Матеріали до лекції “Корпоративні правовідносини”

Прилуцький Р.Б. “ПРО ПОНЯТТЯ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА ТА ЙОГО МІСЦЕ У СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ” (стаття pdf)

John Armour,  Henry Hansmann Reinier Kraakman “The Essential Elements of Corporate Law” (PDF)

 

Серед теоретичних положень корпоративного права найбільше дискусій нині викликають наступні: 1) поняття корпоративного права та його місце у системі права; 2) проблема виділення відносин, що є власне предметом корпоративного права, їх правова й економічна природа; 3)  визначення поняття корпорації як ядра корпоративного права.

 1. Аналіз правової літератури, присвяченої корпоративному праву, свідчить про те, що українська правова наука ще не визначилася ні з поняттям корпоративного права й корпоративних відносин, ні з його місцем у системі права. При цьому розбіжності у під ходах до вирішення цього питання настільки великі, що це не дозволяє нині навіть приблизно сформулю вати більш-менш загально прийнятне бачення. Ця ситуація знайшла своє відображення в Енциклопедії Цивільного права, якою корпоративне право визна чається як «сукупність норм, що регулюють відносини зі створення юридичних осіб – корпорацій (юридичних осіб із корпоративним устроєм), відносини у процесі їх діяльності (між учасником та корпорацією) і ліквідації.Через відсутність у ЦК України визначення корпорації виникають різні її тлумачення, від яких безпосередньо залежить і визначення орпоративного права:
  1)  у  вузькому розумінні корпорацією визнається акціонерне товариство. У такому разі корпоративне і акціонерне права співпадають; 2)  у  широкому розумінні корпораціями називають усі товариства (підприємницькі та непідприємницькі), внаслідок чого корпоративне право охоплюватиме регулюванням значно ширшу сферу відносин; 3) є проміжний варіант, який розглядає як корпорації лише підприємницькі товариства, чи навіть – лише деякі види підприємницьких товариств: акціонерні товариства, ТОВ та товариство з додатковою відповідальністю і виробничі кооперативи.  Відповідно, корпоративне право регулюватиме відносини з участі саме в цих товариствах; 4)  пропонується корпоративним правом регулювати лише відносини між учасником та відповідним товариством. Створенняж товариства, його ліквідацію, випуск та придбання цінних паперів та ін. вважати предметом регулювання відповідних норм цивільного права про юридичніособи, правочини та цінні папери. Тоді корпоративне  право буде «внутрішнім правом» юридичної особи,і ним охоплюватимуться насамперед відносини щодо участі в управлінні. У цьому разі коло відносин, що регулюватиметься корпоративним правом, є надто вузьким; 5)  до відносин, що регулюються корпора тивним правом, можна віднести не тільки майнові та немайнові, або організаційні, а й трудові, податкові, охорони праці, земельні, житлові і навіть виробничі, політичні, соціальні. Це є виразником широти кола предмета корпоративного регулювання. Існування таких різноманітних підходів до поняття «корпоративного права» свідчить про його неоднозначність на сучасному етапі розвитку правознавства в Україні.

  Корпоративне право це підгалузь господарського права, яка складається із системи норм та інших джерел, що регулюють корпоративні відносини, які виникають у процесі створення, діяльності та припинення корпоративних підприємств (корпорацій).

  До предмету корпоративного права входять корпоративні відносини, що складаються із господарсько-майнових і організаційно-господарських відносин, які виникають між учасниками корпорації і цієюкорпорацією, між учасниками корпорації і її органами, між органами корпорації, а також між учасникамикорпоративного підприємства.

  2. Правову природу корпоративних відносин слід розглядати з позиції того, що вони виникають з корпоративних прав. Відповідно до ст. 167 ГК корпоративні права – це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Таким чином, корпоративні права включають правомочності:

а)  на участь цієї особи в управлінні господарською організацією; б) одержання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації;

в)  одержання активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону; г) інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Подібне поняття корпоративних прав міститься також у п. 8 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про акціонерні товариства»:

корпоративні права - сукупність майнових і немайнових прав 
акціонера - власника акцій товариства, які випливають з права 
власності на акції, що включають право на участь в управлінні 
акціонерним  товариством,  отримання  дивідендів  та  активів 
акціонерного товариства у разі його ліквідації відповідно до 
закону, а також інші права та правомочності, передбачені законом 
чи статутними документами
і в ст. 14 Податкового кодексу України (14.1.90.):

корпоративні права - права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

14.1.49. дивіденди - платіж, що здійснюється юридичною особою - емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв’язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.

3. Корпорації:

Корпоративне право у схемах

EU company law

Corporate governance (EU)

California corporation code

California commercial code

Нормативні акти України:

Господарський кодекс України

Податковий кодекс України

Закон України “Про господарські товариства”

Закон України “Про акціонерні товариств”

Закон України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”

Закон України “Про холдингові компанії

Постанова Пленуму Вищого Господарського Суду України від 25.02.2016 №4 “Про деякі питання вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин”

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.