Економіко-правове забезпечення стартапу в готельній діяльності

Єфімова Н. О.

Міжнародний бізнес, 2 курс, група №2

Факультет міжнародної економіки і менеджменту

ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет ім. В. Гетьмана

Класичним визначенням поняття «стартап» прийнято вважати те, яке сформулював успішний американський стартапер Стівен Бланк, а саме: «Стартап – це тимчасова структура, яка спрямована на пошук і реалізацію масштабованої бізнес-ідеї».

Проект може бути створений у будь-якій сфері життєдіяльності: медицина, торгівля, транспорт, послуги і так далі. Основною характеристикою стартапів є використання в якості основи своєї діяльності якоїсь новітньої технології, ще ніким раніше не випробуваної.

Наприклад відкриття традиційного готелю – це звичайний бізнес-проект, а от якщо обслуговування в цьому готелі проводиться якимось новаторським способом, який ідейно обґрунтований і фінансово виправданий, то це стартап-проект. Continue reading Економіко-правове забезпечення стартапу в готельній діяльності

Share

Перспективи переходу України, як до країни інновацій. Ізраїльський досвід – країни стартапів

Малова А.Є.,

студентка ОЕФ, 3 курсу, спец. 6.030509 «Облік і аудит»,

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

На сьогодні більшість українських відомих стартапів, які звучать у медіа,  пов’язують з Україною лише біографії засновників – юридично й фізично вони перебувають за кордоном, піднімають інвестиції там і відповідно платять податки. Але доки чиновники працюють над оновленням законодавства щодо авторського права, захисту інвестицій та інших норм ведення венчурного бізнесу, в українських стартапів все ж таки є шляхи розвитку і лайфхаки як працювати тут, аби не шукати кращої долі за кордоном.

Найголовнішою проблемою є гроші. У стартапу більше шансів успішно залишитися в Україні, якщо він почне тут пілотне тестування. Звичайно в Україні є проблеми на внутрішньому ринку – низька платоспроможність людей, слабкий ринок мобільних додатків, але є компанії, які готові бути платними першими клієнтами. Continue reading Перспективи переходу України, як до країни інновацій. Ізраїльський досвід – країни стартапів

Share

«Організаційно-правові форми стартапів в Україні»

Мощенська Євгенія Вадимівна, 

КНЕУ, 3 курс, обліково-економічний факультет, 

спеціальність «Облік і аудит», група  ООА-305

Термін «стартап» в українському законодавстві відсутній. Він не закріплений жодним нормативно-правовим актом, відповідно даний термін може бути використаний тільки як характеристика певного виду бізнесу.

Стартап – це тільки що створена компанія (можливо навіть не є юридичною особою), яка знаходиться на стадії розвитку і будує свій бізнес  на основі нових інноваційних ідей або на основі  технологій, які нещодавно з’явилися. Continue reading «Організаційно-правові форми стартапів в Україні»

Share

Роль держави в стартап-екосистемі: світовий та вітчизняний досвід

Кудрявцева А.М.

КНЕУ, 5 курс, група ММТ-503

Світовий досвід організації стартапів, та їх підтримки з боку уряду демонструє те, що уряд відіграє активну роль у даних процесах. Слід наголосити, що державна підтримка інноваційної діяльності являє собою заходи, які впроваджує державна влада відповідно до законодавства певної країни задля утворення необхідного правового, економічного та організаційного середовища, та й звісно, для стимулювання для тих осіб, що мають справу із здійсненням інноваційної діяльності.

    Як правило, державна підтримка інноваційної діяльності здійснюється на основі наступних принципів:    Continue reading Роль держави в стартап-екосистемі: світовий та вітчизняний досвід

Share

ЧИ МOЖЛИВИЙ СТAРТAП БEЗ ВEНЧУРНOГO КAПIТAЛУ? IСТOРIЯ П’ЯТИ СAМИХ УСПIШНИХ КOМПAНIЙ

Aндpющeнкo Кaтepинa Aнaтoлiївнa 

доктор eкoнoмiчниx нaук, дoцeнт,
професор кафедри економіки підприємства, КНЕУ,

Янкiвcький Aндpiй Вaлeнтинoвич

Група ММТ-503, спеціальність міжнародна торгівля,
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Зaрaз тeрмiнoм “стaртaп” нiкoгo нe здивуєш – нaпeвнo у кoжнoгo є знaйoмi, якi вiдкрили свoє aнтикaфe, якi пoбудувaли квaдрoкoптeр для aeрoфoтoзйoмки aбo прoдaють в iнтeрнeтi цiкaвi вирoби. Нeзвaжaючи нa дeякi вiдмiннoстi вiд трaдицiйнoгo бiзнeсу, при ствoрeннi стaртaпу пeрeд мaйбутнiм пiдприємцeм пoстaє всe тe ж питaння – стaртoвoгo кaпiтaлу.

