Categories
методичні рекомендації

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТА ОФОРМЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

РОЗРОБНИКИ:

Директор Центру менеджменту та моніторингу якості освіти,

заступник завідувача кафедри міжнародних фінансів, д.е.н., професор Фролова Т.О.

Заступник директора Центру менеджменту та моніторингу якості освіти,

заступник завідувача кафедри інформатики та системології, к.пед.н., доцент Красюк Ю.М.

Начальник навчально-методичного відділу Центру менеджменту та моніторингу якості освіти, заступник завідувача кафедри національної

економіки та публічного управління, к.е.н., доцент Котенок Д.М.

Директор Інституту дистанційної освіти, завідувач кафедри інформатики та

системології, к.е.н., доцент Сільченко М.В.

Д.е.н., професор кафедри менеджменту Лігоненко Л.О. Завідувач кафедри бізнес-економіки та підприємництва, д.е.н., професор Рєпіна І.М. Завідувач кафедри соціоекономіки та управління персоналом, д.е.н., професор Лопушняк Г.С. Завідувач кафедри педагогіки та психології, д.пед.н., професор Артюшина М.В.

Д.е.н., професор кафедри корпоративних фінансів і контролінгу Майорова Т.В.

Завідувач кафедри бізнес-лінгвістики, к.філол.н., доцент Козловська Л.С.

«Рекомендації щодо підготовки та оформлення Методичних матеріалів з вивчення навчальної дисципліни» визначають вимоги до структури й змісту зазначеного документа.

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни переглядають не рідше, ніж один раз на три роки за ініціативи науково-педагогічного (педагогічного) персоналу кафедри або за умови внесення будь-яких змін до Робочої програми навчальної дисципліни.

ЗМІСТ

І. СТРУКТУРА МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 4

ІІ. ДОДАТКИ ДО МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 19

Додаток А.1 Форма титульної сторінки Методичних матеріалів з вивчення навчальної дисципліни для обов’язкової навчальної дисципліни 19

Додаток А.2 Форма титульної сторінки Методичних матеріалів з вивчення навчальної дисципліни для вибіркової навчальної дисципліни 21

Додаток Б Форма змісту Методичних матеріалів з вивчення навчальної дисципліни 23

Додаток В Зразок Структури вступу в Методичних матеріалах з вивчення навчальної дисципліни 24

Додаток Д.1 Форма Карти навчальної роботи здобувача очної (денної) форми навчання 25

Додаток Д.2 Форма Карти навчальної роботи здобувача заочної форми навчання 26

Додаток Д.3 Форма Карти навчальної роботи здобувача дистанційної форми навчання 27

І. СТРУКТУРА МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

Оформлюється відповідно до зразків, що наведені в Додатку А.1, Додатку А.2.

На звороті титульної сторінки Методичних матеріалів з вивчення навчальної дисципліни вказують розробника (-ів) методичних матеріалів з вивчення навчальної дисципліни (ПІБ, науковий ступінь, учене звання, посада, кафедра, адреса електронної пошти науково-педагогічного (-них), педагогічного (-них) працівників (далі – НПП)), а також загальні відомості про навчальну дисципліну: форма навчання, семестр вивчення, кількість кредитів, форма підсумкового контролю та мова(и) викладання.

Якщо викладання навчальної дисципліни забезпечують декілька кафедр, то Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни розглядають на спільному засіданні кафедр і їх погоджують завідувачі відповідних кафедр.

ЗМІСТ

Оформлюється згідно з Додатком Б.

ВСТУП

У «Вступі» (Додаток В) визначають такі елементи опису навчальної дисципліни:

 • анотацію навчальної дисципліни;
 • міждисциплінарні зв’язки (можна не зазначати для вибіркових навчальних дисциплін);
 • мета вивчення навчальної дисципліни;
 • завдання (навчальні цілі) навчальної дисципліни;
 • предмет навчальної дисципліни.
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

У розділі 1 тезово потрібно розкрити зміст кожної теми навчальної дисципліни.

ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧА ОЧНОЇ (ДЕННОЇ) ФОРМИ НАВЧАННЯ

У розділі 2 відповідно до чинного в Університеті порядку оцінювання результатів навчання здобувача потрібно описати:

  • особливості набору балів за формами організації навчального процесу та представити Карту навчальної роботи здобувача (Додаток Д.1);
  • шкали оцінювання та критерії оцінювання результатів навчання здобувача за формами організації навчального процесу.

У Методичних матеріалах з вивчення навчальної дисципліни потрібно відобразити такий текст:

«При поточному контролі результатів навчання здобувачів оцінюванню підлягає виконання ними:

 • завдань під час навчальних занять;
 • контрольних (модульних) робіт;
 • індивідуальних завдань самостійної роботи;
 • підсумкової контрольної роботи1.
  1. Карта навчальної роботи здобувача (Додаток Д.1).

«У разі пропуску навчальних занять (практичних, лабораторних, семінарських та контактних занять) з поважних причин (у тому числі тимчасової непрацездатності у зв’язку із хворобою) здобувач зобов’язаний своєчасно (не пізніше як упродовж п’ятьох робочих днів після повернення до занять):

звернутися до директора навчально-наукового інституту / декана факультету / завідувача відділом аспірантури та докторантури або

його заступника2 з відповідною заявою щодо отримання дозволу на

відпрацювання пропущених навчальних занять;

 • сформувати та узгодити з НПП індивідуальний графік відпрацювання пропущених занять із зазначенням форм робіт;
 • відпрацювати пропущенні заняття не пізніше ніж до початку залікового тижня – для навчальних дисциплін з підсумковим контролем у формі екзамену.»
Для навчальних дисциплін з формою підсумкового контролю – залік.

