Плани контактних занять ПРДСМБ

Контактні заняття проводяться лише для студентів заочної форми навчання. Заняття проводяться з використанням інноваційних технологій, які дозволяють активізувати навчальний процес вивчення науки «Правове регулювання діяльності суб’єктів малого бізнесу». Студенти на контактних заняттях повинні мати достатній рівень теоретичної підготовки і опрацювати визначений перелік програмних питань, які розглядаються в окремих темах науки, і брати активну участь в ділових іграх, мозкових штурмах, круглих столах, в роботі малих груп і на тренінгових заняттях при розгляді проблемних питань та ін.

 

Контактне заняття 1. Тема 1. Загально-правові засади діяльності суб’єктів малого бізнесу.

Вид заняття – Проблемна міні-лекція з основних правових засад регулювання підприємницької діяльності. Семінар-розгорнута бесіда.

 

Мета заняття – опанування загальних правових засад підприємництва, ознайомлення з основними поняттями і категоріями правового регулювання у сфері діяльності суб’єктів підприємництва.

 

План лекції

 1. Поняття та ознаки підприємництва.
 2. Поняття та види суб’єктів малого підприємництва.
 3. Нормативно-правове забезпечення діяльності суб’єктів малого підприємництва.

 

Питання для обговорення:

 

 1. Поняття та ознаки підприємництва.
 2. Обмеження підприємницької діяльності.
 3. Нормативно правове забезпечення діяльності суб’єктів малого підприємництва.
 4. Загальні гарантії прав суб’єктів малого підприємництва.
 5. Юридична відповідальність суб’єктів малого підприємництва.
 6. Фіктивне підприємництво.

 

З метою закріплення та перевірки набутих студентами знань і практичних навичок, проводиться тестування з теми або міні-опитування.

 

Орієнтовний перелік  практичних завдань до теми:

 1. Визначте відмінності між підприємництвом і некомерційним господарюванням.
 2. Складіть структурно-логічну схему нормативно-правових актів за їх юридичною силою, що відображає правове регулювання конкретного (будь-якого) виду господарської діяльності (банківська, зовнішньоекономічна діяльність, діяльність із надання фінансових послуг, у сфері телебачення і радіомовлення та ін.).

 

Фахові компетентності:

 • Засвоєння базових знань з правового регулювання малого підприємництва;
 • Здатність і вміння знаходити та аналізувати правову інформацію з різних джерел;
 • Здатність до аналізу правових відносин, що виникають в процесі організації і здійснення діяльності суб’єктів малого підприємнитва.
 • Уміння працювати у малих творчих групах

 

Після опанування теми студент повинен:

знати:

 • Поняття та ознаки підприємництва;
 • Обмеження підприємницької діяльності;
 • Загальні гарантії прав суб’єктів малого підприємництва;
 • Нормативне-правове забезпечення діяльності суб’єктів малого підприємництва.
 • Юридична відповідальність суб’єктів підприємництва.

вміти:

 • орієнтуватись в системі чинного господарського законодавства України, вміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права; застосовувати набуті знання в своїй практичній діяльності; самостійно вирішувати окремі питання правового характеру у сфері підприємницької діяльності;
 • визначати особливості правового регулювання окремих видів підприємницьких відносин.

Інформаційно-методичне забезпечення семінарського (практичного) заняття: підручники, навчальні посібники, законодавча база, матеріали судової практики, наукові періодичні видання.

 

Контактне заняття 2. Тема 2. Державне регулювання, нагляд і дозвільні процедури у сфері малого підприємництва.

Вид заняття – Проблемна лекція з елементами діалогової. Робота у малих творчих групах.

 

Мета заняття – опанування загальних правових засад держаного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів малого бізнесу, з’ясування нормативно-правового забезпечення дозвільної системи в сфері діяльності суб’єктів малого бізнесу, встановлення порядку ліцензування певних видів господарської діяльності.

