#Есе: Правове регулювання банкрутства

Дар’я Бутко, група УУП-301д, КНЕУ

В умовах сучасної економіки часто постає проблема банкрутства підприємств. Стан економіки залишається важким, рівень життя населення знаходиться на низькому рівні.

Зараз Україна проходить складний історичний шлях державоутворення та переходу до ринкової економіки, що буде спрямована на соціальний напрямок.

Економічний розвиток держави є головною з передумов розробки стратегії управління країною.

Сутність економічної системи залежить від сукупності економічних відносин, що відповідає певному рівню розвитку продуктивних сил та розвивається на основі дій об‘єктивних економічних законів та суб‘єктивних чинників.

Актуальність цієї теми зумовлена постійним зростанням вимог до рентабельної діяльності підприємств

Метою даної роботи є дослідження теми банкрутства та правового регулювання цієї економічної категорії.

Підприємництво є основним сектором ринкової економіки, що забезпечує ринок різноманітними товарами та послугами. Динаміка розвитку сучасних підприємств розвивається позитивно, з 2012 року кількість працюючих суб’єктів господарювання збільшилась майже в 12 разів.

Проте незважаючи на стрімкі темпи зростання кількості підприємств, велика кількість підприємств знаходиться на межі банкрутства.

Статистика свідчить, що за 2017 рік до касаційної інстанції було подано та розглянуто понад 5000 справ, кожна п’ята з яких стосується банкрутства підприємства.

Банкрутство є необхідним та доволі дійовим інструментом ринкової економіки. Адже є основним способом та механізмом, з допомогою якого розглядаються питання, що стосуються фінансового стану підприємства.

Правовою підставою для регулювання інституту банкрутства є Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14.05.1992 року.

Банкрутство теоретичні засади

Для детальнішого дослідження поняття банкрутства доцільно буде розглянути його основні визначення та умови застосування.

Діюче законодавство під поняттям банкрутства розуміє встановлену господарським судом неплатоспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів за рахунок ліквідаційної процедури.

Під поняттям неплатоспроможність суб’єкта господарювання розуміється неспроможність виконати свої зобов’язання перед кредиторами після настання періоду їхньої сплати.

Основними суб’єктами банкрутства зазвичай виступають: кредитори, боржник та арбітражний керуючий. Арбітражний керуючий це суб’єкт, що має право розпоряджатись майном, керувати санкціями та виступає ліквідатором підприємства-банкрута.

Проте в умовах сучасної економіки існує багато проблем пов’язаних з банкрутством підприємств.

Враховуючи дані статистики, то зі 100 % новостворених компаній лише 20 % продовжують існувати після 3 років роботи.

Причиною цього є високий рівень конкуренції серед інших підприємств та економічний стан в Україні.

Багато підприємств не витримують податкового навантаження, деякі з них не мають достатньої кількості ресурсів для нормального функціонування.

Взагалі до основних причин неплатоспроможності підприємств можна віднести такі елементи:

 • Інфляційні процеси;
 • Нестабільна економічна та політична ситуація;
 • Нестабільність фінансового та валютного ринку;
 • Значне підвищення цін, збільшення собівартості продукції.

Це свідчить про погіршення економічної ситуації в країні, а це прямо впливає на функціонування підприємств.

Основні причини виникнення банкрутства:

 • Відсутність маркетингової стратегії та низька якість менеджменту;
 • Недосконала організаційна структура;
 • Низький рівень кваліфікації персоналу;
 • Технологічна неузгодженість процесу виробництва
 • Відсутність інвестиційних процесів;
 • Низька ліквідність активів.

На сьогоднішній день товар в системі маркетингу має значне та майже основне значення, адже орієнтує він керівників на проведення аналізу діяльності суб’єкта господарювання з точки зору як сучасних та майбутніх позицій та як ми визначили є однією з причин банкрутства підприємств.

Саме розуміння значення товару в маркетингу є в умовах теперішньої економіки обов’язковим завданням для підприємств зумовлено це потребою покращення ефективності діяльності підприємства та збільшенням попиту на товар, що виготовляється.

