Плани семінарських занять (прдсмб)

Семінарське (практичне) заняття 1. Тема 1. Загально-правові засади діяльності суб’єктів малого бізнесу.

Вид семінарського (практичного) заняття – семінар-розгорнута бесіда, міні-кейси.

Мета заняття – опанування загальних правових засад підприємництва, ознайомлення з основними поняттями і категоріями правового регулювання у сфері діяльності суб’єктів підприємництва.

 

Питання для обговорення:

 1. Поняття та ознаки підприємництва.
 2. Обмеження підприємницької діяльності.
 3. Нормативно правове забезпечення діяльності суб’єктів малого підприємництва.
 4. Загальні гарантії прав суб’єктів малого підприємництва.
 5. Юридична відповідальність суб’єктів малого підприємництва.
 6. Фіктивне підприємництво.

 

Задача 1.

Громадянин Австрії Йоган Штрудель здійснює систематичну самостійну діяльність в Україні з надання посередницьких послуг з метою отримання прибутку. Чи є Йоган Штрудель  суб’єктом підприємнитва?

Задача 2.

Громадянин України А. створив і зареєстрував в Шевченківському районі м. Києва товариство з обмеженою відповідальністю “Calltax”. Відповідно до статуту ТОВ “Calltax” головною метою товариства було вирощування рису. Фактично ТОВ  “Calltax” використовувалось громадянином А. з метою прикриття діяльності конвертаційного центру з щоденним обігом в 40 000 000 гривень.

Дайте правову оцінку діям громадянина А.

 

Орієнтовний перелік  практичних завдань до теми:

 1. Визначте відмінності між підприємництвом і некомерційним господарюванням.
 2. Складіть структурно-логічну схему нормативно-правових актів за їх юридичною силою, що відображає правове регулювання конкретного (будь-якого) виду господарської діяльності (банківська, зовнішньоекономічна діяльність, діяльність із надання фінансових послуг, у сфері телебачення і радіомовлення та ін.).

З метою закріплення та перевірки набутих студентами знань і практичних навичок, проводиться тестування з теми або міні-опитування.

Фахові компетентності:

 • Засвоєння базових знань з правового регулювання малого підприємництва;
 • Здатність і вміння знаходити та аналізувати правову інформацію з різних джерел;
 • Здатність до аналізу правових відносин, що виникають в процесі організації і здійснення діяльності суб’єктів малого підприємнитва.
 • Уміння працювати у малих творчих групах

Після опанування теми студент повинен:

знати:

 • Поняття та ознаки підприємництва;
 • Обмеження підприємницької діяльності;
 • Загальні гарантії прав суб’єктів малого підприємництва;
 • Нормативне-правове забезпечення діяльності суб’єктів малого підприємництва.
 • Юридична відповідальність суб’єктів малого підприємництва.

вміти:

 • орієнтуватись в системі чинного господарського законодавства України, вміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права; застосовувати набуті знання в своїй практичній діяльності; самостійно вирішувати окремі питання правового характеру у сфері підприємницької діяльності;
 • визначати особливості правового регулювання окремих видів підприємницьких відносин.

Інформаційно-методичне забезпечення семінарського (практичного) заняття: підручники, навчальні посібники, законодавча база, матеріали судової практики, наукові періодичні видання.

 

Семінарське (практичне) заняття 2.Тема 2. Державне регулювання, нагляд і дозвільні процедури у сфері малого підприємництва.

Вид семінарського (практичного) заняття– семінар-розгорнута бесіда, міні-кейси.

Мета заняття – опанування загальних правових засад держаного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів малого бізнесу, з’ясування нормативно-правового забезпечення дозвільної системи в сфері діяльності суб’єктів малого бізнесу, встановлення порядку ліцензування певних видів господарської діяльності.

