ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС (підручник pdf)

СВІТЛИЧНИЙ О.П.

ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС (pdf)

Підручник

Київ-2016 

 

УДК 337.999

ББК 67.623я73

С 24

Рекомендовано Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол №13 від 17 червня 2016 р.)

Автор: Світличний О. П. – професор кафедри цивільного та господарського права Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор юридичних наук.

Рецензенти:

Заросило В. О. – завідувач кафедри управління безпекою, правоохоронною та антикорупційною діяльністю Міжрегіональної Академії управління персоналом, доктор юридичних наук, професор. Ладиченко В. В. – завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор юридичних наук, професор.

Шимон С. І. – завідувач кафедри правового регулювання економіки ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор юридичних наук, доцент.

С 24 Світличний О. П. Господарський процес: підручник/ за заг. ред. Світличного О. П. – К.: НУБіП України., 2016 – 337 с. У підручнику викладено нормативний навчальний курс для студентів юридичних спеціальностей з урахуванням останніх змін чинного законодавства. Опануванню студентами навчальної дисципліни сприятиме раціональна та науково обґрунтована структура підручника. У змісті підручника органічно поєднується теорія і практика господарського судочинства. Підручник буде корисним для використання як в навчальному процесі при підготовці студентів, так і для науковців та практичних працівників.

ISBN 978-617-7396-11-5

УДК 346.9 (477)

ББК 67.623я73

© Світличний О. П., 2016

© НУБіП України, 2016

Текст підручника ТУТ

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.