При цьому якщо розглядати товар через призму маркетингу то для його ефективного продажу він має відповідати певним параметрам, що мають бути оптимально розподілені, а саме товар має бути зручним в використанні, високої якості та має мати важливе значення для споживачів, його попит має бути еластичним.

Враховуючи той факт, що на сьогоднішній день асортимент товару доволі великий, то для продавців постійно постає питання більш глибоко вивчення маркетингової політики.

Розглянемо основні наслідки, що виникають внаслідок банкрутства:

 • Зупинка підприємницької діяльності;
 • Перехід до ліквідаційної комісії при розпорядженні майном банкрута та його майнових прав;
 • Зупиняється нарахування пені та процентів на всі види заборгованості;
 • Кошти вилучені ліквідаційною комісією спрямовуються на задоволення претензій кредиторів.

Відповідно до абз.21 ст.1 Закону сторонами у справах про банкрутство є кредитори та боржник.

Кредиторами визначають юридичну чи фізичну особу, що у встановленому законодавством порядку мають документи, що підтверджують зобов’язання боржника щодо виплати заборгованості із заробітної плати працівникам чи в органи державної податкової служби.

Для врегулювання інтересів кредиторів передбачено скликання зборів кредиторів.

Методика уникнення банкрутства

На сьогоднішній час в світовій літературі є багато методик для оцінювання ймовірності банкрутства підприємства, проте вони не можуть бути застосовані на території України, адже є недостатньо практичними, в них не враховані особливості податкового та бухгалтерського обліку в країні.

Варто зазначити, що ці методики переважно створюють для великих промислових підприємств, а в Україні більшість банкрутів – це малі та середні підприємства.

Уникнення банкрутства підприємства та своєчасність виявлення ймовірних загроз для фінансової безпеки підприємства можливе при використанні постійного моніторингу за його діяльністю.

Здійснення моніторингу передбачає проведення поточної діагностики стану підприємства та встановлення загроз та пріоритетів для подальшого розвитку.

Проведення моніторингу є важливим етапом функціонування підприємства, адже ефективність його діяльності напряму залежить від того планування витрат та доходів підприємства.

Проблеми правового регулювання банкрутства в Україні існують та пов’язані з економічною та національною безпекою в цілому.

Найважливішим критерієм, що визначається при дотриманні національної безпеки, є дотримання прав та інтересів суспільства, особистості та держави.

В узагальненому вигляді національні інтереси це усвідомлені суспільством життєво важливі потреби існування та розвитку природи, людей та суспільства в цілому.

Зараз існує кілька загроз, що можуть вплинути на економічну безпеку країни, розглянемо декілька з них.

По перше, це деформація промислової структури, яка на сьогоднішній день на жаль, не містить матеріальних передумов для переходу до економічного росту. А зростання постійної конкуренції з товарами зарубіжного виробництва, стає зовсім не актуальним в порівнянні з товарами вітчизняного виробника, адже рівень виробництва товарів на підприємствах вітчизняних значно нижчий. Причиною цього є застрілі засоби праці та методики виробництва, це значно впливає на якість товару та продуктивність його виробництва.

Це виступає основною загрозою для економічної безпеки макрорівня, все це є наслідками монетарної стабілізації, під час якої було проведено ряд реформ, що призвели до розшарування грошового обігу та безпека макрорівня була досягнута тільки за рахунок погіршення умов функціонування підприємств.

Варто також зазначити про проблеми в фіскальній політиці країни, що перебуває майже на останніх місцях в світових рейтингах. Адже, на сьогоднішній день система оподаткування країни є важкою для сприйняття та найбільший відсоток податкового навантаження припадає саме на населення. При тому, що в інших розвинених країнах теж високий рівень навантаження на населення, але за рахунок вищого рівня життя, це не так помітно. Дуже мало уваги приділяється сьогодні на раціональний розподіл та перерозподіл коштів, отриманих від сплати податків.