Пiдтримкa стaртaпiв вдaє iз сeбe цiлу гaлузь. Дeржaви ствoрюють тeхнoпaрки тa вeнчурнi фoнди, вeликi вузи зaймaються бiзнeс-iнкубaтoрaми. Вeнчурнi фoнди (вiд aнгл. Venture – ризикoвaний зaхiд, aвaнтюрa) зaймaються iнвeстицiями в пiдприємствa з висoкими ризикaми, чeкaючи вiд них нe мeнш висoких прибуткiв. Continue reading ЧИ МOЖЛИВИЙ СТAРТAП БEЗ ВEНЧУРНOГO КAПIТAЛУ? IСТOРIЯ П’ЯТИ СAМИХ УСПIШНИХ КOМПAНIЙ

Share

Україна – країна стартапів або «per aspera ad astra»

Лізанець Ігор Романович,

ФЕтаУ, 3 курс, ЕМП-302,

lisanets1998@gmail.com

 

Ukraine is a country of startups or “per aspera ad astra”

Україна – країна стартапів або «per aspera ad astra»

В сучасних умовах, не звертаючи уваги на економічну кризу, стартапи в Україні все більше і більше розвиваються, набираючи неабиякої популярності як серед молоді так і серед досвідчених підприємців, винахідників, економістів і просто людей, які цікавляться бізнесом. Виникає просте і логічне запитання : «Чому так відбувається?».  А відповідь на це питання проста і складна водночас: «Все так відбувається через те що ми живемо!».

І це справді так, адже саме наше існування є причиною того, що постійно виникають все нові і нові потреби, виникають ідеї як ці потреби задовольнити по-новому, забувши про старі і такі банальні способи. Відбувається це через те, що світ змінюється, міняється епоха, міняється все і з’являються нові генії з новими ідеями, з новим стилем мислення. Саме зміни і є причиною виникнення стартапів.      Continue reading Україна – країна стартапів або «per aspera ad astra»

Share

Особливості правового регулювання діяльності стартап-компаній в Україні. Товариство з обмеженою відповідальністю як оптимальна форма стартапу

Features of legal regulation of start-up companies in Ukraine. Ltd. as an optimal start-up form

Бринзак А.С., cтудент гр. ІПС-301, ІІТвЕ,  Andrii Brynzak, andriibrynzak@gmail.com

Ринок стартапів в Україні постійно зростає, так за підсумками 2015 року він продемонстрував зростання на рівні 20–30%. Найбільш динамічною сферою для стартапів є інформаційні технології (IT).

У 2015 році від продажу IT-продуктів і послуг Україна отримала понад 2,5 млрд. дол. США експортної виручки – на 25% більше, ніж роком раніше.

Зростають не тільки доходи IT-сектора, але і кількість працюючих в ньому. За підсумками 2015-го в країні налічувалося близько 90 000– 100 000 осіб, зайнятих в IT. Це один з найвищих показників в Європі, але, навіть незважаючи на це, фахівців в Україні не вистачає. Continue reading Особливості правового регулювання діяльності стартап-компаній в Україні. Товариство з обмеженою відповідальністю як оптимальна форма стартапу

Share

Фізична особа підприємець (ФОП) як оптимальна форма стартапу

Sole proprietor as an optimal start-up form

Рожнятовська О. В., cтудентка КНЕУ, ІІТвЕ, гр. ІПС-301, Olesya Rozhnyatovska, leskin.slavkina@gmail.com

Якщо Ваш проект існує лише у формі ідеї, який тільки перетворюється в продукт, то краще все ж зупинитись саме на реєстрації ФОП.

Фізична особа підприємець (ФОП) – це фізична особа, яка для ведення господарської діяльності зареєстрована як підприємець без статусу юридичної особи.

Право на здійснення незабороненої законом підприємницької діяльності має фізична особа з повною цивільною дієздатністю, тобто по досягненню вісімнадцяти років. Continue reading Фізична особа підприємець (ФОП) як оптимальна форма стартапу

Share

ОСОБЛИВОСТІ ПАТЕНТУВАННЯ СТАРТАПУ В УКРАЇНІ

THE PECULIARITIES OF STARTUP`S PATENTING IN UKRAINE

Петрусь І. С. «МЕіМ», 2 курс, ДВНЗ «Київський національний економічний Університет імені В. Гетьмана»

З кожним днем стартапи набувають все більшої популярності. «В Україні часто буває, що винахідники не отримують за свої розробки належного роялті. Зокрема, і через те, що не знають, як захистити свою інтелектуальну власність», – зазначила президент NDI Foundation Ольга Крупська. Саме тому патентування є невід’ємною частиною комерціалізації стартапу.

Патентування — затвердження документом — торговим патентом права суб’єкта господарювання на те, щоб займатися певними видами підприємницької діяльності впродовж встановленого строку. Патент – це перш за все гарантія ваших прав на той чи інший винахід. Проте його наявність самого по собі не надає ексклюзивного права власності на ваш стартап. Патент захищає лише комерційні права автора, тобто дає йому можливість отримати прибуток з власної розробки. А сама технологія може бути використана іншими людьми для розвитку науки. Continue reading ОСОБЛИВОСТІ ПАТЕНТУВАННЯ СТАРТАПУ В УКРАЇНІ

Share

Legal HR Fair – 23 листопада 2017 року в “Українському домі”!

Legal HR Fair Legal HR Fair – це унікальний юридичний ярмарок вакансій. Ми створюємо наймасштабнішу платформу, яка стане місцем зустрічі студентства з представниками провідних юридичних фірм, державних органів та успішних міжнародних компаній.

Детальна інформація та реєстрація: http://event.ligauba.org.ua/legal-hr-fair

 

Share