«Підсумкова контрольна робота виконується здобувачами на останньому / передостанньому навчальному занятті. НПП завчасно попереджає здобувачів про особливості проведення (терміни, форма, тощо) підсумкової контрольної роботи.

Здобувача НЕ допускають до виконання підсумкової контрольної роботи

за таких умов:

 • за результатами поточного контролю здобувач набрав від 0 до 20 балів (включно);
 • здобувач пропустив більш як 50% практичних (семінарських, лабораторних, контактних) занять, не відпрацювавши їх до виконання підсумкової контрольної роботи.

Якщо здобувач набрав від 0 до 20 балів (включно), то він вважається таким, що не виконав вимоги робочої програми навчальної дисципліни та має академічну заборгованість. Він отримує право за власною заявою опанувати навчальну дисципліну в наступному семестрі понад обсяги, встановлені

1 Для навчальної дисципліни з формою підсумкового контролю – залік

2 Обрати необхідний структурний підрозділ

навчальним планом освітньої програми на засадах факультативного вивчення за індивідуальним графіком згідно з Положенням про надання додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами і освітніми програмами.

Якщо здобувач пропустив більш як 50% практичних (семінарських, лабораторних, контактних) занять з навчальної дисципліни, незалежно від причини та незважаючи на кількість набраних балів за результатами поточного контролю, виконання контрольних (модульних) робіт та індивідуальних завдань, він не допускається до виконання підсумкової контрольної роботи з навчальної дисципліни. Відповідне рішення приймає директор навчально-наукового інституту (ННІ) / декан факультету / завідувач відділу аспірантури і докторантури3 за поданням НПП, які проводять практичні (семінарські, лабораторні, контактні) заняття, про що фахівець директорату ННІ / деканату факультету / відділу аспірантури і докторантури інформує здобувача до початку виконання підсумкової контрольної роботи.

Під час виконання підсумкової контрольної роботи здобувач може користуватися лише переліком матеріалів, дозволених НПП, що веде заняття з навчальної дисципліни. Використання інших матеріалів та інформаційних засобів (сторонні друковані матеріали, інтернет, мобільний телефон, планшет, смарт-годинник, додаткові вкладки браузера на комп’ютері (у разі комп’ютерного тестування) тощо) є порушенням Етичного кодексу й дає підстави відсторонити цього здобувача від виконання контрольної роботи та оцінити результати її виконання в нуль балів.»

Для навчальних дисциплін з формою підсумкового контролю – екзамен.
«Здобувача НЕ допускають до підсумкового контролю у формі екзамену за таких умов:
 • за результатами поточного контролю здобувач набрав від 0 до 20 балів (включно);
 • здобувач пропустив більш як 50 % практичних (семінарських, лабораторних, контактних) занять, не відпрацювавши їх до початку залікового тижня.

Якщо здобувач набрав від 0 до 20 балів (включно), то він вважається таким, що не виконав вимоги робочої програми навчальної дисципліни та має академічну заборгованість. Він отримує право за власною заявою опанувати навчальну дисципліну в наступному семестрі понад обсяги, встановлені навчальним планом освітньої програми на засадах факультативного вивчення за індивідуальним графіком згідно з Положенням про надання додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами і освітніми програмами.

Якщо здобувач пропустив більш як 50 % практичних (семінарських, лабораторних, контактних) занять з навчальної дисципліни, незалежно від причини та незважаючи на кількість набраних балів за результатами

3 Для вибіркових навчальних дисциплін потрібно залишити всі структурні підрозділи

поточного контролю, виконання контрольних (модульних) робіт та індивідуальних завдань, він не допускається до екзамену з навчальної дисципліни. Відповідне рішення приймає директор навчально-наукового інституту / декан факультету / завідувач відділу аспірантури і докторантури за поданням НПП, які проводять практичні (семінарські, лабораторні, контактні) заняття, про що фахівець директорату ННІ / деканату факультету / відділу аспірантури і докторантури інформує здобувача до початку екзаменаційної сесії.»

Критерії оцінювання поточних результатів вивчення навчальної дисципліни.

Описуються критерії оцінювання відповідно до максимальної кількості балів, визначених у Карті навчальної роботи здобувача.

«Під час виконання контрольної (модульної) роботи здобувач може користуватися лише переліком матеріалів, дозволених НПП, що веде заняття з навчальної дисципліни. Використання інших матеріалів та інформаційних засобів (сторонні друковані матеріали, інтернет, мобільний телефон, планшет, смарт-годинник, додаткові вкладки браузера на комп’ютері (у разі комп’ютерного тестування) тощо) є порушенням Етичного кодексу й дає підстави відсторонити цього здобувача від виконання контрольної (модульної) роботи та оцінити результати її виконання в нуль балів.»

ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧА ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Розділ 3 потрібно заповнити аналогічно до Розділу 2 із розкриттям особливостей навчання здобувача заочної форм навчання.

  1. Карта навчальної роботи здобувача (Додаток Д.2).
Для навчальних дисциплін з формою підсумкового контролю – залік.

«Підсумкову контрольну роботу рекомендовано виконувати здобувачами на останньому / передостанньому контактному занятті. НПП завчасно попереджає здобувачів про особливості проведення (терміни, форма, тощо) підсумкової контрольної роботи.

Здобувача НЕ допускають до виконання підсумкової контрольної роботи якщо за результатами поточного контролю здобувач набрав від 0 до 20 балів (включно).

