Підготовка та захист звітів про проходження практики

Вимоги до звіту про проходження практики

Студент складає проміжний звіт у період проходження практики, а також загальний підсумковий звіт за результатами всього періоду практики. Конкретні дати подання проміжного та підсумкового звіту встановлюється випусковою кафедрою і доводиться до відома студентів через інформаційний стенд деканату денної форми навчання.

Проміжний звіт складається у письмовій формі. Загальний обсяг 5-7 стандартних сторінок, виконаних за допомогою комп’ютерного набору.

Структура проміжного звіту:

 1. Титульний аркуш (див. Додаток 3а); на ньому проставляється особистий підпис керівників практики від кафедри та від бази практики. Після усного захисту на титульному аркуші виставляється оцінка (у балах) за результатами проходження відповідної частини практики.
 2. Вступ (має містити інформацію про час прибуття на базу практики, посилання на документ (наказ, розпорядження) щодо зарахування студента для проходження практики та призначення керівника від бази практики; загальну коротку інформацію про базу практики та визначене в її діяльності місце для студента).
 3. Основна частина «Зміст діяльності на базі практики» (має містити відомості про зміст виконаної студентом за звітній період роботи, одержані та виконані доручення, практичні завдання, а також надавати інформацію про хід добору та обробки матеріалу для написання магістерської дипломної роботи).
 4. Висновки щодо результатів практичної діяльності за звітний період, стану підготовки відповідних частин дипломної роботи, визначення основних проблем, що виникали під час проходження практики.

У кінці звіту, за висновками обов’язково проставляється особистий підпис студента.

Підсумковий звіт

 Підсумковий звіт про проходження практики складається в письмовій формі. Підсумковий звіт складається за результатами проходження практики в цілому і тому має охоплювати інформацію про результати першого звітного періоду та загальні результати практики. Він формується з урахуванням проміжного звіту, але має бути більш розгорнутим, змістовним та інформативним. Загальний обсяг звіту становить 20-25 стандартних машинописних сторі­нок.

Структура підсумкового звіту:

 • Титульний аркуш (див. Додаток 3б); на титульному аркуші проставляється особистий підпис студента, підпис керівника від бази практики, який скріплюється печаткою організації (бази практики), а також підпис керівника від кафедри. Після усного захисту на титульному аркуші виставляється оцінка (у балах) за результатами проходження практики.
 • Зміст, який містить назви всіх розділів і підрозділів звіту із зазначенням сторінок, на яких вони викладені.
 • Вступ, у якому мають міститися відомості про базу практики (бази практики – у разі, якщо різні етапи практики студент проходив на різних базах практики). У цій частині звіту має бути окреслено сферу практичної діяльності, у межах якої визначались основні завдання на базі практики та зроблено їх загальний огляд.
 • Основна частина, яка відображає зміст діяльності під час проходження практики, виконані завдання, їх відповідність юридичній спеціальності, зв’язок із фаховою спеціалізацією тощо. У цій частині повинні міститися також відомості про форми і способи діяльності організації; висвітлено процес підготовки до написання магістерської дипломної роботи у взаємозв’язку з місцем проходження практики, визначено, наскільки плідно студент використав можливості конкретної бази практики для підготовки змістової частини магістерської дипломної роботи. Основна частина звіту поділяється на розділи, перелік і послідовність яких визначається змістом програми практики.
 • Висновки, де викладаються узагальнені результати проходження повного періоду практики, висновки щодо її ефективності та корисності з погляду набутих навичок та вмінь, стан підготовленості зібраних матеріалів для магістерської дипломної роботи.
 • Список використаних джерел.
 • Додатки (не є обов’язковим елементом).

 Технічні вимоги до оформлення звітів

Звіти оформлюються у формі письмового документу з використанням шрифту Times New Roman, розмір кегля 14 з інтервалом 1,5; поля: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє – 20 мм; сторінки нумеруються у верхньому правому куті; на титульній сторінці номер не проставляється.

Таблиці, зразки договорів, статистичні дані, інші допоміжні матеріали, виконані на окремих листах, подаються у вигляді додатків, які розміщують в кінці звіту; сторінки додатків нумеруються виключно в межах кожного додатку.

