Categories
магістерська дипломна робота методичні рекомендації

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ (за спеціальністю 081 – «Право»)

ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

 Методичні рекомендації розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р., Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. № 65, Положення про організацію освітнього процесу, затвердженого вченою радою ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 25 лютого 2015 р., Положення про магістерську програму, затвердженого вченою радою університету 29 березня 2007 р., Положення про екзаменаційну комісію з атестації осіб, що здобувають ступінь бакалавра чи магістра у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» затвердженого Вченою радою університету 25 лютого 2015 р. та іншими нормативними документами.

Методичні рекомендації покликані допомогти студентам освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю «Право» у проведенні головного наукового дослідження за весь час навчання в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Методичні рекомендації визначають та роз’яснюють основний порядок підготовки і захисту магістерських дипломних робіт за спеціальністю «Право», а також вимоги до їх змісту та оформлення, містять узагальнену інформацію щодо найбільш типових і поширених помилок, що їх допускають студенти в процесі підготовки магістерських дипломних робіт.

Магістерська дипломна робота є самостійним науковим дослідженням студента, яка виконується ним на завершальному етапі здобуття вищої освіти в університеті.  Її виконання є обов’язковою складовою навчального процесу для освітнього ступеня «магістр». На цій стадії навчання майбутній професіонал готує наукову працю на основі теоретичного осмислення певних державно-правових явищ, всебічного дослідження та аналізу конкретної правової проблеми із застосуванням сучасних методів наукового пізнання. Студент демонструє в роботі загальний рівень фахової підготовки, свою здатність до виконання індивідуальних завдань на творчому рівні, до здійснення науково-дослідної роботи інноваційного характеру.

Магістерська дипломна робота повинна засвідчити профе­сійну зрілість випускника, виявити його загальнонаукову та спеціальну підготовку, уміння застосовувати здобуті в університеті знання для розв’язання конкретних наукових та практичних завдань і, відповідно, готовність до самостійної професійної діяльності.

Магістерська дипломна робота є кваліфікаційною роботою, на підставі якої екзаменаційна комісія з атестації осіб, які здобувають ступінь магістра, приймає рішення про присвоєння ступеня «магістр права» та видачу державного документа про здобутий ступінь вищої освіти. Результат виконання магістерської дипломної роботи є одним з основних критеріїв для оцінки якості реалізації завдань відповідної освітньо-професійної програми.

 

Мета, завдання та етапи виконання магістерської дипломної роботи

 

Метою виконання магістерської дипломної роботи є закріплення та демонстрація сформованих протягом навчання в університеті професійних компетенцій за спеціальністю «Право». Це досягається завдяки виконанню студентом у процесі підготовки магістерської дипломної роботи професійних завдань, притаманних первинним посадам, що їх обіймають професіонали.

Виконання магістерської дипломної роботи спрямоване на закріплення студентом навичок самостійного наукового дослідження різноманітних суспільно-правових процесів і явищ, поглиблення та систематизацію фахових теоретичних знань, розвиток і застосування набутих у процесі навчання практичних навичок для самостійного вирішення актуальних правових проблем; одержання нау­ково обґрунтованих результа­тів, які в сукупності дають підстави для постановки наукової проб­леми в галузі правознавства; набуття досвіду щодо прийняття оптимальних рішень на підставі критичного аналізу та узагальнення наявної інформації з вибраної проблеми; формування пропозицій, висновків і прикладних адресних рекомендацій для розв’язання проблеми, які мали б практичне застосування.

Основні завдання магістерської дипломної роботи:

 • узагальнення досвіду та закріплення вміння студента самостійно визначати проблему та формулювати мету дослідження;
 • розвиток та закріплення у студента навичок пошуку (відбору, систематизації, обробки) теоретичного матеріалу та правової інформації прикладного характеру відповідно до мети дослідження;
 • розвиток та вдосконалення навичок поглиблено аналізувати конкретні проблеми у сфері правового регулювання суспільних процесів, у т.ч., економічних; чітко, логічно та послідовно викладати систематизований та критично опрацьований матеріал;
 • оволодіння конкретними загальними та спеціальними науковими методами пізнання для розв’язання актуальних проблем, що є об’єктом (предметом) дослідження з вибраної теми та (або) закріплення вміння їх застосовувати;
 • удосконалення вмінь формулювати власні наукові висновки, узагальнення, пропозиції та рекомендації щодо розвитку правового регулювання суспільних, у т.ч. економічних, процесів в Україні;
 • набуття досвіду прилюдного захисту результатів власного наукового дослідження (робити презентацію, відповідати на питання, обстоювати свою позицію перед широкою аудиторією).

Процес виконання магістерської дипломної роботи охоплює кілька етапів:

 • вибір і затвердження теми магістерської дипломної роботи;
 • складання плану та затвердження індивідуального завдання;
 • виконання письмового дослідження;
 • попередній захист магістерської дипломної роботи та підготовка до офіційного захисту;
 • захист магістерської дипломної роботи перед Атестаційною екзаменаційна комісією.

 

Порядок вибору та затвердження теми магістерської дипломної роботи

 

Тематика магістерських дипломних робіт розробляється кафедрами юридичного факультету відповідно до встановлених вимог у межах узагальненого об’єкта спеціальності «Правознавство». Тематика формується з урахуванням актуальних проблем сучасного розвитку законодавства та правозастосовної практики, в рамках предмета магістерської програми з урахуванням спеціалізації викладачів кафедр, які здійснюють наукове керівництво магістерськими дипломними роботами з відповідної тематики.

Темою магістерської дипломної роботи є конкретна наукова проблема, обґрунтованість вибору якої та її актуальність мають бути сформульовані в самій роботі. Тема повинна відповідати сучасному стану розвитку юридичної науки, правозастосовної  практики, мати теоретичне й прикладне значення.

Перелік тем магістерських дипломних робіт схвалюється рішенням випускової кафедри та підлягає систематичному оновленню і перегляду з урахуванням змін у політичному, економічному та соціальному житті країни, а також динаміки законодавства України.

Ознайомлення студентів з тематикою магістерських дипломних робіт здійснюється випусковою кафедрою разом з деканатом відповідної форми навчання. Студенти вибирають тему та подають відповідні заяви (докладніше див. далі) протягом 5 робочих днів з моменту оприлюднення тематики[1]. У виняткових випадках цей строк може бути подовжений кафедрою.

Обираючи тему, слід ураховувати її важливість для відповідної галузі правової науки та правозастосовної практики, можливість підбору матеріалів юридичної практики, наявність літературних джерел, нормативно-правової бази, проведення спостережень, використання особистих напрацювань тощо.

Тему магістерської дипломної роботи кожен студент вибирає індивідуально з відповідним обґрунтуванням. З цією метою подається письмова заява на ім’я завідувача випускової кафедри (див. Додаток 2). Заява подається на випускову кафедру та реєструється у відповідному журналі. Кожен студент зобов’язаний зареєструвати вибрану тему магістерської дипломної роботи на кафедрі. Неподання студентом у встановлені кафедрою строки заяви про вибір теми може бути підставою для недопуску студента до виконання та захисту магістерської дипломної роботи в передбачені для даної форми навчання строки, що має наслідком відрахування студента з університету.

Студент обирає тему магістерської дипломної роботи з переліку, схваленого випусковою кафедрою, або ж формулює її самостійно, обґрунтувавши доцільність свого вибору в заяві. Вибір індивідуальної теми узгоджується з випусковою кафедрою (завідувачем кафедри). Тема, вибрана студентом, має бути актуальною, перспективною в науковому сенсі та відповідати спеціальності «Право». При визначенні індивідуальної тематики враховуються особливості місця роботи студента (за умови, що він працює за фахом), що спрямовано на забезпечення сприятливих умов для проведення якісного наукового дослідження з використанням практичного матеріалу.

Конкретні теми магістерських дипломних робіт студентів схвалюються кафедрою, затверджуються наказом ректора університету і не можуть довільно змінюватися. Усі подальші зміни, у разі потреби, мають бути аргументовані письмово (заява студента), погоджені з науковим керівником та підтримані відповідним клопотанням кафедри. Зміна теми оформляється відповідним наказом ректора університету, перед студентом ставляться конкретні завдання щодо підготовки магістерської дипломної роботи за новою темою, а також визначаються терміни їх виконання.

Після затвердження тем магістерських дипломних робіт наказом ректора копія відповідного наказу зберігається на випусковій кафедрі та є доступною для ознайомлення студентів. Студент зобов’язаний перевірити формулювання теми своєї магістерської дипломної роботи за відповідним наказом. Якщо надалі виявиться, що тема, за якою працював студент, повністю або частково не збігається з темою, затвердженою наказом ректора для цього студента, така робота не буде допущена до захисту.

Відповідальність за відповідність теми магістерської дипломної роботи темі, затвердженій наказом ректора, несе студент.

 

Науковий керівник магістерської дипломної роботи

 

Науковими керівниками магістерських дипломних робіт призначаються викладачі з числа досвідчених науково-педагогічних працівників кафедр юридичного факультету, які мають науковий ступінь (та/або вчене звання) та спеціалізуються на спорідненій з темою роботи проблематиці. Науковий керівник призначається за пропозицією кафедри для кожного студента індивідуально наказом ректора університету одночасно із затвердженням тем магістерських дипломних робіт.

