Важливість правового регулювання підприємницької діяльності

Цвєткова Лілія, ЕМБ-503, КНЕУ

Вступ

Всебічне правове регулювання підприємницької діяльності і широке вивчення підприємницького права стають важливими чинниками успіху проведених у країні економічних реформ.

Я вважаю, що підприємницька діяльність – це самостійна, здійснювана на свій ризик діяльність, спрямована на систематичне отримання прибутку від користування майном, продажу товарів, виконання робіт або надання послуг особами, зареєстрованими в цій якості у встановленому законом порядку. Continue reading Важливість правового регулювання підприємницької діяльності

Share

Проблема самозахисту у трудовому праві

Гук Катерина, ЕМБ-503, КНЕУ

На сучасному етапі розвитку України як соціальної, правової, демократичної держави питання забезпечення реалізації природних прав людини є одним з найактуальніших.

Право на працю є, безперечно, невід’ємним правом людини, без якого неможливо уявити її існування ані в фізичному, ані в соціальному плані. Тому захист цього права повинен займати одне з найпріоритетніших місць в переліку цілей державної політики.

Ст. 43 Конституції України проголошує, що кожен має право на працю, що передбачає можливість заробляти собі на життя працею, на яку особа вільно погоджується або обирає. Continue reading Проблема самозахисту у трудовому праві

Share

Правові засади захисту економічної конкуренції

Наумов Владислав, ЕМБ-503, КНЕУ

Вступ

Обрана мною тема есе звучить так : Правові засади захисту економічної конкуренції. Я, як споживач, зацікавлений у добросовісній економічній конкуренції, адже завдяки їй може відбуватися прогрес, покращуватись продукція виробників та знижуватися ціни, що піде тільки на руку кінцевому споживачеві – мені. Отже, я вирішив детальніше дослідити цю тематику та особливості її існування в Україні.

Метою цього есе є дослідження особливостей існування та правового регулювання захисту економічної конкуренції в Україні. Тема є актуальною, оскільки стосується кожного з нас, споживачів. Continue reading Правові засади захисту економічної конкуренції

Share

Правові засади оподаткування діяльності суб’єктів малого бізнесу

Ручко Сніжана, ЕМБ-503, КНЕУ

Вступ. У більшості країн світу малому бізнесу належить значне місце в загальній сумі валового національного продукту, що дає змогу повніше задовольняти попит у товарах, збільшувати зайнятість населення, надходження грошових ресурсів до бюджету за рахунок сплати податків. Український малий бізнес постійно піддається різного роду реформам, що негативно відображається на коливаннях настроїв бізнесменів та відкритості їх бізнесу.

Розвитку малого підприємництва заважають цілий ряд економічних та організаційних перешкод, де особливу роль відіграє механізм його оподаткування.

Введення в Україні альтернативної спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва забезпечило реальні зрушення в їх розвитку, хоча діюча система оподаткування в Україні чинить значне податкове навантаження на суб’єктів малого підприємництва. Continue reading Правові засади оподаткування діяльності суб’єктів малого бізнесу

Share

Плагіат у науці його прояви та небезпеки

Нагорний Станіслав, ЕМБ-503, КНЕУ

Вступ

На сьогоднішній день у світі гостро стоїть питання плагіату, а в Україні та країнах СНД – особливо. Плагіат проникає в усі сфери нашого життя, і починається це з освітнього рівня.

Навчаючись у вищих навчальних закладах, маємо змогу спостерігати поширення вживання терміну “плагіат” серед викладачів, що фіксують факт його наявності у роботах.

Проблема плагіату з кожним роком стає дедалі актуальнішою, адже плагіат уже формується на рівні ринку. Створюються спеціалізовані сервіси, що займаються написанням готових робіт, а на ділі — тільки плагіатом. Як наслідок, псевдознання у студентів. Але плагіат використовують не тільки студенти, але і науковці. Проблема академічного плагіату формується вже на державному рівні, тому потребує нагальних рішень. Continue reading Плагіат у науці його прояви та небезпеки

Share

Комерційна таємниця як об’єкт права інтелектуальної власності

Співак Анастасія, ЕМБ-503, КНЕУ

ВСТУП

Як казав свого часу Уінстон Черчілль, «хто володіє інформацією, той володіє світом». Дійсно, інформація сьогодні стає вкрай важливим ресурсом, а інколи – надзвичайно небезпечною зброєю. Здавалося б, доступ до інформації в сучасному світі практично необмежений, і будь-хто із виходом в інтернет може отримати дані, які його цікавлять. Та що більше можливостей надають нам новітні технології, то більше уваги зосереджується на питаннях інформаційного захисту. Парадокс?

