Плани семінарських занятт (ПП)

Семінарське (практичне) заняття 1. Тема 1. Загально-правові засади підприємницької діяльності.

Вид семінарського (практичного) заняття – семінар-розгорнута бесіда, міні-кейси.

Мета заняття – опанування загальних правових засад підприємництва, ознайомлення з основними поняттями і категоріями правового регулювання у сфері діяльності суб’єктів підприємництва.

Питання для обговорення:

 1. Поняття та ознаки підприємництва.
 2. Обмеження підприємницької діяльності.
 3. Нормативно правове забезпечення діяльності суб’єктів підприємництва.
 4. Загальні гарантії прав суб’єктів підприємництва.
 5. Юридична відповідальність суб’єктів підприємництва.
 6. Фіктивне підприємництво.

Задача 1.

Громадянин Австрії Йоган Штрудель здійснює систематичну самостійну діяльність в Україні з надання посередницьких послуг з метою отримання прибутку. Чи є Йоган Штрудель  суб’єктом підприємництва?

Задача 2.

Громадянин України А. створив і зареєстрував в Шевченківському районі м. Києва товариство з обмеженою відповідальністю “Calltax”. Відповідно до статуту ТОВ “Calltax” головною метою товариства було вирощування рису. Фактично ТОВ  “Calltax” використовувалось громадянином А. з метою прикриття діяльності конвертаційного центру з щоденним обігом в 40 000 000 гривень.

Дайте правову оцінку діям громадянина А.

Орієнтовний перелік  практичних завдань до теми:

 1. Визначте відмінності між підприємництвом і некомерційним господарюванням.
 2. Складіть структурно-логічну схему нормативно-правових актів за їх юридичною силою, що відображає правове регулювання конкретного (будь-якого) виду господарської діяльності (банківська, зовнішньоекономічна діяльність, діяльність із надання фінансових послуг, у сфері телебачення і радіомовлення та ін.).

З метою закріплення та перевірки набутих студентами знань і практичних навичок, проводиться тестування з теми або міні-опитування.

Фахові компетентності:

 • Засвоєння базових знань з правового регулювання підприємництва;
 • Здатність і вміння знаходити та аналізувати правову інформацію з різних джерел;
 • Здатність до аналізу правових відносин, що виникають в процесі організації і здійснення діяльності суб’єктів підприємнитва.
 • Уміння працювати у малих творчих групах

Після опанування теми студент повинен:

знати:

 • Поняття та ознаки підприємництва;
 • Обмеження підприємницької діяльності;
 • Загальні гарантії прав суб’єктів підприємництва;
 • Нормативне-правове забезпечення діяльності суб’єктів підприємництва.
 • Юридична відповідальність суб’єктів підприємництва.

вміти:

 • орієнтуватись в системі чинного господарського законодавства України, вміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права; застосовувати набуті знання в своїй практичній діяльності; самостійно вирішувати окремі питання правового характеру у сфері підприємницької діяльності;
 • визначати особливості правового регулювання окремих видів підприємницьких відносин.

Інформаційно-методичне забезпечення семінарського (практичного) заняття: підручники, навчальні посібники, законодавча база, матеріали судової практики, наукові періодичні видання.

Семінарське заняття 2. Тема 1. Загально-правові засади підприємницької діяльності.

 Вид семінарського (практичного) заняття – семінар-розгорнута бесіда, міні-кейси.

Мета заняття – опанування загальних правових засад підприємництва, ознайомлення з основними поняттями і категоріями правового регулювання у сфері діяльності суб’єктів підприємництва.

 Питання для обговорення:

 1. Поняття та види суб’єктів підприємництва.
 2. Поняття та види юридичних осіб
 3. Філії і представництва юридичної особи.
 4. Фізична особа як суб’єкт підприємництва.
 5. Утворення суб’єкта підприємництва – юридичної особи.
 6. Державна реєстрація суб’єктів підприємництва.
 7. Ліквідація суб’єктів підприємництва.
 8. Правове регулювання діяльності іноземних суб’єктів підприємництва в Україні.

 Задача 1.

