ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З ПРГД

Ukrainian Law Blog

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З ПРГД

(Плани семінарських занять орієнтовні. До плану заняття викладачем можуть вноситись зміни)

Змістовий модуль № 1

 Заняття № 1. Загально-правові засади господарської  діяльності.

(Заняття – 2 години)

Мета заняття: опанування майбутніми економістами загальних правових засад господарської діяльності, ознайомлення з основними поняттями і категоріями правового регулювання у сфері господарювання.

Форма проведення семінару: семінар-розгорнута бесіда, що передбачає попередню підготовку студентів з визначених завдань і використовується з метою засвоєння студентами головних положень, термінів і понять з теми: «Загально-правові засади господарської  діяльності»; кейс-метод, що полягає у аналізі практичної ситуації.

Форма контролю: експрес-контроль у формі тестів.

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване заняття:

 • Загальні компетентності: ключові інструментальні компетентності (базові загальні знання; здатність до навчання; навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел); ключові системні компетентності  (здатність застосовувати знання на практиці; здатність працювати самостійно);. ключові міжособистісні компетентності  (здатність до критики та самокритики).
 • Глобальні компетентності: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; критично мислити і генерувати креативні ідеї.

У результаті вивчення даної теми студенти мають знати:

 • Поняття та види господарської діяльності;
 • Поняття та види господарських відносин;
 • Систему господарського законодавства;
 • Правовий статус учасників відносин у сфері господарювання;
 • Засади нормативно-правового регулювання господарської діяльності;
 • Загальні гарантії прав підприємців.
 • Відповідальність суб’єктів підприємництва.

Вміти:

 • орієнтуватись в системі чинного господарського законодавства України, вміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права; застосовувати набуті знання в своїй практичній діяльності; самостійно вирішувати окремі питання правового характеру у сфері господарської діяльності;
 • визначати особливості правового регулювання окремих видів господарських відносин;
 • надавати характеристику правового статусу учасників відносин у сфері господарювання.

План заняття з розподілом  часу семінару за  видами   роботи

1.Структурна складова семінару Час Вид   роботи на семінарі Методика проведення семінару
2. Вступна частина  До 5 хв. Визначення мети, завдань та  форми проведення семінарського заняття
3.Теоретична частина   30 хв. 1. Набуття  студентами певних теоретичних   і практичних знань в процесі   осмислення змісту найважливіших положень господарського законодавства, надання їм юридичної характеристики тощо шляхом   обговорення   попередньо  підготовлених  студентами  теоретичних питань  Методика активізації навчального процесу:Семінар-дискусія
До 5 хв. 2. Оцінка набутих знань студентами основних понять та категорій відповідної тематики навчальної дисципліни, орієнтування у питаннях теми тощо  «Критерії оцінювання  знань на с/з»відповідно до положень Розділу 9

Робочої програми

4.Практичначастина  30 хв. – 1.Оволодіння студентами певними практичними вміннями та навичками; Закріплення теоретичних напрацювань в процесі  вирішення практичних задач (кейсів), тестів тощо Методика активізації навчального процесу:кейс-метод
  5 хв. 2. Оцінка набутих вмінь та навичок  «Критерії оцінювання знань на с/з»відповідно до положень Розділу 9

Робочої програми

5.Заключна частина До 5 хв. Підведення  підсумків заняттяв цілому Оголошення  результатів семінару  у балах

 

Інформаційне забезпечення

Орієнтовний перелік  теоретичних питань до теми:

 1. Поняття та види господарської діяльності.
 2. Поняття та види господарських відносин.
 3. Учасники відносин у сфері господарювання.
 4. Загальні гарантії прав підприємців.
 5. Відповідальність суб’єктів підприємництва.

Задача 1.

Громадянин Австрії Йоган Штрудель здійснює систематичну самостійну систематичну діяльність в Україні з надання посередницьких послуг з метою отримання прибутку. Чи є Йоган Штрудель  суб’єктом господарювання?

Орієнтовний перелік  практичних завдань до теми:

 1. Визначте відмінності між підприємництвом і некомерційним господарюванням.
 2. Складіть структурно-логічну схему нормативно-правових актів за їх юридичною силою, що відображає правове регулювання конкретного (будь-якого) виду господарської діяльності (банківська, зовнішньоекономічна діяльність, діяльність із надання фінансових послуг, у сфері телебачення і радіомовлення та ін.).

Тестові завдання  (без варіантів  відповідей):

 1. Підприємництво це:
 2. Організаційно-господарські відносини це:

Заняття № 2. Загально-правові засади господарської  діяльності.

(Заняття – 2 години)

Мета заняття: опанування майбутніми економістами загальних правових засад у сфері державної регуляторної політики, ознайомлення з порядком державної реєстрації суб’єктів підприємництва, ліцензуванням певних видів господарської діяльності.

Форма проведення семінару: семінар-розгорнута бесіда, що передбачає попередню підготовку студентів з визначених завдань і використовується з метою засвоєння студентами головних положень, термінів і понять з теми: «Загально-правові засади господарської  діяльності»; кейс-метод, що полягає у аналізі практичної ситуації.

Форма контролю: експрес-контроль у формі тестів.

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване заняття:

 • Загальні компетентності: ключові інструментальні компетентності (базові загальні знання; здатність до навчання; навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел); ключові системні компетентності  (здатність застосовувати знання на практиці; здатність працювати самостійно);. ключові міжособистісні компетентності  (здатність до критики та самокритики).
 • Глобальні компетентності: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; критично мислити і генерувати креативні ідеї.

У результаті вивчення даної теми студенти мають знати:

 • Державну регуляторну політику у сфері господарської діяльності
 • Дозвільну систему у сфері господарювання;
 • Порядок державної реєстрації суб’єктів підприємництва;
 • Порядок ліцензування господарської діяльності.

Вміти:

 • визначати порядок державної реєстрації суб’єктів підприємництва;
 • визначати порядок ліцензування господарської діяльності;
 • надавати характеристику правового статусу органів, уповноважених здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності;
 • орієнтуватись в системі чинного господарського законодавства України, вміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права; застосовувати набуті знання в своїй практичній діяльності; самостійно вирішувати окремі питання правового характеру у сфері господарської діяльності.

План заняття з розподілом  часу семінару за  видами   роботи

1.Структурна складова семінару Час Вид   роботи на семінарі Методика проведення семінару
2. Вступна частина  До 5 хв. Визначення мети, завдань та  форми проведення семінарського заняття
3.Теоретична частина   30 хв. 1. Набуття  студентами певних теоретичних   і практичних знань в процесі   осмислення змісту найважливіших положень господарського законодавства, надання їм юридичної характеристики тощо шляхом   обговорення   попередньо  підготовлених  студентами  теоретичних питань  Методика активізації навчального процесу:Семінар-дискусія
До 5 хв. 2. Оцінка набутих знань студентами основних понять та категорій відповідної тематики навчальної дисципліни, орієнтування у питаннях теми тощо  «Критерії оцінювання  знань на с/з»відповідно до положень Розділу 9

Робочої програми

4.Практичначастина  30 хв. – 1.Оволодіння студентами певними практичними вміннями та навичками; Закріплення теоретичних напрацювань в процесі  вирішення практичних задач (кейсів), тестів тощо Методика активізації навчального процесу:кейс-метод
  5 хв. 2. Оцінка набутих вмінь та навичок  «Критерії оцінювання знань на с/з»відповідно до положень Розділу 9

Робочої програми

5.Заключна частина До 5 хв. Підведення  підсумків заняттяв цілому Оголошення  результатів семінару  у балах

 

Інформаційне забезпечення

Орієнтовний перелік  теоретичних питань до теми:

 1. Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності.
 2. Порядок державної реєстрації суб’єктів підприємництва.
 3. Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
 4. Порядок ліцензування господарської діяльності.
 5. Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.

Задача 1.

Громадянин Марченко І.М., сплатив у встановленому розмірі внесок за державну реєстрацію і, збираючись проводити підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, подав до органу держреєстрації такі документи: реєстраційну картку; 3 фотографії; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру як платника податків; документ, що підтверджує внесення плати за державну реєстрацію; своє рішення про намір здійснювати підприємницьку діяльність із підписом усіх членів сім’ї; ксерокопію свідоцтва про шлюб; ксерокопію свідоцтва про народження дитини. Чи є у державного реєстратора підстави для відмови Криниченку П. П. у державній реєстрації?

Задача 2.

Суб’єкт підприємницької діяльності – фізична особа Клименко І.А., маючи відповідний фах, уклав договір із ВАТ “Київ-Буд” на розробку проектної документації на об’єкт, який мав бути збудований ВАТ “Київ-Буд”. Податкова інспекція подала позов про визнання договору недійсним, мотивуючи це тим, що у Клименко І.А. немає ліцензії на зайняття будівельною діяльністю, в тому числі на виконання проектних робіт для будівництва. Крім того, у позові ДПА просила стягти з Клименка І.А. всі кошти, що були отримані ним за договором, в доход держави. ВАТ “Київ-Буд” проти позову заперечувало, посилаючись на те, що договір має бути визнаний недійсним на підставі ст. 227 Цивільного кодексу України. Тому ВАТ “Київ-Буд” мають бути повернені на підставі ст. 216 ЦКУ всі кошти, отримані Клименко І.А. за недійсною угодою та ще й відшкодовано моральну шкоду.