Якщо здобувач набрав від 0 до 20 балів (включно), то він вважається таким, що не виконав вимоги робочої програми навчальної дисципліни та має академічну заборгованість. Він отримує право за власною заявою опанувати навчальну дисципліну в наступному семестрі понад обсяги, встановлені навчальним планом освітньої програми на засадах факультативного вивчення за

індивідуальним графіком згідно з Положенням про надання додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами і освітніми програмами.

Під час виконання підсумкової контрольної роботи здобувач може користуватися лише переліком матеріалів, дозволених НПП, що веде заняття з навчальної дисципліни. Використання інших матеріалів та інформаційних засобів (сторонні друковані матеріали, інтернет, мобільний телефон, планшет, смарт-годинник, додаткові вкладки браузера на комп’ютері (у разі комп’ютерного тестування) тощо) є порушенням Етичного кодексу й дає підстави відсторонити цього здобувача від виконання підсумкової контрольної роботи та оцінити результати її виконання в нуль балів.»

Для навчальних дисциплін з формою підсумкового контролю – екзамен.

«Здобувача НЕ допускають до підсумкового контролю у формі екзамену, якщо за результатами поточного контролю здобувач набрав від 0 до 20 балів (включно).

Якщо здобувач набрав від 0 до 20 балів (включно), то він вважається таким, що не виконав вимоги робочої програми навчальної дисципліни та має академічну заборгованість. Він отримує право за власною заявою опанувати навчальну дисципліну в наступному семестрі понад обсяги, встановлені навчальним планом освітньої програми на засадах факультативного вивчення за індивідуальним графіком згідно з Положенням про надання додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами і освітніми програмами.»

Критерії оцінювання поточних результатів вивчення навчальної дисципліни.

Описуються критерії оцінювання відповідно до максимальної кількості балів, визначених у Карті навчальної роботи здобувача

«Під час виконання контрольної (модульної) роботи здобувач може користуватися лише переліком матеріалів, дозволених НПП, що веде заняття з навчальної дисципліни. Використання інших матеріалів та інформаційних засобів (сторонні друковані матеріали, інтернет, мобільний телефон, планшет, смарт-годинник, додаткові вкладки браузера на комп’ютері (у разі комп’ютерного тестування) тощо) є порушенням Етичного кодексу й дає підстави відсторонити цього здобувача від виконання контрольної (модульної) роботи та оцінити результати її виконання в нуль балів.»

ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧА ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Розділ 4 потрібно заповнити аналогічно до Розділу 2 із розкриттям особливостей навчання здобувача дистанційної форм навчання.

  1. Карта навчальної роботи здобувача (Додаток Д.3).
Для навчальних дисциплін з формою підсумкового контролю – залік.

«Підсумкову контрольну роботу рекомендовано виконувати здобувачами на останньому / передостанньому занятті в дистанційному режимі.

Здобувача НЕ допускають до виконання підсумкової контрольної роботи якщо за результатами поточного контролю здобувач набрав від 0 до 20 балів (включно).

Під час виконання підсумкової контрольної роботи здобувач може користуватися лише переліком матеріалів, дозволених НПП, що веде заняття з навчальної дисципліни. Використання інших матеріалів та інформаційних засобів (сторонні друковані матеріали, інтернет, мобільний телефон, планшет, смарт-годинник, додаткові вкладки браузера на комп’ютері (у разі комп’ютерного тестування) тощо) є порушенням Етичного кодексу й дає підстави відсторонити цього здобувача від виконання підсумкової контрольної роботи та оцінити результати її виконання в нуль балів.»

Для навчальних дисциплін з формою підсумкового контролю – екзамен / дистанційний екзамен.

«Здобувача НЕ допускають до підсумкового контролю у формі екзамену / дистанційного екзамену якщо за результатами поточного контролю здобувач набрав від 0 до 20 балів (включно).

Якщо здобувач набрав від 0 до 20 балів (включно), то він вважається таким, що не виконав вимоги робочої програми навчальної дисципліни та має академічну заборгованість. Він отримує право за власною заявою опанувати навчальну дисципліну в наступному семестрі понад обсяги, встановлені навчальним планом освітньої програми на засадах факультативного вивчення за індивідуальним графіком згідно з Положенням про надання додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами і освітніми програмами.»

Критерії оцінювання поточних результатів вивчення навчальної дисципліни.

Описуються критерії оцінювання відповідно до максимальної кількості балів, визначених у Карті навчальної роботи здобувача.

«Під час виконання контрольної (модульної) роботи здобувач може користуватися лише переліком матеріалів, дозволених НПП, що веде заняття з навчальної дисципліни. Використання інших матеріалів та інформаційних засобів (сторонні друковані матеріали, інтернет, мобільний телефон, планшет, смарт-годинник, додаткові вкладки браузера на комп’ютері (у разі комп’ютерного тестування) тощо) є порушенням Етичного кодексу й дає підстави відсторонити цього здобувача від виконання контрольної (модульної) роботи та оцінити результати її виконання в нуль балів.»

САМОСТІЙНА РОБОТА ЗДОБУВАЧА
  1. Зміст самостійної роботи здобувача

У розділі 5.1 рекомендовано зазначити таке:

«Самостійна робота здобувача спрямована на поглиблене засвоєння змісту навчальної дисципліни, формування вмінь та навичок самостійної навчальної діяльності.