Кожен додаток починається з нової сторінки, має містити заголовок, який оформляється за загальними правилами (починається з великої літери, розміщується у верхній частині сторінки від центру, виділяється напівжирним шрифтом). У верхньому правому куті сторінки додатка пишуть слово «Додаток» із зазначенням його номера арабськими цифрами.

Таблицям присвоюється номер послідовно у порядку їх наведення по тексту з позначенням арабськими цифрами. При перенесенні частини таблиці на іншу сторінку на ній вказують: «Продовження табл.» (із зазначенням її номера). При посиланні на таблицю у тексті вказують слово «таблиця» у скороченому вигляді та її номер (наприклад, «Табл. 1»).

Звіт погоджується з керівниками від бази практики та від кафедри. Всі матеріали звіту зшиваються в єдиний документ (швидкозшивач) та після захисту з відміткою керівника від кафедри здаються на кафедру правового регулювання економіки для зберігання.

Захист звітів про проходження практики

 Проміжний звіт за відповідний період практики (за окремим графіком, визначеним кафедрою) студент здає особисто керівникові від кафедри юридичного факультету та усно захищає перед ним у визначений випусковою кафедрою час.

В передостанній тиждень закінчення загального періоду практики студент звітує про виконання програми практики та індивідуального завдання спочатку перед керівником від бази практики, а потім перед керівником практики від кафедри. Належно оформлений звіт і заповнений щоденник студент здає керівникові від бази практики, який у разі позитивної оцінки візує звіт на титульному аркуші та складає характеристику на студента котра відображається у щоденнику практики.

Далі студент подає звіт керівникові від кафедри для перевірки. У разі позитивної оцінки звіту керівник складає характеристику на студента, яка відображається у щоденнику практики, та організовує захист студентом звіту. У разі невідповідності встановленим вимогам щодо змісту та оформлення звіт повертається на доопрацювання.

Протягом останнього тижня періоду практики кафедри факультету організовують захист підсумкових звітів про практику. Захист підсумкового звіту з практики прий­має комісія, призначена випусковою кафедрою з числа викладачів – керівників практики, а також викладачів наук, дисциплін освітньої програми магістерського рівня підготовки. На захист можуть запрошуватися керівники від баз практики. Звіт про проходження практики оцінюється комісією за результатами захисту.

Результати оцінювання першого етапу практики та підсумкова оцінка результатів проходження практики (за національною шкалою, 100-бальною шкалою та системою ECTS) відображаються у відповідному документі «Картка обліку результатів проходження переддипломної практики» (див. Додаток 4), який додається до підсумкового звіту.

Студент, який не виконав програму практики, отримує негативну оцінку,  наслідком чого є відрахування студента з університету.

Студенту, який з поважних причин не виконав програму практики, може бути надане право проходження практики повторно.

  Порядок та критерії оцінювання звітів та практики в цілому

 Загальна оцінка результатів проходження практики здійснюється з урахуванням оцінки за проміжний звіт та становить сумарний підсумок оцінок за проміжний та підсумковий звіт. При оцінюванні підсумкового звіту враховується письмове оформлення звітної документації, ступінь реалізації індивідуальної програми практики, характеристики керівників від бази практики та від кафедри, додержання календарного плану та графіка індивідуально-консультативної роботи та ін.

За наявності негативної характеристики керівника з бази практики або від кафедри загальна оцінка практики не може бути позитивною.

№ з/п Об’єкти контролю під час захисту звітів по практиці Кількість балів
1 Оцінка проміжного звіту про практику 0 – 25 балів
2 Оцінка підсумкового звіту про практику  0 – 50 балів
3 Ведення щоденника практики 0 – 5 балів
4 Додержання календарного плану та графіка індивідуально-консультативної роботи 0 –10 балів
5 Виконання вибіркового індивідуального зав­дання 0 – 10 балів
Характеристики керівників від бази практики та від кафедри

 

Оцінювання проміжного звіту

Проміжний звіт оцінюється у межах 25 балів:

 • письмовий звіт – 0-15 балів;
 • усний захист звіту – 0-10 балів.

