Categories
business law Забезпечення виконання зобов'язань

Виконання зобов’язань

Принципи (умови) належного виконання зобов’язання

Нормами глави 48 Цивільного кодексу України визначено такі принципи (умови) належного виконання зобов’язання: виконання зобов’язання належними сторонами (ст. 527 ЦК України); виконання у належний спосіб (ст. 529 ЦК України – виконання зобов’язання частинами); належний строк (термін) виконання зобов’язання (ст. 530 ЦК України); належне місце виконання зобов’язання (ст. 532 ЦК України), а також щодо належного предмета.

Зобов’язання вважається виконаним належним чином відповідно до умов договору, якщо боржник виконав його таким чином та способом, на які повинні були розраховувати обидві сторони, а за наслідками такого виконання кредитор має можливість розпоряджатися виконаним на свій розсуд.

Особисте виконання зобов’язання

Частиною 1 ст. 527 ЦК України установлено, що боржник зобов’язаний виконати свій обов’язок, а кредитор – прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або
законом, не випливає із суті зобов’язання чи звичаїв ділового обороту виходячи із умов договору, покупець зобов’язаний одночасно із прийманням товару за зовнішніми ознаками перевірити наявність інструкцій, сертифікатів якості/відповідності і т.п. і, у випадку виявлення їх відсутності сповістити про це постачальника і зазначити про виявлені недоліки у складеному з цих підстав акті за підписами представників сторін.

Виконання обов’язку боржника
іншою особою

Частиною 1 ст. 528 ЦК України визначено, що виконання обов’язку може бути покладено боржником на іншу
особу, якщо з умов договору, вимог ЦК, інших актів цивільного законодавства або суті зобов’язання не випливає обов’язок боржника виконати зобов’язання особисто.

У цьому разі кредитор зобов’язаний прийняти
виконання, запропоноване за боржника іншою особою
Цивільний кодекс України надає боржнику право покласти на іншу особу виконання його обов’язку перед кредитором, в свою чергу покладення боржником на іншу особу виконання обов’язку перед кредитором закон обмежує лише у випадку, коли відповідно до умов договору, вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства або суті зобов`язання не випливає обов`язок боржника виконати зобов`язання особисто

Для встановлення обставини отримання позивачем матеріальних цінностей за договором (зерна за складськими квитанціями), враховуючи специфічність правовідносин та умов договору, судам необхідно встановити обставини щодо оформлення відповідачем первинних документів (розпоряджень (нарядів) на відпуск матеріальних цінностей), обставини щодо вчинення дій позивачем, спрямованих на отримання матеріальних цінностей та оформлення відповідальним зберігачем (третьою особою) первинних документів, які б свідчили про наявність або відсутність реального руху такого товару (обставини отримання товару).

Повернення кредиту частинами

Кредитор має право не приймати від боржника виконання його обов’язку частинами, якщо інше не встановлено договором, актами цивільного законодавства або не випливає із суті
зобов’язання чи звичаїв ділового обороту (стаття 529 ЦК)

Заперечуючи проти стягнення спірної суми, відповідач, зокрема, посилався на те, що договір про відкриття кредитної лінії не містить положень щодо обов’язку відповідача повертати
кредит частинами.

У договорі про відкриття кредитної лінії сторонами визначено порядок повернення кредиту, зокрема те, що позичальник зобов’язується здійснювати повернення кредиту, наданого в межах встановленого ліміту кредитної лінії таким чином, щоб загальна заборгованість за кредитною лінією не перевищувала відповідного розміру ліміту кредитної лінії, визначеного цим договором, станом на відповідну дату, з якої ліміт кредитної лінії зменшується.

Джерело

Share