Науковий керівник допомагає студенту у формуванні структури (складанні плану) магістерської дипломної роботи, видає студенту індивідуальне завдання на її виконання, сприяє у доборі наукового та практичного матеріалу, надає систематичні консультації щодо змісту та оформлення роботи, контролює науковий рівень роботи, додержання регла­менту її підготовки, дає рекомендації щодо її вдосконалення, готує відгук про роботу з її ґрунтовною характеристикою відповідно до Методичних рекомендацій для наукових керівників та рецензентів магістерських дипломних робіт і загальний висновок щодо можливості допуску магістерської дипломної роботи до захисту в Атестаційній екзаменаційній комісії.

Основні обов’язки наукового керівника магістерської дипломної роботи:

 • надання консультаційної допомоги на етапі обрання теми і визначення структури (складання плану) магістерської дипломної роботи;
 • своєчасне видання студенту індивідуального завдання на виконання дипломної роботи;
 • погодження графіка виконання роботи (на основі встановленого регламенту) та контроль за його додержанням з боку студента;
 • надання систематичних консультацій з питань порядку та послідовності виконання магістерської дипломної роботи;
 • надання допомоги студенту у визначенні переліку питань і практичних матеріалів, які належить вивчити й зібрати для виконання роботи, а також у доборі нормативно-правових і наукових джерел, інших матеріалів, які доцільно використовувати при виконанні магістерської дипломної роботи;
 • надання консультацій за змістом магістерської дипломної роботи;
 • перевірка проміжних етапів виконання студентом окремих розділів і всієї роботи та надання допомоги в її науковому редагуванні;
 • перевірка змісту роботи на предмет: відповідності змісту роботи її темі (назві підрозділів, розділів, роботи в цілому); науковості, глибини дослідження, рівня результатів виконаної роботи, самостійності виконання дипломної роботи (недопустимість використання запозиченого матеріалу без посилань на авторів (плагіату); коректність посилань на джерела, наявність власних висновків автора магістерської роботи і подібн.), завершеності роботи, відповідності вимогам щодо оформлення та ін.;
 • перевірка завершеної праці та вирішення питання про допуск її до розгляду в комісії з попереднього захисту магістерської дипломних робіт;
 • складання відгуку на магістерської дипломну роботу студента після проходження ним попереднього захисту;
 • надання консультацій щодо підготовки виступу для презентації на захисті магістерської дипломної роботи в Атестаційній екзаменаційній комісії;
 • перевірка відповідності електронної версії магістерської дипломної роботи рукопису (під час передачі її на кафедру);
 • ведення картки обліку індивідуально-консультативної роботи зі студентом-дипломником установленого зразка (див. Додаток 7);
 • інформування кафедри про хід виконання студентом магістерської дипломної роботи і випадки недодержання графіка підготовки окремих розділів і роботи в цілому;
 • участь у роботі комісії з попереднього захисту;
 • участь у роботі засідання Атестаційної екзаменаційної комісії під час захисту студентами магістерських дипломних робіт, наукове керівництво якими він здійснював.

Якщо протягом певного строку студент не з’являється на індивідуальні консультації до наукового керівника (що проводяться за графіком, затвердженим кафедрою), не спілкується з ним за допомогою доступних засобів зв’язку та не подає на розгляд наукового керівника підготовлені ним структурні частини магістерської дипломної роботи відповідно до Регламенту виконання магістерських дипломних робіт (див. Додаток 1; далі – Регламент) та погодженого керівником графіка роботи, науковий керівник зобов’язаний довести цю інформацію до відома завідувача кафедри та декана факультету службовою запискою.

 

Порядок складання і затвердження плану магістерської дипломної роботи та індивідуального завдання на її виконання

 

Після затвердження теми в установлені Регламентом строки, студент має погодити з науковим керівником план магістерської дипломної роботи та скласти разом з ним індивідуальне завдання на її виконання (див. Додаток 3).

Студент зобов’язаний першим ініціювати зустріч з науковим керівником та узгодити з ним індивідуальний графік подальшої роботи. За загальним правилом студент подає на розгляд наукового керівника проект плану магістерської дипломної роботи протягом п’яти робочих днів з дня затвердження її теми. Науковий керівник протягом п’яти робочих днів з моменту подання студентом проекту плану розглядає і погоджує його, у разі потреби коригує, а також надає студенту перші консультації щодо процедури проведення наукового дослідження, методології його виконання, правил оформлення результатів тощо. Після погодження з науковим керівником плану магістерської дипломної роботи студент заповнює першу сторінку бланка індивідуального завдання (див. Додаток 3). Другу сторінку індивідуального завдання заповнює науковий керівник. Індивідуальне завдання скріплюється підписами наукового керівника і студента та передається на випускову кафедру для затвердження завідувачем. Оригінал затвердженого індивідуального завдання залишається у студента; а його копію студент обов’язково здає на випускову кафедру. Порушення термінів погодження з керівником плану магістерської дипломної роботи та індивідуального завдання може бути підставою для відсторонення від виконання та захисту магістерської дипломної роботи у передбачені для даної форми навчання строки і, відповідно, відрахування студента з університету.

 

Вимоги щодо структури, змісту та обсягу

 магістерської дипломної роботи

 

Магістерська дипломна робота має мати дослідницький характер, відзначатися науковістю; робота має ґрунтуватись на аналізі надбань національної та зарубіжної правової доктрини, глибокому аналізі національного законодавства та практики правозастосування, порівняльному аналізі законодавства та практики зарубіжних країн.

За змістом магістерська дипломна робота не може бути скомпільованою або бути переказом нормативного матеріалу, чи коментарем до нього, й повинна обов’язково містити авторський науковий аналіз предмета дослідження, відображати погляди автора на проблемні питання. У роботі мають оптимально поєднуватися дослідження здобутків теорії та фактичних матеріалів; аналіз законодавства та конкретних прикладів (матеріалів правозастосовної практики) має підтверджувати правильність теоретичних положень і висновків роботи.

Обов’язковою вимогою до магістерської дипломної роботи є практична спрямованість її результатів: теоретичні положення магістерської дипломної роботи мають бути пов’язані з реальними практичними завданнями і проблемами, що потребують розв’язання у сфері правового регулювання суспільних відносин.

Самостійність наукового дослідження є надзвичайно важливою вимогою. Магістерська дипломна робота виконується студентом самостійно під керівництвом наукового керівника. У магістерській дипломній роботі слід обов’язково зазначати джерела походження використаної інформації  (законодавча база, наукова юридична література, узагальнення юридичної практики, архів державного органу, іншої установи, організації тощо). Щодо даних (думок), запозичених з наукових, статистичних та інших джерел, слід обов’язково наводити посилання. Використання будь-якого запозиченого матеріалу без посилання на автора та джерело є неприпустимим і може бути підставою для недопуску до захисту або мати наслідком відсторонення від захисту та зняття магістерської дипломної роботи з розгляду під час її захисту в екзаменаційній атестаційній комісії.

Загалом зміст магістерської дипломної роботи повинен відповідати таким вимогам:

 • висвітлювати класичні та сучасні досягнення в юридичній науці, національному та міжнародному праві;
 • відбивати сучасний стан та перспективи розвитку правової науки, законодавства та юридичної практики в Україні та інших країнах світу щодо конкретного предмета дослідження;
 • містити аналіз нормативно-правової бази, наукових концепцій, теорій тощо, узагальнення та аналіз юридичної практики;
 • містити дані, здобуті студентом у процесі наукового дослідження із застосуванням різних методів наукового пізнання, а також узагальнення та обґрунтування висновків;
 • містити конкретні пропозиції щодо вдосконалення національної правової системи, її окремих елементів.

Зміст магістерської дипломної роботи визначається її темою та ві структурою, що розробляється студентом за допомогою наукового керівника.

Структура магістерської дипломної роботи має бути складною й обов’язково включати: вступ, три розділи (кожен з яких включає кілька підрозділів), висновки, список використаних джерел. До магістерської дипломної роботи можуть додаватися додатки.

У завершеній магістерській дипломній роботі послідовно розміщуються: (1) титульний аркуш; (2) зміст (що відтворює план роботи); (3) вступ; (4) основна частина (яка складається, як правило, з 3 розділів); (5) висновки; (6) список використаних джерел; (7) додатки (не є обов’язковими).

Зміст (план) магістерської дипломної роботи формується в розгорнутому вигляді: в ньому вказуються назви всіх частин роботи із зазначенням початкової сторінки кожного – усіх розділів і підрозділів, вступу, висновків, списку використаних джерел, додатків (див. Додаток 4). Зміст магістерської дипломної роботи розміщується безпосередньо за титульним аркушем і не має перевищувати за обсягом 1-2 стандартні машинописні сторінки. Назви структурних частин (розділів і підрозділів) у змісті роботи мають бути тотожними до тих, що наведені в тексті  роботи.

Структура магістерської дипломної роботи має відображати суть проблеми, логічність і послідовність її дослідження, змістовний зв’язок її елементів між собою.  Назви розділів і підрозділів мають бути лаконічними й зрозумілими, грамотно та теоретично правильно сформульованими, відображати зміст теми, але не повторювати її назву, відповідати предмету дослідження та змісту роботи.

У вступі (обсягом 3-5 сторінок): обґрунтовується вибір теми дослідження, її актуальність і ступінь дослідженості на поточний момент,  розкривається її значення та важливість для практичної діяльності; визначаються мета дослідження, основні завдання, які ставить перед собою автор магістерської дипломної роботи, об’єкт та предмет дослідження, методи дослідження та описується структура магістерської дипломної роботи. Текст вступу повинен мати науково-реферативний характер.

Об’єктом дослідження, як правило, є певний вид суспільних відносин. Предмет дослідження більш конкретний; предмет є складовою частиною об’єкта; як правило, предмет дослідження відображає тему роботи. Предметом дослідження може бути правовий інститут чи його окремі елементи, проблеми практичного застосування, тенденції розвитку тощо. Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться, як ціле і частка.

