Індивідуальна робота

Індивідуально-консультативна робота (ІКР) – вид навчальної роботи викладача зі студентами, яка здійснюється з метою забезпечення пізнавальної діяльності кожного студента, її максимальної індивідуалізації з урахуванням психофізіологічних особливостей та академічної успішності студентів. Основним завданням цієї роботи є посилення мотивації студентів до пізнавальної діяльності шляхом розвитку внутрішнього прагнення до навчання і спрямування такого прагнення у необхідному руслі.

Провідним напрямком в індивідуалізації освіти є диференціація допомоги в навчанні, яка полягає не в спрощенні завдань для менш підготовлених студентів, а в обсягах і характері допомоги викладача. Тобто, для менш підготовлених студентів необхідні детальніші роз’яснення та рекомендації щодо виконання завдань, ретельніший контроль їхньої роботи. Для більш підготовлених студентів, викладач повинен створити умови для поглиблення їхніх знань та розвитку творчих здібностей.

Індивідуально-консультативна робота викладача зі студентами здійснюється відповідно до графіка, складеного кафедрою, в якому визначено форми індивідуально-консультативної роботи, а також час проведення занять та аудиторія (які узгоджуються з навчальним відділом).

Графік проведення індивідуально-консультативної роботи з правознавства доводиться до відома студентів на початку вивчення курсу.

  • Формами індивідуально-консультативної роботи з дисципліни «Правове регулювання господарської діяльності» є:
  • індивідуальні заняття, що проводяться зі студентами з метою підвищення рівня їх підготовки та розвитку індивідуальних творчих здібностей;
  • консультації, на яких студент отримує відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування;
  • перевірка виконання індивідуальних завдань, зокрема, захист рефератів, презентацій тощо;
  • перевірки та захисту завдань, що винесені на поточний контроль;
  • перевірки конспектів навчальних чи наукових текстів з тем та питань, що винесені на самостійне вивчення тощо.

Індивідуальні заняття проводяться зі студентами з метою підвищення рівня підготовки та розвитку їх індивідуальних творчих здібностей.  Індивідуальні заняття можуть проводитися у формі діалогу з різних навчальних проблем, бесіди, перевірки виконання завдань з СРС тощо.

Консультація — це одна з форм організації навчального процесу, що проводиться з метою отримання студентом відповіді на окремі теоретичні чи практичні питання та для пояснення певних теоретичних положень чи аспектів, їх практичного застосування.

Залежно від змісту та призначення виділяють наступні види консультацій:

  • тематичні — проводяться за певними темами курсу або за найбільш складними питаннями програмного матеріалу;
  • цільові — використовуються перед проведенням модуля або іншого виду поточного чи підсумкового контролю;
  • консультації з самостійної роботи — проводяться при підведенні підсумків СРС.
Share