Самостійна робота теоретичного спрямування дозволяє поглибити засвоєння теоретичного матеріалу, підготуватися до навчальних занять. Включає виконання низки завдань, спрямованих на засвоєння навчального матеріалу на рівнях «відтворення» та «розуміння». Залежно від інформаційного джерела для самостійного опрацювання навчального матеріалу використовують такі методи: аналіз, синтез, порівняння, класифікація, конспектування, реферування, цитування, анотування, підготовка повідомлень та доповідей, написання творів-есе та наукових статей, надання відповідей на запитання та самостійне формулювання запитань, складання тестів та кросвордів, підготовка ілюстративного матеріалу, формулювання висновків, а також складання інтелект-карт, блок-схем, таблиць, термінологічних словників та покажчиків тощо.

Самостійна робота практичного спрямування має на меті формування і розвиток практичних умінь та навичок, підготовку до навчальних занять та засвоєння навчального матеріалу на рівнях «застосування» та «створення». Залежно від типу навчального завдання використовують такі методи: вирішення конкретних задач та ситуацій фахового спрямування, PBL-тренінг, Case study, розрахунково-аналітична робота, розв’язок модельованого завдання, проведення наукового дослідження, виконання індивідуального чи групового проєкту, дискусії тощо.

Самостійна робота здобувачів передбачає виконання різних видів завдань: обов’язкові та вибіркові, індивідуальні та групові, у вигляді окремих завдань до кожної теми або комплексних самостійних робіт з кількох тем.»

Контроль і оцінювання результатів самостійної роботи здобувачів здійснює науково-педагогічний (педагогічний) працівник на навчальних заняттях або консультаціях.

Порядок оцінювання індивідуальних завдань самостійної роботи (за вибором здобувача) з навчальної дисципліни

У розділі 5.2 конкретизують вимоги до виконання та оформлення індивідуальних завдань самостійної роботи (за вибором здобувача), які визначені в Карті навчальної роботи здобувача.

Також зазначають критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань самостійної роботи (за вибором здобувача) з навчальної дисципліни.

ПОРЯДОК ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧА

У розділі 6 відповідно до форми підсумкового контролю рекомендовано зазначити такий текст:

Форма підсумкового контролю – залік.

«Загальна підсумкова оцінка вивчення навчальної дисципліни з підсумковим контролем у формі заліку визначається як сума балів за результатами поточного контролю:

 • роботи на семінарських, практичних, лабораторних, контактних заняттях або заняттях в дистанційному режимі, контрольних (модульних) робіт та індивідуальних завдань для самостійного опрацювання здобувача (до 50 балів);
 • виконання здобувачем підсумкової контрольної роботи (до 50 балів). Здобувач, який за результатом підсумкового контролю у формі заліку набрав

21-59 балів (включно), після додаткової самостійної підготовки має право перескласти залік.

Перескладання заліку з навчальної дисципліни дозволяється не більше двох разів: один раз НПП, який викладав відповідну навчальну дисципліну, другий – комісії з двох НПП відповідної кафедри. В обох випадках загального підсумкового оцінювання результатів навчання цих здобувачів враховується результат їх поточного контролю. Термін ліквідації академічної заборгованості для таких осіб встановлюється згідно з графіком навчального процесу.

Здобувач, який за результатами другого перескладання заліку (комісії) з навчальної дисципліни набрав менше 60 балів, вважається таким, що має академічну заборгованість. Він має право за власною заявою опанувати цю навчальну дисципліну в наступному семестрі понад обсяги, встановлені навчальним планом відповідної освітньої програми на засадах факультативного вивчення за індивідуальним графіком згідно з Положенням про надання додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами і освітніми програмами.

Здобувач, який не написав заяву на факультативне вивчення навчальної дисципліни, а отже не ліквідував наявну академічну заборгованість протягом двох навчальних семестрів, підлягає відрахуванню з Університету.»

Форма підсумкового контролю – екзамен.

«Загальна підсумкова оцінка вивчення навчальної дисципліни з підсумковим контролем у формі екзамену складається із суми результатів:

 • поточного контролю (роботи на семінарських, лабораторних, контактних) заняттях, контрольних (модульних) робіт та індивідуальних завдань для самостійного опрацювання здобувача (до 50 балів);
 • підсумкового контролю (екзаменаційна робота) (до 50 балів).

Здобувача допускають до підсумкового контролю у формі екзамену, якщо він за результатами поточного контролю з відповідної навчальної дисципліни протягом семестру:

 • набрав не менше 21 бала – для здобувачів усіх форм навчання;
 • не пропустив більш як 50 % практичних (семінарських, лабораторних, контактних) занять – для здобувачів очної (денної) форми навчання.

Якщо здобувач був відсутній на екзамені без причини, підтвердженої довідкою встановленого зразка про тимчасову непрацездатність, то він втрачає право на одне складання екзамену, за ним залишається можливість двох перескладань.

Під час підготовки до відповіді за екзаменаційним білетом (тестом) здобувач може користуватися лише дозволеним переліком матеріалів. Використання інших матеріалів та інформаційних засобів (сторонні друковані матеріали, інтернет, мобільний телефон, планшет, смарт-годинник, додаткові вкладки браузера на комп’ютері (у разі комп’ютерного тестування) тощо) вважається порушенням Етичного кодексу й дає підстави екзаменатору відсторонити цього здобувача від виконання завдань екзаменаційного білета (теста) та оцінити результати екзамену в нуль балів.

Заборонено перемовлятися, вставати, переміщатися по аудиторії та виходити з неї під час виконання завдань екзаменаційного білета чи комп’ютерного тестування.

Якщо під час складання екзамену (тестування) виникають питання технічного або іншого характеру (уточнення умови завдання екзаменаційного білета / тестового питання, повідомлення про погане самопочуття тощо), здобувач має право звернутися до екзаменатора.