 

Питання для обговорення:

 1. Державний контроль та нагляд за діяльністю суб’єктів малого бізнесу.
 2. Законодавче забезпечення державного нагляду (контролю).
 3. Дозвільна система у сфері діяльності суб’єктів малого бізнесу.
 4. Нормативно-правові акти, що забезпечують функціонування дозвільної системи.
 5. Перелік документів дозвільного характеру в сфері діяльності суб’єктів малого підприємнитва.
 6. Нормативно-правова база у сфері ліцензування.
 7. Порядок ліцензування діяльності суб’єктів малого бізнесу.

 

Задача 1.

Суб’єкт підприємницької діяльності – фізична особа Клименко І.А., маючи відповідний фах, уклав договір із ВАТ “Київ-Буд” на розробку проектної документації на об’єкт, який мав бути збудований ВАТ “Київ-Буд”. Податкова інспекція подала позов про визнання договору недійсним, мотивуючи це тим, що у Клименко І.А. немає ліцензії на зайняття будівельною діяльністю, в тому числі на виконання проектних робіт для будівництва. Крім того, у позові ДПА просила стягти з Клименка І.А. всі кошти, що були отримані ним за договором, в доход держави. ВАТ “Київ-Буд” проти позову заперечувало, посилаючись на те, що договір має бути визнаний недійсним на підставі ст. 227 Цивільного кодексу України. Тому ВАТ “Київ-Буд” мають бути повернені на підставі ст. 216 ЦКУ всі кошти, отримані Клименко І.А. за недійсною угодою та ще й відшкодовано моральну шкоду.

 1. Який порядок отримання ліцензії на здійснення господарської діяльності? Чи підлягає ліцензуванню будівельна діяльність, якою займався Клименко І.А.? 2. Які правові наслідки настають у разі укладення договору в межах господарської діяльності, що потребує ліцензування, без наявності ліцензії?

Задача 2.

ТОВ “Сіріус” протягом року торгувало пестицидами – регуляторами росту рослин, не придбавши при цьому ліцензії на здійснення цього виду діяльності. Податкова інспекція подала позов про ліквідацію товариства. Товариство проти позову заперечувало, посилаючись на те, що торгівля без ліцензії не може бути підставою для ліквідації товариства. 1. Які підстави передбачено законодавством для ліквідації господарських товариств? Чи може бути торгівля без ліцензії підставою для ліквідації товариства? 2. Чи мав право податковий орган подавати подібний позов? 3. Яке рішення має прийняти суд?

 

З метою закріплення та перевірки набутих студентами знань і практичних навичок, проводиться тестування з теми або міні-опитування.

Фахові компетентності:

 • Здатність визначати форми і методи державного контролю (нагляду) за діяльністю суб’єктів малого підприємнитва.
 • Навики отримання дозволів і ліцензій, необхідних для здійснення діяльності суб’єктів малого підприємництва.

 

Після опанування теми студент повинен:

знати:

 • Законодавче забезпечення державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів малого підприємництва.
 • Нормативно-правові акти, що забезпечують функціонування дозвільної системи;
 • Порядок ліцензування діяльності суб’єктів малого підприємництва.

 

вміти:

 • визначати порядок ліцензування підприємницької діяльності;
 • надавати характеристику правового статусу органів, уповноважених здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері підприємницької діяльності;
 • орієнтуватись в системі чинного підприємниького законодавства України, вміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права; застосовувати набуті знання в своїй практичній діяльності; самостійно вирішувати окремі питання правового характеру у сфері підприємницької діяльності.

Інформаційно-методичне забезпечення семінарського (практичного) заняття: підручники, навчальні посібники, законодавча база, матеріали судової практики, наукові періодичні видання.

 

Семінарське (практичне) заняття 3. Тема 3. Право власності та інші речові права у сфері малого підприємництва.

Вид семінарського (практичного) заняття – семінар-розгорнута бесіда, міні-кейси.

Мета заняття – ознайомлення з основними положеннями права власності, опанування майбутніми економістами загального порядку набуття і припинення права власності, захисту права власності, опанування основних засад правового режиму майна суб’єктів малого підприємництва, встановлення загального порядку формування майна суб’єктів малого бізнесу, з’ясування сутності права інтелектуальної власності.

