Екзамен з дисципліни “Правове регулювання господарської діяльності” (інформаційна довідка)

Об’єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал дисципліни “Правове регулювання господарської діяльності”, засвоєння якого відповідно перевіряється під час поточного контролю і на екзамені.

Об’єктом поточного оцінювання є знання окремих складових робочої програми навчальної дисципліни.

Об’єктом підсумкового оцінювання є знання програмного матеріалу дисципліни в повному обсязі.

На екзамені оцінюванню підлягають:

– володіння ключовими господарсько-правовими категоріями і поняттями;

– знання змісту основних нормативно-правових актів;

– здатність творчо мислити та синтезувати знання;

– уміння використовувати знання для розв’язання практичних завдань.

Підсумкова оцінка з дисципліни “Правове регулювання господарської діяльності” складається  з оцінки за поточну успішність та оцінки за екзамен.

За поточну успішність студент може отримати максимум 50 балів і за екзамен також 50 балів.

Екзамен проводиться у письмовій формі.

На екзамен виносяться вузлові теоретичні питання, тести, задачі, ситуації, завдання, що потребують творчої відповіді та уміння синтезувати набуті знання і застосовувати їх для вирішення практичних задач тощо.

Завдання, що  виносяться на екзамен охоплюють собою зміст дисципліни Правове регулювання господарської діяльності.

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за поточну успішність та за виконання екзаменаційних завдань (за умови, що на екзамені студент набрав не менше 30 балів).

Екзамен проводиться за екзаменаційними білетами, які затверджуються рішеннями секції “Правове регулювання господарської діяльності” і кафедри “Правове регулювання економіки”,  відповідно до вимог діючого Порядку оцінювання знань студентів.

Структура білету з дисципліни “Правове регулювання господарської діяльності”:

  1. Питання для розгорнутої письмової відповіді з посиланням на відповідні положення нормативно-правових актів – оцінюється в межах 10 балів;
  2. Блок тестових завдань – оцінюється в межах 10 балів;
  3. Блок тестових завдань – оцінюється в межах 10 балів;
  4. Блок тестових завдань – оцінюється в межах 10 балів;
  5. Задача – оцінюється в межах 10 балів.

Критерії оцінювання екзаменаційних завдань.

Кількість балів за

10 баловою шкалою

Рівень повноти й

коректності відповіді

10 відмінний
8 добрий
6 задовільний
4 не достатній
2 мінімальний
0 незадовільний

Відповідь на завдання, що містяться в екзаменаційному білеті не передбачає користування кодексами або іншими допоміжними матеріалами. Від студентів не вимагається знання  номерів конкретних статей кодексів або законів. Разом з тим, студент повинен продемонструвати наявність знань господарсько-правових понять і категорій, знань  змісту основних нормативно-правових актів, спрямованих на регулювання господарської діяльності, їх назв і дати прийняття, уміння синтезувати набуті знання і застосовувати їх для вирішення практичних задач.

Відповідь студента повинна бути вірною, повною та обґрунтованою, містити самостійні висновки та аргументацію своєї думки.

Виконання студентами екзаменаційного завдання повинно бути винятково самостійним. За використання заборонених додаткових джерел і засобів зв’язку чи підказок студент знімається з екзамену з виставленням оцінки “0” балів.

Зміст дисципліни “Правове регулювання господарської діяльності” ТУТ

 

 

Share