“Франчайзинг чи стартап: що обрати?”

Косянчук Марина Сергіївна

КНЕУ, 2 курс,  фінансово-економічний факультет

Спеціальність «фінанси та страхування», група ФФ-201

 

Мета: Розкрити переваги і недоліки франчайзингу та стартапів. Зрозуміти, яка діяльність є більш вигідною.

Вступ:

На сьогоднішній день у світі, де панують інноваційні впровадження та технологічний розвиток, з’являється все більше ідеймейкерів, які можуть зробити чималий внесок у розвиток будь-якої сфери діяльності.

Іншими словами, стартапери – це не просто люди, які працюють над розвитком нової компанії, вони є майбутнім країни. З іншого боку, нові ідеї часто не можуть бути втіленими через низку причин: чи то недосконалість законодавчої бази, чи то нестача грошових коштів, або ж відсутність мотивації з боку держави. Насправді, причин може бути безліч. В таких випадках перспективні та амбіційні особи вдаються до пошуку інших способів ведення бізнесу та отримання прибутку. Доволі часто стабільним і безпечним способом ведення бізнесу є саме франчайзинг. Звертаючи увагу на все вище сказане, варто задати собі питання: Що саме є запорукою бажаного успіху: стартап чи франчайзинг?

В перекладі з англійської “Franchise” означає “привілей”, “пільга”, “особливе право”. Франчайзинг – це така організація бізнесу, за якою компанія (франчайзер) передає певній людині чи компанії (франчайзі) право на продаж продукту і послуг цієї компанії. Франчайзі зобов’язується продавати цей продукт чи послуги по заздалегідь визначених законах і правилах ведення бізнесу, що встановлює франчайзер. В обмін на здійснення всіх цих правил франчайзі одержує дозвіл використовувати ім’я компанії, її репутацію, продукт та послуги, маркетингові технології і механізми підтримки.

Франчайзингова діяльність на теренах колишнього Радянського Союзу не згадувалась тривалий проміжок часу. Згодом на початку 1980-х років з’явилась американська компанія «Pepsico», яка стала першим іноземним франчайзером на території Радянського Союзу. 1993 року в Україні почала працювати перша франчайнзингова точка інформаційної системи “Компас”. Її штаб-квартира знаходиться в Нідерландах. Дещо пізніше на ринку з’явилися ресторани мережі McDonalds. Перший український ресторан цієї мережі було створено у Києві. Дана діяльність з часів незалежності України набула широкого успіху. На сьогоднішній день, на території України більше 190 франчайзингових компаній: 25% – підприємства громадського харчування; 20% – підприємства роздрібної торгівлі; 12% – підприємства сфери послуг; 8% – АЗС.

У статті «Франчайзинг – ефективний спосіб організації роздрібної торгівлі та стимулювання розвитку економіки регіонів», Віктор Корсак зазначив, що забезпечення сталого розвитку регіонів є одним із пріоритетних завдань сучасності, тому пошук інструментів, за допомогою яких можна реалізувати процес сталого розвитку, набуває дедалі більшого значення. Одним із таких інструментів на даному етапі розвитку світової економіки є франчайзинг. Важливість його імплантації як форми бізнесу полягає в тому, що, з одного боку, він реально може протистояти глобалізаційним процесам та монополізації економіки, які на сьогодні є одними з найбільших проблем розвитку регіонів України. З другого боку, він здатен виконувати ряд таких важливих функцій, як розвиток регіонального підприємництва, створення робочих місць, збільшення сплати податків до місцевих бюджетів, стиму- лювання розвитку регіональних виробників та входження різноманітних галузей до економічних кластерів регіону.

Слід зауважити, що особливо актуальним є впровадження франчайзингу в рітейлі, оскільки дана галузь є важливою для економіки всіх без винятку регіонів, окрім того вона відіграє прогресивну соціальну роль у кожному з них.

Розглянувши франчайзинг в цілому, хотілося б зупинитись конкретно на перевагах та недоліках даного виду діяльності. По-перше, франчайзинг надає змогу почати власну справу, користуючись знаннями, досвідом того, хто надає франшизу. В такому разі шанси успішного ведення бізнесу доволі високі, оскільки підприємець може залучитись підтримкою під час реалізації продукції.

По-друге, підприємець має право користуватись ім’ям уже відомої компанії (іноді і торговою маркою). Звісно, якщо компанія має гарну репутацію, це буде приваблювати більше споживачів. Більшість людей мають звичку користуватись вже перевіреними на якість товарами, ніж випробовувати щось нове. Як бачимо, така особливість може забезпечити стабільність ведення бізнесу. Як показує практика, стабільність часто виявляється найважливішим фактором на початку ведення бізнесу, адже підприємницька (комерційна) діяльність спрямована як на реалізацію власних ідей, так і на отримання відповідно бажаного прибутку.