Формулювання мети. Чітке усвідомлення студентом мети і завдань магістерської дипломної роботи має надзвичайно важливе значення для досягнення належних результатів дослідження. Наскільки зрозуміло буде сформульовано мету магістерської дипломної роботи, настільки  вдалою буде структура, зміст та висновки в роботі. Визначеність мети дослідження дозволяє студенту побачити в роботі основний напрямок, впорядкувати пошук і аналіз зібраних матеріалів. Невдале визначення мети часто призводить до зниження якості магістерської дипломної роботи: викладений матеріал переважно характеризується описовістю, аналіз наукової літератури, нормативно-правових актів, матеріалів практичного змісту відсутній або він є поверховим і т. ін.

Завдання магістерської дипломної роботи мають відповідати поставленій меті і логічно простежуватись за структурою роботи.

Основна частина магістерської дипломної роботи складається з розділів та підрозділів. Магістерська робота традиційно включає три розділи.  У виняткових випадках у тексті роботи виділяються пункти, назви яких не включаються до структури роботи. Зміст основної частини повинен підпорядковуватись одній провідній ідеї та відповідати меті магістерської дипломної роботи.

Перший розділ (за обсягом рекомендується 20-25 сторінок) структурно може складатися з 2-3 підрозділів. Як правило, перший розділ присвячений більш загальним питанням, він вводить у наукову проблему та визначає цілі і засоби її розв’язання, містить огляд наукової літератури. Цей розділ має теоретичний характер, у ньому викладаються засадничі положення досліджуваної теми, основні підходи до її розробки, визначаються питання, які потребують подальшої наукової розробки та правового врегулювання.

Тут рекомендується охарактеризувати об’єкт дослідження, зробити критичний огляд відповідних наукових джерел; описати ґенезу наукової проблеми (предмета дослідження);  висвітлити питання історичного розвитку відповідних правових інститутів, навести загальну характеристику  сучасного стану відповідного виду правовідносин, аналіз основних категорій, понять, ознак тощо, поставити проблемні питання, які стосуються теми дослідження.

У другому розділі (за обсягом рекомендується 30-35 сторінок), який також має складатися з кількох (2-4-х) підрозділів, необхідно навести докладну характеристику предмета дослідження, ґрунтовний аналіз конкретних питань, які розкривають його сутність. Слід детально проаналізувати відповідні норми законодавства, провести порівняльний аналіз різноманітних наукових теорій, концепцій, поглядів провідних науковців щодо предмета дослідження. Цей розділ має бути максимально насичений змістовною інформацією: аналізом правових норм, положень правової науки, порівняльним аналізом законодавства і практики зарубіжних країн, прикладами та узагальненнями судової практики, узагальненнями статистичних даних, результатами соціологічних досліджень тощо. В ньому аналізуються основні проблеми за предметом дослідження, їх постановка в науці, на практиці, розглядаються законопроекти, спрямовані на вирішення існуючих проблем, пропозиції з вирішення проблеми, які вже висловлені в науці, пропонуються авторські шляхи їх вирішення та формуються відповідні пропозиції з розвитку законодавства України.

Третій розділ (за обсягом рекомендується 20-25 сторінок), який також повинен включати 2-3 підрозділи,  має бути безпосередньо пов’язаний з попереднім розділом. У ньому досліджуються питання, які доповнюють розглянуті в основному розділі, висвітлюються спеціальні питання, особливості вияву загальної проблеми в окремих сферах (видах) суспільних відносин, щодо окремих видів суб’єктів тощо. У цій частині роботи також формулюються пропозиції автора щодо способів розв’язання конкретної правової проблеми, удосконалення законодавства та юридичної практики, які ґрунтуються на результатах аналізу, проведеного в попередніх розділах дипломної роботи чи безпосередньо з ними пов’язані.

Кожна частина магістерської дипломної роботи повинна бути завершеною, аргументованою, її слід підсумовувати стислим викладом результатів дослідження та короткими висновками, котрі мають бути чіткими, логічними та обґрунтованими. Але висновки в розділах не виокремлюються у самостійні частини магістерської дипломної роботи.

У загальних висновках магістерської дипломної роботи (за обсягом рекомендується 5-7 сторінок) викладаються основні результати, констатується загальний стан предмета дослідження, його оцінка, основні проблеми, формулюються практичні рекомендації стосовно підвищення якості й ефективності правового забезпечення певного виду господарської, іншої діяльності; пропозиції щодо вдосконалення структури, функцій та практики діяльності органів державного управління, удосконалення правових норм, що регулюють відповідну групу суспільних відносин, заповнення прогалин у законодавстві, усунення колізій, удосконалення правозастосовчої практики і т. ін.  Необхідно пам’ятати, що ця частина магістерської дипломної роботи не має містити постановки питань або аналізу проблем, тут слід обґрунтувати достовірність результатів та викладати рекомендації щодо їх використання. У даному структурному елементі дослідження відображається ступінь досягнення поставленої мети роботи через систематизацію основних результатів магістерської дипломної роботи.

Завдання студента при підготовці висновків – у стислому вигляді віддзеркалити сутність і значення власних досліджень, дати їм оцінку з урахуванням сучасних тенденцій і підходів до вирішення поставленої проблеми, показати наукову та практичну цінність роботи.

У магістерській дипломній роботі повинні розглядатися питання по суті наукової проблеми, у межах предмета дослідження та безпосередньо пов’язані з ним, у чіткій відповідності зі структурою роботи. Слід проаналізувати чинне законодавство, що регулює сферу суспільних відносин, які розглядаються в магістерській дипломній роботі, проекти нормативно-правових актів, наукову юридичну літературу; виділити основні думки, течії, концепції, теорії, що існують в юридичній науці щодо предмета дослідження та пов’язаних з ним питань. Рекомендується проводити порівняльний аналіз законодавства та юридичної практики України  та зарубіжних країн.

При виконанні аналітичної частини магістерської дипломної роботи визначаються цілі та завдання аналізу суспільних відносин, котрі досліджуються; розглядаються організаційно-правові питання досліджуваної теми; виділяються фактори, які впливають на досліджувані явища, проводиться їх оцінка; розглядаються проблеми управління відповідними відносинами, аналізуються матеріали юридичної практики; формулюються висновки та пропозиції щодо оптимізації правового регулювання певних відносин, розробляються рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства та механізму його реалізації.

Необхідний емпіричний матеріал студенти в змозі добирати за місцем проходження практики або за місцем роботи. Слід використовувати також дані з офіційно опублікованих джерел: видань органів державної влади та місцевого самоврядування, узагальнення практики судів України, рішення Верховного Суду України, Вищого господарського суду України, а також з архівів місцевих судів, інших  правозастосовних органів та організацій.

Магістерська дипломна робота має бути виконана літературною українською мовою, викладена у науковому стилі з використанням усталених термінів та терміносполучень. Не допускаються спрощений,  художній чи публіцистичний стиль; слід уникати зарозумілих чи надто складних словесних конструкцій, не допускаються відступи від загальноприйнятої наукової термінології.

Матеріал має викладатись у логічній послідовності; думки і пропозиції слід формулювати чітко і зрозуміло. Проблему треба розглядати з теоретичних позицій, разом з тим слід уникати надмірної описовості, перевантаження змісту зайвою інформацією, не пов’язаною з темою дослідження, необґрунтованих тверджень і висловів, не допускати повторів думок. Висновки і пропозиції мають бути конкретними, аргументованими і базуватися на аналізі законодавства, юридичної практики та наукових джерел.

Завершуючи магістерську дипломну роботу, студент зобов’язаний уважно перечитати її, звернувши особливу увагу на взаємозв’язок між її складовими частинами, стилістичну, літературну наукову редакцію, повтори, помилки тощо, та в разі потреби внести відповідні виправлення та корективи.

Загалом магістерська дипломна робота має бути завершеною самостійною авторською науковою працею та за своїм змістом і одержаними результатами  відповідати спеціальності «Право».

Рекомендований обсяг магістерської дипломної роботи – 90-95 сторінок;  у будь-якому разі за обсягом робота не повинна перевищувати 100 сторінок друкованого тексту (без урахуванням списку використаних джерел та додатків).

 

Рекомендації щодо технології виконання дослідження.

Найтиповіші помилки студентів при виконанні

магістерської дипломної роботи

 

Не слід розпочинати роботу без чіткого усвідомлення мети і завдань дослідження, визначеної структури (плану) роботи. Студенту необхідно розуміти, що у процесі роботи план може несуттєво коригуватися з урахуванням освоєних джерел, змін у сприйнятті автором предмета дослідження тощо. Однак проведення дослідження без усвідомлення предмета дослідження, як правило, призводить до істотних помилок у роботі.

Магістерська дипломна робота не повинна мати реферативний характер і містити лише впорядковані погляди інших дослідників та положення нормативно-правових джерел. Автор повинен намагатися подавати власне бачення того чи іншого питання (проблеми), висловлювати своє ставлення до проблеми, що аналізується, формувати та аргументувати власну позицію.

Одним із поширених недоліків магістерських дипломних робіт є відсутність аналізу матеріалів правозастосовної практики. Необхідно усвідомлювати, що дипломна робота не може базуватись виключно на теоретичних положеннях і повинна мати і прикладний характер.

Поширеною є проблема істотних відступів від предмета дослідження. Працюючи над роботою, слід постійно звертатись до формулювання теми роботи і назви розділу, над яким іде робота. Це дозволить вчасно помітити зайве захоплення аналізом другорядних аспектів, відхилення від предмета дослідження і залишення поза увагою важливих складових обраної теми.