Громадянин Марченко І.М., сплатив у встановленому розмірі внесок за державну реєстрацію і, збираючись проводити підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, подав до органу держреєстрації такі документи: реєстраційну картку; 3 фотографії; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру як платника податків; документ, що підтверджує внесення плати за державну реєстрацію; своє рішення про намір здійснювати підприємницьку діяльність із підписом усіх членів сім’ї; ксерокопію свідоцтва про шлюб; ксерокопію свідоцтва про народження дитини. Чи є у державного реєстратора підстави для відмови Криниченку П. П. у державній реєстрації?

З метою закріплення та перевірки набутих студентами знань і практичних навичок, проводиться тестування з теми або міні-опитування.

 Фахові компетентності:

 • Засвоєння базових знань з правового становища суб’єктів підприємництва;
 • Здатність і вміння знаходити та аналізувати правову інформацію з різних джерел;
 • Здатність до аналізу правових відносин, що виникають в процесі створення, реєстрації і ліквідації суб’єктів підприємництва.
 • Уміння працювати у малих творчих групах

Після опанування теми студент повинен:

знати:

 • Особливості правового статусу окремих видів суб’єктів підприємництва;
 • Поняття та види юридичних осіб;
 • Фізична особа як суб’єкт підприємництва;
 • Створення і ліквідація суб’єктів підприємництва.
 • Загальні гарантії прав суб’єктів підприємництва;
 • Державна реєстрація суб’єктів підприємництва.

вміти:

 • орієнтуватись в системі чинного підприємницького законодавства України, вміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права; застосовувати набуті знання в своїй практичній діяльності; самостійно вирішувати окремі питання правового характеру у сфері підприємницької діяльності;
 • надавати характеристику правового статусу учасників відносин у сфері підприємництва;
 • визначати особливості правового статусу окремих видів суб’єктів підприємництва.

Інформаційно-методичне забезпечення семінарського (практичного) заняття: підручники, навчальні посібники, законодавча база, матеріали судової практики, наукові періодичні видання.

 

Семінарське (практичне) заняття 3.Тема 2. Державне регулювання, нагляд і дозвільні процедури у сфері підприємництва.

Вид семінарського (практичного) заняття– семінар-розгорнута бесіда, міні-кейси.

 Мета заняття – опанування загальних правових засад держаного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів малого бізнесу, з’ясування нормативно-правового забезпечення дозвільної системи в сфері діяльності суб’єктів малого бізнесу, встановлення порядку ліцензування певних видів господарської діяльності.

Питання для обговорення:

 1. Державний контроль та нагляд за діяльністю суб’єктів малого бізнесу.
 2. Законодавче забезпечення державного нагляду (контролю).
 3. Дозвільна система у сфері діяльності суб’єктів малого бізнесу.
 4. Нормативно-правові акти, що забезпечують функціонування дозвільної системи.
 5. Перелік документів дозвільного характеру в сфері діяльності суб’єктів підприємнитва.
 6. Нормативно-правова база у сфері ліцензування.
 7. Порядок ліцензування діяльності суб’єктів підприємнитва.

 

Задача 1.

Суб’єкт підприємницької діяльності – фізична особа Клименко І.А., маючи відповідний фах, уклав договір із ВАТ “Київ-Буд” на розробку проектної документації на об’єкт, який мав бути збудований ВАТ “Київ-Буд”. Податкова інспекція подала позов про визнання договору недійсним, мотивуючи це тим, що у Клименко І.А. немає ліцензії на зайняття будівельною діяльністю, в тому числі на виконання проектних робіт для будівництва. Крім того, у позові ДПА просила стягти з Клименка І.А. всі кошти, що були отримані ним за договором, в доход держави. ВАТ “Київ-Буд” проти позову заперечувало, посилаючись на те, що договір має бути визнаний недійсним на підставі ст. 227 Цивільного кодексу України. Тому ВАТ “Київ-Буд” мають бути повернені на підставі ст. 216 ЦКУ всі кошти, отримані Клименко І.А. за недійсною угодою та ще й відшкодовано моральну шкоду.

 1. Який порядок отримання ліцензії на здійснення господарської діяльності? Чи підлягає ліцензуванню будівельна діяльність, якою займався Клименко І.А.? 2. Які правові наслідки настають у разі укладення договору в межах господарської діяльності, що потребує ліцензування, без наявності ліцензії?

 Задача 2.