Здобувач, який за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі екзамену набрав від 21 до 59 балів (включно), після додаткової самостійної підготовки має право перескласти екзамен.

Перескладання екзамену з навчальної дисципліни дозволяється не більше двох разів: перший раз – науково-педагогічному (педагогічному) працівнику, який проводив екзамен; другий – комісії з двох науково-педагогічних (педагогічних) працівників відповідної кафедри. В обох випадках загального підсумкового оцінювання результатів навчання цього здобувача враховують результат їх поточного контролю. Термін ліквідації академічної заборгованості для таких осіб встановлюється згідно з графіком навчального процесу.

Здобувач, який за результатами другого перескладання екзамену (комісії) з

навчальної дисципліни набрав від 21 до 59 балів (включно), вважається таким, що має академічну заборгованість. Він має право за власною заявою опанувати цю навчальну дисципліну в наступному семестрі понад обсяги, встановлені навчальним планом відповідної освітньої програми на засадах факультативного вивчення за індивідуальним графіком згідно з Положенням про надання додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами і освітніми програмами.

Здобувач, який не написав заяву на факультативне вивчення навчальної дисципліни, а отже не ліквідував наявну академічну заборгованість протягом двох навчальних семестрів, підлягає відрахуванню з Університету.

Перескладання екзамену з метою підвищення рейтингу з успішності та отримання більш високої оцінки під час екзаменаційної сесії не дозволено.»

Форма підсумкового контролю – дистанційний екзамен.

«Загальна підсумкова оцінка вивчення навчальної дисципліни з підсумковим контролем у формі дистанційного екзамену складається із суми результатів поточного та підсумкового контролю (екзаменаційна робота), яку фіксують в екзаменаційній відомості навчальної дисципліни. Дистанційний екзамен з навчальної дисципліни проводять як окремий контрольний захід на базі платформи Moodle в асинхронному режимі у формі комп’ютерного тестування.

Здобувача допускають до підсумкового контролю у формі дистанційного екзамену, якщо він за результатами поточного контролю з відповідної навчальної дисципліни протягом семестру набрав не менше 21 балу.

Під час складання дистанційного екзамену здобувач може користуватися лише дозволеним переліком матеріалів. Використання інших матеріалів та інформаційних засобів (сторонні друковані матеріали, інтернет, мобільний телефон, планшет, смарт-годинник, додаткові вкладки браузера на комп’ютері тощо) вважається порушенням Етичного кодексу й дає підстави екзаменатору відсторонити цього здобувача від виконання завдань екзаменаційного білета (теста) та оцінити результати екзамену в нуль балів.

Здобувач, який за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі дистанційного екзамену набрав від 21 до 59 балів (включно), після додаткової підготовки має право повторно скласти дистанційний екзамен.

Якщо здобувач був відсутній на дистанційному екзамені без причини, підтвердженої довідкою встановленого зразка про тимчасову непрацездатність, то він втрачає право на одне складання дистанційного екзамену, за ним залишається можливість двох перескладань.

Перескладання дистанційного екзамену з навчальної дисципліни дозволяється не більше двох разів. В обох випадках загального підсумкового оцінювання результатів навчання цього здобувача враховують результат його поточного контролю.

Здобувач, який за результатами другого перескладання дистанційного екзамену (комісії) з навчальної дисципліни набрав від 21 до 59 балів (включно), вважається таким, що має академічну заборгованість. Він має право за власною заявою опанувати цю навчальну дисципліну в наступному семестрі понад обсяги, встановлені навчальним планом відповідної освітньої програми на засадах факультативного вивчення за індивідуальним графіком згідно з Положенням про надання додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами і освітніми програмами.

Здобувач, який не написав заяву на факультативне вивчення навчальної дисципліни, а отже не ліквідував наявну академічну заборгованість протягом двох навчальних семестрів, підлягає відрахуванню з Університету.

Перескладання дистанційного екзамену з метою підвищення рейтингу з успішності та отримання більш високої оцінки під час екзаменаційної сесії не дозволено.»

«Апеляція результатів підсумкового контролю у формі екзамену / дистанційного екзамену.

Відповідно до Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю у формі екзамену в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» здобувач, який не погоджується з результатами підсумкового контролю у формі екзамену / дистанційного екзамену, має право не пізніше наступного робочого дня після оприлюднення (оголошення та внесення до Електронного журналу) результатів екзамену звернутися з письмовою апеляцією до керівника структурного підрозділу, де він (здобувач) навчається: директора навчально-наукового інституту / декана факультету / завідувача відділу аспірантури і докторантури.

Дострокове складання заліку / екзамену / дистанційного екзамену.

Як виняток, здобувачеві надають можливість дострокового складання заліку, екзамену, дистанційного екзамену в разі:

 • невідкладного лікування на період проведення сесії;
 • вагітності і пологів;
 • офіційного запрошення на навчання за профілем спеціальності;
 • наявності інших важливих підстав, що не порушують законодавство, нормативні документи Університету та мають документальне підтвердження.

Дозвіл на дострокове складання екзаменів (дистанційних екзаменів, заліків) надає директор навчально-наукового інституту / декан факультету / завідувач відділу аспірантури і докторантури за умови, що на момент подання заяви здобувач отримав не менше 50 % від максимально можливої кількості балів за результатами поточного контролю з навчальної дисципліни.»

Шкали оцінювання результатів підсумкового контролю.

Шкали оцінювання наведені в табл. 1 (розробники Методичних матеріалах з вивчення навчальної дисципліни описують шкали оцінювання відповідно до форми підсумкового контролю).

