Categories
self-archiving Мачуська І.Б.

Становлення інституту контрольно-наглядової діяльності у період перебування українських земель у складі Російської імперії

Мачуська І.Б., Мачуський В.В.

КНЕУ

УДК 342.9:35.072.2

СТАНОВЛЕННІЯ ІНСТИТУТУ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПЕРІОД ПЕРЕБУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

ESTABLISHMENT OF THE INSTITUTE OF CONTROL-OBSERVATION ACTIVITIES IN THE PERIOD OF RESIDENCE OF THE UKRAINIAN LANDS WITHIN THE RUSSIAN EMPIRE

Мачуська І. Б.,

к.ю.н., доцент кафедри цивільного та трудового права

ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Мачуський В.В., старший викладач кафедри іноземних мов ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

У статті досліджуються питання становлення та розвитку інституту контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування у період перебування українських земель у складі Російської імперії (початок ХVІІІ – початок ХХ ст.).

Наголошено, гірнича промисловість в Російської імперії була однією із складових економіки імперії. З приєднанням до території Російської імперії частини українських земель, імперія значно розширила видобуток корисних копалин.

Водночас, встановлено, на початку XVIII століття, контрольно-наглядова діяльність в сфері надрокористування на теренах Російської імперії, була малоефективною, що зменшувало ефективність гірничої галузі.

З метою дослідження інституту контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування проаналізовані історичні періоди становлення та розвитку інституту контрольно-наглядової діяльності.

Висловлено власне бачення щодо розвитку інституту контрольно-наглядової діяльності і різні історичні періоди.

Встановлено, що під час правління Петра І інститут управління, контролю і нагляду у сфері надрокористування отримав значний розвиток.

Наголошено, що період із середини XVIII ст.- кінець XVIII ст. позначилась значними змінами у формуванні інституту контрольно-наглядової діяльності, у тому числі утворенні підрозділів спеціальної гірничої поліції та корпусу гірничих інженерів.

Share
Categories
self-archiving Світличний О.П.

ДІЯЛЬНІСТЬ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КОРОНОВІРУСУ COVID-19

<strong><em>О. П. СВІТЛИЧНИЙ</em></strong>
О. П. СВІТЛИЧНИЙ

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного та господарського права Національного університету біоресурсів і природокористування України

Право. Людина. Довкілля. Науково-практичний журнал. 2020. 11 (2). С. 124-132.

УДК 342.9

Анотація. У статті звертається увага, що на разі, у всьому світі, в тому числі й в Україні, вирує та поширюється гостра короновірусна інфекційна хвороба COVID-19, яку Всесвітня організація охорони здоров’я визнало пандемією і поставило в один ряд з такими історичним хворобами як чума та холера. З метою протидії поширенню цієї хвороби в країні було запроваджено певні карантині заходи. За таких умов важливу роль у запровадженні та адмініструванні карантинних заходів відіграють суб’єкти публічної адміністрації. Звертається увага на необхідності удосконалення організації та контролю за дотриманням встановленого на території карантину правового режиму, своєчасним і повним проведенням профілактичних і протиепідемічних заходів, які покладаються на публічну адміністрацію.

Ключові слова: захворювання, законодавство, діяльність, публічна адміністрація, карантинні заходи.

Актуальність. Реалізація публічної влади у сфері протидії короновірусу COVID-19 відбувається у формі управлінської діяльності і може здійснюватися широким колом уповноважених органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування і окремими недержавними інституціями. Розв’язання існуючих проблем щодо профілактичних і протиепідемічних заходів та здійснення державного контролю спрямовано на досягнення об’єктивно необхідного посилення ролі держави у боротьбі із короновірусною інфекційною хворобою,

Share
Categories
self-archiving монографія Світличний О.П.

СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВОЇ ТА ГРОМАДСЬКОЇ ЗАБУДОВИ

РОМАНЕНКО А. В., СВІТЛИЧНИЙ О.П.

СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВОЇ ТА ГРОМАДСЬКОЇ ЗАБУДОВИ

 

КИЇВ – 2019

 

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ………………………………………………………….4

ВСТУП…………………………………………………………………………………………………………5

РОЗДІЛ 1. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ЖИТЛОВОЇ ТА ГРОМАДСЬКОЇ ЗАБУДОВИ ………………………………………………….7

1. 1. Правова політика держави у сфері житлової та громадської забудови……7

1. 2. Правове регулювання житлової та громадської забудови………27

1. 3. Адміністративно-правовий режим житлової та громадської

забудови ……………………………………………………………………………………………….46

Розділ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ЖИТЛОВОЇ ТА ГРОМАДСЬКОЇ ЗАБУДОВИ ……………………..73

2.1. Система органів державного управління у сфері житлової та громадської забудови……………………………………………………………………………..73

2.2. Адміністративно-правова діяльність Державної архітектурно-будівельної інспекції України за сучасних умов ……………………………………………..99

Розділ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВОЇ ТА ГРОМАДСЬКОЇ ЗАБУДОВИ……….125

3.1. Інститут адміністративної відповідальності як механізм забезпечення правопорядку у сфері житлової та громадської забудови …………………….125

3.2. Удосконалення інституту контролю у сфері житлової та громадської забудови ………………………………………………………………………………………………….149

ВИСНОВКИ ..………………………………………………………………….…166

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………178

Автори:

Світличний Олександ Петрович, доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного та господарського права Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Романенко Альбіна Василівна, кандидат юридичних наук, суддя господарського суду Чернігівської області.

Рецензенти:

Галунько В. В. – доктор юридичних наук, професор, директор Науково-дослідного інституту публічного права.

Курило В. І. – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та фінансового права Національного університету біоресурсів і природокористування України, заслужений юрист України.

Оніщик Ю. В. – доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та господарського права Академії праці, соціальних відносин і туризму.

 

 

С 24 Правове регулювання житлової та громадської забудови /А. В. Романенко, О. П. Світличний. – К.: 2019. – 202 с.

В монографії розкрито сучасний стан та основні напрями правового регулювання житлової та громадської забудови в Україні. Звертається увага на проблемні питання та пропонуються практичні рекомендації вирішення проблемних питань у досліджуваній сфері супільних відносин.

Share