Ще однією важливою перевагою франчайзингу є можливість швидкого отримання високого прибутку. Уже відома, розрекламована компанія залучає велику кількість споживачів, що і може забезпечити накопичення доходу.

До переваг ведення франчайзингової діяльності можна також віднести: Навчання персоналу і контроль над веденням бізнесу з боку франчайзера; зацікавленість в успіху бізнесу виявляється з обох боків, тому франчайзер забезпечує навчання менеджерів і персоналу до початку бізнесу і в процесі його діяльності; вигоди від загальнонаціональних рекламних компаній франчайзера, послуги з проектування і розміщення будівель і приміщень, юридичні послуги та ін.; часткове фінансування з боку франчайзера; переваги, пов’язані з високою купівельною спроможністю франчайзера.

Оскільки франчайзер має в своєму розпорядженні розвинену франчайзингову мережу, він може здійснювати оптові закупівлі всього необхідного для діяльності франчайзі, а, отже, має можливість добиватися строгого дотримання якості і деяких знижок від постачальників.

Не дивлячись на позитивні аспекти франчайзингу, існує все ж багато негативних моментів. По-перше, вартість франшизи. Початковий внесок, рекламні платежі іноді є обтяжливими. По-друге, обмеження закупівель. Франчайзер зазвичай вже має налагоджені контакти з постачальниками, тому змінювати траєкторію закупівель не наважується.

Наступним недоліком є обмежений асортимент товарів. Згідно з угодою, франчайзі може продавати тільки ті товари і надавати ті послуги, які передбачені франшизою. Франчайзі не має права самостійно продати свою франшизу. Навіть якщо з яких-небудь економічних та інших міркувань це може бути вигідно для нього, рішення про покупця франшизи і розподіл одержаної суми між франчайзером і франчайзі належить звичайно франчайзеру.  Франчайзі має в своєму розпорядженні набагато меншу кількість важелів дії на франчайзера. А у випадку якщо товар/послуга або вся система одержить негативну репутацію на ринку, це відобразиться навіть на тих франчайзі, які строго дотримувалися приписів навчального посібника і договору. Як бачимо, недоліків франчайзингу також існує чимало.

Повертаючись до стартапів, хотілося б зазначити, що це новостворені компанії, які знаходяться на стадії розвитку і будують свій бізнес на основі нових інноваційних ідей або на основі технологічного розвитку. З самого визначення зрозуміло, що стартапи набули найбільшого поширення саме у час технологічного прогресу. Це діяльність, яка спрямована на швидку реалізацію та зазвичай не є великим бізнесом. Спочатку це може бути невеликий додаток для користувачів мобільного телефону, але згодом перетворитись на компанію-лідера. Наприклад, компанія Apple спочатку була стартапом, а сьогодні щорічно купує стартапи на суму більше ніж 1 мільярд доларів.

Основними перевагами стартапів є:

  • Першість. Ви – єдині. Кожен стартапер містить неповторну ідею, що надає великий спектр дій. Така особа може втілювати усі бажані цілі в реальність і не боятись, що вони були або будуть кимось повторені.
  • За стартапом спостерігає велика спільнота. Зазвичай нові ідеї активно поширюються у суспільстві. Певні нововведення привертають увагу соціуму, а отже в результаті сприяють формуванню широкого кола споживачів.
  • Самостійність. Важливою перевагою стартапу є саме незалежність від будь-кого. Ви матимете змогу побудувати усе спочатку і до кінця абсолютно самостійно. На відміну від франчайзингу, стартапери матимуть необмежений асортимент товарів та необмежену можливість надання послуг.
  • Формування відповідальної особистості. Аби досягти успіху в будь-яких починаннях, необхідно сформувати у собі сильну, впевнену та відповідальну особистість, яка готова до можливих ризиків. Стартапи – це саме той крок, який допоможе у цьому.
  • Можливість залучення підтримки з боку уряду. Якщо говорити не тільки про Україну, а в цілому, то в більшості країнах держава активно підтримує різноманітні стартапи, тому що початкові інвестиції з боку держави згодом можуть сприяти розвитку компаній-лідерів.

Переваг стартапів існує чимало, але все ж простежуються і недоліки.