 1. Який порядок отримання ліцензії на здійснення господарської діяльності? Чи підлягає ліцензуванню будівельна діяльність, якою займався Клименко І.А.? 2. Які правові наслідки настають у разі укладення угоди в межах господарської діяльності, що потребує ліцензування, без наявності ліцензії? 3. Яке рішення має прийняти господарський суд?

Орієнтовний перелік  практичних завдань до теми:

 1. Визначте підстави для відмови у проведенні державної реєстрації суб’єкта підприємництва.

Тестові завдання  (без варіантів  відповідей):

 1. Державній реєстрації підлягають:
 2. За загальним правилом, строк державної реєстрації юридичної особи не повинен перевищувати:

Засновник (засновники) юридичної особи має право зарезервувати найменування юридичної особи:

Заняття № 3 Суб’єкти господарювання.

(Заняття – 2 години)

Мета заняття: опанування майбутніми економістами загальних засад правового статусу суб’єктів господарської діяльності, ознайомлення з основними поняттями і категоріями цивільного і господарського права у контексті визначення правового статусу юридичної особи.

Форма проведення семінару: семінар-розгорнута бесіда, що передбачає попередню підготовку студентів з визначених завдань і використовується з метою засвоєння студентами головних положень, термінів і понять з теми: «Суб’єкти господарювання»; кейс-метод, що полягає у аналізі практичної ситуації.

Форма контролю: експрес-контроль у формі тестів.

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване заняття:

 • Загальні компетентності: ключові інструментальні компетентності (базові загальні знання; здатність до навчання; навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел); ключові системні компетентності  (здатність застосовувати знання на практиці; здатність працювати самостійно);. ключові міжособистісні компетентності  (здатність до критики та самокритики).
 • Глобальні компетентності: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; критично мислити і генерувати креативні ідеї.

У результаті вивчення даної теми студенти мають знати:

 • Поняття та види суб’єктів господарювання;
 • Поняття та види юридичних осіб;
 • Правоздатність і дієздатність юридичної особи;
 • Правоздатність і дієздатність фізичної особи – підприємця.
 • Правовий статус філії і представництва юридичної особи.
 • Порядок ліквідації юридичної особи.

Вміти:

 • орієнтуватись в системі чинного господарського законодавства України у контексті правового статусу суб’єктів господарювання, вміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права; застосовувати набуті знання в своїй практичній діяльності; самостійно вирішувати окремі питання правового характеру у сфері господарської діяльності;
 • визначати особливості правового статусу окремих видів суб’єктів господарювання.

План заняття з розподілом  часу семінару за  видами   роботи

1.Структурна складова семінару Час Вид   роботи на семінарі Методика проведення семінару
2. Вступна частина  До 5 хв. Визначення мети, завдань та  форми проведення семінарського заняття
3.Теоретична частина   30 хв. 1. Набуття  студентами певних теоретичних   і практичних знань в процесі   осмислення змісту найважливіших положень господарського законодавства, надання їм юридичної характеристики тощо шляхом   обговорення   попередньо  підготовлених  студентами  теоретичних питань  Методика активізації навчального процесу:Семінар-дискусія
До 5 хв. 2. Оцінка набутих знань студентами основних понять та категорій відповідної тематики навчальної дисципліни, орієнтування у питаннях теми тощо  «Критерії оцінювання  знань на с/з»відповідно до положень Розділу 9

Робочої програми

4.Практичначастина  30 хв. – 1.Оволодіння студентами певними практичними вміннями та навичками; Закріплення теоретичних напрацювань в процесі  вирішення практичних задач (кейсів), тестів тощо Методика активізації навчального процесу:кейс-метод
  5 хв. 2. Оцінка набутих вмінь та навичок  «Критерії оцінювання знань на с/з»відповідно до положень Розділу 9

Робочої програми

5.Заключна частина До 5 хв. Підведення  підсумків заняттяв цілому Оголошення  результатів семінару  у балах

 Інформаційне забезпечення

Орієнтовний перелік  теоретичних питань до теми:

 1. Поняття та види суб’єктів господарювання.
 2. Поняття та види юридичних осіб.
 3. Правоздатність і дієздатність юридичної особи і фізичної особи – підприємця.
 4. Філії і представництва юридичної особи.
 5. Створення і ліквідація юридичної особи.

Орієнтовний перелік  практичних завдань до теми:

 1. Визначте суб’єкти господарювання, які створюються відповідно до Цивільного кодексу України і суб’єкти господарювання, які створюються відповідно до Господарського кодексу України.

Тестові завдання  (без варіантів  відповідей):

 1. Суб’єктами малого підприємництва є:
 2. Великими підприємствами визнаються:

 Заняття № 4. Суб’єкти господарювання.

(Заняття – 2 години)

Мета заняття: ознайомлення з основними засадами правового статусу окремих видів підприємств і господарських товариств, опанування майбутніми економістами загального порядку створення товариства з обмеженої відповідальністю і акціонерного товариства.Форма проведення семінару: семінар-розгорнута бесіда, що передбачає попередню підготовку студентів з визначених завдань і використовується з метою засвоєння студентами головних положень, термінів і понять з теми: «Суб’єкти господарювання»; кейс-метод, що полягає у аналізі практичної ситуації.

Форма контролю: експрес-контроль у формі тестів.

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване заняття:

 • Загальні компетентності: ключові інструментальні компетентності (базові загальні знання; здатність до навчання; навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел); ключові системні компетентності  (здатність застосовувати знання на практиці; здатність працювати самостійно);. ключові міжособистісні компетентності  (здатність до критики та самокритики).
 • Глобальні компетентності: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; критично мислити і генерувати креативні ідеї.

У результаті вивчення даної теми студенти мають знати:

 • Поняття та види підприємств;
 • Правовий статус приватного підприємства;
 • Правовий статус державного підприємства;
 • Поняття та види господарських товариств;
 • Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю;
 • Правовий статус акціонерного товариства;
 • Правовий статус командитного товариства;
 • Правовий статус товариства з додатковою відповідальністю;
 • Правовий статус повного товариства.

Вміти:

 • орієнтуватись в системі чинного господарського законодавства України, вміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права; застосовувати набуті знання в своїй практичній діяльності; самостійно вирішувати окремі питання правового характеру у сфері господарської діяльності;
 • визначати особливості правового статусу окремих видів суб’єктів господарювання, порядок їх створення.

План заняття з розподілом  часу семінару за  видами   роботи

1.Структурна складова семінару Час Вид   роботи на семінарі Методика проведення семінару
2. Вступна частина  До 5 хв. Визначення мети, завдань та  форми проведення семінарського заняття
3.Теоретична частина   30 хв. 1. Набуття  студентами певних теоретичних   і практичних знань в процесі   осмислення змісту найважливіших положень господарського законодавства, надання їм юридичної характеристики тощо шляхом   обговорення   попередньо  підготовлених  студентами  теоретичних питань  Методика активізації навчального процесу:Семінар-дискусія
До 5 хв. 2. Оцінка набутих знань студентами основних понять та категорій відповідної тематики навчальної дисципліни, орієнтування у питаннях теми тощо  «Критерії оцінювання  знань на с/з»відповідно до положень Розділу 9

Робочої програми

4.Практичначастина  30 хв. – 1.Оволодіння студентами певними практичними вміннями та навичками; Закріплення теоретичних напрацювань в процесі  вирішення практичних задач (кейсів), тестів тощо Методика активізації навчального процесу:кейс-метод
  5 хв. 2. Оцінка набутих вмінь та навичок  «Критерії оцінювання знань на с/з»відповідно до положень Розділу 9

Робочої програми

5.Заключна частина До 5 хв. Підведення  підсумків заняттяв цілому Оголошення  результатів семінару  у балах

 Інформаційне забезпечення

Орієнтовний перелік  теоретичних питань до теми:

 1. Поняття та види підприємств.
 2. Поняття та види господарських товариств.
 3. Порядок створення господарського товариства.
 4. Порядок створення акціонерного товариства.

Задача 1.

Акціонер ПрАТ “Горизонт” продав приналежні йому акції своєму знайомому. Засновники цього товариства звернулися в суд з позовом про визнання недійсним договору купівлі-продажу цих акцій на тій підставі, що установчим договором про заснування товариства була передбачена заборона на відчуження акцій товариства третім особам без згоди самого товариства і його акціонерів, що мали переважне право на придбання акцій товариства, що відчужуються. Яке рішення повинен винести суд?

Задача 2.

Дві особи – юридична та фізична – уклали установчий договір про заснування публічного акціонерного товариства і здійснили необхідні для проведення підписки на акції дії: зареєстрували в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію про підписку на акції, опублікували відповідне оголошення про проведення підписки і провели останню. Однак після закінчення строку підписки виявилося, що підпискою покрито лише 57 % запропонованих акцій. 1. Які наслідки таких результатів підписки? 2. Чи можна продовжити термін підписки?

Орієнтовний перелік  практичних завдань до теми:

 1. Яким чином здійснюється легалізація підприємницької діяльності?
 2. Який документ необхідно отримати особі для легального здійснення підприємницької діяльності?

Тестові завдання  (без варіантів  відповідей):

 1. Учасниками господарського товариства є:
 2. Засновниками господарського товариства є:

 Заняття № 5. Майнова основа господарювання.