 

Питання для обговорення:

 1. Поняття та зміст права власності.
 2. Підстави набуття і припинення права власності.
 3. Джерела формування майна суб’єктів підприємнитва.
 4. 4. Момент переходу права власності.
 5. Речові права на чуже майно.
 6. Захист права власності.

 

Задача1.

В. купив у фірмовому магазині “Атлант” холодильник і за домовленістю з продавцем мав приїхати власним транспортом за холодильником через 2 год. За цей час через несправність електропроводки в магазині сталася пожежа і відібраний В. холодильник був істотно пошкоджений. В. зажадав повернення ціни холодильника і компенсації моральної шкоди в сумі 500 грн. згідно із Законом “Про захист прав споживачів”. Чи правомірні вимоги В.? З якого моменту виникає право власності на річ, передану за договором? (Див. ст.ст. 334, 668 ЦКУ).

 

З метою закріплення та перевірки набутих студентами знань і практичних навичок, проводиться тестування з теми або міні-опитування.

Фахові компетентності:

 • Здатність застосовувати знання на практиці.
 • Уміння розробляти пропозиції щодо захисту права власності.

Після опанування теми студент повинен:

знати:

 • Поняття майна у сфері підприємництва;
 • Підстави набуття і припинення права власності;
 • Джерела формування майна суб’єктів малого підприємництва;
 • Речові права на чуже майно;
 • Захист права власності.

вміти:

 • орієнтуватись в системі чинного підприємницького і цивільного законодавства України, вміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права; застосовувати набуті знання в  своїй практичній діяльності; самостійно вирішувати окремі питання правового характеру у сфері підприємницької діяльності;
 • визначати особливості правового режиму майна у сфері підприємництва.

Інформаційно-методичне забезпечення семінарського (практичного) заняття: підручники, навчальні посібники, законодавча база, матеріали судової практики, наукові періодичні видання.

 

Семінарське (практичне) заняття 4. Тема 4. Контракти у сфері діяльності суб’єктів малого бізнесу.

Вид семінарського (практичного) заняття – робота у малих творчих групах

Мета заняття – опанування загальних правових засад договірних відносин в сфері малого підприємництва, ознайомлення з основними поняттями і категоріями договірного права, набуття практичних навичок з укладання договорів, необхідних для забезпечення діяльності суб’єктів малого бізнесу.

 

Питання для обговорення:

 1. Поняття та види договорів.
 2. Зміст договору.
 3. Укладення, зміна і розірвання договору.
 4. Порядок укладення попереднього договору.
 5. Порядок укладення договору купівлі-продажу.

 

Задача 1.

ТОВ “Рошен” направило ТОВ “АВК” лист, яким просило не пізніше 20 жовтня поточного року поставити у свою адресу 200 тонн цукрового піску. ТОВ “АВК” відвантажило замовлену кількість цукрового піску 15 жовтня за відвантажувальними реквізитами ТОВ “Карамель”, повідомленим у листі. Одержавши цукровий пісок, ТОВ “Карамель” відмовилося від прийняття товару, указавши, що слідом за листом із проханням про відвантаження піску, подана телеграма про відмову від поставки в зв’язку з тим, що пісок вже отриманий від іншого постачальника. Пізніше з’ясувалося, що подана телеграма ТОВ “АВК” не отримана, оскільки секретар ТОВ “Рошен” указала неправильну адресу. 1. Дайте поняття оферти. Складіть лист і телеграму від імені ТОВ “Рошен”. 2. Вирішите, укладений чи ні договір про поставку цукрового піску. При позитивній відповіді вкажіть момент укладання договору; при негативному, поясніть, чому. 3. Чи має значення для наведеної ситуації дата одержання товару, і чи буде відрізнятися правове регулювання відносин сторін у випадках одержання товару: 1) 19 жовтня; 2) 25 жовтня.

 

Задача 2.