ТОВ “Сіріус” протягом року торгувало пестицидами – регуляторами росту рослин, не придбавши при цьому ліцензії на здійснення цього виду діяльності. Податкова інспекція подала позов про ліквідацію товариства. Товариство проти позову заперечувало, посилаючись на те, що торгівля без ліцензії не може бути підставою для ліквідації товариства. 1. Які підстави передбачено законодавством для ліквідації господарських товариств? Чи може бути торгівля без ліцензії підставою для ліквідації товариства? 2. Чи мав право податковий орган подавати подібний позов? 3. Яке рішення має прийняти суд?

 

З метою закріплення та перевірки набутих студентами знань і практичних навичок, проводиться тестування з теми або міні-опитування.

 Фахові компетентності:

 • Здатність визначати форми і методи державного контролю (нагляду) за діяльністю суб’єктів підприємнитва.
 • Навики отримання дозволів і ліцензій, необхідних для здійснення діяльності суб’єктів підприємництва.

Після опанування теми студент повинен:

знати:

 • Законодавче забезпечення державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів підприємництва.
 • Нормативно-правові акти, що забезпечують функціонування дозвільної системи;
 • Порядок ліцензування діяльності суб’єктів підприємництва.

вміти:

 • визначати порядок ліцензування підприємницької діяльності;
 • надавати характеристику правового статусу органів, уповноважених здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері підприємницької діяльності;
 • орієнтуватись в системі чинного підприємниького законодавства України, вміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права; застосовувати набуті знання в своїй практичній діяльності; самостійно вирішувати окремі питання правового характеру у сфері підприємницької діяльності.

Інформаційно-методичне забезпечення семінарського (практичного) заняття: підручники, навчальні посібники, законодавча база, матеріали судової практики, наукові періодичні видання.

Семінарське (практичне) заняття 4. Тема 3. Право власності та інші речові права у сфері підприємництва.

Вид семінарського (практичного) заняття – семінар-розгорнута бесіда, міні-кейси.

 Мета заняття – ознайомлення з основними положеннями права власності, опанування майбутніми економістами загального порядку набуття і припинення права власності, захисту права власності, опанування основних засад правового режиму майна суб’єктів підприємництва, встановлення загального порядку формування майна суб’єктів підприємництва, з’ясування сутності права інтелектуальної власності.

Питання для обговорення:

 1. Поняття та зміст права власності.
 2. Підстави набуття і припинення права власності.
 3. Джерела формування майна суб’єктів підприємнитва.
 4. 4. Момент переходу права власності.
 5. Речові права на чуже майно.
 6. Захист права власності.

Задача1.

В. купив у фірмовому магазині “Атлант” холодильник і за домовленістю з продавцем мав приїхати власним транспортом за холодильником через 2 год. За цей час через несправність електропроводки в магазині сталася пожежа і відібраний В. холодильник був істотно пошкоджений. В. зажадав повернення ціни холодильника і компенсації моральної шкоди в сумі 500 грн. згідно із Законом “Про захист прав споживачів”. Чи правомірні вимоги В.? З якого моменту виникає право власності на річ, передану за договором? (Див. ст.ст. 334, 668 ЦКУ).

З метою закріплення та перевірки набутих студентами знань і практичних навичок, проводиться тестування з теми або міні-опитування.

 Фахові компетентності:

 • Здатність застосовувати знання на практиці.
 • Уміння розробляти пропозиції щодо захисту права власності.

Після опанування теми студент повинен:

знати:

 • Поняття майна у сфері підприємництва;
 • Підстави набуття і припинення права власності;
 • Джерела формування майна суб’єктів підприємництва;
 • Речові права на чуже майно;
 • Захист права власності.

вміти:

 • орієнтуватись в системі чинного підприємницького і цивільного законодавства України, вміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права; застосовувати набуті знання в  своїй практичній діяльності; самостійно вирішувати окремі питання правового характеру у сфері підприємницької діяльності;
 • визначати особливості правового режиму майна у сфері підприємництва.

Інформаційно-методичне забезпечення семінарського (практичного) заняття: підручники, навчальні посібники, законодавча база, матеріали судової практики, наукові періодичні видання.

Семінарське (практичне) заняття 5. Тема 3. Право власності та інші речові права у сфері підприємництва.

Вид семінарського (практичного) заняття – семінар-розгорнута бесіда, міні-кейси.

 Мета заняття – ознайомлення з основними положеннями права інтелектуальної власності, опанування майбутніми економістами загального порядку набуття і припинення права інтелектуальної власності, захисту права інтелектуальної власності, опанування основних засад правового режиму майна суб’єктів підприємництва, встановлення загального порядку формування майна суб’єктів підприємництва, з’ясування сутності права інтелектуальної власності.