Положення роботи мають викладатися в науковому стилі. Слід уникати мовних конструкцій, притаманних публіцистичному стилю, наприклад: «Дозвольте розпочати свою розповідь про…», «Я думаю, що треба згадати ті далекі часи, коли наші пращури формували…», «…звичайним людям хочеться жити – їсти, пити, усміхатись, а їх насильно утримують у камерах і обмежують в правах…» і подібн. Слід уникати категоричності, експресивно-емоційної форми висловлювання свого ставлення до позицій інших науковців, різноманітних подій та обставин, як-от: «незрозуміло, як можна писати такі безглузді речі, як це робить…», «абсолютно неправий правник І. М. Коваля з приводу…», «даний законопроект – це просто жах!…» і т. ін. Більш прийнятними в наукових працях будуть формулювання: «недостатньо аргументованим, на наш погляд, є твердження про те, що…», «спірною видається думка І. М. Коваля…», «даний законопроект має низку істотних недоліків, які не дозволяють сформувати позитивний висновок щодо нього…».

Слід уникати розмитих і нечітких висновків, коли неможливо зрозуміти, якого результату прагнув досягти автор, яка мета дослідження, які його конкретні наслідки.

Недоліком є також відірваність загальних висновків від змісту самої роботи, коли висновки логічно не випливають з висвітленого в роботі матеріалу. Студенту слід пам’ятати, що загальні висновки мають формулюватись на основі проміжних висновків, що були одержані в різних розділах роботи, і бути їх фактичною систематизацією.

Дуже поширеними є помилки чи некоректності в оформленні списку використаних джерел. Варто пам’ятати, що при внесенні до списку використаних джерел певного кодексу, закону, іншого нормативно-правового акта недостатньо лише навести його назву; слід обов’язково зазначити офіційне джерело, в якому даний документ було опубліковано (за наведеними нижче правилами). Якщо нормативно-правовий акт припинив дію, то у списку використаних джерел (а так само по тексту роботи при його згадуванні) обов’язково має бути зроблена відмітка «втратив чинність».

 

Правила оформлення магістерської дипломної роботи

 

Магістерська дипломна робота має бути виконана й оформлена з додержанням усіх вимог, що ставляться до наукових робіт, які підлягають опублікуванню. Текст роботи має бути надрукований комп’ютерним способом на одному боці  стандартного аркуша білого паперу формату А-4.

Сторінки обмежуються полями: ліве – 30 мм,  праве – 15 мм, верхнє та нижнє – 20 мм. Відстань між заголовком і текстом передбачається в межах 15-20 мм. Шрифт, що використовується, – Times New Roman,  розмір кегля – 14 з інтервалом 1,5,  до 30 рядків на сторінці, по 60-70 знаків у кожному.

 

Магістерська дипломна робота має містити:

 1. Титульний аркуш
 2. Зміст
 3. Вступ
 4. Основну частину, що складається з розділів та підрозділів, які відображають основний зміст роботи
 5. Висновки
 6. Список використаних джерел
 7. Додатки (не є обов’язковою складовою).

Титульний аркуш оформляється відповідно до встановленого зразка (див. Додаток 4).  На ньому проставляються підписи наукового керівника, рецензента, а також завідувача випускової кафедри про допуск магістерської дипломної роботи до захисту в Атестаційній екзаменаційній комісії.

За титульним аркушем послідовно розміщують зміст, вступ, основну частину (всі розділи), висновки, список використаних джерел, додатки (за умови, якщо додатки наявні в роботі).

Вступ, кожен розділ, висновки і список використаних джерел слід починати з нової сторінки; підрозділи продовжують сторінки безпосередньо після закінчення тексту попереднього підрозділу з відступом в 3 інтервали.

Перша сторінка кожного розділу починається заголовком, що складається з його номера та назви. Номери розділів позначаються однією арабською цифрою (1, 2, 3), а підрозділів – двома, розділеними крапкою; перша з цифр позначає номер розділу, а друга – номер підрозділу (1.1  – перший підрозділ першого розділу; 1.2;   2.1   і т. д.).

Заголовки основних структурних частин роботи: «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ 1….», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» – друкують великими літерами, напівжирним шрифтом, симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують малими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу.

Усі заголовки структурних частин магістерської дипломної роботи формулюються лаконічно. Заголовок структурної частини роботи має складатися з одного речення із завершеною думкою; він розкривати зміст відповідної структурної частини роботи. У заголовках не дозволяється робити переноси слів. Відстань між заголовком та текстом має бути 2 інтервали. У кінці заголовків крапок не ставлять.

Посилання на джерела можуть подаватися у вигляді посилань на поданий у кінці роботи список використаних джерел: у квадратних дужках вказується номер джерела за списком та номери сторінок у ньому, на яких викладено відповідні дані (думки тощо). Посилання в квадратних дужках проставляється безпосередньо за текстом, якого воно стосується. Наприклад: «Деякі автори стверджують, що … (викладається зміст думки)»  [16, с. 125-128; 43, с. 35-37]; в даному прикладі числа  «16» та «43» – це номери, під якими  розміщені зазначені роботи у списку використаних джерел.

Список використаних джерел вміщує перелік нормативно-правових актів, матеріалів правозастосовної практики та літературних навчальних і наукових джерел, що були використані при підготовці та написанні магістерської дипломної роботи.

Список використаних джерел формується у вигляді єдиного переліку з наскрізною нумерацією (єдина нумерація для всього списку).

Список використаних джерел може бути впорядкований: а) в алфавітному порядку за назвами джерел, авторами  праць тощо; або б) за предметом, тоді він формується в наведеній нижче послідовності (без зазначення в переліку назв вказаних нижче розділів):

 • Нормативно-правові джерела: Конституція України; кодекси; Закони України.; підзаконні нормативно-правові акти; Міжнародно-правові акти (в межах кожної групи впорядковуються за алфавітом);
 • Інші джерела: наукова та інша юридична література, зокрема, монографії, інші праці, статті в періодичних виданнях, збірниках наукових праць, керівні роз’яснення Пленуму Верховного Суду України, Вищого господарського суду України, узагальнення судової практики, матеріали судових справ, інші матеріали правозастосовної практики (впорядковуються в алфавітному порядку за прізвищами авторів або назвами джерел).
 • Іноземні (іномовні) джерела (англомовні, німецькомовні тощо), які оформляються мовою першоджерела.

 

Приклади оформлення  джерел у списку використаних джерел

 

Для нормативно-правових актів:  наводиться назва акта, дата його прийняття, видання офіційного оприлюднення тексту, рік, номер, статті (сторінки). Наприклад:

 • Конституція України : закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96 // Відомості Верховної Ради України. – – № 30. – Ст. 141.
 • Господарський процесуальний кодекс України : Закон України від 6 листопада 1991 р. № 1798-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – Ст. 56.
 • Про судовий збір : Закон України від 8 липня 2011 р..р.  № 3674-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 14. – Ст. 87.
 • Про Концепцію ціноутворення у сфері житлово-комунальних послуг: указ Президента України від 28 грудня 2007 р. № 1324/2007 // Урядовий кур’єр. – 2008. – 9 січня. – С. 6.
 • Про затвердження переліку органів ліцензування: постанова Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698 // Офіційний вісник України. –  2000. – № 46 – Ст. 2001.

Для всіх нормативно-правових актів необхідно вказувати офіційні видання («Відомості Верховної Ради України», «Офіційний вісник України», «Урядовий кур’єр», «Зібрання постанов Уряду України»).  Не слід посилатися на електронні бази даних (окрім офіційних сайтів органів державної влади) та інші видання (книги), які не є офіційними джерелами змісту нормативно-правових актів.

Для отримання даних про публікацію нормативно-правових актів необхідно зайти на сайт: www.rada. gov.ua, відкрити нормативно-правовий акт, обрати у лівому кутку верхньої панелі вікно «Картка» «Публікація документа».  Якщо нормативно-правовий використовується з офіційної електронної сторінки Верховної Ради України і неможливо встановити дані щодо його офіційного друкованого оприлюднення, то допускається посилання на офіційний сайт Верховної Ради України. У такому разі у списку використаних джерел оформляється відповідне посилання за таким зразком:

 • Житловий кодекс Української РСР від 30 червня 1983 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1983. – № 28. – Ст. 573 / Офіційний сайт Верховної Ради України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5464-10
 • Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам : постановою Правління НБУ № 270 від 17 червня 2004 р. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http ://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0885-04/ed20101222

Матеріали правозастосовної практики можуть використовуватися з Єдиного державного реєстру судових рішень, а також з офіційних сайтів відповідних державних органів, що оформляється у списку використаних джерел за таким зразком:

 • Постанова Судової палати у господарських спорах Верховного Суду України від 4 червня 2002 р. / Офіційний сайт Верховної Ради України. Законодавство України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=n0166700-02;
 • Постанова Вищого господарського суду України від 3 листопада 2010 р. у справі № 20/36-1010 – [Електронний ресурс]. – Єдиний державний реєстр судових рішень. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу :   http://vgsu.arbitr.gov.ua/docs/28_3013099.html
 • Постанова Судової палати у господарських спорах Верховного Суду України від 4 червня 2002 р. / Офіційний сайт Верховної Ради України. Законодавство України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=n 0166700-02;
 • Рішення Господарського суду міста Києва від 15 жовтня 2011 р. у справі № 57/7512.10.10 // Єдиний державний реєстр судових рішень. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://reyestr.court.gov.ua/Review/12125427.

