Мачуський В.В. Список основних наукових праць

Мачуський Володимир Володимирович

Загальна кількість праць – 43

1. Монографії (індивідуальні) з власним фіксованим внеском

2. Монографії (колективні) з власним фіксованим внеском

3. Список опублікованих наукових статей в українських фахових журналах

3.1. Мачуський В.В. Історико-правові аспекти страхування: Руська Правда і Жалувана грамота містам / В.В. Мачуський // Юридична Україна. – 2007. – №10. – С. 10-16.

3.2. Мачуський В.В. Взаємне страхування: організаційно-правові аспекти / В.В. Мачуський // Право України. – 2008. – №4. – С. 63-66.

3.3. Мачуський В.В. Теоретичні проблеми законодавчого визначення поняття страхування / В.В. Мачуський // Право України. – 2010. – №6. – С. 195-199.

3.4. Мачуський В.В. Право кровної помсти в Київській Русі / В.В. Мачуський // Форум права. – 2015. – №4. – С. 175-179.

3.5. Мачуський В.В. Аграрний консалтинг і сільськогосподарська дорадча діяльність як послуга: співвідношення понять у рамках цивільного і господарського права / В.В. Мачуський // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія “Право”. – 2016. Випуск 41 – Т.4. – С. 100-103.

3.6. Мачуський В.В. Організаційно-правові аспекти підтримки і розвитку малого бізнесу в Сполучених штатах Америки / В.В. Мачуський // “Правові системи”. – Науково практичний електронний журнал. – Київ, 2018. – №№3/4. – C. 17-23.

3.7. Мачуський В.В. Суб’єкти малого й середнього підприємництва в Європейському Союзі й Україні: нормативне визначення та класифікація / В.В. Мачуський // “Порівняльно аналітичне право”. – Електронне наукове фахове видання. – Ужгород, 2018. – №2. – C. 156-158.

3.8. Мачуський В.В. Бізнес-інкубатор як об’єкт інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва: правовий статус і класифікація. Юридичний науковий електронний журнал. Запоріжський національний університет. Запоріжжя. 2018. Випуск 4. С.49-52.

4. Список опублікованих наукових статей в українських фахових збірниках наукових праць

4.1. Мачуський В.В. Підприємництво: до питання про сутність визначення / Правове регулювання економіки : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. ред. В.Ф. Опришко]. – Київ : КНЕУ, 2000. – Вип. 2. – C. 17-19.

4.2. Мачуський В.В. Договір страхування: поняття та умови / Правове регулювання економіки : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. ред. В.Ф. Опришко]. – Київ : КНЕУ, 2003. – Вип. 4. – C. 159-166.

4.3. Мачуський В.В. Історико-правові аспекти страхування: Закони Хаммурапі і collegia publicanorum

/ Правове регулювання економіки : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. ред. В.Ф. Опришко]. – Київ : КНЕУ, 2007. – Вип. 7. – C. 285-294.

5. Список опублікованих наукових статей в закордонних журналах

5.1. Volodymyr Machuskyy Problems of legal regulation of the insurance activity in Ukraine

/ V. Machuskyy // Princeton Journal of Scientific Review. – 2013. – №2. – P. 3-12.

5.2. Мачуський В.В. Академічне підприємництво в Україні: поняття та суб’єкти. Міжнародний науковий журнал “Верховенство права”. Спеціалізоване видавництво “ЮНЕСКО”. Кишинів. 2018. №3. С.153-157.

5.3. Volodymyr Machuskyy Academic Entrepreneurship in Ukraine: The Concepts and the Subjects. Entrepreneurship & the Social Sciences eJournal. Vol. 13, No. 46: 14 Sep 2018. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3234788

6. Список опублікованих наукових статей в закордонних збірниках наукових праць

7. Список опублікованих наукових статей у збірниках та журналах, які включені до міжнародних науковометричних баз даних, рекомендованих МОН (Scopus, Web of Science)

8. Список опублікованих наукових статей в інших виданнях (газети, книги, довідкові матеріали)

9. Список опублікованих брошур

10. Підручники з фіксованим власним внеском (З грифом Міністерства освіти і науки України)

11. Підручники з фіксованим власним внеском (без грифу Міністерства освіти і науки України)

12. Навчальні посібники з фіксованим власним внеском (З грифом Міністерства освіти і науки України)

12.1 Мачуський В.В. Правові основи страхування : навч. посібн. / В.В. Мачуський. – К.: КНЕУ, 2003. – 302 с.

12.2. Мачуський В.В. Господарське законодавство : навч. посібн. / В.В. Мачуський, В.Є. Пустульга – К.: КНЕУ, 2004. – 275 с.

13. Навчальні посібники з фіксованим власним внеском (без грифу Міністерства освіти і науки України)

13.1 Мачуський В.В. Правове забезпечення підприємницької діяльності : навч. посібн. / В.В. Мачуський. – К.: КНЕУ, 2002. – 348 с.