(Заняття – 2 години)

Мета заняття: ознайомлення з основними положеннями права власності, опанування майбутніми економістами загального порядку набуття і припинення права власності, захисту права власності. Форма проведення семінару:семінар-розгорнута бесіда, що передбачає попередню підготовку студентів з визначених завдань і використовується з метою засвоєння студентами головних положень, термінів і понять з теми: «Майнова основа господарювання»; кейс-метод, що полягає у аналізі практичної ситуації.

Форма контролю: експрес-контроль у формі тестів.

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване заняття:

 • Загальні компетентності: ключові інструментальні компетентності (базові загальні знання; здатність до навчання; навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел); ключові системні компетентності  (здатність застосовувати знання на практиці; здатність працювати самостійно);. ключові міжособистісні компетентності  (здатність до критики та самокритики).
 • Глобальні компетентності: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; критично мислити і генерувати креативні ідеї.

У результаті вивчення даної теми студенти мають знати:

 • Право власності як основне речове право у сфері господарювання;
 • Здійснення права власності;
 • Непорушність права власності;
 • Форми і види права власності;
 • Набуття та припинення права власності;
 • Набувальну давність;
 • Речові права на чуже майно;
 • Основні положення захисту права власності.

Вміти:

 • орієнтуватись в системі чинного господарського і цивільного законодавства України, вміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права; застосовувати набуті знання в  своїй практичній діяльності; самостійно вирішувати окремі питання правового характеру у сфері господарської діяльності;
 • визначати особливості окремих видів і форм власності.

План заняття з розподілом  часу семінару за  видами   роботи

1.Структурна складова семінару Час Вид   роботи на семінарі Методика проведення семінару
2. Вступна частина  До 5 хв. Визначення мети, завдань та  форми проведення семінарського заняття
3.Теоретична частина   30 хв. 1. Набуття  студентами певних теоретичних   і практичних знань в процесі   осмислення змісту найважливіших положень господарського законодавства, надання їм юридичної характеристики тощо шляхом   обговорення   попередньо  підготовлених  студентами  теоретичних питань  Методика активізації навчального процесу:Семінар-дискусія
До 5 хв. 2. Оцінка набутих знань студентами основних понять та категорій відповідної тематики навчальної дисципліни, орієнтування у питаннях теми тощо  «Критерії оцінювання  знань на с/з»відповідно до положень Розділу 9

Робочої програми

4.Практичначастина  30 хв. – 1.Оволодіння студентами певними практичними вміннями та навичками; Закріплення теоретичних напрацювань в процесі  вирішення практичних задач (кейсів), тестів тощо Методика активізації навчального процесу:кейс-метод
  5 хв. 2. Оцінка набутих вмінь та навичок  «Критерії оцінювання знань на с/з»відповідно до положень Розділу 9

Робочої програми

5.Заключна частина До 5 хв. Підведення  підсумків заняттяв цілому Оголошення  результатів семінару  у балах

 Інформаційне забезпечення

Орієнтовний перелік  теоретичних питань до теми:

 1. Поняття та зміст права власності.
 2. Форми і види права власності.
 3. Підстави набуття і припинення права власності.
 4. Захист права власності.

Задача 1

В. купив у фірмовому магазині “Атлант” холодильник і за домовленістю з продавцем мав приїхати власним транспортом за холодильником через 2 год. За цей час через несправність електропроводки в магазині сталася пожежа і відібраний В. холодильник був істотно пошкоджений. А. зажадав повернення ціни холодильника і компенсації моральної шкоди в сумі 500 грн. згідно із Законом “Про захист прав споживачів”. Чи правомірні вимоги В.? З якого моменту виникає право власності на річ, передану за договором? (Див. ст.ст. 334, 668 ЦКУ).

Задача 2

З нагоди повноліття батьки подарували Володимиру смартфон та газовий пістолет. Договір дарування був посвідчений нотаріально. Чи виникло у Володимира право власності на газовий пістолет?

Орієнтовний перелік  практичних завдань до теми:

 1. Яким чином здійснюється захист права власності?
 2. Порядок отримання відомостей із державного реєстру речових прав?

Тестові завдання  (без варіантів  відповідей):

 1. Набувальна давність на рухоме майно складає:
 2. На зміст права власності не впливають:

Заняття № 6. Майнова основа господарювання.

(Підготовка до модульного  контролю – заняття не оцінюється)

 (Заняття – 2 години)

Мета заняття: ознайомлення з основними засадами правового режиму майна суб’єктів господарювання, опанування майбутніми економістами загального порядку формування майна суб’єктів господарювання, з’ясування сутності організаційно-установчих прав власника суб’єкта господарювання. Форма проведення семінару: семінар-розгорнута бесіда, що передбачає попередню підготовку студентів з визначених завдань і використовується з метою засвоєння студентами головних положень, термінів і понять з теми: «Майнова основа господарювання»; кейс-метод, що полягає у аналізі практичної ситуації.

Форма контролю: експрес-контроль у формі тестів.

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване заняття:

 • Загальні компетентності: ключові інструментальні компетентності (базові загальні знання; здатність до навчання; навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел); ключові системні компетентності  (здатність застосовувати знання на практиці; здатність працювати самостійно);. ключові міжособистісні компетентності  (здатність до критики та самокритики).
 • Глобальні компетентності: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; критично мислити і генерувати креативні ідеї.

У результаті вивчення даної теми студенти мають знати:

 • Поняття майна у сфері господарювання;
 • Джерела формування майна суб’єктів господарювання;
 • Право інтелектуальної власності;
 • Об’єкти права інтелектуальної власності;
 • Корпоративні права;
 • Організаційно-установчі права власника;
 • Право господарського відання;
 • Право оперативного управління.

Вміти:

 • орієнтуватись в системі чинного господарського і цивільного законодавства України, вміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права; застосовувати набуті знання в  своїй практичній діяльності; самостійно вирішувати окремі питання правового характеру у сфері господарської діяльності;
 • визначати особливості правового режиму майна у сфері господарювання.

 

План заняття з розподілом  часу семінару за  видами   роботи

1.Структурна складова семінару Час Вид   роботи на семінарі Методика проведення семінару
2. Вступна частина  До 5 хв. Визначення мети, завдань та  форми проведення семінарського заняття
3.Теоретична частина   30 хв. 1. Набуття  студентами певних теоретичних   і практичних знань в процесі   осмислення змісту найважливіших положень господарського законодавства, надання їм юридичної характеристики тощо шляхом   обговорення   попередньо  підготовлених  студентами  теоретичних питань  Методика активізації навчального процесу:Семінар-дискусія
До 5 хв. 2. Оцінка набутих знань студентами основних понять та категорій відповідної тематики навчальної дисципліни, орієнтування у питаннях теми тощо  «Критерії оцінювання  знань на с/з»відповідно до положень Розділу 9

Робочої програми

4.Практичначастина  30 хв. – 1.Оволодіння студентами певними практичними вміннями та навичками; Закріплення теоретичних напрацювань в процесі  вирішення практичних задач (кейсів), тестів тощо Методика активізації навчального процесу:кейс-метод
  5 хв. 2. Оцінка набутих вмінь та навичок  «Критерії оцінювання знань на с/з»відповідно до положень Розділу 9

Робочої програми

5.Заключна частина До 5 хв. Підведення  підсумків заняттяв цілому Оголошення  результатів семінару  у балах

 

Інформаційне забезпечення

Орієнтовний перелік  теоретичних питань до теми:

 1. Джерела формування майна суб’єктів господарювання.
 2. Право господарського відання.
 3. Право оперативного управління
 4. Право інтелектуальної власності.
 5. Об’єкти інтелектуальної власності.
 6. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування.
 7. Право інтелектуальної власності на торговельну марку.

 

Задача1

За рішенням засновників ЗАТ “Премія” було створено і зареєстровано дочірнє підприємство “Лінк”. За його статутом підприємство було утворене шляхом виділення частки майна і фінансів з основних і оборотних фондів материнського підприємства. У статуті також містилося положення про те, що дочірнє підприємство не відповідає своїм майном за боргами засновника, а засновник не відповідає за боргами дочірнього підприємства. Пізніше материнське підприємство ЗАТ “Премія” було в установленому порядку визнано банкрутом і ліквідовано. У зв’язку із цим прокуратурою було ініційовано судовий розгляд питання про визнання недійсною вищезазначеної частини статуту дочірнього підприємства, що виключала взаємну відповідальність за боргами та зобов’язаннями засновника та дочірнього підприємства. 1. Хто є власником майна, що передається засновником юридичної особі в статутний фонд останньої? 2. Чи відповідає юридична особа за боргами засновника? 3. Які правові наслідки має виокремлення з підприємства одного або кількох нових підприємств? Чи несуть в такому разі підприємства відповідальність за боргами засновника? 4. Яке рішення має прийняти суд? 5. Чи можуть кредитори материнського підприємства вимагати задоволення своїх вимог з майна дочірнього підприємства?

 

Орієнтовний перелік  практичних завдань до теми:

 1. Яким чином здійснюється захист права інтелектуальної власності?
 2. Правовий статус Державної служби інтелектуальної власності України?

Тестові завдання  (без варіантів  відповідей):

 1. Право господарського відання є:
 2. Право оперативного управління є:

Заняття № 7. Договори в сфері господарювання.

(Заняття – 2 години)

Мета заняття: опанування майбутніми економістами загальних правових засад договірних відносин в сфері господарської діяльності, ознайомлення з основними поняттями і категоріями договірного права.

Форма проведення семінару: семінар-розгорнута бесіда, що передбачає попередню підготовку студентів з визначених завдань і використовується з метою засвоєння студентами головних положень, термінів і понять з теми: «Договори в сфері господарювання»; кейс-метод, що полягає у аналізі практичної ситуації.

