Оподаткування фізичних осіб підприємців: стан, проблеми та перспективи розвитку

Андрій Завінський, ФББ-201, КНЕУ

1) Актуальність проблеми

2) Система оподаткування: сутність, порядок сплати податку

3) Електронний кабінет платника: переваги та недоліки

4) Спрощена система оподаткування або Єдиний податок

5) Нововведення у податкову систему, очікування на 2020 рік

6) Іноземний досвід оподаткування

7) Висновки

8) Перелік використаної літератури

1) Актуальність проблеми

Податкова система та її налагоджене функціонування є живильним чинником для існування та розвитку будь-якої держави. В Україні, із рівнем тінізації економіки вище 40%, залишається найважливішим питання сплати податків її громадянами. Через високий рівень податків та недосконалість наявної системи оподаткування, значна частина громадян вже звикла до отримання заробітної плати «в конверті», тим самим оминаючи сплату податків, нові підприємства стикаються із певними проблемами при оформленні фінансової документації та витрачають на це велику кількість часу, у порівнянні із іноземними підприємцями, через відсутність достатньої мотивації та регулювання, значна частина бізнесів залишається в тіні, ухиляючись від сплати податків. Саме тому, слід розглядати це питання та створювати сприятливі умови для сплати податків громадянами країни та детінізації економіки, в цілому.

2)Система оподаткування: сутність, порядок сплати податку

Поняття податку визначено у Податковому Кодексі України, а саме у статті 6: «6.1. Податком є обов’язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку відповідно до цього Кодексу;… 6.3. Сукупність загальнодержавних та місцевих податків та зборів, що справляються в установленому цим Кодексом порядку, становить податкову систему України.»

Податок складається з таких елементів:

-Суб’єкту податку(особа, на яку покладено обов’язок сплачення податку)

-Об’єкту податку(дохід, продукція або майно, з якого нараховується податок)

-Ставки податку(розмір податку, який припадає на одиницю оподаткування)

-Податкових пільг(повне або часткове звільнення від сплати податків)

Визначення платника податку, його права та обов’язки, визначені у статтях 15-17 ПКУ. Об’єкт оподаткування, види розрахунку податків та податкові пільги визначені у статтях 22-30 цього ж Кодексу.

Загальний процес оподаткування проходить у такому порядку: Особа-платник податків складає податкову декларацію(стаття 46 ПКУ: «Податкова декларація, розрахунок, звіт (далі – податкова декларація) – документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов’язання або відображаються обсяги операції (операцій), доходів (прибутків), щодо яких податковим та митним законодавством передбачено звільнення платника податку від обов’язку нарахування і сплати податку і збору, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.») на кінець звітного періоду, після чого подає цій документ або напрямки до органу державної влади або із використанням електронного кабінету платника та сплачує податки, згідно із проведеними розрахунками. Якщо особа-платник податків помічає певну помилку у виконаних розрахунках, вона має право внести зміни до цих розрахунків в порядку та у час, який є визначеним у законодавстві (стаття 50 ПКУ)

3)Електронний кабінет платника: переваги та недоліки

Електронний кабінет платника податків –

  • це сервіс за допомогою якого можна надсилати до органів ДФС електронні документи, податкову звітність, отримувати дані реєстру платників акцизного податку з реалізації пального та надсилати інші запити для отримання необхідної інформації.

Переваги:

– Можливість вчасно подавати звітність, навіть не відвідуючи Центр Обслуговування Платників

– Значна економія часу

– Функціонує цілодобово

– Доступ до відкритої інформації без електронного цифрового підпису

– Вхід до особистого кабінету підприємства за наявністю ЕЦП будь-якого Акредитованого центру сертифікації ключів

– Можливість отримання необхідної інформації в режимі онлайн

– Працює безкоштовно

Недоліки:

– Потреба додаткових коштів у процес автоматизації електронної звітності;

– Часті «зависання», технічні роботи/проблеми на сайті;

– Необхідність платного придбання програмного забезпечення для відправлення електронної податкової звітності (МЕДОК, СОТА і т.д.), якщо платник не вводить звітність напряму на сайті «Електронного кабінету платника»;

– Необхідність купувати за власні кошти електронні ключі в АЦСК для подання електронної податкової звітності»

4)Спрощена система оподаткування або Єдиний податок

Як зазначено у статті 291.2. ПКУ: «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності – особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених пунктом 297.1 статті 297 цього Кодексу, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених цією главою, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.»

Платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів:

1) податку на прибуток підприємств;

2) податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності платника єдиного податку першої – четвертої групи (фізичної особи) та оподатковані згідно з цією главою;

3) податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, крім податку на додану вартість, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали ставку єдиного податку, визначену підпунктом 1 пункту 293.3 статті 293 цього Кодексу, а також що сплачується платниками єдиного податку четвертої групи;

4) податку на майно (в частині земельного податку), крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються платниками єдиного податку першої – третьої груп для провадження господарської діяльності та платниками єдиного податку четвертої групи для ведення сільськогосподарського товаровиробництва;

5) рентної плати за спеціальне використання води платниками єдиного податку четвертої групи.

Згідно із статтею 291.3. ПКУ «Юридична особа чи фізична особа – підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим цією главою, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному цією главою.»

Тобто сплата податку проходить за спрощеною процедурою. Спочатку, особа-платник податку реєструється платником єдиного податку, потім за оцінкою критеріїв, які зазначені у пункті 4 статті 291 ПКУ визначається група платників єдиного податку для цієї особи, після чого формується податкова звітність на умовах однієї з чотирьох груп платників єдиного податку та сплачується сам податок.

«291.4. Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;

2) друга група – фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

{Абзац третій підпункту 2 пункту 291.4 статті 291 із змінами, внесеними згідно із Законом № 71-VIII від 28.12.2014}

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб – підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи – підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

3) третя група – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень;

4) четверта група – сільськогосподарські товаровиробники:

а) юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків;

б) фізичні особи – підприємці, які провадять діяльність виключно в межах фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до Закону України “Про фермерське господарство”, за умови виконання сукупності таких вимог:

здійснюють виключно вирощування, відгодовування сільськогосподарської продукції, збирання, вилов, переробку такої власновирощеної або відгодованої продукції та її продаж;

провадять господарську діяльність (крім постачання) за місцем податкової адреси;

не використовують працю найманих осіб;

членами фермерського господарства такої фізичної особи є лише члени її сім’ї у визначенні частини другої статті 3 Сімейного кодексу України;

площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у власності та/або користуванні членів фермерського господарства становить не менше двох гектарів, але не більше 20 гектарів.»

5)Нововведення у податкову систему, очікування на 2020 рік

Зараз вже маємо певні нововведення та реформи у сфері оподаткування, зокрема вже зараз оприлюднена ставка податків для ФОП у наступному році, для Єдиного податку та загальної системи оподаткування.

Окрім цього, Верховною Радою України розглядається внесення змін до ПКУ щодо визначень критеріїв груп платників єдиного податку, а саме щорічний дохід підприємства, який мають значно підвищити.

Кабінет платника податків знов зазнав змін, нещодавно був змінений домен та налагоджена технічна частина, що допомогло вирішити низку технічних негараздів.

6)Іноземний досвід оподаткування

У багатьох країнах світу вже довгий час функціонують системи прогресивних податків, тобто чим більше людина або підприємство заробляє за період календарного року, тим більшу кількість грошей, у вигляді податків, сплачує, а межі цих «рівнів» зазначені в чинному законодавстві країни. Це дозволяє підвищити не тільки платоспроможність громадян країни (бо до певної кількості грошей податки не сплачуються взагалі, а перший рівень характеризується дуже малим відсотком відрахувань, як приклад – Австралія, де при прийнятті працівника на роботу, йому повідомляють його заробітну плату за 12 місяців. При доході за рік до 18200$ податок не утримується, якщо зарплата від 18201$ до 37000$ — податок утримується — 19 центів із суми, більшої за 18200$; зарплата від 37001$—87000$ — 3572$ плюс 37 центів з кожного 1$, який перевищує 37000$ і так далі по шкалі. Наприклад, якщо його доходи за рік становитимуть 30000$, то він платить в казну 8%; якщо зарплата за рік 100000$ — 25%, 200000$ — 32% або Англія із її прогресивним податковим відсотком від 0 до 45%) але й надати можливість розвиватися малому та середньому бізнесу.