  • Ви – перший експеримент. Це означає, що ваша ідея містить великі ризики. Високі шанси на те, що зусилля виявляться марними.
  • Важко знайти інвесторів. Багато інвесторів займають вичікувальну позицію, оскільки для них ризики невдалих внесків також дуже високі.
  • Недовершеність законодавчої бази. Відсутність визначення терміну «стартап» на законодавчому рівні зумовила необхідність фактичного регулювання такого виду діяльності у рамках законів та законодавчих актів, які стосуються окремих напрямів та особливостей діяльності стартап-компаній. Визначено законодавчі акти, що регулюють діяльність стартапів в Україні. Необхідність діяти у правовому полі зумовила потребу у виборі засновниками організаційно-правової форми стартапу. На початковому етапі функціонування пропонується використовувати одну з таких форм: фізична особа-підприємець, приватне підприємство або товариство з обмеженою відповідальністю. Важливим аспектом діяльності стартапів є охорона прав інтелектуальної власності авторів та розробників нових ідей. Зокрема, автори мають можливість оформлювати патенти на винаходи, авторські свідоцтва, ноу-хау тощо, залежно від характеру об’єкту інтелектуальної власності.
  • Юридична «тяганина» оформлення стартапу. Юридичне оформлення стартапів займає чималий проміжок часу (домовленості між засновниками, оформлення прав інтелектуальної власності, конфлікт назви, вибір юридичної форми для проекту, відносини з інвесторами, відносини з найманим персоналом, договірна база для роботи з клієнтами – усі ці питання дуже важко вирішувати та виконати через юридичні формальності).
  • Термін виконання. Аби довести недолік даного поняття, хотілося б навести відповідний приклад. Ще один розпіарений стартап Coin не зміг упоратись із контрольними строками та процесом доставки готового рішення до користувачів. Вони мали випустити електронну універсальну картку, яка би замінила власнику цілу жменю кредитних та дебетових карток. Пристрій було продемонстровано на стадії прототипу в листопаді 2013 року, За 10 місяців творці гаджету обіцяли доставити його замовникам. Але витрати грошей та часу на розробку серійної моделі значно перевищили очікування авторів проекту — і в серпні 2014 року вони відклали реліз та доставку готового гаджету принаймні на рік, щоб створити реально працюючий прототип та усунути всі ті недоліки, які в ньому виникли в процесі розробки серійної моделі. Тепер їм довелося повернути частину коштів та взагалі відмовитися від чітких строків релізу. Довести продукт до стадії серійного виробництва, працездатної моделі та доставки його замовникам — ще той виклик не лише для невеличких команд. Відомий виробник фітнес-трекерів Fitbit зіштовхнувся із тим, що новий розрекламований браслет Force спричинив низку алергічних реакцій на шкірі його нових власників. На початку 2014 року партію таких браслетів довелося відкликати з ринку, а вся ця історія отримала широкий розголос у пресі.

Висновки:

Проведені дослідження дозволяють зробити висновки про те, що беззаперечно і франчайзинг, і стартап – це способи ведення бізнесу, які можуть принести чималий прибуток. Тим не менш, дати відповідь на питання, яка діяльність є більш вигідною, фактично неможливо, оскільки ми розглянули як переваги, так і недоліки обидвох сучасних та доволі поширених форм ведення бізнесу.

“Жоден переможець не вірить у випадковість” (Фрідріх Ніцше). Я вважаю, що цей вислів якомога краще характеризує підхід, який повинен діяти на початку втілення ідеї для стартапу в реальність. Необхідно оцінити та передбачити можливі ризики, забезпечити себе надійною допомогою, з точністю прорахувати свої кроки, особливо, якщо ви створюєте щось абсолютно нове (унікальне). З дотриманням вище перечислених умов, шанси на швидке та прогресивне втілення ваших ідей в реальність доволі високі. Звісно, ризики є, проте в результаті успіху, в майбутньому ви можете створити компанію-лідера тієї чи іншої сфери діяльності. Це дозволить не просто отримувати високий прибуток, але самостійно, незалежно реалізовувати свої плани.

Франчайзинг – організація ведення бізнесу, яка «пропонує» стабільність. Навчання персоналу, налагоджені контакти з постачальниками, користування досвідом та знаннями того, хто надає франшизу, і ще чимало переваг свідчать про перспективність та ефективність ведення бізнесу. Насправді, усі вище перечислені переваги можуть стати і недоліками, які призведуть до повної залежності та відсутності можливості самостійно реалізовувати себе як підприємець.

В цілому, обидві категорії можуть слугувати як траєкторією успіху, так і повного фолу. Кожна особа сама обирає, чого бажає більше: свободи дій і втілення унікальних ідей в реальність або ж мінімізації ризиків та досягнення стабільності.

Список використаних джерел:

1) Проблеми та перспективи сучасних hardware-стартапів [електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.imena.ua/blog/hardware-startups/
2) Переваги та недоліки участі у відносинах франчайзингу [електронний ресурс] – Режим доступу: http://pidruchniki.com/15290527/ekonomika/perevagi_nedoliki_uchasti_vidnosinah_franchayzingu
3) У чому переваги потрапляння до нових стартап-акселераторів[електронний ресурс] – Режим доступу: http://forbes.net.ua/ua/opinions/1412544-uchomuperevagipotraplyannyadonovihstartapakseleratoriv
4) «Франчайзинг – ефективний спосіб організації роздрібної торгівлі та стимулювання розвитку економіки регіонів» Віктор Корсак. (Економіст,№8,серпень,2012)
5) Особливості законодавчого регулювання діяльності стартап-компаній в Україні. [електронний ресурс] – Режим доступу: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/108722

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.