Таблиця 1 – Шкали оцінювання результатів підсумкового контролю

100-бальна шкала

Оцінка при підсумковому контролі

Шкала ECTS

у формі екзамену /

дистанційного екзамену

у формі заліку

90 – 100

відмінно

зараховано

А

80 – 89

добре

В

70 – 79

С

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

Е

21 – 59

незадовільно

з можливістю перескладання

не зараховано з можливістю

перескладання

FX

0 – 20

незадовільно

з обов’язковим повторним вивченням навчальної дисципліни

не зараховано з обов’язковим

повторним вивченням

навчальної дисципліни

F

Структура та зразок підсумкової контрольної роботи / екзаменаційного білета / екзаменаційного тесту.

З метою створення передумов для належної організації підсумкового оцінювання в Методичних матеріалах з вивчення навчальної дисципліни наводять структуру підсумкової контрольної роботи / екзаменаційного білета / екзаменаційного тесту, розроблену відповідно до Положення про порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

У Методичних матеріалах з вивчення навчальної дисципліни обов’язково потрібно навести зразок типової підсумкової контрольної роботи / типового екзаменаційного білета / типового екзаменаційного тесту.

Критерії оцінювання підсумкової контрольної роботи / екзаменаційної роботи / екзаменаційного тесту.

Розробники Методичних матеріалів з вивчення навчальної дисципліни для кожного завдання підсумкової контрольної роботи / екзаменаційної роботи / екзаменаційного тесту визначають:

 • максимальну кількість балів, яку здобувач може отримати;
 • критерії оцінювання.

Рамкові критерії оцінювання завдання підсумкової контрольної роботи / екзаменаційного білета наведено в табл. 2.

Таблиця 2 – Рамкові критерії оцінювання завдання підсумкової контрольної роботи / екзаменаційного білета

Кількість балів за 10-бальною шкалою

Рівень повноти й коректності відповіді

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

4

недостатній

2

мінімальний

0

незадовільний

ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ ТА ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧА

У розділі 7 потрібно подати такий текст:

«Перезарахування та визнання результатів навчання з навчальної дисципліни

« » або її окремого компонента можливе за умов участі здобувача в програмі академічної мобільності (навчання в інших Університетах України або світу) відповідно до Положення про включене навчання і навчання за програмами Європейського Союзу студентів ДВНЗ

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у закордонних вищих навчальних закладах, Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Положення про порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Здобувачі вищої освіти мають право на визнання результатів навчання в неформальній та інформальній освіті (курси навчання в центрах освіти, курси інтенсивного навчання, семінари, конференції, олімпіади, конкурси наукових робіт, літні чи зимові школи, бізнес-школи, тренінги, майстер-класи, наукові публікації, науково-дослідна робота, робота у студентських наукових гуртках, індивідуальні завдання, що поглиблюють навчальний матеріал навчальної дисципліни, тощо) в обсязі, що загалом не перевищує 10% від загального обсягу кредитів, передбачених освітньою програмою.

У межах навчального року:

− на першому (бакалаврському) та третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти − не більше 6 кредитів;

− на другому (магістерському) рівні вищої освіти − не більше 5 кредитів.

Участь у програмах здобуття неформальної та інформальної освіти регламентує Положення про визнання результатів навчання в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», отриманих здобувачами у неформальній та інформальній освіті.»

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

У розділ 8 потрібно включити такий текст:

«Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти передбачає:

  • самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю (для осіб з особливими освітніми потребами ця

вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей);

  • посилання на джерела інформації в разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
  • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
  • надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

Порушенням академічної доброчесності учасниками освітнього процесу є:

  • академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;
  • самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних, раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;
  • фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовують в освітньому процесі або наукових дослідженнях;
  • фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;
  • списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти;
  • обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу;
  • неправомірна вигода – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги матеріального або нематеріального характеру, що їх обіцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову, без законних на те підстав, що призводить на необ’єктивності оцінювання;
  • хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі, яке призводить на необ’єктивності оцінювання;
  • необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів вищої освіти.

Дотримання принципів академічної доброчесності здобувачами вищої освіти регулюється Положенням про академічну доброчесність в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», затверджене Вченою радою Університету (протокол № 1) від 31.08.2020 р., введене в дію наказом від 01.09.2020 № 345.»

РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

До розділу 9 мають бути включені нормативні документи, базові вітчизняні й зарубіжні підручники, навчальні посібники з урахуванням їх наявності в бібліотеці Університету, а також довідкові, періодичні видання, монографії, наукові статті, методичні рекомендації, дистанційні курси, інтернетні ресурси відповідного спрямування тощо.

Структура рекомендованих інформаційних джерел:

Основна література (базова) – до 5 фундаментальних, базових джерел (за потреби кількість джерел може бути збільшено).

Додаткова література – як правило, до 20 джерел.

Дистанційні курси та інформаційні ресурси (за наявності): посилання на електронні ресурси (не тільки відкриті), на яких розміщено додаткову інформацію щодо навчальної дисципліни – зразки контрольних робіт і екзаменаційних завдань, тематика рефератів, методичні вказівки щодо виконанню лабораторних робіт тощо).

ІІ. ДОДАТКИ ДО МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Додаток А.1

Форма титульної сторінки Методичних матеріалів з вивчення навчальної дисципліни

для обов’язкової навчальної дисципліни

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

назва факультету / навчально-наукового інституту

Кафедра

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи

А.М. Колот

« » 20 р.