На фоні цих та інших економічних проблем, з якими на сьогоднішньому етапі стикнулась країна, значно посилився рух приватних економічних суб’єктів до посилення їхньої власної економічної безпеки. За рахунок цього відбулось погіршення стану економічної безпеки держави на макрорівні та зниження реального рівня урегульованості економіки.

Основні загрози економічної безпеки – це явища та процеси, що впливають негативно на загальне господарство країни, що зменшують інтереси особи, держави та суспільства в цілому.

Відповідно всі чинники, що впливають на економічну безпеку підприємств прямо впливають на проблеми банкрутства підприємства.

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що стан забезпечення України при збереженні реалій вітчизняного правового суспільства не зазнає значних змін, хоч економічний курс держави спрямований на євроінтеграцію.

До того моменту поки суспільство мислить як радянська людина, змін не буде. Унікальність вітчизняного наукового потенціалу не приваблює інвесторів абсолютно, адже суспільству потрібні новинки.

Крім того, в Україні на низькому рівні перебуває і науково-технічний прогрес, а коштів на стимулювання його розвитку в великих розмірах не виділяють.

Відсутність єдиного погляду на економічну безпеку з боку суспільства, визначення її основних складових є наслідком багатьох суперечностей, що негативно впливають на розвиток країни в цілому.

Вирішенню основних проблем банкрутства сприятимуть ефективно розроблені засоби та методи для вдосконалення як економічної безпеки підприємства так і економічної безпеки держави в цілому.

Важливо, щоб розроблені методи сприяли попередженню виникнення загроз та їх попередження на ранній стадії, як ми зазначили раніше, цьому сприятиме проведення фінансового моніторингу та планування діяльності підприємства.

Для вдосконалення проблем банкрутства в загальному можна запропонувати комплекс таких заходів:

 • Вдосконалення законодавчої бази, що стосуються банкрутства;
 • Формування гнучкої системи соціального страхування на випадок настання банкрутства;
 • Розширення державного впливу при вирішенні запитань, що пов’язані з платежами з використанням банкрутства.

Висновок

Отже, під час виконання завдання розглянуто теоретичні аспекти правового регулювання банкрутства та його поняття в цілому, наведено основні чинники, що впливають на банкрутство та розкрито методи за допомогою яких можна запобігти банкрутству підприємства.

Підсумовуючи все вище сказане можна зробити висновок, що основним чинником від якого залежить банкрутство підприємства є економічна безпека країни, адже чим менше ризиків, що впливають на діяльність підприємства, тим ефективніше працює підприємство.

За умов, що нині склались в Україні, національна безпека має полягати не тільки у захисті держави та її політичних інститутів, а й як ми вже визначили й інтересів людини та суспільства.

Для ефективної діяльності підприємства необхідно заздалегідь планувати комплекс заходів та методів для передбачення фінансового результату підприємства.

Ефективність економіки країни залежить саме від суспільства, адже якщо суспільство розуміє важливість усіх економічних процесів то діяльність держави та відповідно підприємства зростає.

На жаль, наша країна є економічно слабкою, тому її безпеці може загрожувати будь-що. В країні існує великий рівень корупції, що спричиняє введення тіньової економіки.

Для підвищення економічної безпеки України, для виведення економіки з тіні, необхідно прийняти заходи для зменшення рівня корупції в країні.

Основною проблемою сьогоднішніх компаній українських виробників є недостатня якість продукції та відсутність фінансування маркетингової політики.

Не виключено що якби українські виробники приділяли увагу виробництву та постійному вдосконаленню своєї продукції, то можливо б наша країна теж стала б одним з найбільших експортерів продукції за кордон.

На жаль, зараз в Україні доволі високий рівень імпорту, хоча ресурсна база дозволяє не використовувати імпортні товари, це б значно зменшило витрати на продукти споживання.

Отже, проаналізувавши ряд проблем та ряд показників, які допомагають здійснити стан економічного розвитку України, можна зробити висновок, що необхідною умовою для подолання поточних проблем та стабілізації розвитку є розробка стратегії модернізації з чітким зазначенням цілей та способів для їхнього досягнення.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.