Питання для обговорення:

 1. Право інтелектуальної власності.
 2. Об’єкти права інтелектуальної власності.
 3. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування.
 4. Право інтелектуальної власності на торговельну марку.

Задача1

В територіальне відділення Антимонопольного комітету України надійшла заява від Приватного акціонерного товариства “Модус”  про неправомірне використання його фірмової назви товариством з обмеженою відповідальністю “Модус+”.

Як було встановлено, ПрАТ “Модус” отримало свою назву в момент його державної реєстрації як суб’єкта підприємництва 26 листопада 2014 р. і спеціалізується на оптовій торгівлі офісним папером.

ТОВ “Модус+” зареєстроване як суб’єкт підприємництва 20 лютого 2016 р. і спеціалізується на роздрібній торгівлі офісним папером. Його засновник до реєстрації був працівником ПрАТ “Модус” і при реєстрації добре знав про існування однойменного товариства та його спеціалізацію.
Як слід кваліфікувати дану ситуацію ? Чи є порушення у діях засновникаТОВ “Модус+ ” ? Яке і хто повинен винести рішення по даному випадку ?

З метою закріплення та перевірки набутих студентами знань і практичних навичок, проводиться тестування з теми або міні-опитування.

Фахові компетентності:

 • Здатність застосовувати знання на практиці.
 • Уміння розробляти пропозиції щодо набуття права власності на комерційне найменування і торговельну марку.

Після опанування теми студент повинен:

знати:

 • Поняття права інтелектуальної власності;
 • Види об’єктів інтелектуальної власності;
 • Право інтелектуальної власності на комерційне найменування;
 • Право інтелектуальної власності на торговельну марку.

вміти:

 • орієнтуватись в системі чинного підприємницького і цивільного законодавства України, вміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права; застосовувати набуті знання в  своїй практичній діяльності; самостійно вирішувати окремі питання правового характеру у сфері підприємницької діяльності;
 • визначати особливості правового режиму об’єктів інтелектуальної власності в сфері підприємництва.

Інформаційно-методичне забезпечення семінарського (практичного) заняття: підручники, навчальні посібники, законодавча база, матеріали судової практики, наукові періодичні видання.

Семінарське (практичне) заняття 6. Тема 4. Контракти у сфері підприємницької діяльності.

Вид семінарського (практичного) заняття – робота у малих творчих групах

Мета заняття – опанування загальних правових засад договірних відносин в сфері підприємництва, ознайомлення з основними поняттями і категоріями договірного права, набуття практичних навичок з укладання договорів, необхідних для забезпечення діяльності суб’єктів підприємнитва.

Питання для обговорення:

 1. Поняття та види договорів.
 2. Зміст договору.
 3. Укладення, зміна і розірвання договору.
 4. Порядок укладення попереднього договору.
 5. Порядок укладення договору купівлі-продажу.

Задача 1.

ТОВ “Рошен” направило ТОВ “АВК” лист, яким просило не пізніше 20 жовтня поточного року поставити у свою адресу 200 тонн цукрового піску. ТОВ “АВК” відвантажило замовлену кількість цукрового піску 15 жовтня за відвантажувальними реквізитами ТОВ “Карамель”, повідомленим у листі. Одержавши цукровий пісок, ТОВ “Карамель” відмовилося від прийняття товару, указавши, що слідом за листом із проханням про відвантаження піску, подана телеграма про відмову від поставки в зв’язку з тим, що пісок вже отриманий від іншого постачальника. Пізніше з’ясувалося, що подана телеграма ТОВ “АВК” не отримана, оскільки секретар ТОВ “Рошен” указала неправильну адресу. 1. Дайте поняття оферти. Складіть лист і телеграму від імені ТОВ “Рошен”. 2. Вирішите, укладений чи ні договір про поставку цукрового піску. При позитивній відповіді вкажіть момент укладання договору; при негативному, поясніть, чому. 3. Чи має значення для наведеної ситуації дата одержання товару, і чи буде відрізнятися правове регулювання відносин сторін у випадках одержання товару: 1) 19 жовтня; 2) 25 жовтня.

Задача 2.