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

назва навчальної дисципліни

рівень вищої освіти

галузь знань

спеціальність освітньо-професійна /

освітньо-наукова програма освітньо-професійна / освітньо-наукова програма

тип навчальної дисципліни

початковий (короткий цикл) / перший (бакалаврський) / другий (магістерський)/ третій (освітньо-науковий)

шифр і назва код і назва назва

назва

обов’язкова

Начальник навчально- методичного відділу

Д.М. Котенок

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри

підпис, ініціали, прізвище

Київ – 20

Зворот титульної сторінки

Розробник(и):

вказати авторів: ПІБ, науковий ступінь, учене звання, посада, кафедра, e-mail НПП

Форма навчання — очна (денна)

Семестр — 1, 2, 3…..

Кількість кредитів ECTS — 3, 4, 5…..

Форма підсумкового контролю

екзамен / залік

Мова(и) викладання українська та/або іноземна мова

Форма навчання — заочна

Семестр — 1, 2, 3…..

Кількість кредитів ECTS — 3, 4, 5…..

Форма підсумкового контролю

екзамен / залік

Мова(и) викладання українська та/або іноземна мова

Форма навчання — дистанційна

Семестр — 1, 2, 3…..

Кількість кредитів ECTS — 3, 4, 5…..

Форма підсумкового контролю

екзамен / дистанційний екзамен / залік

Мова(и) викладання українська та/або іноземна мова

© автор(и), 20

© КНЕУ, 20

Додаток А.2

Форма титульної сторінки Методичних матеріалів з вивчення навчальної дисципліни

для вибіркової навчальної дисципліни

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

назва факультету / навчально-наукового інституту

Кафедра

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи

А.М. Колот

« » 20 р.

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

назва навчальної дисципліни

рівень вищої освіти

початковий (короткий цикл) / перший (бакалаврський) / другий (магістерський)/ третій (освітньо-науковий)

тип навчальної дисципліни

вибіркова

Начальник навчально-

методичного відділу Д.М. Котенок

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри

підпис, ініціали, прізвище

Київ – 20

Зворот титульної сторінки

Розробник(и):

вказати авторів: ПІБ, науковий ступінь, учене звання, посада, кафедра, e-mail НПП

Форма навчання — очна (денна)

Семестр — 1, 2, 3…..

Кількість кредитів ECTS — 3, 4, 5…..

Форма підсумкового контролю

екзамен / залік

Мова(и) викладання українська та/або іноземна мова

Форма навчання — заочна

Семестр — 1, 2, 3…..

Кількість кредитів ECTS — 3, 4, 5…..

Форма підсумкового контролю

екзамен / залік

Мова(и) викладання українська та/або іноземна мова

Форма навчання — дистанційна

Семестр — 1, 2, 3…..

Кількість кредитів ECTS — 3, 4, 5…..

Форма підсумкового контролю

екзамен / дистанційний екзамен / залік

Мова(и) викладання українська та/або іноземна мова

© автор(и), 20

© КНЕУ, 20

Додаток Б

Форма змісту Методичних матеріалів з вивчення навчальної дисципліни

ЗМІСТ

ВСТУП… Стор.

 1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ …………………………..

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 (за наявності групування за змістовими модулями)………

Тема 1……………………………………………………………………………………….

Тема 2……………………………………………………………………………………….

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 (за наявності групування за змістовими модулями)………

Тема …………………………………………………………………………………………

Тема ..……………………………………………………………………………………….

 1. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧА ОЧНОЇ (ДЕННОЇ) ФОРМИ НАВЧАННЯ……………………………
  1. Карта навчальної роботи здобувача…………………………………………………
  2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення навчальної дисципліни…
 2. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧА ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ………………………………………
  1. Карта навчальної роботи здобувача……………………………………………….
  2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення навчальної дисципліни…
 3. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧА ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ…………………………….
  1. Карта навчальної роботи здобувача……………………………………………….
  2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення навчальної дисципліни…
 4. САМОСТІЙНА РОБОТА ЗДОБУВАЧА
  1. Зміст самостійної роботи здобувача……………………………………………..
  2. Порядок оцінювання індивідуальних завдань самостійної роботи (за вибором здобувача) з навчальної дисципліни………
   1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань самостійної роботи…….
   2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань

самостійної роботи…………………………………………………………..

 1. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю — екзамен / дистанційний

екзамен / залік)…………………………………………………………………………….

  1. Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти під час підсумкового контролю у формі заліку / екзамену / дистанційного екзамену………
  2. Структура та зразок підсумкової контрольної роботи / екзаменаційного білета

/ екзаменаційного тесту…………………………………………………………

  1. Критерії оцінювання підсумкової контрольної роботи / екзаменаційної роботи

/ екзаменаційного тесту ………………………………………………………………..

 1. ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ ТА ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

ЗДОБУВАЧА ……………………………………………………………..……………….

 1. АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ…………………………………………………
 2. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА……………………………….

9.1. Основна література …………………………………………………………

9.2. Додаткова література ……………………………………………………….

9.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси ……………………………….

За рішенням кафедри, яка відповідає за формування методичного забезпечення навчальної дисципліни, структура й зміст Методичних матеріалів з вивчення навчальної дисципліни можуть бути розширені.

Додаток В

Зразок Структури вступу в Методичних матеріалах

з вивчення навчальної дисципліни

ВСТУП

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни « » розроблені згідно з Додатком 2 до «Положення про робочу програму навчальної дисципліни в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», затвердженого Вченою радою Університету 27.05.2021 р. (протокол № 10) та введеного в дію наказом ректора від 27.05.2021 р. №306.