Форма контролю: експрес-контроль у формі тестів.

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване заняття:

 • Загальні компетентності: ключові інструментальні компетентності (базові загальні знання; здатність до навчання; навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел); ключові системні компетентності  (здатність застосовувати знання на практиці; здатність працювати самостійно);. ключові міжособистісні компетентності  (здатність до критики та самокритики).
 • Глобальні компетентності: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; критично мислити і генерувати креативні ідеї.

У результаті вивчення даної теми студенти мають знати:

 • Поняття та види правочинів;
 • Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину;
 • Поняття та види договору;
 • Зміст договору;
 • Укладення, зміна і розірвання договору;
 • Підстави для зміни або розірвання договору;
 • Правові наслідки зміни або розірвання договору.

Вміти:

 • орієнтуватись в системі чинного господарського законодавства України, вміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права; застосовувати набуті знання в своїй практичній діяльності; самостійно вирішувати окремі питання правового характеру у сфері господарської діяльності;
 • визначати загальні положення договірного регулювання господарських відносин;
 • надавати характеристику договорів у сфері господарювання.

 

План заняття з розподілом  часу семінару за  видами   роботи

1.Структурна складова семінару Час Вид   роботи на семінарі Методика проведення семінару
2. Вступна частина  До 5 хв. Визначення мети, завдань та  форми проведення семінарського заняття
3.Теоретична частина   30 хв. 1. Набуття  студентами певних теоретичних   і практичних знань в процесі   осмислення змісту найважливіших положень господарського законодавства, надання їм юридичної характеристики тощо шляхом   обговорення   попередньо  підготовлених  студентами  теоретичних питань  Методика активізації навчального процесу:Семінар-дискусія
До 5 хв. 2. Оцінка набутих знань студентами основних понять та категорій відповідної тематики навчальної дисципліни, орієнтування у питаннях теми тощо  «Критерії оцінювання  знань на с/з»відповідно до положень Розділу 9

Робочої програми

4.Практичначастина  30 хв. – 1.Оволодіння студентами певними практичними вміннями та навичками; Закріплення теоретичних напрацювань в процесі  вирішення практичних задач (кейсів), тестів тощо Методика активізації навчального процесу:кейс-метод
  5 хв. 2. Оцінка набутих вмінь та навичок  «Критерії оцінювання знань на с/з»відповідно до положень Розділу 9

Робочої програми

5.Заключна частина До 5 хв. Підведення  підсумків заняттяв цілому Оголошення  результатів семінару  у балах

 

Інформаційне забезпечення

Орієнтовний перелік  теоретичних питань до теми:

 1. Поняття та види правочинів.
 2. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину.
 3. Поняття та види договорів.
 4. Зміст договору.
 5. Укладення, зміна і розірвання договору.
 6. Правові наслідки зміни або розірвання договору.

 

Задача 1.

Відповідно до укладеного договору ТОВ “Карма” було зобов’язано поставити 17 квітня редакції газети “Всесвіт” 25 комп’ютерів, за які редакція здійснила попередню оплату за ціною 12 000 грн за кожний комп’ютер. У договорі сторони передбачили, що за недопоставку сплачує редакції неустойку в розмірі поставлених товарів. 14 серпня редакція звернулася в господарський суд з позовом до ТОВ””Карма” про стягнення з ТОВ усієї перерахованої суми, неустойки за недопоставку товарів і процентів за користування чужими грошовими коштами за період з 18 квітня по 14 серпня. 21 серпня комп’ютери були поставлені та прийняті редакцією. При розгляді спору в господарському суді ТОВ “Карма” не визнало позовні вимоги, посилаючись на те, що свої зобов’язання воно виконало. Чи с підстави для задоволення позовних вимог редакції газети “Всесвіт”.

Задача 2

ТОВ “Рошен” направило ТОВ “АВК” лист, яким просило не пізніше 20 жовтня поточного року поставити у свою адресу 200 тонн цукрового піску. ТОВ “АВК” відвантажило замовлену кількість цукрового піску 15 жовтня за відвантажувальними реквізитами ТОВ “Карамель”, повідомленим у листі. Одержавши цукровий пісок, ТОВ “Карамель” відмовилося від прийняття товару, указавши, що слідом за листом із проханням про відвантаження піску, подана телеграма про відмову від поставки в зв’язку з тим, що пісок вже отриманий від іншого постачальника. Пізніше з’ясувалося, що подана телеграма ТОВ “АВК” не отримана, оскільки секретар ТОВ “Рошен” указала неправильну адресу. 1. Дайте поняття оферти. Складіть лист і телеграму від імені ТОВ “Рошен”. 2. Вирішите, укладений чи ні договір про поставку цукрового піску. При позитивній відповіді вкажіть момент укладання договору; при негативному, поясніть, чому. 3. Чи має значення для наведеної ситуації дата одержання товару, і чи буде відрізнятися правове регулювання відносин сторін у випадках одержання товару: 1) 19 жовтня; 2) 25 жовтня.

 

Орієнтовний перелік  практичних завдань до теми:

 1. Визначте вимоги до письмової форми правочину.
 2. Назвіть стадії укладення договору.

Тестові завдання  (без варіантів  відповідей):

 1. Оферта це:
 2. Акцепт це:

 

Заняття № 8. Договори в сфері господарювання.

(Заняття – 2 години)

Мета заняття: опанування майбутніми економістами загальних правових засад договірних відносин в сфері господарської діяльності, ознайомлення з основними поняттями і категоріями договірного права.

Форма проведення семінару: семінар-розгорнута бесіда, що передбачає попередню підготовку студентів з визначених завдань і використовується з метою засвоєння студентами головних положень, термінів і понять з теми: «Договори в сфері господарювання»; кейс-метод, що полягає у аналізі практичної ситуації.

Форма контролю: експрес-контроль у формі тестів.

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване заняття:

 • Загальні компетентності: ключові інструментальні компетентності (базові загальні знання; здатність до навчання; навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел); ключові системні компетентності  (здатність застосовувати знання на практиці; здатність працювати самостійно);. ключові міжособистісні компетентності  (здатність до критики та самокритики).
 • Глобальні компетентності: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; критично мислити і генерувати креативні ідеї.

У результаті вивчення даної теми студенти мають знати:

 • Загальний порядок укладення господарських договорів;
 • Істотні умови господарських договорів;
 • Загальні положення про попередній договір;
 • Загальні положення про публічний договір;
 • Загальні положення про договір приєднання;

Вміти:

 • орієнтуватись в системі чинного господарського законодавства України, вміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права; застосовувати набуті знання в своїй практичній діяльності; самостійно вирішувати окремі питання правового характеру у сфері господарської діяльності;
 • визначати загальні положення договірного регулювання господарських відносин;
 • надавати характеристику окремих видів договорів у сфері господарювання.

 

План заняття з розподілом  часу семінару за  видами   роботи

1.Структурна складова семінару Час Вид   роботи на семінарі Методика проведення семінару
2. Вступна частина  До 5 хв. Визначення мети, завдань та  форми проведення семінарського заняття
3.Теоретична частина   30 хв. 1. Набуття  студентами певних теоретичних   і практичних знань в процесі   осмислення змісту найважливіших положень господарського законодавства, надання їм юридичної характеристики тощо шляхом   обговорення   попередньо  підготовлених  студентами  теоретичних питань  Методика активізації навчального процесу:Семінар-дискусія
До 5 хв. 2. Оцінка набутих знань студентами основних понять та категорій відповідної тематики навчальної дисципліни, орієнтування у питаннях теми тощо  «Критерії оцінювання  знань на с/з»відповідно до положень Розділу 9

Робочої програми

4.Практичначастина  30 хв. – 1.Оволодіння студентами певними практичними вміннями та навичками; Закріплення теоретичних напрацювань в процесі  вирішення практичних задач (кейсів), тестів тощо Методика активізації навчального процесу:кейс-метод
  5 хв. 2. Оцінка набутих вмінь та навичок  «Критерії оцінювання знань на с/з»відповідно до положень Розділу 9

Робочої програми

5.Заключна частина До 5 хв. Підведення  підсумків заняттяв цілому Оголошення  результатів семінару  у балах

 

Інформаційне забезпечення

Орієнтовний перелік  теоретичних питань до теми:

 1. Загальний порядок укладення господарських договорів.
 2. Істотні умови господарських договорів.
 3. Порядок укладення попереднього договору.
 4. Порядок укладення публічного договору.
 5. Порядок укладення договору приєднання.

 

Задача 1.

ТОВ “Чорний кіт” і ЗАТ “Червоний півень” уклали попередній договір, у якому визначили, що основний договір вони укладуть протягом дев’яти місяців із дня укладання попереднього. Погоджуючи зміст попереднього договору, сторони обговорили, але не відбили в тексті угоди ряд умов, по яких не знайшли єдиного безперечного варіанта і вирішили остаточно домовитися при укладанні основного договору. Через півроку сторони вирішили продовжити роботу з оформлення договору, але укладання основного договору затягувалося. За місяць до закінчення терміну дії попереднього договору ТОВ ” Чорний кіт” звернулося до господарського суду з позовом до ЗАТ “Червоний півень” про спонукання до укладання основного договору. 1. Дайте визначення попереднього й основного договорів і вкажіть, про що повинні домовитися сторони відносин при укладанні попереднього договору. 2. Визначте характер і правові наслідки дій учасників наведеної ситуації по укладанню попереднього договору. 3. Дайте відповідь, чи маються правові підстави для спонукання до укладання основного договору в наведеній ситуації.