 

План лекції

 1. Засоби державного регулювання діяльності суб’єктів малого підприємництва.
 1. Державний контроль та нагляд за діяльністю суб’єктів малого підприємництва.
 2. Дозвільна система у сфері діяльності суб’єктів малого підприємництва.

 

 

З метою закріплення та перевірки набутих студентами знань і практичних навичок, проводиться тестування з теми або міні-опитування.

 

Фахові компетентності:

 • Здатність визначати форми і методи державного контролю (нагляду) за діяльністю суб’єктів малого підприємнитва.
 • Навики отримання дозволів і ліцензій, необхідних для здійснення діяльності суб’єктів малого підприємництва.

 

Після опанування теми студент повинен:

знати:

 • Законодавче забезпечення державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів малого підприємництва.
 • Нормативно-правові акти, що забезпечують функціонування дозвільної системи;
 • Порядок ліцензування діяльності суб’єктів малого підприємництва.

 

вміти:

 • визначати порядок ліцензування підприємницької діяльності;
 • надавати характеристику правового статусу органів, уповноважених здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері підприємницької діяльності;
 • орієнтуватись в системі чинного підприємниького законодавства України, вміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права; застосовувати набуті знання в своїй практичній діяльності; самостійно вирішувати окремі питання правового характеру у сфері підприємницької діяльності.

 

Інформаційно-методичне забезпечення семінарського (практичного) заняття: підручники, навчальні посібники, законодавча база, матеріали судової практики, наукові періодичні видання.

 

Контактне заняття 3.Тема 3. Право власності та інші речові права у сфері малого підприємництва.

 

 

Вид заняття – Проблемна лекція щодо речових прав у сфері підприємнитва. Семінар-вирішення ситуаційних вправ.

 

Мета заняття – ознайомлення з основними положеннями права власності, опанування майбутніми економістами загального порядку набуття і припинення права власності, захисту права власності, опанування основних засад правового режиму майна суб’єктів підприємництва, встановлення загального порядку формування майна суб’єктів підприємництва, з’ясування сутності права інтелектуальної власності.

 

План лекції

 1. Право власності – основне речове право у сфері малого підприємнитва.
 1. Право інтелектуальної власності.
 2. Державна реєстрація речових прав.

 

Розв’язання ситуаційних вправ з теми.

 

З метою закріплення та перевірки набутих студентами знань і практичних навичок, проводиться тестування з теми або міні-опитування.

 

Фахові компетентності:

 • Здатність застосовувати знання на практиці.
 • Уміння розробляти пропозиції щодо захисту права власності.

 

Після опанування теми студент повинен:

знати:

 • Поняття майна у сфері підприємництва;
 • Підстави набуття і припинення права власності;
 • Джерела формування майна суб’єктів підприємництва;
 • Речові права на чуже майно;
 • Захист права власності.

 

вміти:

 • орієнтуватись в системі чинного підприємницького і цивільного законодавства України, вміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права; застосовувати набуті знання в  своїй практичній діяльності; самостійно вирішувати окремі питання правового характеру у сфері підприємницької діяльності;
 • визначати особливості правового режиму майна у сфері підприємництва.

 

Інформаційно-методичне забезпечення семінарського (практичного) заняття: підручники, навчальні посібники, законодавча база, матеріали судової практики, наукові періодичні видання.

 

Контактне заняття 4.Тема 4.  Контракти у сфері діяльності суб’єктів малого бізнесу.

Вид заняття – Міні-лекція. Семінар-вирішення ситуаційних вправ.

 

Мета заняття – опанування загальних правових засад договірних відносин в сфері підприємництва, ознайомлення з основними поняттями і категоріями договірного права, набуття практичних навичок з укладання договорів, необхідних для забезпечення діяльності суб’єктів підприємнитва.

 

План лекції

 

 1. Поняття та види договорів.
 2. Порядок укладення, зміни та розірвання договору.
 3. Особливості окремих видів договорів.