Критерії оцінювання проміжного звіту:

Письмовий звіт Бали
Звіт практики оформлено з повним додержанням усіх установлених вимог; він містить всю необхідну інформацію і засвідчує, що програму відповідного етапу практики виконано повністю і на належному рівні. 15
Звіт уміщує передбачену у вимогах інформацію та засвідчує, що програму відповідного етапу практики виконано повністю і на належному рівні; але при цьому містить поодинокі незначні порушення вимог щодо його технічного оформлення; звіт, 10
Зауваження щодо оформлення звіту мають істотніший характер, однак за змістом звіт засвідчує, що програма практики переважно виконується. 5
Звіт не відповідає встановленим вимогам щодо оформлення та змісту, зокрема, у ньому не висвітлено інформацію про виконання програми відповідного етапу практики, або з нього випливає висновок, що програма не виконується, або у звіті міститься негативна характеристика, надана керівником з бази практики. 0

У разі невідповідності письмового звіту встановленим вимогам щодо змісту та оформлення (одержання 0 балів) звіт не допускається до усного захисту і повертається на доопрацювання.

 

Усний захист звіту
Під час усного захисту студент демонструє належні знання, вільно орієнтується у програмі відповідного етапу практики в цілому, чим підтверджує її виконання; дає впевнені правильні й аргументовані відповіді на всі запитання з програми практики 10
Під час усного захисту студент демонструє належні знання, переважно орієнтується у програмі практики, допускаючи у відповідях на запитання окремі огріхи та неточ­ності. 5
Під час усного захисту студент не дає задовільних відповідей по суті, не орієнтується у програмі відповідного етапу практики або припускається грубих помилок, які свідчать про невиконання або неналежне виконання програми практики та (або) ставлять під сумнів самостійність виконання звіту (в такій ситуації оцінка за письмовий звіт не враховується і виставляється загальна оцінка за даний етап практики «0 балів») 0

 

 Оцінювання підсумкового  звіту

Підсумковий звіт оцінюється у межах 50 балів:

 • структура звіту –  0–10 балів;
 • оформлення звіту –  0–10 балів;
 • зміст звіту – 0–20 балів;
 • усний захист звіту – 0–10 балів.

Критерії оцінювання підсумкового звіту:

Структура звіту Бали
Структура звіту складена з додержанням усіх установлених вимог і містить усі необхідні елементи 10
У цілому структура звіту побудована згідно з вимогами, однак не містить хоча б одного обов’язкового елементу 5
Побудова структури звіту не відповідає встановленим вимогам (розподілу на розділи та інші обов’язкові елементи немає, матеріал подано загальним текстом без структуризації) 0
Оформлення звіту
Звіт оформлено з додержанням усіх установлених вимог 10
У цілому звіт оформлено згідно з вимогами, але мають місце незначні відхилення від технічних вимог  щодо його оформлення або окремі некоректності, які не мають істотного значення. 5
Наявні грубі порушення вимог щодо оформлення звіту або окремих його частин, текст звіту не вивірений на предмет наявності граматичних чи стилістичних помилок. 0
Зміст звіту
Звіт містить усю необхідну інформацію щодо процесу організації та результатів проходження перед­дипломної практики: реалізації індивідуальної програми практики та інших завдань, одержаних від керівників практики для виконання на базі практики; ефективності та корисності практики з погляду набутих навичок та вмінь, стану підготовленості зібраних матеріалів для магістерської дипломної роботи тощо; матеріали звіту охоплюють всі етапи практики. Характеристика керівника від бази практики містить високу позитивну оцінку і засвідчує, що програму практики виконано повною мірою і належним чином. 20
Звіт у цілому висвітлює необхідну інформацію, передбачену вимогами, охоплює при цьому обидва етапи практики, містить високу позитивну оцінку керівника від бази практики, однак наявні несуттєві зауваження. Зі змісту можна зробити висновок, що програму практики виконано повною мірою і належним чином. 15
Звіт свідчить про виконання програми практики в цілому, переважно охоплює необхідну інформацію, яка є дещо поверхневою, висновки не містять належної аргументації. Характеристика керівника від бази практики в цілому позитивна. 10
Програму практики виконано на задовільному рівні, її результати висвітлено у звіті, який при цьому містить певні неточності або не містить важливої інформації, або мають місце інші суттєві зауваження до змісту звіту. Характеристика керівника від бази практики в цілому позитивна. 5
Звіт не відповідає встановленим вимогам щодо змісту, не містить належної інформації про зміст, форму організації та контролю діяльності, здійснюваної під час проходження практики або окремого її етапу, містить грубі змістові помилки, або негативну характеристику керівника від бази практики, що дозволяє зробити висновок про невиконання або неналежне виконання програми переддипломної практики. 0
У разі невідповідності письмового звіту встановленим вимогам щодо його змісту та оформлення (одержання менше 15 балів) звіт не допускається до усного захисту і повертається на доопрацювання.

