботи на семінарських заняттях – до 30 балів;

2) за виконання самостійних завдань – до 10 балів;

3) за виконання модульних завданнь – до 10 балів.

Завданням підсумкового контролю знань студентів з дисципліни «Правове регулювання господарської діяльності» є перевірка рівня розуміння та засвоєння програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між різними положеннями господарського законодавства, здатності творчо використовувати отримані знання, вміння сформулювати власну думку щодо певної правової проблеми.

Підсумковий контроль знань для студентів заочної форми навчання проводиться у формі письмового іспиту за екзаменаційними білетами, кожен з яких містить 5 завдань.

Питання до екзаменаційних білетів формулюються в межах переліку питань, що виносяться на іспит.

Відповідь на кожне з п’яти завдань білету оцінюється окремо з диференціацією в 0, 6, 8, 10 балів. Результати іспиту оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів включно.

Результат письмового іспиту складається з суми балів, одержаних за всі 5 завдань. В разі, коли відповіді студента оцінені менше, ніж в 30 балів, він отримує незадовільну оцінку за результатами іспиту (тобто 0 балів). У такому разі загальна підсумкова оцінка з дисципліни включає лише результати поточного контролю.

Підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється з урахуванням результатів оцінки поточної роботи в семестрі (до 50 балів) та результатів письмового іспиту (не менше 30 і не більше 50 балів) за 100-бальною шкалою з подальшим переведенням у 4-бальну та шкалу за системою ECTS .

 

Карта самостійної роботи студента.

семінарського (практичного, лабораторного) заняття Форма самостійної роботи студента Види семінарських (практичних) занять Максимальна кількість балів
3а систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях
Змістовий модуль №1
Заняття № 1

Загально-правові засади господарської  діяльності

Попередня підготовка з визначених питань.

Ааналіз практичних ситуацій

Семінар-розгорнута бесіда;

кейс-метод

            2
Заняття № 2

Загально-правові засади господарської  діяльності

Попередня підготовка доповідей з визначених питань.

Ааналіз та юридична оцінка практичних ситуацій

Семінар-дискусія;

кейс-метод

            2
Заняття № 3

Субєкти господарювання

Завчасна підготовка за визначеними питаннями теми.

Ааналіз практичних ситуацій

Семінар-конференція;

вирішення ситуаційних вправ

 

            2
Заняття № 4

Субєкти господарювання

Ааналіз та юридична оцінка практичних ситуацій в групах психологічного комфорту Робота в малих групах;

вирішення ситуаційних вправ

            2
Заняття № 5

Майнова основа господарювання

Попередня підготовка доповідей з визначених питань.

Перевірка засвоєння знань

Семінар-конференція;

вирішення ситуаційних вправ

 

            2
Заняття № 6* Майнова основа господарювання Підготовка до модульного  контролю

 

Робота

в малих групах

            —
Змістовий модуль №2
Заняття № 7

Договори в сфері господарювання

Завчасна підготовка за визначеними питаннями теми.

Ааналіз практичних ситуацій

Семінар-розгорнута бесіда

кейс -метод.

            2
Заняття № 8

Договори в сфері господарювання

Завчасна підготовка за визначеними питаннями теми.

Ааналіз практичних ситуацій

 Семінар-дискусія;

кейс-метод

            2
Заняття № 9

Господарські зобовязання

Попередня підготовка з визначених питань.

Ааналіз практичних ситуацій

Семінар-конференція;

кейс-метод.

            2
Заняття № 10

Господарські зобовязання

Завчасна підготовка за визначеними питаннями теми.

Ааналіз практичних ситуацій

Робота в малих групах;

вирішення ситуаційних вправ

       2
Заняття № 11

Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання

Ааналіз та юридична оцінка практичних ситуацій в групах психологічного комфорту Семінар-дискусія;

кейс-метод

           2
Заняття № 12

Правове регулювання банкрутства

Попередня підготовка з визначених питань.

Ааналіз практичних ситуацій

Семінар-розгорнута бесіда;

кейс -метод

           2
Заняття № 13

Особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання

Ааналіз  та юридична оцінка практичних ситуацій в групах підвищеного комфорту Робота

в малих групах;

вирішення ситуаційних вправ

           2
Заняття  № 14

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Попередня підготовка з визначених питань.

Ааналіз практичних ситуацій

Семінар-конференція;

кейс-метод

           2
Заняття № 15

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 

Попередня підготовка доповідей з визначених питань.

Ааналіз практичних ситуацій

Семінар-розгорнута бесіда;

вирішення ситуаційних

 

           2
Заняття № 16

Захист прав суб’єктів господарювання

Попередня підготовка доповідей з визначених питань.

Ааналіз практичних ситуацій

Семінар-дискусія,

кейс-метод

           2
Разом балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях            30
За виконання модульних (контрольних) завдань
Модуль № 1 Написання модульної контрольної роботи            5
Модуль № 2 Написання модульної контрольної роботи            5
Разом балів за модульний контроль           10
За виконання індивідуальних завдань
Види індивідуальних завдань (студент обирає не більше 2-х завдань упродовж семестру)
1.Підготовка презентацій            5
2. Підготовка рефератів            5
Разом балів за виконання індивідуальних завдань            10
Всього балів за СPC            50
           

* Семінарське  заняття № 6 має тренувальний характер і передбачає підготовку до виконання МКР, поточна робота на цьому занятті не оцінюється.

 

 

Share