 

 

Розв’язання ситуаційних вправ з теми

 

З метою закріплення та перевірки набутих студентами знань і практичних навичок, проводиться тестування з теми або міні-опитування.

 

Фахові компетентності:

 • Здатність застосовувати знання на практиці.
 • Уміння розробляти проекти договорів, необхідних для забезпечення діяльності суб’єктів підприємнитва;
 • Уміння працювати у малих творчих групах і презентувати розроблений проект.

 

Після опанування теми студент повинен:

знати:

 • Поняття та види договорів;
 • Зміст договору;
 • Укладення, зміна і розірвання договору;
 • Правові наслідки зміни або розірвання договору;
 • Загальні положення про попередній договір;
 • Загальні положення про договори купівлі-продажу і поставки.

 

вміти:

 • орієнтуватись в системі чинного підприємницького законодавства України, вміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права; застосовувати набуті знання в своїй практичній діяльності; самостійно вирішувати окремі питання правового характеру у сфері малого підприємництва;
 • визначати загальні положення договірного регулювання підприємницьких відносин;
 • надавати характеристику окремих видів договорів у сфері малого підприємництва;
 • розробляти проекти договорів, необхідних для забезпечення діяльності суб’єктів суб’єктів малого бізнесу.

Інформаційно-методичне забезпечення семінарського (практичного) заняття: підручники, навчальні посібники, законодавча база, матеріали судової практики, наукові періодичні видання.

 

Контактне заняття 5. Тема 5. Правові засади захисту економічної конкуренції.

Вид заняття – Міні-лекція. Семінар-вирішення ситуаційних вправ.

 

Мета заняття – опанування загальних положень законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, ознайомлення з підставами відповідальності за недобросовісну конкуренцію, з’ясування сутності і видів антиконкурентних узгодженних дій, визначення порядку розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

 

План лекції

 1. Законодавство України про захист від недобросовісної конкуренції.
 2. Обмеження монополізму та захист суб’єктів підприємництва від недобросовісної конкуренції.
 3. Неправомірні угоди між суб’єктами підприємництва.
 4. Неправомірне використання ділової репутації суб’єкта підприємництва.

 

Розв’язання ситуаційних вправ з теми

 

З метою закріплення та перевірки набутих студентами знань і практичних навичок, проводиться тестування з теми або міні-опитування.

 

Фахові компетентності:

 • Здатність надавати характеристику окремим проявам недобросовісної конкуренції.
 • Вміти визначати зловживання монопольним становищем на ринку.
 • Здатність оцінювати неправомірні угоди між суб’єктами підприємництва.

 

Після опанування теми студент повинен:

знати:

 • Антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів підприємництва;
 • Антиконкурентні дії органів влади і місцевого самоврядування;
 • Концентрація суб’єктів підприємництва;
 • Неправомірні угоди між суб’єктами підприємництва;
 • Неправомірне використання ділової репутації суб’єкта підприємництва;
 • Неправомірне збирання, розголошення та використання відомостей, що є комерційною таємницею.

 

вміти:

 • визначати порядок розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції;
 • надавати характеристику юридичній відповідальності за недобросовісну конкуренцію.

 

 

З метою закріплення та перевірки набутих студентами знань і практичних навичок, проводиться тестування з теми або міні-опитування.

 

Інформаційно-методичне забезпечення семінарського (практичного) заняття: підручники, навчальні посібники, законодавча база, матерали судової практики, наукові періодичні видання.

 

Контактне заняття 6. Тема 6. Корпоративні правовідносини.

 

Вид заняття – Міні-лекція. Семінар – вирішення ситуаційних вправ

 

Мета заняття – опанування загальних положень правового регулювання корпоративних правовідносин, ознайомлення із підставами та порядком збільшення або зменшення статутного капіталу, процедурою вчинення значних правочинів, складом учасників суб’єктів корпоративних правовідносин, визначення процедур проведення загальних зборів учасників, з’ясування основних етапів організації захисту прав учасників корпоративних правовідносин.

