Categories
business law тези

КЛІМАТИЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ: НЕОБХІДНІСТЬ НАБЛИЖЕННЯ ТА ІНТЕГРАЦІЇ

<strong>Мачуський Володимир Володимирович</strong>
Мачуський Володимир Володимирович

старший викладач кафедри іноземних мов Юридичного інституту, Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Європейське законодавство про клімат, [1] як один із ключових елементів Європейської Зеленої Угоди, [2] закріплює зобов’язання ЄС досягти кліматичної нейтральності до 2050 року та проміжну мету зменшення чистого викиду парникових газів щонайменше на 55% до 2030 року порівняно з рівнем 1990 року. 

Відповідно до чинного законодавства держави-члени ЄС мають обов’язкові річні цілі викидів парникових газів на 2021-2030 роки для тих галузей економіки, які не виходять за рамки Системи торгівлі викидами ЄС (EU ETS). На ці сектори, включаючи транспорт, будівництво, сільське господарство, промисловість, що не підпадає під дію ЕТС, та відходи припадає майже 60% загальних внутрішніх викидів в ЄС.

Кліматичне законодавство ЄС передбачає також залучення політичних, економічних  та соціальних секторів суспільства для досягнення поставленої мети.

Share
Categories
e-justice тези

Електронне правосуддя в Україні: стан та перспективи

Анна Ходаківська, УМ-201, КНЕУ

Презентація

Інформаційні технології – ключовий інструмент для поліпшення доступу до правосуддя, підвищення ефективності судів та управління судовими справами.

Зусилля щодо впровадження можливостей електронного правосуддя необхідно спрямувати на вдосконалення внутрішніх (системи управління судовими справами) і зовнішніх (сайтах) інформаційних систем (ІС) судів.

Share
Categories
тези

Вимоги до оформлення тез доповідей конференції для друку в електронному збірнику

Вимоги до оформлення тез доповідей конференції для друку в електронному збірнику

Тези доповідей, що містять мінімальну кількість формул і графіків, обсягом не більше трьох сторінок формату А4 повинні бути надруковані у текстовому редакторі Microsoft Word. Шрифт Arial, кегель – 12, міжрядковий інтервал – 1.15, поля з усіх боків – 20 мм.

Праворуч – прізвище та ініціали автора напівжирним курсивом, 9 кегель. Нижче курсивом, 9 кегель, через один інтервал – назву спеціальності, курс, повну назву навчального закладу. Нижче курсивом, 9 кегель, через один інтервал – науковий ступінь, звання та прізвище та ініціали наукового керівника. Нижче, через два інтервали – Назву доповіді друкувати великими жирними літерами, 12 кегель, симетрично до тексту.

Share