ТОВ “Чорний кіт” і ЗАТ “Червоний півень” уклали попередній договір, у якому визначили, що основний договір вони укладуть протягом дев’яти місяців із дня укладання попереднього. Погоджуючи зміст попереднього договору, сторони обговорили, але не відбили в тексті договору ряд умов, по яких не знайшли єдиного безперечного варіанта і вирішили остаточно домовитися при укладанні основного договору. Через півроку сторони вирішили продовжити роботу з оформлення договору, але укладання основного договору затягувалося. За місяць до закінчення терміну дії попереднього договору ТОВ ” Чорний кіт” звернулося до господарського суду з позовом до ЗАТ “Червоний півень” про спонукання до укладання основного договору. 1. Дайте визначення попереднього й основного договорів і вкажіть, про що повинні домовитися сторони відносин при укладанні попереднього договору. 2. Визначте характер і правові наслідки дій учасників наведеної ситуації по укладанню попереднього договору. 3. Дайте відповідь, чи маються правові підстави для спонукання до укладання основного договору в наведеній ситуації.

Задача 3.

Відповідно до укладеного договору ТОВ “Карма” було зобов’язано поставити 17 квітня редакції газети “Всесвіт” 25 комп’ютерів, за які редакція здійснила попередню оплату за ціною 12 000 грн за кожний комп’ютер. У договорі сторони передбачили, що за недопоставку сплачує редакції неустойку в розмірі поставлених товарів. 14 серпня редакція звернулася в господарський суд з позовом до ТОВ””Карма” про стягнення з ТОВ усієї перерахованої суми, неустойки за недопоставку товарів і процентів за користування чужими грошовими коштами за період з 18 квітня по 14 серпня. 21 серпня комп’ютери були поставлені та прийняті редакцією. При розгляді спору в господарському суді ТОВ “Карма” не визнало позовні вимоги, посилаючись на те, що свої зобов’язання воно виконало. Чи с підстави для задоволення позовних вимог редакції газети “Всесвіт”.

 

З метою закріплення та перевірки набутих студентами знань і практичних навичок, проводиться тестування з теми або міні-опитування.

 

Фахові компетентності:

 • Здатність застосовувати знання на практиці.
 • Уміння розробляти проекти договорів, необхідних для забезпечення діяльності суб’єктів малого бізнесу;
 • Уміння працювати у малих творчих групах і презентувати розроблений проект.

 

Після опанування теми студент повинен:

знати:

 • Поняття та види договорів;
 • Зміст договору;
 • Укладення, зміна і розірвання договору;
 • Правові наслідки зміни або розірвання договору;
 • Загальні положення про попередній договір;
 • Загальні положення про договори купівлі-продажу і поставки.

 

вміти:

 • орієнтуватись в системі чинного підприємницького законодавства України, вміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права; застосовувати набуті знання в своїй практичній діяльності; самостійно вирішувати окремі питання правового характеру у сфері підприємництва;
 • визначати загальні положення договірного регулювання підприємницьких відносин;
 • надавати характеристику окремих видів договорів у сфері підприємництва;
 • розробляти проекти договорів, необхідних для забезпечення діяльності суб’єктів підприємництва.

Інформаційно-методичне забезпечення семінарського (практичного) заняття: підручники, навчальні посібники, законодавча база, матеріали судової практики, наукові періодичні видання.

 

Семінарське (практичне) заняття 5. Тема 5. Правові засади захисту економічної конкуренції.

Вид семінарського (практичного) заняття – семінар-розгорнута бесіда, міні-кейси.

 

Мета заняття – опанування загальних положень законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, ознайомлення з підставами відповідальності за недобросовісну конкуренцію, з’ясування сутності і видів антиконкурентних узгодженних дій, визначення порядку розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

 

Питання для обговорення:

 1. Неправомірні угоди між суб’єктами малого підприємництва;
 2. Неправомірне використання ділової репутації суб’єкта малого підприємництва;
 3. Неправомірне збирання, розголошення та використання відомостей, що є комерційною таємницею.
 4. Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції;
 5. Відповідальність за недобросовісну конкуренцію.

 

Задача 1.