План лекції

 

1.Корпоративні правовідносини: поняття та зміст.

2.Види суб’єктів корпоративних правовідносин.

3.Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю.

4.Правовий статус акціонерного товариства.

 

 

Розв’язання ситуаційних вправ з теми

 

З метою закріплення та перевірки набутих студентами знань і практичних навичок, проводиться тестування з теми або міні-опитування.

 

 

Фахові компетентності:

 • Вміння визначати обсяг повноважень органів управління підприємствами корпоративного типу;
 • Здатність розробляти основні локальні нормативні акти учасників корпоративних правовідносин;
 • Орієнтуватися у механізмах реалізації прав учасників корпоративних правовідносин.

 

Після опанування теми студент повинен:

знати:

 • Основні нормативні акти, що регулюють корпоративні правовідносини;
 • Джерела та порядок формування статутного капіталу;
 • Обсяг повноважень посадових осіб товариств;;
 • Порядок прийняття рішень щодо вчинення значних правочинів;
 • Особливості правової реалізації дивідендної політики товариств.

вміти:

 • визначати порядок реалізації прав учасників корпоративних правовідносин;
 • надавати характеристику діям посадових осіб товариств щодо реалізаці ними своїх повноважень;
 • орієнтуватись в системі чинного господарського законодавства України, вміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права; застосовувати набуті знання в своїй практичній діяльності;
 • самостійно вирішувати окремі питання правового характеру у сфері підприємницької діяльності.

 

Інформаційно-методичне забезпечення семінарського (практичного) заняття: підручники, навчальні посібники, законодавча база, матеріали судової практики, фінансова звітність суб’єктів підприємництва, наукові періодичні видання.

 

Контактне заняття 7. Тема7. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності  суб’єктів малого бізнесу.

 

Вид заняття – Міні-лекція. Семінар – вирішення ситуаційних вправ

 

Мета заняття – опанування майбутніми економістами загальних положень правового регулювання суспільних відносин, які виникають у процесі реалізації суб’єктами малого бізнесу зовнішньоекономічних відносин, ознайомлення з особливостями правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності, визначення нормативно-правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності.

План лекції

 

 1. Поняття та суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.
 2. Види зовнішньоекономічної діяльності.
 3. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
 4. Ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій.

 

 

Розв’язання ситуаційних вправ з теми.

 

З метою закріплення та перевірки набутих студентами знань і практичних навичок, проводиться тестування з теми або міні-опитування.

 

Фахові компетентності:

 • визначати особливості правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
 • надавати характеристику засобам державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
 • орієнтуватись в системі чинного господарського законодавства України, вміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права; застосовувати набуті знання в своїй практичній діяльності; самостійно вирішувати окремі питання правового характеру у сфері господарської діяльності.

Після опанування теми студент повинен:

знати:

 

 • Поняття та суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності;
 • Види зовнішньоекономічної діяльності;
 • Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
 • Ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій.

вміти:

 • визначати порядок здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
 • укладати типові зовнішньоекономічні котракти;
 • орієнтуватись в системі чинного господарського законодавства України, вміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права; застосовувати набуті знання в своїй практичній діяльності; самостійно вирішувати окремі питання правового характеру у сфері підприємницької діяльності.

Інформаційно-методичне забезпечення контактного заняття: підручники, навчальні посібники, законодавча база, матерали судової практики, наукові періодичні видання.

 

Контактне заняття 8. Тема 8. Правові засади оподаткування діяльності суб’єктів малого бізнесу.

 

Вид заняття – міні-лекція і робота у малих творчих групах

 

Мета заняття – опанування загальних положень податкового законодавства України, ознайомлення з правами та обов’язками платників податків, з’ясування загальних засад встановлення податків і зборів, визначення видів податків і зборів, ознайомлення із спеціальними податковими режимами, з’ясування підстав юридичної відповідальності за порушення податкового законодавства.