Оформлення у списку використаних джерел наукової літератури має відповідати таким вимогам:

Якщо робота є одноосібною (один автор), то наводяться прізвище та ініціали автора, назва праці, видання, рік, загальна кількість сторінок:

 • Богомол О. В. Судові витрати у господарському судочинстві України : монографія / О. В. Богомол. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 168 с.
 • Шевчук С. Судовий захист прав людини: Практика Європейського Суду з прав людини у контексті західної правової традиції. – Вид. 2–е, випр. / С. Шевчук. – К. : Реферат, 2007– 848 с.

Якщо робота написана у співавторстві двома або трьома авторами, то на початку зазначається перше прізвище, а після назви – усі автори:

 • Шевченко Я. М. Проблеми вдосконалення правового регулювання права приватної власності / Я. М. Шевченко, М. В. Венецька, І. М. Кучеренко. – К. : ІДіП НАН України, 2002. – 104 с.

Якщо праця написана колективом авторів, який включає більше ніж чотирьох авторів, то зазначається спочатку назва роботи, а за нею подається опис авторів:

 • Текст лекцій з дисципліни «Морське право» (для студентів усіх форм навчання за напрямом «Правознавство») / Я. Б. Форкун, В. П. Самошкін, Г. В. Капустін, С. М. Юрченко. – Харківська нац. академія міського господарства. – Х. : ХНАМГ, 2007. – 70 с.
 • Актуальні проблеми цивільного права і цивільного процесу в Україні / Я. М. Шевченко, Ю. Л. Бошицький, А. Б. Бабаскін [та ін.]. – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2005. – 242 с.

Оформлення у списку використаних джерел дисертацій та авторефератів дисертацій на здобуття наукових ступенів здійснюється за таким зразком:

 • Янчук А. В. Відшкодування збитків як спосіб захисту цивільних прав : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Антон Володимирович Янчук. – К., 2011. – 220 с.
 • Кот О. О. Перехід прав кредитора до третіх осіб в цивільному праві України : дис… канд. юрид. наук : 12.00.03 / Олексій Олександрович Кот. – К., 2002. – 187 с.

Якщо мова йде про наукові статті, опубліковані у збірниках наукових праць, періодичних виданнях тощо, обов’язково зазначаються прізвище та ініціали автора, назва праці, назва видання, рік, номер випуску, сторінки, на яких розміщено дану статтю:

 • Побірченко І. Діяльність міжнародного арбітражу в Україні та його міжнародні зв’язки / І. Побірченко // Право України. № 1. С. 821.
 • Спасибо-Фатєєва І. В. Поняття майна, майнових та корпоративних прав як об’єктів права власності / І. В. Спасибо-Фатєєва // Українське комерційне право. – 2004. – № 5. – С. 9–18.

У випадку використання електронних ресурсів наукове джерело у списку використаних джерел оформляється за таким зразком:

 • Кривобок В. С. До проблем оборотоздатності підприємства як єдиного майнового комплексу / В. С. Кривобок // Право і безпека. Науковий журнал. – 2011. – № 2 (39). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pib/2011_2/PB-2/PB_61.pdf
 • Спасибо-Фатєєва І. Правова природа майнових і корпоративних прав, їх оборотоздатність та деякі аспекти застави / І. Спасибо-Фатєєва, Т. Дуденко // Юридичний радник : Журнал юристів України. – 2005. – № 2(4). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.yurradnik.com.ua/stride/ur/index.php?m=archive&y=2005&mag=4&art=89

Оформлення списку використаних джерел має здійснюватися відповідно до вимог державного стандарту «ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT)» . – К. : Держстандарт України, 2007».

Цифровий матеріал наводиться в магістерській дипломній роботі, як правило, у вигляді таблиць. Кожна таблиця повинна мати номер, що складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка. Наприклад, «Таблиця 1.2» (друга таблиця першого розділу); поряд наводиться тематичний заголовок, що відбиває її зміст і подається з великої літери по центру сторінки. У разі перенесення таблиці на іншу сторінку над наступними її частинами зазначається: «Продовження табл. 1.2».

Аналітична  цифрова інформація може бути проілюстрована графічно (на стовпчикових чи секторних діаграмах, графіках тощо). Їх номери та назви розташовуються під кожним рисунком (за аналогією з номерами таблиць).

Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць, формул подається арабськими цифрами.

Усі сторінки роботи нумеруються за загальними правилами: першою сторінкою вважається титульний аркуш, на якому колонцифра не проставляється;  наступна сторінка нумерується цифрою «2» і т. д. Сторінки нумеруються у верхньому правому куті.

На останній сторінці магістерської дипломної роботи  (остання сторінка списку використаних джерел)  ставиться особистий підпис її автора (студента).

Додатки оформляються як продовження магістерської дипломної роботи і розміщуються в порядку появи посилань на них у тексті роботи: «Додаток 1,  Додаток 2 …».  До загального обсягу роботи додатки не включаються.

Магістерська дипломна робота обов’язково переплітається у тверду обкладинку. До магістерської дипломної роботи також додаються: 1) письмовий відгук наукового керівника; 2) зовнішня рецензія; 3) належно оформлене індивідуальне завдання на виконання магістерської роботи; 4) диск з електронним варіантом магістерської роботи (на диску проставляється підпис студента та наукового керівника, які підтверджують тотожність електронного та друкованого варіантів магістерської роботи); 5) ксерокопія титульної сторінки із зазначенням номера студентського квитка (в правому верхньому кутку) та ксерокопія сторінки(ок) змісту магістерської дипломної роботи.

Для зберігання відгуку наукового керівника, рецензії та індивідуального завдання до роботи  підшиваються три вільні прозорі файли формату А4, які розміщуються в кінці роботи. Для зберігання диску з електронним варіантом магістерської дипломної роботи на внутрішньому боці титульної обкладинки вклеюється конверт для диску.

У зшитому вигляді з відзивом наукового керівника робота в установленому порядку подається на випускову кафедру.

 

Загальний порядок виконання магістерської дипломної роботи та

 попередній захист магістерської дипломної роботи

 

Студент здійснює підготовку і написання магістерської дипломної роботи під керівництвом викладача кафедри – наукового керівника і зобов’язаний подавати йому роботу для перевірки частинами в установлені терміни відповідно до наведеного далі Регламенту та погодженого індивідуального календарного графіка. Грубе порушення студентом узгодженого календарного графіка (Регламенту) написання магістерської дипломної роботи, несвоєчасне завершення окремих розділів та роботи в цілому може бути підставою для недопуску роботи до захисту в передбачені для даної форми навчання строки та відрахування студента з університету.

Науковий керівник магістерської дипломної роботи згідно з погодженим графіком проводить індивідуально-консультативну роботу зі студентом, перевіряє виконані частини роботи та надає відповідні рекомендації. Індивідуально-консультативна робота керівника зі студентом фіксується у відповідній картці обліку роботи зі студентом-дипломником. Зміст цієї картки відображає діяльність наукового керівника з керівництва процесом підготовки магістерської дипломної роботи та додержання або порушення студентом Регламенту підготовки магістерської дипломної роботи.

Після усунення всіх зауважень наукового керівника студент завершує оформлення магістерської дипломної роботи і подає її керівнику для підсумкової перевірки на предмет відповідності встановленим вимогам. За умови, що робота належно виконана, науковий керівник допускає її до попереднього захисту, про що робить відповідний запис на титульному аркуші.

Наступним етапом є попередній захист магістерської дипломної роботи у спеціально створеній випусковою кафедрою комісії.

Попередній захист проводиться не пізніше, ніж  за 4 тижні до захисту магістерської дипломної роботи в АЕК відповідно до графіка, який доводиться до відома студентів через відповідні оголошення на інформаційних стендах випускової кафедри та деканату, а також в інформаційних розділах на Інтернет-сторінці випускової кафедри.

Студент подає на попередній захист роботу у завершеному, але не зшитому вигляді. Комісія оцінює роботу за зовнішніми ознаками, встановлює відповідність змісту (структури) роботи її темі, відповідність встановленим вимогам щодо оформлення тексту роботи та списку джерел, коректність оформлення посилань на джерела і подібн. У разі виявлення несуттєвих недоліків комісіє надає рекомендації для їх виправлення. У разі невідповідності роботи встановленим вимогам, наявності істотних недоліків комісія складає та подає на випускову кафедру відповідний висновок про характер недоліків та не рекомендує кафедрі допускати таку роботу до захисту в Атестаційній екзаменаційній комісії.

Завершена магістерська дипломна робота, яка повністю відповідає встановленим вимогам, зшивається в тверду обкладинку, після чого передається студентом науковому керівникові для складання письмового відгуку. Відгук має бути складений науковим керівником у 3-денний термін з моменту передання роботи студентом.

У відгуку наукового керівника наводиться коротка характеристика виконаної магістерської дипломної роботи, відповідність змісту роботи затвердженому індивідуальному завданню, оцінка стилю і грамотності тексту магістерської дипломної роботи; відзначаються особисті якості студента (самостійність і систематичність у роботі, творчий підхід до вирішення поставлених завдань тощо), характеризується вміння самостійно працювати з нормативно-правовими актами, літературними джерелами, ставлення студента до роботи, загальний рівень його ерудованості та професійної підготовки, а також надається загальна оцінка діяльності студента у процесі виконання магістерської дипломної роботи (додержання Регламенту виконання роботи, урахування студентом зауважень наукового керівника).

У відгуку науковий керівник обов’язково відображає оцінку за змістовну частину дослідження за наведеними нижче критеріями. На завершення відгуку дається загальна оцінка якості виконаної роботи та робиться висновок щодо рекомендації магістерської дипломної роботи до захисту в АЕК.