Усний захист звіту

Студент демонструє належні знання, вільно орієнтується у змісті поданого звіту та в програмі практики в цілому, чим підтверджує її виконання; надає правильні й аргументовані відповіді на всі запитання з програми практики. 10
Студент демонструє належні знання, переважно орієнтується у змісті поданого звіту та в програмі практики, однак у відповідях на запитання припускається окремих неточностей 5
Студент не дає задовільних відповідей по суті поставлених запитань, не орієнтується у програмі практики або в окремих її частинах, або припускається грубих помилок, що дають змогу зробити висновок про невиконання або неналежне виконання програми практики, свідчать про відсутність реальних результатів практики і набутих практичних навичок та вмінь (у такій ситуації оцінка за письмовий звіт не враховується і виставляється загальна оцінка за практику «0 балів»). 0
За наявності негативної характеристики керівника від бази практики або керівника від кафедри позитивна оцінка практики є неможливою.

У випадку, якщо студент не виконав програму практики хоча б за одним з етапів практики й одержав 0 балів за відповідний звіт, то бали, одержані за інші звіти, не враховуються, і виставляється загальна негативна оцінка за результатами проходження переддипломної практики.

 Ведення щоденника практики

Критерії оцінювання Бали

 

Щоденник оформлено належним чином, він містить повну інформацію про діяльність практиканта, містить позитивні характеристики керівника від бази практики та керівника від університету. 10
Щоденник у цілому містить належну інформацію, однак оформлений з порушенням установлених вимог. Характеристики керівника від бази практики та керівника від університету – у цілому позитивні. 5
Щоденник оформлений з порушенням установлених вимог, не містить передбаченої ним інформації (зокрема щодо змісту виконаних завдань). Характеристики керівника від бази практики та керівника від університету – негативні 0

У разі якщо щоденник містить негативну характеристику керівників від бази практики та/або від університету, результати оцінки за іншими об’єктами контролю не враховуються і виставляється загальна негативна оцінка за проход­ження практики.

 

 

 Додержання календарного плану та графіка індивідуально-консультативної роботи

 

Критерії оцінювання Бали
Студент чітко додержувався календарного плану проходження практики та графіка індивідуально-консультативної роботи з керівником практики від кафедри, сумлінно та вчасно виконував усі рекомендації керівника, вчасно звітував про результати проходження відповідних етапів практики. 10
Студент у цілому додержувався календарного плану проходження практики та графіка індивідуально-консультативної роботи з керівником практики від кафедри, однак допускав відступи від його рекомендацій, які вплинули на якість практики, не завжди вчасно подавав звіти про проходження практики. 5
Студент не додержувався календарного плану проходження практики та графіка індивідуально-консультативної роботи, ухилявся від консультацій керівника практики від кафедри, систематично порушував установлені терміни виконання завдань, наданих керівником, та відповідних звітів про проходження практики. 0

 

 Виконання вибіркового індивідуального завдання

Студент має право обрати індивідуальне завдання для виконання на базі практики й одержати за результатами його виконання 5 балів. Індивідуальне завдання студент може отримати під час індивідуально-консультативної роботи зі своїм керівником практики від університету.

 

Підсумкова оцінка результатів

проходження переддипломної практики

 Підсумкова оцінка складається із суми балів за кожним об’єктом контролю.

Підсумкова оцінка за 100-бальною системою переводиться в традиційну 4-бальну та систему ECTS за такою шкалою:

 

Оцінка за шкалою, що використовується в КНЕУ Оцінка за національною шкалою Оцінка за шкалою ECTS
90-100 відмінно А
80-89 добре В
70-79 С
66-69 задовільно D
60-65 Е
21-59 незадовільно з можливістю повторного складання FX
0-20 незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share