Міський голова м. Брогори видав розпорядження №212/11-06 від 08.06.2016 року “Про врегулювання окремих питань підприємницької діяльності у сфері надання послуг”, в якому заборонив будь-яким суб’єктам підприємницької діяльності за виключенням ТОВ “Німфа” надавати ритуальні послуги на території міста. Своє рішення він мотивував тим, що такі послуги можуть надаватися лише перевіреним в роботі суб’єктами підприємнитва.

Дайте коментар вищезазначеної ситуації згідно законодавства України.

 

Фахові компетентності:

 • Здатність надавати характеристику окремим проявам недобросовісної конкуренції.
 • Вміти визначати зловживання монопольним становищем на ринку.
 • Здатність оцінювати неправомірні угоди між суб’єктами підприємництва.

 

Після опанування теми студент повинен:

знати:

 • Антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів малого підприємництва;
 • Антиконкурентні дії органів влади і місцевого самоврядування;
 • Концентрація суб’єктів підприємництва;
 • Неправомірні угоди між суб’єктами підприємництва;
 • Неправомірне використання ділової репутації суб’єкта малого підприємництва;
 • Неправомірне збирання, розголошення та використання відомостей, що є комерційною таємницею.

 

вміти:

 • визначати порядок розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції;
 • надавати характеристику юридичній відповідальності за недобросовісну конкуренцію.

 

З метою закріплення та перевірки набутих студентами знань і практичних навичок, проводиться тестування з теми або міні-опитування.

Інформаційно-методичне забезпечення семінарського (практичного) заняття: підручники, навчальні посібники, законодавча база, матерали судової практики, наукові періодичні видання.

 

Семінарське (практичне) заняття 6. Тема 6. Корпоративні правовідносини.

Вид семінарського (практичного) заняттясемінар-розгорнута бесіда, що передбачає попередню підготовку студентів з визначених завдань і використовується з метою засвоєння студентами головних положень, термінів і понять з теми: “Корпоративні правовідносини”; кейс-метод, що полягає у аналізі практичної ситуації.

Мета заняття – опанування загальних положень правового регулювання корпоративних правовідносин, ознайомлення із підставами та порядком збільшення або зменшення статутного капіталу, процедурою вчинення значних правочинів, складом учасників суб’єктів корпоративних правовідносин, визначення процедур проведення загальних зборів учасників, з’ясування основних етапів організації захисту прав учасників корпоративних правовідносин.

Питання для дискусії:

 1. Джерела корпоративного права: загальні та локальні нормативно-правові акти.
 2. Статутний капітал товариства: порядок формування, підстави та процедура його збільшення та зменшення.
 3. Органи та посадові особи товариств.
 4. Значні правочини: порядок прийняття рішень.

 

Фахові компетентності:

 • Вміння визначати обсяг повноважень органів управління підприємствами корпоративного типу;
 • Здатність розробляти основні локальні нормативні акти учасників корпоративних правовідносин;
 • Орієнтуватися у механізмах реалізації прав учасників корпоративних правовідносин.

 

Після опанування теми студент повинен:

знати:

 • Основні нормативні акти, що регулюють корпоративні правовідносини;
 • Джерела та порядок формування статутного капіталу;
 • Обсяг повноважень посадових осіб товариств;;
 • Порядок прийняття рішень щодо вчинення значних правочинів;
 • Особливості правової реалізації дивідендної політики товариств.

вміти:

 • визначати порядок реалізації прав учасників корпоративних правовідносин;
 • надавати характеристику діям посадових осіб товариств щодо реалізаці ними своїх повноважень;
 • орієнтуватись в системі чинного господарського законодавства України, вміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права; застосовувати набуті знання в своїй практичній діяльності;
 • самостійно вирішувати окремі питання правового характеру у сфері підприємницької діяльності.

Інформаційно-методичне забезпечення семінарського (практичного) заняття: підручники, навчальні посібники, законодавча база, матеріали судової практики, фінансова звітність суб’єктів підприємництва, наукові періодичні видання.

 

Семінарське (практичне) заняття 7. Тема 7. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів малого бізнесу.