Оформлена як належить магістерська дипломна робота з письмовим відгуком наукового керівника подається студентом на випускову кафедру в установлений для цього термін.

 

Рекомендація кафедрою магістерської дипломної роботи до захисту

 

Після завершення роботи комісії з попереднього захисту її звіт заслуховується на засіданні кафедри. У звіті комісія надає оцінку ступеня готовності магістерських дипломних робіт студентів до захисту в АЕК; визначає перелік осіб, успішне завершення робіт яких перебуває під загрозою; звітує про виявлені типові проблеми у ході підготовки магістерських дипломних робіт та аналізує причин, що призвели до їх появи; формулює пропозиції щодо вжиття заходів для успішного завершення магістерських дипломних робіт та їх захисту в АЕК.

Розгляд магістерських дипломних робіт на кафедрі є офіційним підбиттям підсумків  організації навчального процесу на завершальному етапі підготовки фахівців.  Він передбачає оцінку всіх складових роботи студентів та діяльності кафедри. На цій основі вносяться пропозиції до проекту наказу про допуск або недопуск студентів до захисту в АЕК та вдосконалення роботи кафедри на зазначеному етапі навчального процесу.

Порядок розгляду передбачає надання інформації науковими керівниками магістерських дипломних робіт про проведену роботу та офіційне ставлення до неї, відображене у відгуку. У разі потреби кафедра може заслухати окремих студентів, магістерські дипломні роботи яких не відповідають установленим вимогам, щодо термінів та повноти виконання індивідуального завдання. При розгляді магістерської дипломної роботи на засіданні кафедри, як правило, враховуються висновки комісії, що проводила попередній захист.

На підставі рішення кафедри завідувач кафедри підписує рекомендацію про допуск магістерської дипломної роботи до захисту.

Допуск магістерської дипломної роботи студента до захисту в АЕК оформляється в такому порядку:

 • випускова кафедра подає до деканату витяг із протоколу засідання кафедри про рекомендацію магістерських дипломних робіт до захисту в АЕК (що включає список студентів, допущених кафедрою до захисту);
 • деканат перевіряє виконання студентами навчального плану в повному обсязі;
 • декан юридичного факультету готує проект наказу про допуск студентів до захисту магістерських дипломних робіт (атестації), погоджує його в установленому порядку і подає на підпис ректорові університету;
 • підписаний ректором і зареєстрований наказ доводиться до відома студентів. Список студентів, допущених до захисту магістерських дипломних робіт в АЕК, затверджується наказом ректора університету.

Підготовка до захисту магістерської дипломної роботи

 

Обов’язковою умовою допуску до захисту магістерської дипломної роботи є одержання зовнішньої рецензій.

Зовнішню рецензію на магістерську дипломну роботу надає висококваліфікований юрист-практик, відповідний спеціаліст виробничої організації, наукової установи або викладач (за наявності у нього наукового ступеня), який є фахівцем зі спеціальності «Право» і працює в іншому вищому навчальному закладі ІІІ-IV рівнів акредитації. Зовнішнього рецензента студент обирає самостійно, за рекомендацією наукового керівника або випускової кафедри. Зовнішнім рецензентом також може бути фахівець (юрист) із місця роботи студента.

Рецензент складає письмову рецензію в довільній формі в обсязі, який вважає доцільним (рекомендується не більше 2-х сторінок друкованого тексту). Рецензія оформляється у вигляді окремого документа, який підписує рецензент. Рецензія повинна відображати позитивні досягнення магістерської дипломної роботи та її недоліки, містити ґрунтовний аналіз змісту роботи (див. Додаток 6). Рецензія складається у форматі якісної характеристики і не передбачає виставлення (чи рекомендації) рецензентом будь-якої оцінки за магістерську роботу; вона має містити тільки висновок щодо можливості захисту дослідження як кваліфікаційної роботи.

Особистий підпис рецензента на рецензії обов’язково засвідчується у встановленому порядку, скріплюється печаткою підприємства (організацій, установи), де він працює.

Рецензія повинна містити такі складові:

 • висновок про відповідність структури та змісту магістерської дипломної роботи її темі;
 • об’єктивну характеристику змісту роботи, глибину аналізу та ступеня розкриття теми;
 • доцільність та аргументованість конкретних пропозицій, рекомендацій щодо розвитку законодавства, вдосконалення практики правозастосування;
 • перелік позитивних досягнень автора роботи, а також вказівку на основні недоліки (помилки) магістерської дипломної роботи (якщо вони є);
 • враження про магістерську дипломну роботу в цілому та висновок про її відповідність загальним вимогам щодо магістерських дипломних робіт;
 • висновок про рекомендацію до захисту магістерської дипломної роботи в Атестаційній екзаменаційній комісії та рекомендовану оцінку магістерської дипломної роботи за трьома рівнями: висока, позитивна, задовільна. (Рецензент зазначає в рецензії, що магістерська дипломна робота заслуговує високої (позитивної, задовільної) оцінки).

Студент має бути ознайомлений зі змістом відгуку наукового керівника та рецензії не пізніше, як за день до захисту магістерської дипломної роботи. Внесення змін до магістерської дипломної роботи після складання відгуку наукового керівника та  рецензій не допускається.

Студент повинен приділити достатньо уваги підготовці до захисту магістерської роботи в АЕК. Насамперед, слід належно підготуватися до виступу на засіданні АЕК.

Рекомендується підготувати тези доповіді у письмовому  вигляді. Текст виступу студента на захисті магістерської дипломної роботи має бути погоджено з науковим керівником. На виступ для презентації роботи відводиться до 15 хвилин.

Структурно тези виступу можуть включати три частини, кожна з яких є самостійним змістовим блоком, хоча у цілому вони логічно взаємопов’язані та характеризують зміст проведеного дослідження. Перша частина базується на вступі магістерської дипломної роботи й висвітлює актуальність обраної теми; друга частина виступу в послідовності, визначеній логікою проведеного дослідження, характеризує його основні результати. Третю, останню, частину, будують за змістом основних пропозицій і рекомендацій щодо подолання виявлених проблем.

Загалом студент, презентуючи свою дипломну роботу на захисті, повинен у стислому вигляді:

 • обґрунтувати актуальність теми, визначити її наукове та практичне значення; охарактеризувати структуру роботи;
 • стисло викласти найбільш важливі положення та висновки магістерської дипломної роботи;
 • висвітлити основні проблеми в правовому регулюванні певного виду відносин та у правозастосовній практиці;
 • викласти пропозиції щодо вирішення виявлених проблем та обґрунтувати їх ефективність.

Основний акцент у доповіді доцільно зробити на проблемах законодавства і правозастосовної практики України та конкретних пропозиціях щодо їх вирішення. Текст виступу може супроводжуватись додатковими ілюстративними матеріалами (схемами, таблицями, діаграмами, графіками тощо), які унаочнюють доведення відповідних положень магістерської дипломної роботи, зроблених висновків та внесених пропозицій.

Виступ студента має бути побудований у науковому стилі, думки мають бути зрозумілими, граматично коректно побудованими, твердження – мають бути добре обґрунтованими, а аргументи  –  переконливими. Виступ та відповіді на запитання, зауваження та рекомендації, висловлені в рецензії на дипломну роботу, повинні показати рівень теоретичної підготовки дипломанта, його ерудицію та вміння доступно викласти основні результати проведеного дослідження.

Завершуючи доповідь, доцільно зазначити пропозиції, які вже впроваджені або заплановані до впровадження на практиці (якщо такі є) та/або визначити сферу практичного застосування результатів дослідження.


Захист магістерської дипломної роботи в Атестаційній екзаменаційній комісії

 

Для проведення кваліфікаційної атестації випускників освітнього ступеня «магістр права» наказом ректора університету створюється Атестаційна екзаменаційна комісія у складі Голови – декана факультету, його заступника – одного із заступників декана факультету, та членів комісії з числа досвідчених науково-педагогічних працівників кафедр юридичного факультету. Атестація відбувається у вигляді прилюдного (публічного) усного захисту магістерських дипломних робіт на відкритому засіданні АЕК. Строк проведення атестації визначається навчальним планом. Розклад проведення захисту магістерських дипломних робіт затверджується проректором з науково-педагогічної роботи не пізніше як за місяць до його початку.

До захисту магістерських дипломних робіт допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану та відповідної програми.

Захист магістерської дипломної роботи є формою перевірки рівня професійних знань випускників та ступінь готовності їх до самостійної роботи за юридичним фахом.

Порядок організації захисту. Захист магістерської дипломної роботи проводиться публічно на відкритому засіданні АЕК. Після офіційного початку засідання АЕК, вступного слова Голови АЕК (його заступника, іншого уповноваженого члена АЕК), оголошення порядку організації захисту та переліку осіб, допущених до захисту, студенти по черзі запрошуються до виступу. Головуючий на засіданні АЕК оголошує дані про студента, тему магістерської дипломної роботи, короткий зміст відгуку наукового керівника та рецензії і передає слово студенту для презентації доповіді, яка триває в межах 15 хвилин. Після завершення виступу студента члени АЕК, а також будь-які інші особи, присутні на захисті, у змозі звертати до студента запитання, на які він зобов’язаний надати змістовні відповіді.

Після презентації студентом роботи та відповіді на всі поставлені запитання слово може надаватися науковому керівникові та (або) рецензенту, якщо вони присутні на захисті.

Захист однієї магістерської дипломної роботи триває не більше ніж 30 хвилин.