Також слід приділити увагу індивідуалізації стягнення податків в іноземних країнах, що залежить від багатьох факторів таких як вік, сімейний стан, кількість дітей, рівень заробітної плати тощо. Найрозвинутішою країною по цьому критерію можна вважати Нідерланди.

Крім того, слід звернути увагу на розмежування стягнення податків за регіонами, що дозволяє вмотивувати регіональні податкові служби на продуктивну діяльність та формування бюджету їх регіону, окрім загального розвантаження системи оподаткування, у порівнянні із наявністю тільки одного основного органу оподаткування.

Також можна розглядати податки як інструмент стабілізації економіки за умов зростаючого рівня інфляції, як це практикується в Німеччині вже досить довгий період часу.

Згідно з оприлюдненими даними, загальне податкове навантаження в Україні складає 37,8%, в Європейському союзі — 40,5%, тоді як загальний світовий показник — 39,6%. Позитивний тренд Україна показує відносно кількості податкових платежів на рік — їх п’ять, при середньому показнику в світі — 24, в ЄС — 12. Водночас на підготовку та подання податкової звітності в Україні в середньому йде 327,5 години на рік, тоді як в ЄС цей показник — 161 година, а загальний світовий — 240 годин, свідчать дані рейтингу “Оподаткування-2018”.

7)Висновки

Зрозуміло, що податкова система України знаходиться у стані постійного розвитку але вже на наявному етапі слід застосувати певну низку заходів для заохочення та поліпшення умов сплати податків її громадянами, а саме: спростити процедуру подання податкового звіту та зменшити час, який є необхідним для його оформлення, особливо для малих підприємств, для яких слід навіть створити певний підрозділ для допомоги із такого роду фінансовими звітами через недостатню податкову обізнаність населення, що також буде слугувати мотиваційним фактором для нових малих підприємств та збільшить кількість отриманих державою грошей у майбутньому; спробувати усунути недоліки Електронного кабінету платника, стабілізувати роботу цього ресурсу; створити чіткі критерії у Спрощеній Системі Оподаткування для поділ підприємств на групи через велику кількість ніби «приватних» підприємств, хоча вони підпорядковані одному власнику, хоча й не гласно, через що втрачається значна кількість грошей; застосувати досвід іноземних країн, а саме прогресивну систему нарахування податку, розмежування стягнення податків за місцезнаходженням, індивідуалізацію податків за спеціальними факторами; використання податків як стабілізатор економіки за умов зростаючого рівня інфляції та як стимул для нових підприємств в економіці.

Із використанням цих, та всіх виявлених подалі заходів, можна створити сприятливі умови для детінізації економіки, забезпечити виконання вимог податкової системи та її функціонування на всіх рівнях.

7)Перелік використаних джерел:

1)Податковий Кодекс України

2)Офіційне видання Державної Фіскальної Служби України «Вісник» – //Електронне джерело – http://www.visnuk.com.ua/ – //

3)Офіційний сайт Державної Фіскальної Служби України – //Електронне джерело – http://sfs.gov.ua/ – //

4)Офіційний сайт Української Галицької Партії – //Електронне джерело – https://uhp.org.ua/ – //

5)Стаття за авторством Н. В. Слєпцова, Л. В. Кочура: «Зарубіжний досвід оподаткування доходів фізичних осіб та реалії адміністрування пдф в Україні» – УДК: 336.226.12 – Економiка та держава № 4/2019

6) Крівцов О. О. : «Зарубіжний досвід оподаткування доходів фізичних осіб» – Наукові праці НДФІ 3 (52)•2010

Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

Share