13.2. Мачуський В.В. Страхове право : навч. посібн. / В.В. Мачуський. – К.: КНЕУ, 2009. – 466 с.

13.3. Мачуський В.В. Правове регулювання господарської діяльності : навч. посібн. / В.В. Мачуський, Л.О. Кожура, Ю.В. Сагайдак – К.: КНЕУ, 2015. – 152 с.

14. Навчально-методичні посібники, в. т. практикуми

14.1. Мачуський В.В. Правове середовище малого бізнесу : навч. посібн. / В.В. Мачуський, І.О. Ієрусалімова – К.: КНЕУ, 2005. – 118 с.

14.2. Мачуський В.В. Господарське законодавство : навч. посібн. / В.В. Мачуський, О.О. Кришевич, О.В. Перепадя. – К.: КНЕУ, 2005. – 302 с

15. Навчально-методичні матеріали для самостійного вивчення курсу (які були видані друкованим способом)

16. Автореферати дисертацій

Мачуський В.В. Правове регулювання страхової діяльності в Україні : автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.04 / В. В. Мачуський. – К., 2013. – 20 с.

17. Тези наукових доповідей або повідомлень на наукових та науково-практичних, науково-методичних конференціях, семінарах, круглих столах тощо

17.1. Мачуський В.В. Самострахування як організаційно-правова форма страхування / В.В. Мачуський // Становлення сучасної науки : зб. наук. праць за матеріалами наук.-практичн. конф., 1-10 жовтн. 2007 р., Софія. / Софія, 2007. – С. 55-58.

17.2. Мачуський В.В. Страхова діяльність як організаційно-правова форма страхування / В.В. Мачуський // Основні проблеми сучасної науки : зб. наук. праць за матеріалами наук.-практичн. конф., 17-25 квітн. 2009 р., Софія. / Софія, 2009. – С. 52-54.

17.3. Мачуський В.В. Motus jus continuus / В.В. Мачуський // Передові наукові досягнення : зб. наук. праць за матеріалами наук.-практичн. конф., 1-5 жовтн. 2011 р., Прага. / Прага, 2011. – С. 90-92.

17.4. Мачуський В.В. Страхові каси у системі органів соціального страхування в Україні у 20-30 рр. ХХ ст. / В.В. Мачуський // Правові проблеми взаємодії влади і громадянського суспільства : зб. наук. праць за матеріалами наук. конф., 10-11 жовтн. 2012 р., Київ. / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2012. – С. 186-188.

17.5. Мачуський В.В. Аудиторна робота викладача: історія і сучасність / В.В. Мачуський // Аудиторна робота викладача і студента: досвід і напрями вдосконалення : зб. наук. праць за матеріалами наук.-методичн. конф., 21 лют. 2012 р., Київ. / КНЕУ, 2012. – С. 286.

17.6. Мачусский В.В. Правове обеспечение открытой инновационной деятельности в Украине: анализ и предложения / В.В. Мачусский, В.И. Курыло // Актуальные проблемы совершенствования законодательства в России и странах СНГ : зб. науч. труд. по материалам науч.-практич. конф., 25 декабр. 2013 р., Калуга. / Калуга, 2013. – С. 21-24

17.7. Мачусский В.В. Правове обеспечение открытой инновационной деятельности в Украине: анализ и предложения / В.В. Мачусский, В.И. Курыло // Экономическая безопасность субъектов хозяйствования: теория и практика : зб. науч. труд. по материалам науч.-практич. конф., 25 декабр. 2014 р., Донецк. / Донецк, 2014. – С. 171-173.

17.8. Мачуський В.В. Правові аспекти лібералізації заснування підприємницької діяльності в Україні / В.В. Мачуський // Модернізація правових інститутів : вимоги часу : зб. наук. праць за матеріалами наук.-практичн. конф., 8 грудн. 2016 р., Київ. / Видавничий дім «АртЕк», 2016. – С. 156-158.

17.9. Мачуський В.В. Законодавче забезпечення права на підприємництво в Україні / В.В. Мачуський // Справедливість у юриспруденції : теорія та практика : зб. наук. праць за матеріалами наук.-практичн. конф., 23 лют. 2017 р., Київ. / Видавничий дім «АртЕк», 2017. – С. 107-108.

17.10. Мачуський В.В. Проблеми сучасного праворозуміння / В.В. Мачуський // Публічне і приватне право: конституційні засади та інноваційні тенденції : зб. наук. праць за матеріалами наук.-практичн. конф., 22 червн. 2017 р., Київ. / Видавничий дім «АртЕк», 2017. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1612%3A240717-11&catid=185%3A1-062017&Itemid=230&lang=ru

18. Участь в інтернет – конференціях з поданням тез (друкованим або електронним форматом)

18.1. Мачуський В.В. Проблема законодавчої невизначеності статусу бізнес-інкубатора як об’єкта інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва / Актуальні дослідженя правової та історичної науки : зб. наук. праць за матеріалами наук.-практичн. конф., 17 травн. 2018 р., Тернопіль. / «Юридична лінія», 2018. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=2318

Share