 

План лекції

 

 1. Основні засади податкового законодавства України.
 2. Поняття та види податків і зборів (обов‘язкових платежів).
 3. Права та обов’язки платників податків.
 4. Відповідальність за порушення податкового законодавства

 

 

З метою закріплення та перевірки набутих студентами знань і практичних навичок, проводиться тестування з теми або міні-опитування.

 

Фахові компетентності:

 • Здатність надавати характеристику податковій системі України.
 • Вміння визначати і обґрунтовувати оптимальний спосіб оподаткування діяльності суб’єктів підприємництва.
 • Здатність надавати характеристику окремим видам податків і зборів.
 • Здатність оцінювати правові наслідки ухиляння від сплати податків.

 

 

 

Після опанування теми студент повинен:

знати:

 • Права та обов’язки платників податків;
 • Оподаткування доходів, з джерелом їх походження з України;
 • Оподаткування доходів, отриманий з джерел за межами України;
 • Усунення подвійного оподаткування;
 • Ухилення від сплати податків і зборів;
 • Відповідальність за порушення податкового законодавства.

 

вміти:

 • визначати загальнодержавні і місцеві податки і збори;
 • надавати характеристику спеціальним правовим режимам;
 • визначати права та обов’язки платників податків;
 • орієнтуватись в системі чинного податкового законодавства України, вміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права; застосовувати набуті знання в своїй практичній діяльності; самостійно вирішувати окремі питання правового характеру у сфері підприємницької діяльності.

 

 

Інформаційно-методичне забезпечення семінарського (практичного) заняття: підручники, навчальні посібники, законодавча база, матерали судової практики, наукові періодичні видання.

 

 

Контактне заняття 9. Тема 9. Правове регулювання трудових відносин в сфері малого підприємництва.

Вид заняття – міні-лекція і робота у малих творчих групах

 

Мета заняття – поглибити і систематизувати знання щодо правового регулювання трудових правовідносин.

 

 

План лекції

 

 1. Поняття та ознаки трудового договору.
 2. Порядок укладення трудового договору.
 3. Підстави припинення трудового договору.

 

Фахові компетентності:

 • Вміння укласти трудовий договір;
 • Уміння обґрунтовувати підстави для розірвання трудового договору.

 

Після опанування теми студент повинен:

знати:

 • зміст трудового договору;
 • порядок укладення трудового договору;
 • підстави припинення трудового догвору;

 

вміти:

 • визначати особливості укладення трудового договору з випробувальним терміном ;
 • визначати основні положення колективного договору;

 

Інформаційно-методичне забезпечення семінарського (практичного) заняття: підручники, навчальні посібники, законодавча база, матеріали судової практики, наукові періодичні видання.

 

Контактне заняття 10. Тема 10. Захист прав суб’єктів малого бізнесу.

 

Вид заняття – міні-лекція і робота у малих творчих групах

 

Мета заняття – ознайомлення з основними положеннями про судочинство, опанування майбутніми економістами загального порядку розгляду господарських спорів, з’ясування сутності виконавчого провадження.

 

 

План лекції

 

 1. Поняття судочинства.
 2. Розгляд господарських справ судом.
 3. Порядок виконавчого провадження.

 

Фахові компетентності:

 • Вміння скласти позовну заяву до господарського суду;
 • Уміння контролювати хід виконавчого провадження.

 

Після опанування теми студент повинен:

знати:

 • зміст позовної заяви до господарського суду;
 • порядок розгляду справ господарськими і трейськими судами;
 • порядок виконавчого провадження.

 

вміти:

 • визначати підвідомчість справ господарським судам;
 • скласти арбітражне застереження для третейського суду.

 

 

Інформаційно-методичне забезпечення семінарського (практичного) заняття: підручники, навчальні посібники, законодавча база, матеріали судової практики, наукові періодичні видання.

Share