ТОВ “Чорний кіт” і ЗАТ “Червоний півень” уклали попередній договір, у якому визначили, що основний договір вони укладуть протягом дев’яти місяців із дня укладання попереднього. Погоджуючи зміст попереднього договору, сторони обговорили, але не відбили в тексті договору ряд умов, по яких не знайшли єдиного безперечного варіанта і вирішили остаточно домовитися при укладанні основного договору. Через півроку сторони вирішили продовжити роботу з оформлення договору, але укладання основного договору затягувалося. За місяць до закінчення терміну дії попереднього договору ТОВ ” Чорний кіт” звернулося до господарського суду з позовом до ЗАТ “Червоний півень” про спонукання до укладання основного договору. 1. Дайте визначення попереднього й основного договорів і вкажіть, про що повинні домовитися сторони відносин при укладанні попереднього договору. 2. Визначте характер і правові наслідки дій учасників наведеної ситуації по укладанню попереднього договору. 3. Дайте відповідь, чи маються правові підстави для спонукання до укладання основного договору в наведеній ситуації.

 Задача 3.

Відповідно до укладеного договору ТОВ “Карма” було зобов’язано поставити 17 квітня редакції газети “Всесвіт” 25 комп’ютерів, за які редакція здійснила попередню оплату за ціною 12 000 грн за кожний комп’ютер. У договорі сторони передбачили, що за недопоставку сплачує редакції неустойку в розмірі поставлених товарів. 14 серпня редакція звернулася в господарський суд з позовом до ТОВ””Карма” про стягнення з ТОВ усієї перерахованої суми, неустойки за недопоставку товарів і процентів за користування чужими грошовими коштами за період з 18 квітня по 14 серпня. 21 серпня комп’ютери були поставлені та прийняті редакцією. При розгляді спору в господарському суді ТОВ “Карма” не визнало позовні вимоги, посилаючись на те, що свої зобов’язання воно виконало. Чи с підстави для задоволення позовних вимог редакції газети “Всесвіт”.

З метою закріплення та перевірки набутих студентами знань і практичних навичок, проводиться тестування з теми або міні-опитування.

Фахові компетентності:

 • Здатність застосовувати знання на практиці.
 • Уміння розробляти проекти договорів, необхідних для забезпечення діяльності суб’єктів підприємнитва;
 • Уміння працювати у малих творчих групах і презентувати розроблений проект.

Після опанування теми студент повинен:

знати:

 • Поняття та види договорів;
 • Зміст договору;
 • Укладення, зміна і розірвання договору;
 • Правові наслідки зміни або розірвання договору;
 • Загальні положення про попередній договір;
 • Загальні положення про договори купівлі-продажу і поставки.

вміти:

 • орієнтуватись в системі чинного підприємницького законодавства України, вміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права; застосовувати набуті знання в своїй практичній діяльності; самостійно вирішувати окремі питання правового характеру у сфері підприємництва;
 • визначати загальні положення договірного регулювання підприємницьких відносин;
 • надавати характеристику окремих видів договорів у сфері підприємництва;
 • розробляти проекти договорів, необхідних для забезпечення діяльності суб’єктів підприємництва.

Інформаційно-методичне забезпечення семінарського (практичного) заняття: підручники, навчальні посібники, законодавча база, матеріали судової практики, наукові періодичні видання.

Семінарське (практичне) заняття 7. Тема 4. Контракти у сфері підприємницької діяльності.

Вид семінарського (практичного) заняття – семінар – вирішення ситуаційних вправ.

Мета заняття – опанування загальних положень зобов’язального права, ознайомлення з підставами виникнення зобов’язань, правовим статусом учасників зобов’язань, з’ясування, ознайомлення з порядком виконання зобов’язань і способів забезпечення  виконання зобов’язань, що виникають у процесі організації і здійснення діяльності суб’єктами підприємництва.

Питання для обговорення:

 1. Поняття та підстави виникнення зобов’язання.
 2. Сторони у зобов’язанні.
 3. Заміна кредитора і боржника у зобов’язанні.
 4. Порядок виконання зобов’язання.
 5. Способи забезпечення виконання зобов’язань.
 6. Порядок припинення зобов’язань.

 

Задача 1.

ВАТ “Київбуд” (Покупець) і ТОВ “ЖБК-8” (Постачальник) укладений договір поставки залізобетонних конструкцій. Яких-небудь санкцій за невиконання (неналежне виконання) сторонами своїх зобов’язань договір поставки не містить. Яку відповідальність і на підставі якої норми закону понесе Покупець у випадку затримки оплати товару?