Анотація навчальної дисципліни – (до 1200 символів):

Навчальна дисципліна « »

Міждисциплінарні зв’язки (за винятком навчальних дисциплін 1 курсу 1 семестру першого (бакалаврського) рівня вищої освіти)4

Мета вивчення навчальної дисципліни ……….

Завдання навчальної дисципліни…….

Предмет вивчення навчальної дисципліни …………..

4 Можна не зазначати для вибіркових навчальних дисциплін

Додаток Д.1

Форма Карти навчальної роботи здобувача

очної (денної) форми навчання

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧА

з навчальної дисципліни (обов’язкової/вибіркової)

для здобувача освітньої програми5

Очна (денна) форма навчання

Вид та тема навчального заняття

Максимальна кількість

балів6

Змістовий модуль №1

Семінарське заняття. Вказати тему заняття

3

Лабораторне заняття. Вказати тему заняття

Практичне заняття. Вказати тему заняття

2

   

…………….

 

Контактне заняття. Вказати тему заняття

 

Контрольна (модульна) робота № 1

5

Змістовий модуль №2

…..

 

…..

 

…..

 

Контрольна (модульна) робота № 2 (за необхідності)

5

Усього балів за роботу на

семінарських/практичних/лабораторних/контактних заняттях:

30

Виконання контрольних (модульних) робіт

10

Індивідуальні завдання самостійної роботи7 (за вибором здобувача)

1. Вказується певний вид індивідуального завдання

 

2. Вказується певний вид індивідуального завдання

 

Усього балів за виконання індивідуальних завдань:

10

Додаткові (заохочувальні) бали:

Представлення результатів науково-дослідних робіт здобувача:

 1. Участь у студентських олімпіадах, конкурсах наукових робіт, грантах, науково-дослідних проєктах.
 2. Публікація наукових статей, тез доповіді на конференції.

до 10

ВСЬОГО БАЛІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ

50

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

(для навчальних дисциплін з формою підсумкового контролю – залік)

50

ЕКЗАМЕН

(для навчальних дисциплін з формою підсумкового контролю – екзамен)

50

УСЬОГО БАЛІВ:

100

Карта навчальної роботи здобувача розробляється згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Положення про порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти

5 Не зазначається для вибіркової навчальної дисципліни

6 Оцінка може відповідати результатам навчальної діяльності здобувача на одному або декількох навчальних заняттях

7 Кількість індивідуальних завдань для самостійної роботи визначається НПП. Індивідуальні завдання можуть бути

розосереджені за темами навчальної дисципліни і окремо оцінюватися протягом семестру. Максимальна кількість балів, які здобувач може отримати за виконання всіх індивідуальних завдань протягом семестру, складає 10 балів.

в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Додаток Д.2

Форма Карти навчальної роботи здобувача

заочної форми навчання

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧА

з навчальної дисципліни (обов’язкової/вибіркової)

для здобувача освітньої програми 8

Заочна форма навчання

Тема контактного заняття

Максимальна кількість балів

Вказати тему

5

Вказати тему

5

Вказати тему

 
   

Усього балів за роботу на контактних заняттях:

20

Контрольна (модульна) робота

10

Індивідуальні завдання самостійної роботи9 (за вибором здобувача)

2. Вказується певний вид індивідуального завдання

 

2. Вказується певний вид індивідуального завдання

 

Усього балів за виконання індивідуальних завдань:

20

Додаткові (заохочувальні) бали:

Представлення результатів науково-дослідних робіт здобувача:

 1. Участь у студентських олімпіадах, конкурсах наукових робіт, грантах, науково-дослідних проєктах.
 2. Публікація наукових статей, тез доповіді на конференції.

до 10

ВСЬОГО БАЛІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ

50

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

(для навчальних дисциплін з формою підсумкового контролю – залік)

50

ЕКЗАМЕН

(для навчальних дисциплін з формою підсумкового контролю – екзамен)

50

УСЬОГО БАЛІВ:

100

8 Не зазначається для вибіркової навчальної дисципліни

9 Кількість індивідуальних завдань для самостійної роботи визначається НПП. Індивідуальні завдання можуть бути розосереджені за темами навчальної дисципліни і окремо оцінюватися протягом семестру. Максимальна кількість балів, які здобувач може отримати за виконання всіх індивідуальних завдань протягом семестру, складає 20 балів.

дистанційної форми навчання

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧА

з навчальної дисципліни (обов’язкової/вибіркової)

для здобувача освітньої програми 10

Дистанційна форма навчання

Тема заняття в дистанційному режимі

Термін виконання

Максимальна кількість балів

Вказати тему

1—2-й тиждень

навчання

5

Вказати тему

3—4-й тижні навчання

10

 

5—6-й тижні навчання

 
 

7—8-й тижні

навчання

 

Контрольна (модульна) робота

до кінця

семестру

10

 

9—10-й тижні навчання

 
 

11—12-й тижні

навчання

 
 

13—14-й тижні

навчання

 

Усього балів за роботу на заняттях у дистанційному режимі

40

Додаткові (заохочувальні) бали:

Представлення результатів науково-дослідних робіт здобувача:

 1. Участь у студентських олімпіадах, конкурсах наукових робіт, грантах, науково-дослідних проєктах.
 2. Публікація наукових статей, тез доповіді на конференції.

до 10

ВСЬОГО БАЛІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ

50

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

(для навчальних дисциплін з формою підсумкового контролю – залік)

50

ЕКЗАМЕН / ДИСТАНЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН

(для навчальних дисциплін з формою підсумкового контролю – екзамен / дистанційний екзамен)

50

УСЬОГО БАЛІВ:

100

10 Не зазначається для вибіркової навчальної дисципліни

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Share