 

Задача 2.

На адресу картонажної фабрики залізницею надійшло дві партії товарів. У першій партії, що прибула на станцію призначення на 10 днів пізніше передбаченого триденного терміну доставки, вантаж виявився пошкодженим. У другій партії товару було виявлено недостачу. На підставі комерційних актів, складених при одержанні вантажу, фабрика звернулася до суду і зажадала від залізниці відшкодування збитків і сплати штрафу за прострочення доставки вантажу в сумі 100 170 грн. У судовому засіданні було встановлено, що за перевезення кожної партії вантажу сплачено провізну плату в розмірі 5020 грн. У господарському суді представник залізниці пояснив, що така ситуація виникла у зв’язку з аварією потягу, який перевозив вантаж, тому залізниця має бути звільнена від відповідальності. Крім того, на його думку, слід врахувати, що позивач не подав претензії до залізниці про стягнення завданих збитків. Чи підстави для задоволення вимог фабрики? Розгляньте доводи сторін.

 

Орієнтовний перелік  практичних завдань до теми:

 1. ВАТ аптека “Благодія” запросило для оформлення свого торгового залу художника-дизайнера Левченко. Перед художником було поставлено завдання – оформити вітрини аптеки та її торгового залу для покращення його естетичного вигляду. Оформлення мало здійснюватися з матеріалів та за ескізами Левченко. Строк виконання замовлення становив один місяць. Керівник ВАТ звернувся до юрисконсульта з проханням підготувати відповідний проект договору. 1. Дайте правову кваліфікацію відносин між художником-дизайнером Савченком і ВАТ аптека “Благодія”. 2. Складіть проект договору

Тестові завдання  (без варіантів  відповідей):

 1. При укладенні господарського договору сторони зобов’язані у будь- якому разі погодити:

 

Заняття № 9. Господарські зобов’язання.

(Заняття – 2 години)

Мета заняття: опанування майбутніми економістами загальних положень зобов’язального права, ознайомлення з підставами виникнення зобов’язань, правовим статусом учасників господарських зобов’язань, з’ясування співвідношення цивільно-правових і господарських зобов’язань.

Форма проведення семінару: семінар-розгорнута бесіда, що передбачає попередню підготовку студентів з визначених завдань і використовується з метою засвоєння студентами головних положень, термінів і понять з теми: «Господарські зобов’язання»; кейс-метод, що полягає у аналізі практичної ситуації.

Форма контролю: експрес-контроль у формі тестів.

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване заняття:

 • Загальні компетентності: ключові інструментальні компетентності (базові загальні знання; здатність до навчання; навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел); ключові системні компетентності  (здатність застосовувати знання на практиці; здатність працювати самостійно);. ключові міжособистісні компетентності  (здатність до критики та самокритики).
 • Глобальні компетентності: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; критично мислити і генерувати креативні ідеї.

У результаті вивчення даної теми студенти мають знати:

 • Поняття зобов’язання;
 • Сторони у зобов’язанні;
 • Підставивиникнення зобов’язання;
 • Види зобов’язань;
 • Співвідношення цивільно-правових і господарських зобов’язань;
 • Заміна кредитора і боржника у зобов’язанні.

 

Вміти:

 • визначати відносини зобов’язального характеру, що виникають у процесі організації і здійснення господарської діяльності;
 • надавати характеристику правового статусу боржника і кредитора у господарському зобов’язанні;
 • надавати характеристику правового статусу управненої і зобов’язаної особи в господарському зобов’язанні
 • орієнтуватись в системі чинного господарського законодавства України, вміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права; застосовувати набуті знання в своїй практичній діяльності; самостійно вирішувати окремі питання правового характеру у сфері господарської діяльності.

 

План заняття з розподілом  часу семінару за  видами   роботи

1.Структурна складова семінару Час Вид   роботи на семінарі Методика проведення семінару
2. Вступна частина  До 5 хв. Визначення мети, завдань та  форми проведення семінарського заняття
3.Теоретична частина   30 хв. 1. Набуття  студентами певних теоретичних   і практичних знань в процесі   осмислення змісту найважливіших положень господарського законодавства, надання їм юридичної характеристики тощо шляхом   обговорення   попередньо  підготовлених  студентами  теоретичних питань  Методика активізації навчального процесу:Семінар-дискусія
До 5 хв. 2. Оцінка набутих знань студентами основних понять та категорій відповідної тематики навчальної дисципліни, орієнтування у питаннях теми тощо  «Критерії оцінювання  знань на с/з»відповідно до положень Розділу 9

Робочої програми

4.Практичначастина  30 хв. – 1.Оволодіння студентами певними практичними вміннями та навичками; Закріплення теоретичних напрацювань в процесі  вирішення практичних задач (кейсів), тестів тощо Методика активізації навчального процесу:кейс-метод
  5 хв. 2. Оцінка набутих вмінь та навичок  «Критерії оцінювання знань на с/з»відповідно до положень Розділу 9

Робочої програми

5.Заключна частина До 5 хв. Підведення  підсумків заняттяв цілому Оголошення  результатів семінару  у балах

 

Інформаційне забезпечення

Орієнтовний перелік  теоретичних питань до теми:

 1. Поняття та підстави виникнення зобов’язання.
 2. Види господарських зобов’язань.
 3. Сторони у зобов’язанні.
 4. Заміна кредитора і боржника у зобов’язанні.
 5. Співвідношення цивільно-правових і господарських зобов’язань.

 

Задача 1.

З Києва в Одесу на адресу книжкової фабрики залізницею відправлено 5 вагонів паперу. При цьому виявилося, що під час транспортування вантаж одного з вагонів було частково пошкоджено внаслідок непереборної сили. На підставі комерційних актів, складених при одержанні вантажу, фабрика звернулася до суду і зажадала від залізниці відшкодування збитків і сплати штрафу за пошкодження. Яке рішення повинен винести суд?

Задача 2.

ВАТ “Київбуд” (Покупець) і ТОВ “ЖБК-8” (Постачальник) укладений договір поставки залізобетонних конструкцій. Яких-небудь санкцій за невиконання (неналежне виконання) сторонами своїх зобов’язань договір поставки не містить. Яку відповідальність і на підставі якої норми закону понесе Покупець у випадку затримки оплати товару?

 

Орієнтовний перелік  практичних завдань до теми:

 1. Визначте порядок виконання зобов’язання, якщо строк виконання зобов’язання не встановлений в договорі.

Тестові завдання  (без варіантів  відповідей):

 1. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний:

 

Заняття № 10. Господарські зобов’язання.

(Заняття – 2 години)

Мета заняття: опанування майбутніми економістами загальних положень зобов’язального права, ознайомлення з порядком виконання зобов’язань і способів забезпечення  виконання зобо’язань, що виникають у процесі організації і здійснення господарської діяльності.

Форма проведення семінару: семінар-розгорнута бесіда, що передбачає попередню підготовку студентів з визначених завдань і використовується з метою засвоєння студентами головних положень, термінів і понять з теми: «Господарські зобов’язання»; кейс-метод, що полягає у аналізі практичної ситуації.

Форма контролю: експрес-контроль у формі тестів.

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване заняття:

 • Загальні компетентності: ключові інструментальні компетентності (базові загальні знання; здатність до навчання; навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел); ключові системні компетентності  (здатність застосовувати знання на практиці; здатність працювати самостійно);. ключові міжособистісні компетентності  (здатність до критики та самокритики).
 • Глобальні компетентності: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; критично мислити і генерувати креативні ідеї.

У результаті вивчення даної теми студенти мають знати:

 

 • Виконання зобов’язання;
 • Строк виконання зобо’язання;
 • Місце виконання зобов’язання;
 • Види забезпечення виконання зобов’язання;
 • Припинення зобов’язання.

 

Вміти:

 • визначати способи виконання зобов’язань, що виникають у процесі організації і здійснення господарської діяльності;
 • надавати характеристику строку і місцю виконання господарського зобов’язання;
 • надавати характеристику видам забезпечення виконання господарського зобов’язання;
 • орієнтуватись в системі чинного господарського законодавства України, вміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права; застосовувати набуті знання в своїй практичній діяльності; самостійно вирішувати окремі питання правового характеру у сфері господарської діяльності.

 

План заняття з розподілом  часу семінару за  видами   роботи

1.Структурна складова семінару Час Вид   роботи на семінарі Методика проведення семінару
2. Вступна частина  До 5 хв. Визначення мети, завдань та  форми проведення семінарського заняття
3.Теоретична частина   30 хв. 1. Набуття  студентами певних теоретичних   і практичних знань в процесі   осмислення змісту найважливіших положень господарського законодавства, надання їм юридичної характеристики тощо шляхом   обговорення   попередньо  підготовлених  студентами  теоретичних питань  Методика активізації навчального процесу:Семінар-дискусія
До 5 хв. 2. Оцінка набутих знань студентами основних понять та категорій відповідної тематики навчальної дисципліни, орієнтування у питаннях теми тощо  «Критерії оцінювання  знань на с/з»відповідно до положень Розділу 9

Робочої програми

4.Практичначастина  30 хв. – 1.Оволодіння студентами певними практичними вміннями та навичками; Закріплення теоретичних напрацювань в процесі  вирішення практичних задач (кейсів), тестів тощо Методика активізації навчального процесу:кейс-метод
  5 хв. 2. Оцінка набутих вмінь та навичок  «Критерії оцінювання знань на с/з»відповідно до положень Розділу 9

Робочої програми

5.Заключна частина До 5 хв. Підведення  підсумків заняттяв цілому Оголошення  результатів семінару  у балах

 

Інформаційне забезпечення

Орієнтовний перелік  теоретичних питань до теми:

 1. Порядок виконання зобов’язання.
 2. Способи забезпечення виконання зобов’язань.
 3. Порядок припинення зобов’язань.