Сучасне бізнес-середовище характеризується просто космічним рівнем конкуренції. Кожне підприємство на ринку прагне завоювати свого клієнта і, між іншим, відбити чужого. Батл за споживацьку прихильність сягає апогею, і до справи залучаються найрізноманітніші інструменти. Continue reading Комерційна таємниця як об’єкт права інтелектуальної власності

Share

Чи варто відкривати свій бізнес одному або знайти партнерів? Як знайти партнерів для свого бізнесу – умови партнерства

Янович Марина, ЕМБ -503, КНЕУ

Вступ. В кожної людини рано чи пізно появляються думки про створення власного бізнесу, оскільки при відкритті власної справи людина прагне до незалежності і свободи. І хто ж все-таки наважується відкривати власну фірму, то замислюється  над іншими важливими питаннями, які перед ним постають – напрямок майбутнього бізнесу, суми початкових інвестицій, необхідність знайти партнерів по бізнесу. Тому я вважаю, цю тему досить актуальною на сьогоднішній день і важливою для початківців створення власної справи.

Знаходження партнерів по бізнесу – один з найскладніших і причини його виникнення можуть бути різні. Тому метою даного есе – зрозуміти для себе чи варто відкривати бізнес одному, чи все-таки знайти однодумців-партнерів і вияснити на яких умовах з ними співпрацювати. Continue reading Чи варто відкривати свій бізнес одному або знайти партнерів? Як знайти партнерів для свого бізнесу – умови партнерства

Share

Проблематика працевлаштування молоді у сучасному суспільстві

Свинарчук Анастасія, ЕМБ-503, КНЕУ

Вступ

В умовах сьогодення, як ніколи актуальним постає розгляд проблематики працевлаштування молоді в Україні, адже проблема реалізації права молоді на працю в умовах глобалізації світової економіки є надзвичайно актуальною для української спільноти в цілому.

На даному етапі розвитку українського суспільства працевлаштування молодого покоління бентежить усіх громадян України, адже саме в контексті розгляду даного питання постає розгляд проблеми, що стосується зіткнення інтересів зацікавлених сторін в особі робітників, роботодавців та держави. Continue reading Проблематика працевлаштування молоді у сучасному суспільстві

Share

Корпоративні правовідносини

Тіщенко Марія, ЕМБ-503, КНЕУ

ВСТУП

Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що господарські організації корпоративного типу, зокрема господарські товариства відіграють зростаючу роль як у світовій, так і в національній економіці та впливають на міжнародні відносини. Разом із тим недостатньо вивченими і врегульованими законодавством залишаються питання правовідносин всередині господарських товариств, питання корпоративного управління цими організаціями, корпоративних відносин тощо. Окремі норми, присвячені даній проблемі, містять Господарський та Цивільний кодекси України, Господарсько-процесуальний кодекс, ЗУ «Про господарські товариства» від 19.08.91р., «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008р., «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» від 15.05.2003 р., «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006р., роз’яснення вищих судових органів.

Основними цілями у цьому есе я ставлю: Continue reading Корпоративні правовідносини

Share

Способи забезпечення виконання зобов’язань

Волошина Марія, ЕМБ-503, КНЕУ

Вступ. Належне виконання зобов’язань передбачає, що сторони, які беруть участь у зобов’язальних правовідносинах, виконують покладені на них обов’язки у точній відповідності із законом, договором, а за відсутності таких вказівок — з тими вимогами, які звичайно пред’являються до виконання, а відтак — і з діловими звичаями, що склалися в комерційній практиці.

Належне виконання зобов’язань стимулює зміцнення майнового становища учасників цих відносин, формування у них впевненості в реалізації поставлених завдань і, зрештою, стабілізує в цілому комерційний оборот. Саме меті належного виконання зобов’язання підпорядковані різні способи забезпечення. Continue reading Способи забезпечення виконання зобов’язань

Share