За результатами публічного захисту магістерських дипломних робіт АЕК на своєму закритому засіданні приймає рішення щодо оцінки кожної магістерської дипломної роботи індивідуально та про присвоєння випускнику  ступеня «магістр права», на підставі чого видається диплом про вищу освіту відповідного ступеня.

Рішення щодо оцінки за захист магістерської дипломної роботи приймається АЕК відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі недосягнення згоди між членами АЕК щодо оцінки магістерської дипломної роботи (за однакової кількості голосів) голос Голови АЕК є вирішальним. Рішення АЕК оголошується прилюдно в день захисту магістерських дипломних робіт, є остаточним і оскарженню не підлягає. Повторний захист магістерської дипломної роботи з метою підвищення оцінки не дозволяється.

Визначена комісією оцінка відображається в протоколі АЕК та індивідуальних планах (залікових книжках) студентів.

Диплом з відзнакою видається випускнику, який має 75 % оцінок «відмінно» з усіх навчальних дисциплін (за умови оцінок «добре» з інших дисциплін) та оцінку «відмінно» за результатами захисту магістерської дипломної роботи.

Студент, який отримав на захисті магістерської дипломної роботи незадовільну оцінку, не є атестованим і відраховується з університету без присвоєння освітнього ступеня. У цьому разі йому видається академічна довідка встановленого зразка.

Якщо студент не з’явився на засідання АЕК для захисту магістерської дипломної роботи, то він вважається неатестованим у зв’язку з неявкою.

Студент, який не є атестованим у затверджений для нього термін, має право бути повторно допущеним до захисту даної магістерської дипломної роботи протягом наступних трьох років. У разі, коли оцінка за захист магістерської дипломної роботи є незадовільною, АЕК визначає, чи може студент подавати на повторний захист ту саму роботу за умови її доопрацювання, чи він зобов’язаний опрацювати нову тему, яка буде визначена випусковою кафедрою.

Під час проведення захисту ведеться протокол засідання Атестаційної екзаменаційної комісії, в якому відображаються всі запитання та відповіді студента. До протоколу вносяться також відомості про документ про освіту, що видається випускникові університету. Протоколи підписуються головою і членами АЕК, які брали участь у засіданні.

Після завершення роботи Атестаційна екзаменаційна комісія складає звіт, в якому відображає якісні та кількісні показники захисту магістерських дипломних робіт, пропозиції щодо впровадження в юридичну практику результатів дипломних досліджень та вдосконалення процедури підготовки та захисту магістерських дипломних робіт.

Після завершення роботи АЕК та видачі студентам дипломів захищені магістерські дипломні роботи випускова кафедра передає до архіву університету.

 

Критерії оцінювання магістерської дипломної роботи

 

Загальне оцінювання магістерської дипломної роботи здійснюється з урахуванням якості виконаної письмової роботи та її відповідності встановленим вимогам, додержання студентом затвердженого завдання на виконання магістерської роботи, узгодженого з науковим керівником календарного графіка та встановленого регламенту її виконання, а також результатів прилюдного усного захисту на відкритому засіданні Атестаційної екзаменаційної комісії.

Загальна оцінка магістерської дипломної роботи включає такі складові:

 • оцінка за змістовну частину дослідження (070 балів) – визначається науковим керівником та відображається у письмовому відгуку наукового керівника на магістерську роботу;
 • оцінка за рівень захисту результатів дослідження (030 балів) – визначається атестаційною екзаменаційною комісією за результатами усного публічного захисту магістерської дипломної роботи.

Під час визначення науковим керівником оцінки змістовної частини магістерської дипломної роботи враховуються такі показники:

 • логічність структури роботи, чіткість визначення мети і завдань дослідження;
 • рівень (якість та ґрунтовність) аналізу нормативно-правових джерел;
 • рівень (наявність та наукова якість) аналізу матеріалів правозастосовної практики;
 • рівень (системність і глибина) теоретичного аналізу проблеми, у т. ч. на основі джерел наукової літератури;
 • ступінь розкриття теми;
 • рівень одержаних результатів: новизна, обґрунтованість, практична цінність висновків і пропозицій;
 • якість оформлення роботи (стиль, логічність, грамотність та послідовність викладу думок), дотримання регламенту виконання.

Оцінка за рівень захисту результатів дослідження визначається екзаменаційною комісією за результатами публічного захисту магістерської дипломної роботи і включає:

 • змістовність доповіді студента про основні результати дослідження;
 • рівень (правильність, чіткість та аргументованість) відповідей на запитання членів екзаменаційної комісії;
 • висновки і зауваження наукового керівника магістерської дипломної роботи, зауваження та рекомендації рецензента.
1.     Оцінювання змістовної частини дослідження
1.1.         Логічність структури роботи, чіткість визначення мети і завдань дослідження
При оцінюванні враховується:

–       логічність та теоретична виваженість структури магістерської роботи;

–       композиційна гармонійність побудови дослідження;

–       відповідність структури предмету дослідження;

–       переконливість аргументації актуальності теми дослідженя;

–       правильність окреслення об’єкта та предмета дослідження;

–       чіткість формулювання мети дослідження;

–       коректність визначення завдань дослідження та їх відповідність предмету та меті роботи.

1.2.         Рівень (якість та ґрунтовність) аналізу нормативно-правових джерел
При оцінюванні враховується:

–       використання в роботі всіх основних нормативно-правових актів за предметом дослідження;

–       теоретичний рівень аналізу положень законодавства та виявлення в ньому прогалин і недоліків;

–       наявність огляду історичних аспектів правового інституту, аналізу динаміки нормативно-правових джерел щодо предмета дослідження;

–       наявність критичного аналізу існуючих законопроектів щодо предмета дослідження.

1.3.   Рівень (наявність та наукова якість) аналізу матеріалів правозастосовної практики;
При оцінюванні враховується:

–       наявність у роботі аналізу матеріалів судової або іншої правозастосовної практики;

–       відповідність аналізованого практичного матеріалу темі дослідження;

–       уміння автора систематизувати матеріали практики та формулювати  узагальнені висновки щодо існуючих проблем;

–       наявність прогнозів стосовно тенденцій розвитку юридичної практики;

–       наявність пропозицій щодо удосконалення правозастосовної практики у певній сфері та розвитку відповідного правового інституту.

1.4.   Рівень (системність і глибина) теоретичного аналізу проблеми, у т. ч. на основі джерел наукової літератури
При оцінюванні враховується:

–       системність та всебічність аналізу теоретичного матеріалу за предметом дослідження;

–       використання в роботі досягнень класичної та сучасної правової науки (в т. ч. із джерел за останні 2–3 роки видання);

–       розгляд різноманітних доктринальних підходів, теорій, концепцій щодо предмета вивчення;

–       наявність аналізу різних наукових думок, їх порівняння, аналіз дискусійних точок зору за предметом дослідження;

–       наявність в роботі порівняльного аналізу з досвіду зарубіжних країн;

–       наявність в роботі авторської думки щодо аналізованих положень та належна аргументація позиції автора;

–       коректність посилань на використані джерела.

1.5.   Ступінь розкриття теми
При оцінюванні враховується:

–  цілісність дослідження, змістовна взаємопов’язаність різних структурних елементів роботи;

–  наявність у роботі всіх обов’язкових структурних елементів;

–       повнота висвітлення основних проблем за предметом дослідження;

–       ступінь висвітлення в роботі спеціальних питань, які безпосередньо пов’язані з темою;

–       аналіз основних наукових понять і категорій, найгостріших наукових та практичних проблем, пов’язаність наукових проблем із питаннями юридичної практики;

–       відповідність змісту структурних елементів роботи їх назвам (заголовкам).

1.6.   Рівень одержаних результатів: новизна, обґрунтованість, практична цінність висновків і пропозицій
–       наявність та обґрунтованість пропозицій щодо подолання аналізованих у роботі проблем;

–       змістова відповідність мети й завдань дослідження та одержаних висновків;

–       обґрунтованість і чіткість висновків дослідження їх науковий характер і практичне значення;

–       конкретність та коректність формулювання пропозицій по вдосконаленню правового інституту, наукових положень та правозастосовної практики;

–       самостійність результатів дослідження (чи є вони особистими здобутками автора магістерської дипломної роботи).

1.7.               Якість оформлення роботи (стиль, логічність, грамотність та послідовність викладу думок), дотримання регламенту виконання
При оцінюванні враховується:

–       відповідність оформлення роботи встановленим вимогам;

–       наявність у роботі всіх необхідних елементів (вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел);

–       наявність всіх формалізованих елементів вступу до магістерської дипломної роботи;

–       наявність у роботі посилань на джерела та коректність їх оформлення;

–       правильність складання списку використаних джерел;

–       логічність, послідовність, взаємозв’язок викладених положень магістерської дипломної роботи;

–        науковий стиль викладу матеріалу, коректна стилістика та грамотність тексту;

–       систематичність роботи у процесі підготовки дослідження;

–        належна співпраця з науковим керівником, урахування його зауважень;

–       своєчасність виконання всіх структурних частин дослідження, дотримання студентом графіка, погодженого з науковим керівником, на всіх етапах виконання роботи;

–       вчасність завершення роботи та проходження стадій попереднього захисту магістерської дипломної роботи.

2.        Оцінювання рівня захисту результатів дослідження
2.1.   Змістовність доповіді студента про основні результати дослідження; зокрема,  враховуються:

–       повнота та змістовність доповіді;

–       відповідність змісту доповіді результатам дослідження;

–       логіка та послідовність викладу матеріалу;

–       науковий та літературний стиль промови студента;

–       аргументованість авторської позиції;

–       рівень теоретичної підготовки, загальної ерудиції та вміння доступно викласти основні результати проведеного дослідження.