 

Задача 1.

ТОВ “Лісник” уклало за участю банку АКБ “Експрес-банк” і машинобудівельного заводу договір лізингу, за яким отримало в лізинг строком на 4 роки устаткування для лісопилки. Лісопилку було поставлено і змонтовано представниками заводу. Однак у процесі експлуатації неодноразово виявлялися виробничі дефекти лісопилки, що зробило її подальше використання вкрай невигідним. ТОВ “Лісник” звернулося до заводу з вимогою замінити устаткування, однак завод відмовив, пояснивши, що в даний час устаткування для лісопилок він не виробляє і задовольнити вимоги не має можливості. Тоді ТОВ “Лісник” звернулося до банку з проханням розірвати договір лізингу. Банк, у свою чергу, також відмовив ТОВ “Лісник”, вважаючи, що відповідальність за вибір постачальника і всі пов’язані з цим ризики повинен нести лізингоодержувач. При цьому банк заявив, що згоден розірвати договір, якщо йому будуть відшкодовані повна вартість устаткування для лісопилки і неодержані доходи у вигляді платежів за користування лісопилкою. ТОВ “Лісник” така пропозиція не задовольнила, і воно звернулося в суд з позовом про розірвання договору лізингу. Вирішіть справу.

Задача 2.

ВАТ “Київбуд” (Покупець) і ТОВ “ЖБК-8” (Постачальник) укладений договір поставки залізобетонних конструкцій. Яких-небудь санкцій за невиконання (неналежне виконання) сторонами своїх зобов’язань договір поставки не містить. Яку відповідальність і на підставі якої норми закону понесе Покупець у випадку затримки оплати товару?

 

Орієнтовний перелік  практичних завдань до теми:

 1. Визначте порядок виконання зобов’язання, якщо строк виконання зобов’язання не встановлений в договорі.

 

Тестові завдання  (без варіантів  відповідей):

 1. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний:
 2. Предметом неустойки не можуть бути:

 

Заняття № 11. Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання.

(Заняття – 2 години)

Мета заняття: опанування майбутніми економістами загальних положень господарсько-правової відповідальності учасників господарських відносин, ознайомлення з підставами господарсько-правової відповідальності, з’ясування сутності і видів господарських санкцій, які застосовуються до правопорушників у сфері господарювання, визначення порядку відшкодування збитків у сфері господарської діяльності.

Форма проведення семінару: семінар-розгорнута бесіда, що передбачає попередню підготовку студентів з визначених завдань і використовується з метою засвоєння студентами головних положень, термінів і понять з теми: «Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання»; кейс-метод, що полягає у аналізі практичної ситуації.

Форма контролю: експрес-контроль у формі тестів.

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване заняття:

 • Загальні компетентності: ключові інструментальні компетентності (базові загальні знання; здатність до навчання; навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел); ключові системні компетентності  (здатність застосовувати знання на практиці; здатність працювати самостійно);. ключові міжособистісні компетентності  (здатність до критики та самокритики).
 • Глобальні компетентності: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; критично мислити і генерувати креативні ідеї.

У результаті вивчення даної теми студенти мають знати:

 • Поняття та підстави господарсько-правової відповідальності учасників господарських відносин;
 • Види господарських санкцій;
 • Порядок відшкодування збитків у сфері господарювання;
 • Склад та розмір відшкодування збитків;
 • Поняття штрафних санкцій;
 • Порядок застосування штрафних санкцій;
 • Поняття та види адміністративно-господарських санкцій;
 • Порядок відшкодування моральної шкоди.

 

Вміти:

 • визначати порядок і умови відшкодування збитків у сфері господарювання;
 • надавати характеристику окремим видам господарських санкцій як правовому засобу відповідальності у сфері господарювання;
 • орієнтуватись в системі чинного господарського законодавства України, вміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права; застосовувати набуті знання в своїй практичній діяльності; самостійно вирішувати окремі питання правового характеру у сфері господарської діяльності.

 

План заняття з розподілом  часу семінару за  видами   роботи

1.Структурна складова семінару Час Вид   роботи на семінарі Методика проведення семінару
2. Вступна частина  До 5 хв. Визначення мети, завдань та  форми проведення семінарського заняття
3.Теоретична частина   30 хв. 1. Набуття  студентами певних теоретичних   і практичних знань в процесі   осмислення змісту найважливіших положень господарського законодавства, надання їм юридичної характеристики тощо шляхом   обговорення   попередньо  підготовлених  студентами  теоретичних питань  Методика активізації навчального процесу:Семінар-дискусія
До 5 хв. 2. Оцінка набутих знань студентами основних понять та категорій відповідної тематики навчальної дисципліни, орієнтування у питаннях теми тощо  «Критерії оцінювання  знань на с/з»відповідно до положень Розділу 9

Робочої програми

4.Практичначастина  30 хв. – 1.Оволодіння студентами певними практичними вміннями та навичками; Закріплення теоретичних напрацювань в процесі  вирішення практичних задач (кейсів), тестів тощо Методика активізації навчального процесу:кейс-метод
  5 хв. 2. Оцінка набутих вмінь та навичок  «Критерії оцінювання знань на с/з»відповідно до положень Розділу 9

Робочої програми

5.Заключна частина До 5 хв. Підведення  підсумків заняттяв цілому Оголошення  результатів семінару  у балах

 

Інформаційне забезпечення

Орієнтовний перелік  теоретичних питань до теми:

 1. Поняття та підстави господарсько-правової відповідальності.
 2. Поняття та види господарських санкцій.
 3. Відшкодування збитків у сфері господарювання.
 4. Порядок застосування штрафних санкцій.
 5. Порядок застосування адміністративно-господарських санкцій.
 6. Порядок відшкодування моральної шкоди.

 

Задача 1.

ТОВ “Сіріус” протягом року торгувало пестицидами – регуляторами росту рослин, не придбавши при цьому ліцензії на здійснення цього виду діяльності. Податкова інспекція подала позов про ліквідацію товариства. Товариство проти позову заперечувало, посилаючись на те, що торгівля без ліцензії не може бути підставою для ліквідації товариства. 1. Які підстави передбачено законодавством для ліквідації господарських товариств? Чи може бути торгівля без ліцензії підставою для ліквідації товариства? 2. Чи мав право податковий орган подавати подібний позов? 3. Яке рішення має прийняти суд?

 

Задача 2.

ВАТ “ХТЗ” 01.01.2014 р. уклало договір з ТОВ “Атлант” на поставку 60 міні-тракторів і комплектів запасних частин до них (рівними партіями щомісячно з моменту укладення договору). За договором вартість одного міні-трактора складає 62 000 грн, комплекту запчастин – 7 800 грн. У першому кварталі обумовлену договором продукцію ВАТ “ХТЗ” не поставляло. Починаючи з квітня і до кінця року ВАТ відправляло щомісячно по 5 тракторів (загальна кількість – 45 тракторів). 20.12.2014 р. при перевірці якості продукції було виявлено відсутність 25 комплектів запчастин, хоча в технічних паспортах до тракторів їх було вказано. Крім того, у 5 міні-тракторах не працювали двигуни паливних насосів. Перевірку якості продукції у складських приміщеннях ТОВ “Атлант” здійснювали заступник директора і головний інженер ТОВ. Результати цієї перевірки були зафіксовані в акті приймання продукції за якістю. ТОВ “Атлант” подало позов до господарського суду з вимогами про стягнення з ВАТ “ХТЗ”:

 • неустойки за недопоставку продукції (15 міні- тракторів);
 • штрафу за поставку некомплектної продукції (25 комплектів запасних частин);
 • штрафу за поставку недоброякісної продукції (5 міні-тракторів).

ВАТ “ХТЗ” не визнало позов і пояснило, що недопоставки 15 міні- тракторів немає, вони ще будуть поставлені, а строк дії договору поставки не був обумовлений. Комплекти ж запчастин не відвантажено з вини ВАТ “ХЗТД”, яке не поставило їм необхідну кількість запчастин до тракторів. Трактори ж вийшли з ладу через недоброякісні паливні насоси, виробником яких є ВАТ “Краматорський механічний завод”. До того ж акт приймання продукції не може бути доказом того, що вказані в договорі інструкції не діють на території України, а порядок прийняття продукції не передбачено в договорі поставки. Як слід вирішити справу?

 

Орієнтовний перелік  практичних завдань до теми:

 1. Визначте порядок відшкодування моральної шкоди.
 2. Зазначте, які збитки, завдані поклажодавцеві втратою (нестачею) або пошкодженням речі, відшкодовуються зберігачем відповідно до закону.

 

Тестові завдання  (без варіантів  відповідей):

 1. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний:

 

Заняття № 12. Правове регулювання банкрутства.