З метою закріплення та перевірки набутих студентами знань і практичних навичок, проводиться тестування з теми або міні-опитування.

Фахові компетентності:

 • Здатність надавати характеристику зобов’язальним відносинам, що виникають в процесі здійснення і організації діяльності суб’єктів підприємнитва.
 • Вміння визначати і обґрунтовувати оптимальний спосіб забезпечення виконання зобов’язання, що виникають у процесі здійснення і організації діяльності суб’єктів підприємництва.
 • Здатність надавати характеристику окремим способам забезпечення виконання зобов’язань, що виникають у процесі здійснення підприємницької діяльності.
 • Здатність оцінювати правові наслідки припинення зобов’язань санкції, що  що виникають у процесі здійснення підприємницької діяльності.

 

Після опанування теми студент повинен:

знати:

 • Виконання зобов’язання;
 • Строк виконання зобо’язання;
 • Місце виконання зобов’язання;
 • Види забезпечення виконання зобов’язання;
 • Припинення зобов’язання.

вміти:

 • визначати способи виконання зобов’язань, що виникають у процесі організації і здійснення підприємницької діяльності;
 • надавати характеристику строку і місцю виконання зобов’язання;
 • надавати характеристику видам забезпечення виконання зобов’язання;
 • орієнтуватись в системі чинного господарського законодавства України, вміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права; застосовувати набуті знання в своїй практичній діяльності; самостійно вирішувати окремі питання правового характеру у сфері підприємницької діяльності.

Інформаційно-методичне забезпечення семінарського (практичного) заняття: підручники, навчальні посібники, законодавча база, матерали судової практики, наукові періодичні видання.

Семінарське (практичне) заняття 8. Тема 5. Правові засади захисту економічної конкуренції.

Вид семінарського (практичного) заняття – семінар-розгорнута бесіда, міні-кейси.

Мета заняття – опанування загальних положень законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, ознайомлення з підставами відповідальності за недобросовісну конкуренцію, з’ясування сутності і видів антиконкурентних узгодженних дій, визначення порядку розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Питання для обговорення:

 1. Неправомірні угоди між суб’єктами підприємництва;
 2. Неправомірне використання ділової репутації суб’єкта підприємництва;
 3. Неправомірне збирання, розголошення та використання відомостей, що є комерційною таємницею.
 4. Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції;
 5. Відповідальність за недобросовісну конкуренцію.

 

Задача 1.

Міський голова м. Брогори видав розпорядження №212/11-06 від 08.06.2016 року “Про врегулювання окремих питань підприємницької діяльності у сфері надання послуг”, в якому заборонив будь-яким суб’єктам підприємницької діяльності за виключенням ТОВ “Німфа” надавати ритуальні послуги на території міста. Своє рішення він мотивував тим, що такі послуги можуть надаватися лише перевіреним в роботі суб’єктами підприємнитва.

Дайте коментар вищезазначеної ситуації згідно законодавства України.

 

Фахові компетентності:

 • Здатність надавати характеристику окремим проявам недобросовісної конкуренції.
 • Вміти визначати зловживання монопольним становищем на ринку.
 • Здатність оцінювати неправомірні угоди між суб’єктами підприємництва.

Після опанування теми студент повинен:

знати:

 • Антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів підприємництва;
 • Антиконкурентні дії органів влади і місцевого самоврядування;
 • Концентрація суб’єктів підприємництва;
 • Неправомірні угоди між суб’єктами підприємництва;
 • Неправомірне використання ділової репутації суб’єкта підприємництва;
 • Неправомірне збирання, розголошення та використання відомостей, що є комерційною таємницею.

вміти:

 • визначати порядок розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції;
 • надавати характеристику юридичній відповідальності за недобросовісну конкуренцію.

З метою закріплення та перевірки набутих студентами знань і практичних навичок, проводиться тестування з теми або міні-опитування.

Інформаційно-методичне забезпечення семінарського (практичного) заняття: підручники, навчальні посібники, законодавча база, матерали судової практики, наукові періодичні видання.

 

Семінарське (практичне) заняття 9. Тема 6. Корпоративні правовідносини.