2.2.       Рівень (правильність, чіткість та аргументованість) відповідей студента на запитання членів екзаменаційної комісії; зокрема, враховуються:

–       вільне орієнтування студента у темі дослідження та знання змістовного матеріалу роботи;

–       правильність, чіткість та зрозумілість відповідей на поставлені питання;

–       побудова відповідей на поставлені запитання: логічність, послідовність, аргументованість, науковість, мовна грамотність;

–       загальний рівень фахової підготовки за юридичною спеціальністю: володіння юридичним інструментарієм, коректність застосування правознавчої термінології, розуміння основних проблем науки і практики за предметом дослідження.

2.3.   Висновки і зауваження наукового керівника магістерської дипломної роботи, зауваження та рекомендації рецензента; зокрема, враховуються:

–  загальна характеристика діяльності студента під час роботи над дослідженням, надана науковим керівником;

–   загальна характеристика магістерської дипломної роботи, надана рецензентом;

–       наявність зауважень наукового керівника та рецензента щодо змісту роботи та аргументованість їх пояснення студентом.

 


Додаток 1

 

ОРІЄНТОВНИЙ РЕГЛАМЕНТ

ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ МАГІСТЕРСЬКИХ ДИПЛОМНИХ РОБІТ

(термін навчання: денна форма – 1 рік 6 місяців,

заочна форма – 1 рік 8 місяців)

 

 

Етапи підготовки

та захисту МДР

Терміни виконання

за формами навчання

Денна Заочна
1. Підготовчий етап (вибір студентом теми МДР, подання заяви на кафедру, підготовка проектів документації щодо затвердження тем МДР, призначення наукових керівників; видачі індивідуальних завдань на виконання МДР)  

травень-червень             першого року навчання

 

листопад

другого року навчання

2. Оформлення наказів про затвердження тем МДР і призначення наукових керівників; затвердження індивідуальних завдань на виконання МДР  

Не пізніше 15 вересня другого року навчання

 

до 31 грудня

другого року навчання

3. Підготовка вступу і І розділу МДР до 1 жовтня

другого року навчання

до 15 лютого

другого року навчання

4.  Підготовка ІІ розділу МДР до 1 листопада

другого року навчання

до 15 березня

другого року навчання

5. Підготовка ІІІ розділу МДР, висновків, списку використаних джерел та подання студентом завершеної МДР науковому керівнику  

до 10 грудня

другого року навчання

 

до 1 травня

другого року навчання

6.  Розгляд МДР науковим керівником. Попередній розгляд МДР в комісії кафедри. до 30 грудня другого року навчання до 31 травня

другого року навчання

7.  Доопрацювання роботи, прийняття   кафедрою рішення про допуск МДР до захисту в АКК та складання відгуків наукових керівників  

до 20 січня другого року навчання

 

до 5 вересня другого року навчання

8. Оформлення та зовнішнє рецензування МДР до 31 січня другого року навчання до 15 вересня другого року навчання
9. Захист МДР в АКК і присвоєння  випускникам відповідної кваліфікації січень – лютий другого року навчання вересень-жовтень  другого року навчання

    

ПРИМІТКА: порушення студентом термінів подання заяви на затвердження теми дипломної роботи, погодження з науковим керівником індивідуального завдання, несвоєчасне завершення розділів та роботи в цілому є підставою для його відрахування з університету як такого, що не виконує навчальний план.


Додаток 2

 

Зразок заяви студента на затвердження теми магістерської дипломної роботи

 

Завідувачу кафедри правового регулювання економіки

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

_____________________________

ПІБ завідувача кафедри

 

студента __ курсу (група ___) юридичного факультету  денної (заочної) форми навчання

________________________________

ПІБ студента

 

конт. тел. _______________

 

 

 

 

З А Я В А

 

Прошу затвердити мені тему магістерської дипломної роботи: «________________________________________________________».

 

 

 

 

 

«___»_________ 201_ р.                                        _______________

                                                                                     Підпис студента

 

 

 

 


Додаток 3

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА  ГЕТЬМАНА»

 

Факультет

Юридичний

Кафедра

Правового регулювання економіки

Спеціальність

Право

Форма навчання

денна/заочна

Магістерська програма

Правове регулювання економіки

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник магістерської програми Завідувач кафедри
 

 

(ПІБ, підпис)

«_____»____________ 201__р.

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

 

Студенту________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові студента)

 

НА ПІДГОТОВКУ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ЗА ТЕМОЮ:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Тему затверджено наказом ректора університету від ___ _______  201__р.  №___

 

Магістерська дипломна робота виконується на основі: законодавства України, здобутків правової доктрини, матеріалів та узагальнень судової практики,

 

ПЛАН МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Розділ Назва розділу Термін завершення
Розділ 1    
   
   
Розділ 2    
   
   
   
Розділ 3    
   
   

 

Об’єкт дослідження  
 
 
Предмет дослідження  
 
 
Мета дипломної роботи  
 
 

 

Завдання, які студент повинен виконати для досягнення поставленої мети:

 

У розділі 1  
 
 
 
 
 
 
 

 

У розділі 2  
 
 
 
 
 
 
 

 

У розділі 3  
 
 
 
 
 
 
 

 

Завдання підготував науковий керівник      
  (підпис) (ПІБ)
      «_____» _____________201__ р.
Завдання одержав студент    

 

 
  (підпис) (ПІБ)
      «_____»_____________201__р.

 

Додаток 4

Зразок титульної сторінки магістерської дипломної роботи

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

Кафедра правового регулювання економіки

 

 

МАГІСТЕРСЬКА ДИПЛОМНА РОБОТА

 

за темою

«НАЗВА РОБОТИ (ТЕМА)»

 

 

Студента (ки) ___ курсу, __ групи

Спеціальності 081 –  «Право»

_____________ форми навчання

____________________________________                     (прізвище, ім’я, по батькові)

 

Науковий керівник:

____________________________________

____________________________________

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ініціали, підпис)

 

Рецензент:

____________________________________

____________________________________

(посада, науковий ступінь, прізвище, ініціали, підпис)

 

 

 

Робота допущена до захисту в  ЕК  «__»_______201__ р.

Завідувач кафедри правового регулювання економіки  ______________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання, ПІБ                             підпис

 

 

Київ -201__


Додаток 5

 

Зразок оформлення змісту (плану) магістерської  дипломної роботи

 

Для прикладу: робота виконується за темою «Правові засади визнання господарського договору недійсним»

ЗМІСТ

ВСТУП с. 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН В УКРАЇНІ  

с. 8

1.1.         Поняття, ознаки та значення договору в господарських правовідносинах с. 8
1.2. Умови дійсності господарського договору та їх правове значення с. 19
РОЗДІЛ 2. ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ВИЗНАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ НЕ ДІЙСНИМИ           с. 30
2.1. Поняття недійсності господарського договору та види недійсних договорів          с. 30
2.2. Правові підстави для визнання господарських договорів недійсними          с. 42
2.3. Визнання господарського договору недійсним та визнання договору неукладеним: співвідношення категорій                 с. 52
РОЗДІЛ 3. ПРАВОВІ НАСЛІДКИ НЕДІЙСНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ                 с. 62
3.1. Загальні правові наслідки визнання господарських договорів недійсними                   с. 62
3.2. Спеціальні правові наслідки недійсності господарських договорів с. 72
3.3. Юридичні наслідки недійсності окремих видів господарських договорів с. 82
ВИСНОВКИ с. 90
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ с. 95
ДОДАТКИ

 

 

Додаток 6

Структура рецензії на магістерську дипломну роботу

 

 

Р Е Ц Е Н З І Я

на магістерську дипломну роботу

студента (ки) ______________________________________________

(прізвище, ініціали)

______________________________________________________________

(назва теми)

 

 

 1. Стисла характеристика актуальності теми, її наукове та практичне значення.

 

 1. Оцінка структури роботи та її відповідності обраній темі; оцінка ступеня розкриття теми та відповідності змісту роботи її темі.

 

 1. Якість та глибина аналізу положень законодавства, матеріалів правозастосовної практики, наукових джерел та ступінь розробки наукових і практичних проблем за предметом дослідження.

 

 1. Аргументованість та практична цінність одержаних результатів, у тому числі, сформованих висновків і рекомендацій щодо розвитку законодавства та відповідних елементів правової системи.

 

 1. Зауваження щодо наявних у магістерській дипломній роботі недоліків.

 

 1. Загальний висновок про рівень підготовки магістерської дипломної роботи, рекомендація її до захисту в атестаційній кваліфікаційній комісії та рекомендована оцінка магістерської дипломної роботи (рекомендована оцінка визначається в межах трьох рівній: висока, позитивна, задовільна)

 

Рецензент _________________________________________

(посада, науковий ступінь та вчене звання –  за наявності)

_______________________              ________________________________

(підпис)                                                                                 (прізвище, ініціали)

 

«_____»____________ 201__ р.                             М П

 

Особистий підпис рецензента завіряється в установленому порядку

та скріплюється печаткою установи, в якій працює рецензент.


Додаток 7

КАРТКА

обліку роботи зі студентом-дипломником

 

Прізвище, ім’я, по батькові та посада викладача

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові студента  

 

Тема магістерської дипломної роботи

 

 

 

Форма навчання  студента

 

Місце роботи

 

Відмітки про проведену роботу зі студентом

 

Дата проведення роботи Зміст проведеної роботи

 

Підпис студента 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Оприлюдненою тематика вважається з моменту розміщення на інформаційному стенді випускової кафедри відомостей про те, що затверджений перелік тем передано до відповідного деканату для ознайомлення студентів.

Share