(Заняття – 2 години)

Мета заняття: опанування майбутніми економістами загальних положень правового регулювання банкрутства, ознайомлення із підставами банкрутства, складом учасників у справах про банкрутство, визначення процедур, які застосовуються до неплатоспроможного боржника, з’ясування основних етапів провадження у справах про банкрутство.

Форма проведення семінару: семінар-розгорнута бесіда, що передбачає попередню підготовку студентів з визначених завдань і використовується з метою засвоєння студентами головних положень, термінів і понять з теми: «Правове регулювання банкрутства»; кейс-метод, що полягає у аналізі практичної ситуації.

Форма контролю: експрес-контроль у формі тестів.

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване заняття:

 • Загальні компетентності: ключові інструментальні компетентності (базові загальні знання; здатність до навчання; навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел); ключові системні компетентності  (здатність застосовувати знання на практиці; здатність працювати самостійно);. ключові міжособистісні компетентності  (здатність до критики та самокритики).
 • Глобальні компетентності: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; критично мислити і генерувати креативні ідеї.

У результаті вивчення даної теми студенти мають знати:

 • Поняття та ознаки банкрутства;
 • Правовий статус учасників у справах про банкрутство;
 • Заходи щодо запобігання банкрутства боржника;
 • Порядок розгляду позовних вимог кредиторів до боржника;
 • Способи забезпечення вимог кредиторів;
 • Правовий режим майнових активів неплатоспроможного боржника;
 • Порядок ліквідації банкрута.

Вміти:

 • визначати порядок провадження у справах про банкрутство;
 • надавати характеристику процедурам, що застосовуються до неплатоспроможного боржника;
 • орієнтуватись в системі чинного господарського законодавства України, вміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права; застосовувати набуті знання в своїй практичній діяльності; самостійно вирішувати окремі питання правового характеру у сфері господарської діяльності.

 

План заняття з розподілом  часу семінару за  видами   роботи

1.Структурна складова семінару Час Вид   роботи на семінарі Методика проведення семінару
2. Вступна частина  До 5 хв. Визначення мети, завдань та  форми проведення семінарського заняття
3.Теоретична частина   30 хв. 1. Набуття  студентами певних теоретичних   і практичних знань в процесі   осмислення змісту найважливіших положень господарського законодавства, надання їм юридичної характеристики тощо шляхом   обговорення   попередньо  підготовлених  студентами  теоретичних питань  Методика активізації навчального процесу:Семінар-дискусія
До 5 хв. 2. Оцінка набутих знань студентами основних понять та категорій відповідної тематики навчальної дисципліни, орієнтування у питаннях теми тощо  «Критерії оцінювання  знань на с/з»відповідно до положень Розділу 9

Робочої програми

4.Практичначастина  30 хв. – 1.Оволодіння студентами певними практичними вміннями та навичками; Закріплення теоретичних напрацювань в процесі  вирішення практичних задач (кейсів), тестів тощо Методика активізації навчального процесу:кейс-метод
  5 хв. 2. Оцінка набутих вмінь та навичок  «Критерії оцінювання знань на с/з»відповідно до положень Розділу 9

Робочої програми

5.Заключна частина До 5 хв. Підведення  підсумків заняттяв цілому Оголошення  результатів семінару  у балах

 

Інформаційне забезпечення

Орієнтовний перелік  теоретичних питань до теми:

 1. Поняття та підстави банкрутства.
 2. Процедури, що застосовуються до неплатоспроможного боржника.
 3. Провадження у справах про банкрутство.
 4. Порядок ліквідації банкрута.

 

Задача 1.

ВАТ “Промінь” звернулося до господарського суду із заявою про визнання ТОВ “Троянда” банкрутом, оскільки згідно з актом звірки проведених розрахунків заборгованість останнього в розмірі 82 тис. грн не була сплачена протягом трьох місяців.

 1. Яку ухвалу має винести господарський суд? 2. Які умови встановлені для порушення провадження у справі про банкрутство? Обґрунтуйте свою відповідь.

 

Задача 2.

Керуючий санацією через два місяці після винесення ухвали про санацію боржника подав комітету кредиторів план санації боржника. Після ознайомлення з планом санації, комітет кредиторів подав його керуючому санацією, щоб останній цей план затвердив. Посилаючись на відповідні положення чинного законодавства України, дайте відповідь на наступні запитання: 1. Хто вправі схвалювати план санації боржника? 2. Хто затверджує план санації боржника? 3. Які правові наслідки затвердження плану санації боржника?

 

Орієнтовний перелік  практичних завдань до теми:

 1. Складіть графік провадження у справі про банкрутство.

 

Тестові завдання  (без варіантів  відповідей):

 1. Банкрутом не може бути:
 2. Відмінність боржника і банкрута полягає в тому, що:
 3. До судових процедур банкрутства не відноситься:

 

Заняття № 13. Особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання.

(Заняття – 2 години)

Мета заняття: опанування майбутніми економістами загальних положень щодо правового регулювання господарської діяльності в окремих галузях господарювання, ознайомлення з особливостями правового регулювання господарсько-торговельної діяльності, поставки, контрактація сільськогосподарської продукції, комерційного посередництва, інноваційної діяльності, банківських операцій, страхової діяльності, комерційної концесії.

Форма проведення семінару: семінар-розгорнута бесіда, що передбачає попередню підготовку студентів з визначених завдань і використовується з метою засвоєння студентами головних положень, термінів і понять з теми: «Господарські зобов’язання»; кейс-метод, що полягає у аналізі практичної ситуації.

Форма контролю: експрес-контроль у формі тестів.

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване заняття:

 • Загальні компетентності: ключові інструментальні компетентності (базові загальні знання; здатність до навчання; навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел); ключові системні компетентності  (здатність застосовувати знання на практиці; здатність працювати самостійно);. ключові міжособистісні компетентності  (здатність до критики та самокритики).
 • Глобальні компетентності: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; критично мислити і генерувати креативні ідеї.

У результаті вивчення даної теми студенти мають знати:

 • особливості правового регулювання господарсько-торговельної діяльності;
 • особливості правового регулювання поставки;
 • особливості правового регулювання контрактації сільськогосподарської продукції;
 • особливості правового регулювання комерційного посередництва;
 • особливості правового регулювання інноваційної діяльності;
 • особливості правового регулювання банківських операцій;
 • особливості правового регулювання регулювання  страхової діяльності;
 • особливостями правового регулювання комерційної концесії.

Вміти:

 • визначати порядок правового регулювання в окремих галузях господарювання;
 • надавати характеристику договірним відносинам в окремих галузях господарювання;
 • орієнтуватись в системі чинного господарського законодавства України, вміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права; застосовувати набуті знання в своїй практичній діяльності; самостійно вирішувати окремі питання правового характеру у сфері господарської діяльності.

 

План заняття з розподілом  часу семінару за  видами   роботи

1.Структурна складова семінару Час Вид   роботи на семінарі Методика проведення семінару
2. Вступна частина  До 5 хв. Визначення мети, завдань та  форми проведення семінарського заняття
3.Теоретична частина   30 хв. 1. Набуття  студентами певних теоретичних   і практичних знань в процесі   осмислення змісту найважливіших положень господарського законодавства, надання їм юридичної характеристики тощо шляхом   обговорення   попередньо  підготовлених  студентами  теоретичних питань  Методика активізації навчального процесу:Семінар-дискусія
До 5 хв. 2. Оцінка набутих знань студентами основних понять та категорій відповідної тематики навчальної дисципліни, орієнтування у питаннях теми тощо  «Критерії оцінювання  знань на с/з»відповідно до положень Розділу 9

Робочої програми

4.Практичначастина  30 хв. – 1.Оволодіння студентами певними практичними вміннями та навичками; Закріплення теоретичних напрацювань в процесі  вирішення практичних задач (кейсів), тестів тощо Методика активізації навчального процесу:кейс-метод
  5 хв. 2. Оцінка набутих вмінь та навичок  «Критерії оцінювання знань на с/з»відповідно до положень Розділу 9

Робочої програми

5.Заключна частина До 5 хв. Підведення  підсумків заняттяв цілому Оголошення  результатів семінару  у балах

 

Інформаційне забезпечення

Орієнтовний перелік  теоретичних питань до теми:

 1. Правове регулювання орендних і лізингових відносин у сфері господарювання.
 2. Правове регулювання комерційного посередництва у сфері господарювання.
 3. Правове регулювання інноваційної діяльності у сфері господарювання.
 4. Правове регулювання фінансової діяльності у сфері господарювання.

 

Задача 1.

ВАТ “Київське річкове пароплавство” уклало договір оренди з ВАТ “Десна”, згідно з яким ВАТ “Десна” зобов’язалося наступного дня після укладення договору передати ВАТ “Київське річкове пароплавство” в користування на строк 6 місяців за плату в розмірі 20 000 грн. на місяць кондиціонер промисловий потужністю не менш 2000 м 3 повітря на годину виробництва Японії або Європейської країни, що був у користуванні не більш одного року. За несвоєчасне передання предмета оренди договором була встановлена неустойка в розмірі 10 000 грн. Кондиціонер ВАТ “Десна” не передало, і ВАТ “Київське річкове пароплавство” звернулося до суду з вимогою до ВАТ “Десна” про перелечу кондиціонера, відшкодування збитків за прострочення та стягнення обумовленої договором неустойки.

Вирішіть справу.

 

Орієнтовний перелік  практичних завдань до теми:

 1. Складіть проект агентського договору.
 2. Складіть проект договору страхування.