Вид семінарського (практичного) заняттясемінар-розгорнута бесіда, що передбачає попередню підготовку студентів з визначених завдань і використовується з метою засвоєння студентами головних положень, термінів і понять з теми: “Корпоративні правовідносини”; кейс-метод, що полягає у аналізі практичної ситуації.

Мета заняття – опанування загальних положень правового регулювання корпоративних правовідносин, ознайомлення із підставами та порядком збільшення або зменшення статутного капіталу, процедурою вчинення значних правочинів, складом учасників суб’єктів корпоративних правовідносин, визначення процедур проведення загальних зборів учасників, з’ясування основних етапів організації захисту прав учасників корпоративних правовідносин.

Питання для дискусії:

 1. Джерела корпоративного права: загальні та локальні нормативно-правові акти.
 2. Статутний капітал товариства: порядок формування, підстави та процедура його збільшення та зменшення.
 3. Органи та посадові особи товариств.
 4. Значні правочини: порядок прийняття рішень.
 5. Дивідендна політика акціонерних товариств.

Фахові компетентності:

 • Вміння визначати обсяг повноважень органів управління підприємствами корпоративного типу;
 • Здатність розробляти основні локальні нормативні акти учасників корпоративних правовідносин;
 • Орієнтуватися у механізмах реалізації прав учасників корпоративних правовідносин.

Після опанування теми студент повинен:

знати:

 • Основні нормативні акти, що регулюють корпоративні правовідносини;
 • Джерела та порядок формування статутного капіталу;
 • Обсяг повноважень посадових осіб товариств;;
 • Порядок прийняття рішень щодо вчинення значних правочинів;
 • Особливості правової реалізації дивідендної політики товариств.

вміти:

 • визначати порядок реалізації прав учасників корпоративних правовідносин;
 • надавати характеристику діям посадових осіб товариств щодо реалізаці ними своїх повноважень;
 • орієнтуватись в системі чинного господарського законодавства України, вміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права; застосовувати набуті знання в своїй практичній діяльності;
 • самостійно вирішувати окремі питання правового характеру у сфері підприємницької діяльності.

Інформаційно-методичне забезпечення семінарського (практичного) заняття: підручники, навчальні посібники, законодавча база, матеріали судової практики, фінансова звітність суб’єктів підприємництва, наукові періодичні видання.

Семінарське (практичне) заняття 10. Тема 7. Правове регулювання злиття та поглинання суб’єктів підприємницької діяльності.

Вид семінарського (практичного) заняттясемінар-розгорнута бесіда, що передбачає попередню підготовку студентів з визначених завдань і використовується з метою засвоєння студентами головних положень, термінів і понять з теми: “Корпоративні правовідносини”; кейс-метод, що полягає у аналізі практичної ситуації.

Мета заняття – опанування загальних положень правового регулювання злиття та поглинання приватних та державних товариств, вітчизняних та міжнародних компаній; обсягом повноважень органів державно влади щодо надання дозволу на злиття та поглинання; визначення процедур дью ділідженс.

Питання для дискусії:

 1. Юридичний зміст процесів злиття та поглинання. Види та способи злиття та поглинання.
 2. Зарубіжний досвід здійснення злиття та поглинання. Захист прав учасників злиття та поглинання.
 3. Нормативно-правове регулювання процесів злиття та поглинання в США та Західній Європі.
 4. Механізми злиття та поглинання суб’єктів господарювання в Україні.

 

Задача 1.

ПАТ «Атомсвіт» оголосило про приєднання до ТНК «ЕмпаєрОйл». Скласти перелік фізичних та юридичних осіб, що будуть задіяні у реалізації даного правочину. Охарактеризувати правовий статус одного з учасників правочину на вибір.

Фахові компетентності:

 • Вміння визначати основні особливості порядку підготовки злиття та поглинання товариств;
 • Здатність структурувати правочини зі злиття та поглинання.

Після опанування теми студент повинен:

знати:

 • Відмінності в організації та проведенні злиття та поглинання;
 • Специфіку здійснення злиття та поглинання за участю іноземних компаній;
 • Основний перелік вітчизняних та зарубіжних джерел правового регулювання злиття та поглинання;
 • Правові наслідки злиття та поглинання.

вміти:

 • визначати порядок підготовки учасників до злиття або поглинання;
 • складати основний план організаційно-правових дій щодо підготовки та реалізації злиття та поглинання;
 • орієнтуватись в системі чинного господарського законодавства України, вміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права; застосовувати набуті знання в своїй практичній діяльності; самостійно вирішувати окремі питання правового характеру у сфері підприємницької діяльності.