Вид семінарського (практичного) заняттясемінар-розгорнута бесіда, що передбачає попередню підготовку студентів з визначених завдань і використовується з метою засвоєння студентами головних положень, термінів і понять з теми: “Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів малого бізнесу”; кейс-метод, що полягає у аналізі практичної ситуації.

Мета заняття – опанування загальних положень правового регулювання суспільних відносин, які виникають у процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності суб’єктами малого бізнесу, ознайомлення з особливостями правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності, визначення нормативно-правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності.

 

Питання для дискусії:

 1. Поняття та суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.
 2. Види зовнішньоекономічної діяльності.
 3. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
 4. Ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій.

 

Задача 1.

АТЗТ “Гефест” (резидент України), яке здійснює зовнішньоекономічну діяльність з країнами Європи, було притягнуто до адміністративно-господарської відповідальності. В результаті перевірки АТЗТ “Гефест” податковою інспекцією було встановлено, що підприємство має валютний рахунок за межами України, але ним не було надано у встановлений термін інформації в НБУ.

 1. Чи є правомірним притягнення АТЗТ “Гефест” до відповідальності? 2. Порядок відкриття валютного рахунку за межами України.

Тестові завдання  (без варіантів  відповідей):

 1. Які правові режими застосовуються до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності за законодавством України:
 2. З якого моменту виникає право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності:
 3. Як здійснюється облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів):
 4. Спеціальні санкції у сфері зовнішньоекономічної діяльності – це:
 5. Які органи розглядають спори між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності України і іноземними суб’єктами господарської діяльності.

 

Фахові компетентності:

 • Вміння визначати основні особливості здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
 • Здатність складати проекти типових зовнішньоекономічних договорів.

 

Після опанування теми студент повинен:

знати:

 • Поняття та суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності;
 • Види зовнішньоекономічної діяльності;
 • Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
 • Ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій.

вміти:

 • визначати особливості правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
 • надавати характеристику засобам державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
 • орієнтуватись в системі чинного господарського законодавства України, вміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права; застосовувати набуті знання в своїй практичній діяльності; самостійно вирішувати окремі питання правового характеру у сфері господарської діяльності.

 

Інформаційно-методичне забезпечення семінарського (практичного) заняття: підручники, навчальні посібники, законодавча база, матеріали судової практики, фінансова звітність суб’єктів підприємництва, наукові періодичні видання.

 

Семінарське (практичне) заняття 8. Тема 8. Правові засади оподаткування діяльності суб’єктів малого бізнесу.

Вид семінарського (практичного) заняття – семінар-розгорнута бесіда, що передбачає попередню підготовку студентів з визначених завдань і використовується з метою засвоєння студентами головних положень, термінів і понять з теми: “Правові засади оподаткування діяльності суб’єктів малого бізнесу”; кейс-метод, що полягає у аналізі практичної ситуації.

Мета заняття – опанування загальних положень податкового законодавства України, ознайомлення з правами та обов’язками платників податків, з’ясування загальних засад встановлення податків і зборів, визначення видів податків і зборів, ознайомлення із спеціальними податковими режимами, з’ясування підстав юридичної відповідальності за порушення податкового законодавства.

 

Питання для обговорення:

 1. Податкова система в Україні.
 2. Поняття та види податків і зборів.
 3. Загальнодержавні податки і збори.
 4. Місцеві податки і збори.
 5. Права та обов’язки платників податків.
 6. Усунення подвійного оподаткування.
 7.  Ухилення від сплати податків і зборів

 

Задача 1.

Громадянин України Романенко П.В. зареєстрував в м. Києві товариство з обмежною відповідальністю “Сервіс-A” з метою надання аудиторських послуг резидентам і нерезидентам України.

Платником яких податків і зборів буде ТОВ “Сервіс-A”?

З метою закріплення та перевірки набутих студентами знань і практичних навичок, проводиться тестування з теми або міні-опитування.

Фахові компетентності:

 • Здатність надавати характеристику податковій системі України.
 • Вміння визначати і обґрунтовувати оптимальний спосіб оподаткування діяльності суб’єктів підприємництва.
 • Здатність надавати характеристику окремим видам податків і зборів.
 • Здатність оцінювати правові наслідки ухиляння від сплати податків.

