Оцінювання з ПРЕ

Об’єктом поточного оцінювання є знання змісту дисципліни дисципліни “Правове регулювання економіки”:

– матеріалу, викладеного на лекціях;

– питань, розглянутих та обговорених на семінарських і практичних заняттях;

– матеріалу опрацьованого самостійно.

 Максимальна кількість балів, які може набрати студент за результатами поточної роботи, – 100, у тому числі:

1) за систематичність та активність роботи на семінарських заняттях – до 50 балів

(15 семінарів по 3 бали + 5 балів заохочувальних балів)

2) за виконання індивідуальних завдань  – до 40 балів

(презентація  – 10 балів, реферат – 10 балів, підготовка тестів  – 10 балів, есе – 10 балів.

3) за виконання письмової контрольної роботи  – 10 балів.

 

Під час контролю виконання завдань та відповідей на семінарських заняттях оцінюванню підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах; активність в обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття; результати експрес-контролю, участь у тренінгах, ділових іграх та інші форми роботи, розроблені кафедрою правового регулювання економіки.

Під час  контролю виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи оцінюванню підлягають: самостійне опрацювання теми в цілому чи окремих питань; підготовка рефератів, презентацій, есе,  тестів, переклад іншомовних текстів, підготовка огляду зарубіжних публікацій тощо.

Під час виконання контрольної роботи (у формі тестування) оцінюванню підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набув студент після опанування навчального матеріалу.

Поточне оцінювання здійснюється у формі підсумовування позитивних оцінок, отриманих студентом за виконання контрольної роботи, за роботу на семінарських та практичних заняттях, підготовку рефератів, презентацій, тестів та есе.

Підсумкове оцінювання поточної успішності студентів  здійснюється у формі заліку за шкалою від 0 до 100 балів включно.

Якщо за результатами поточного контролю студент набрав менше 60 балів, він отримує оцінку «не задовільно» з даної дисципліни.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:

 

Оцінка за шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка за національною шкалою Оцінка у формі заліку

(для вибіркових дисциплін)

Оцінка за шкалою ECTS
90-100 відмінно зараховано

           А

80-89 добре зараховано В
70-79 С
66-69 задовільно зараховано D
60-65 Е
21-59 незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано — з можливістю повторного складання заліку FX
0-20 незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано —

з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

F

 

Share