Інформаційно-методичне забезпечення семінарського (практичного) заняття: підручники, навчальні посібники, законодавча база, матеріали судової практики, фінансова звітність суб’єктів підприємництва, наукові періодичні видання.

Семінарське (практичне) заняття 11. Тема 8. Правові засади оподаткування діяльності суб’єктів підприємницької діяльності.

Вид семінарського (практичного) заняття – семінар-розгорнута бесіда, що передбачає попередню підготовку студентів з визначених завдань і використовується з метою засвоєння студентами головних положень, термінів і понять з теми: “ Правові засади оподаткування діяльності суб’єктів підприємницької діяльності”; кейс-метод, що полягає у аналізі практичної ситуації.

Мета заняття – опанування загальних положень податкового законодавства України, ознайомлення з правами та обов’язками платників податків, з’ясування загальних засад встановлення податків і зборів, визначення видів податків і зборів, ознайомлення із спеціальними податковими режимами, з’ясування підстав юридичної відповідальності за порушення податкового законодавства.

Питання для обговорення:

 1. Податкова система в Україні.
 2. Поняття та види податків і зборів.
 3. Загальнодержавні податки і збори.
 4. Місцеві податки і збори.
 5. Права та обов’язки платників податків.
 6. Усунення подвійного оподаткування.
 7.  Ухилення від сплати податків і зборів

Задача 1.

Громадянин України Романенко П.В. зареєстрував в м. Києві товариство з обмежною відповідальністю “Сервіс-A” з метою надання аудиторських послуг резидентам і нерезидентам України.

Платником яких податків і зборів буде ТОВ “Сервіс-A”?

З метою закріплення та перевірки набутих студентами знань і практичних навичок, проводиться тестування з теми або міні-опитування.

Фахові компетентності:

 • Здатність надавати характеристику податковій системі України.
 • Вміння визначати і обґрунтовувати оптимальний спосіб оподаткування діяльності суб’єктів підприємництва.
 • Здатність надавати характеристику окремим видам податків і зборів.
 • Здатність оцінювати правові наслідки ухиляння від сплати податків.

 

Після опанування теми студент повинен:

знати:

 • Права та обов’язки платників податків;
 • Оподаткування доходів, з джерелом їх походження з України;
 • Оподаткування доходів, отриманий з джерел за межами України;
 • Усунення подвійного оподаткування;
 • Ухилення від сплати податків і зборів;
 • Відповідальність за порушення податкового законодавства.

вміти:

 • визначати загальнодержавні і місцеві податки і збори;
 • надавати характеристику спеціальним правовим режимам;
 • визначати права та обов’язки платників податків;
 • орієнтуватись в системі чинного податкового законодавства України, вміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права; застосовувати набуті знання в своїй практичній діяльності; самостійно вирішувати окремі питання правового характеру у сфері підприємницької діяльності.

Інформаційно-методичне забезпечення семінарського (практичного) заняття: підручники, навчальні посібники, законодавча база, матерали судової практики, наукові періодичні видання.

Семінарське (практичне) заняття 12. Тема 9. Правове регулювання трудових відносин в сфері підприємництва.

Вид семінарського (практичного) заняття – дискусія з елементами аналізу.

Мета заняття – поглибити і систематизувати знання щодо правового регулювання трудових правовідносин.

Питання для дискусії:

 1. Поняття та ознаки трудового договору.
 2. Порядок укладення трудового договору.
 3. Підстави розірвання трудового договору.
 4. Колективний договір.

З метою закріплення та перевірки набутих студентами знань і практичних навичок, проводиться тестування з теми або міні-опитування.

Фахові компетентності:

 • Вміння укласти трудовий договір;
 • Уміння обґрунтовувати підстави для розірвання трудового договору.

Після опанування теми студент повинен:

знати:

 • зміст трудового договору;
 • порядок укладення трудового договору;
 • підстави припинення трудового догвору;

вміти:

 • визначати особливості укладення трудового договору з випробувальним терміном ;
 • визначати основні положення колективного договору;

Інформаційно-методичне забезпечення семінарського (практичного) заняття: підручники, навчальні посібники, законодавча база, матеріали судової практики, наукові періодичні видання.

Share