 

Після опанування теми студент повинен:

знати:

 • Права та обов’язки платників податків;
 • Оподаткування доходів, з джерелом їх походження з України;
 • Оподаткування доходів, отриманий з джерел за межами України;
 • Усунення подвійного оподаткування;
 • Ухилення від сплати податків і зборів;
 • Відповідальність за порушення податкового законодавства.

 

вміти:

 • визначати загальнодержавні і місцеві податки і збори;
 • надавати характеристику спеціальним правовим режимам;
 • визначати права та обов’язки платників податків;
 • орієнтуватись в системі чинного податкового законодавства України, вміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права; застосовувати набуті знання в своїй практичній діяльності; самостійно вирішувати окремі питання правового характеру у сфері підприємницької діяльності.

 

Інформаційно-методичне забезпечення семінарського (практичного) заняття: підручники, навчальні посібники, законодавча база, матерали судової практики, наукові періодичні видання.

 

Семінарське (практичне) заняття 9. Тема 9. Правове регулювання трудових відносин в сфері малого бізнесу

Вид семінарського (практичного) заняття – дискусія з елементами аналізу.

Мета заняття – поглибити і систематизувати знання щодо правового регулювання трудових правовідносин.

Питання для дискусії:

 1. Поняття та ознаки трудового договору.
 2. Порядок укладення трудового договору.
 3. Підстави розірвання трудового договору.
 4. Колективний договір.

З метою закріплення та перевірки набутих студентами знань і практичних навичок, проводиться тестування з теми або міні-опитування.

Фахові компетентності:

 • Вміння укласти трудовий договір;
 • Уміння обґрунтовувати підстави для розірвання трудового договору.

 

Після опанування теми студент повинен:

знати:

 • зміст трудового договору;
 • порядок укладення трудового договору;
 • підстави припинення трудового догвору;

 

вміти:

 • визначати особливості укладення трудового договору з випробувальним терміном ;
 • визначати основні положення колективного договору;

 

Інформаційно-методичне забезпечення семінарського (практичного) заняття: підручники, навчальні посібники, законодавча база, матеріали судової практики, наукові періодичні видання.

 

Семінарське (практичне) заняття 10. Тема 10. Захист прав суб’єктів малого бізнесу.

Вид семінарського (практичного) заняття – дискусія з елементами аналізу.

Мета заняття – опанування загальних засад захисту прав і законних інтересів суб’єктів малого бізнесу, ознайомлення з основними поняттями і категоріями судочинства, визначення основних етапів судового провадження у господарських справах, з’ясування порядку виконання судових рішень.

 

Питання для дискусії:

 1. Поняття судочинства.
 2. Способи захисту, які застосовуються судом.
 3. Справи, підвідомчі господарським судам.
 4. Порядок розгляду справ господарськими судами.
 5. Порядок здійснення виконавчого провадження.

 

З метою закріплення та перевірки набутих студентами знань і практичних навичок, проводиться тестування з теми або міні-опитування.

Фахові компетентності:

 • вміння скласти позовну заяву до господарського суду;
 • вміння написати скаргу на дії державного виконавця.

Після опанування теми студент повинен:

знати:

 • Поняття судочинства.
 • Способи захисту, які застосовуються судом.
 • Справи, підвідомчі господарським судам.
 • Права та обов’язки сторін у судовому процесі.
 • Сторони виконавчого провадження.
 • Строк здійснення виконавчого провадження.

вміти:

визначати підвідомчість справ господарським судам;

 • скласти арбітражне застереження для третейського суду.

 

 • орієнтуватись в системі чинного господарського процесуального законодавства України, вміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права; застосовувати набуті знання в своїй практичній діяльності;
 • самостійно вирішувати окремі питання правового характеру у сфері господарської діяльності.

Інформаційно-методичне забезпечення семінарського (практичного) заняття: підручники, навчальні посібники, законодавча база, матеріали судової практики, наукові періодичні видання.

Share