 

Тестові завдання  (без варіантів  відповідей):

 1. За договором контрактації сільськогосподарської продукції виробник сільськогосподарської продукції зобов’язується:
 2. За договором поставки покупець зобов’язується:
 3. Предметом договору лізингу може бути:

 

Заняття № 14. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

(Заняття – 2 години)

Мета заняття: опанування майбутніми економістами загальних положень правового регулювання суспільних відносин, які виникають у процесі здійснення господарської діяльності суб’єктами зовнішньоекономічних відносин, ознайомлення з особливостями правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності, визначення нормативно-правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності.

Форма проведення семінару: семінар-розгорнута бесіда, що передбачає попередню підготовку студентів з визначених завдань і використовується з метою засвоєння студентами головних положень, термінів і понять з теми: «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності»; кейс-метод, що полягає у аналізі практичної ситуації.

Форма контролю: експрес-контроль у формі тестів.

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване заняття:

 • Загальні компетентності: ключові інструментальні компетентності (базові загальні знання; здатність до навчання; навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел); ключові системні компетентності  (здатність застосовувати знання на практиці; здатність працювати самостійно);. ключові міжособистісні компетентності  (здатність до критики та самокритики).
 • Глобальні компетентності: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; критично мислити і генерувати креативні ідеї.

У результаті вивчення даної теми студенти мають знати:

 • Поняття та суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності;
 • Види зовнішньоекономічної діяльності;
 • Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
 • Ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій.

Вміти:

 • визначати особливості правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
 • надавати характеристику засобам державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
 • орієнтуватись в системі чинного господарського законодавства України, вміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права; застосовувати набуті знання в своїй практичній діяльності; самостійно вирішувати окремі питання правового характеру у сфері господарської діяльності.

 

План заняття з розподілом  часу семінару за  видами   роботи

1.Структурна складова семінару Час Вид   роботи на семінарі Методика проведення семінару
2. Вступна частина  До 5 хв. Визначення мети, завдань та  форми проведення семінарського заняття
3.Теоретична частина   30 хв. 1. Набуття  студентами певних теоретичних   і практичних знань в процесі   осмислення змісту найважливіших положень господарського законодавства, надання їм юридичної характеристики тощо шляхом   обговорення   попередньо  підготовлених  студентами  теоретичних питань  Методика активізації навчального процесу:Семінар-дискусія
До 5 хв. 2. Оцінка набутих знань студентами основних понять та категорій відповідної тематики навчальної дисципліни, орієнтування у питаннях теми тощо  «Критерії оцінювання  знань на с/з»відповідно до положень Розділу 9

Робочої програми

4.Практичначастина  30 хв. – 1.Оволодіння студентами певними практичними вміннями та навичками; Закріплення теоретичних напрацювань в процесі  вирішення практичних задач (кейсів), тестів тощо Методика активізації навчального процесу:кейс-метод
  5 хв. 2. Оцінка набутих вмінь та навичок  «Критерії оцінювання знань на с/з»відповідно до положень Розділу 9

Робочої програми

5.Заключна частина До 5 хв. Підведення  підсумків заняттяв цілому Оголошення  результатів семінару  у балах

 

Інформаційне забезпечення

Орієнтовний перелік  теоретичних питань до теми:

 1. Поняття та суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.
 2. Види зовнішньоекономічної діяльності.
 3. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
 4. Ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій..

 

Задача 1.

АТЗТ “Гефест” (резидент України), яке здійснює зовнішньоекономічну діяльність з країнами Європи, було притягнуто до адміністративно-господарської відповідальності. В результаті перевірки АТЗТ “Гефест” податковою інспекцією було встановлено, що підприємство має валютний рахунок за межами України, але ним не було надано у встановлений термін інформації в НБУ.

 1. Чи є правомірним притягнення АТЗТ “Гефест” до відповідальності? 2. Порядок відкриття валютного рахунку за межами України.

 

Тестові завдання  (без варіантів  відповідей):

 1. Які правові режими застосовуються до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності за законодавством України:
 2. З якого моменту виникає право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності:
 3. Як здійснюється облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів):
 4. Спеціальні санкції у сфері зовнішньоекономічної діяльності – це:
 5. Які органи розглядають спори між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності України і іноземними суб’єктами господарської діяльності:

 

Заняття № 15. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

(Заняття – 2 години)

Мета заняття: опанування майбутніми економістами загальних положень правового регулювання договірних відносин, які виникають у процесі здійснення господарської діяльності суб’єктами зовнішньоекономічних відносин, ознайомлення з нормативно-правовим забезпеченням договірних відносин у зовнішньоекономічній діяльності.

Форма проведення семінару: семінар-розгорнута бесіда, що передбачає попередню підготовку студентів з визначених завдань і використовується з метою засвоєння студентами головних положень, термінів і понять з теми: «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності»; кейс-метод, що полягає у аналізі практичної ситуації.

Форма контролю: експрес-контроль у формі тестів.

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване заняття:

 • Загальні компетентності: ключові інструментальні компетентності (базові загальні знання; здатність до навчання; навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел); ключові системні компетентності  (здатність застосовувати знання на практиці; здатність працювати самостійно);. ключові міжособистісні компетентності  (здатність до критики та самокритики).
 • Глобальні компетентності: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; критично мислити і генерувати креативні ідеї.

У результаті вивчення даної теми студенти мають знати:

 • Поняття та зовнішньоекономічних контрактів;
 • Умови зовнішньоекономічних контрактів;
 • Міжнародні правила комерційних термінів (Інкотермс);
 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Вміти:

 • визначати особливості правового регулювання договірних відносин у зовнішньоекономічній діяльності;
 • надавати характеристику типовим умовам зовнішньоекономічних контрактів;
 • орієнтуватись в системі чинного господарського законодавства України, вміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права; застосовувати набуті знання в своїй практичній діяльності; самостійно вирішувати окремі питання правового характеру у сфері господарської діяльності.

 

План заняття з розподілом  часу семінару за  видами   роботи

1.Структурна складова семінару Час Вид   роботи на семінарі Методика проведення семінару
2. Вступна частина  До 5 хв. Визначення мети, завдань та  форми проведення семінарського заняття
3.Теоретична частина   30 хв. 1. Набуття  студентами певних теоретичних   і практичних знань в процесі   осмислення змісту найважливіших положень господарського законодавства, надання їм юридичної характеристики тощо шляхом   обговорення   попередньо  підготовлених  студентами  теоретичних питань  Методика активізації навчального процесу:Семінар-дискусія
До 5 хв. 2. Оцінка набутих знань студентами основних понять та категорій відповідної тематики навчальної дисципліни, орієнтування у питаннях теми тощо  «Критерії оцінювання  знань на с/з»відповідно до положень Розділу 9

Робочої програми

4.Практичначастина  30 хв. – 1.Оволодіння студентами певними практичними вміннями та навичками; Закріплення теоретичних напрацювань в процесі  вирішення практичних задач (кейсів), тестів тощо Методика активізації навчального процесу:кейс-метод
  5 хв. 2. Оцінка набутих вмінь та навичок  «Критерії оцінювання знань на с/з»відповідно до положень Розділу 9

Робочої програми

5.Заключна частина До 5 хв. Підведення  підсумків заняттяв цілому Оголошення  результатів семінару  у балах

 

Інформаційне забезпечення

Орієнтовний перелік  теоретичних питань до теми:

 1. Поняття та види зовнішньоекономічних контрактів.
 2. Типові умови зовнішньоекономічних контрактів (Інкотермс).
 3. Державне реєстрація зовнішньоекономічних контрактів.
 4. Митне регулювання зовнішньоекономічних операцій.
 5. Порядок розгляду справ міжнародним комерційним арбітражем.

 

Задача 1.

Між ТОВ “Карапуз” (резидент Росії) та ТОВ “Лелека” (резидент України) було укладено договір, відповідно до якого ТОВ “Карапуз” зобов’язалося поставити продукцію дитячого харчування на суму 500 тис. грн. Догорів було сплачено в призначений строк та у повному обсязі, але продукцію ТОВ “Кроха” було отримано лише через 10 днів після строку поставки. У задоволенні вимоги ТОВ “Кроха” про сплату санкції за порушення строку поставки було відмовлено. ТОВ “Карапуз”  пояснювало затримку у поставці аварією на залізничній дорозі. ТОВ “Лелека” звернулося до суду. Справу було передано на розгляд в Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгівельно-промисловій палаті України. 1. Дайте правовий аналіз ситуації. 2. Чи є вимоги ТОВ “Лелека” обґрунтованими?

 

Задача 2.

ТОВ “Київхолодмонтаж” (резидент України) та Корпорація “Пласт” (резидент Польщі) уклали міжнародний договір, відповідно до якого Корпорація “Пласт” повинна була поставити лінії АКБ -102. Сума контракту становила 800 тис. доларів. Продукцію було поставлено в  строк, але ТОВ “Київхолодмонтаж” висунуло умову провести розрахунки за допомогою векселю. Корпорація “Пласт” відмовилася від форми розрахунків векселем посилаючись на те, що умови проведення розрахунків векселем не було передбачено укладеним зовнішньоекономічним контрактом.

 1. Дайте правовий аналіз даній ситуації? 2. Чи є обґрунтованими вимоги ТОВ “Київхолодмонтаж”?

 

Орієнтовний перелік  практичних завдань до теми:

 1. Складіть проект зовнішньоекономічного контракту на умовах CIF.

 

Тестові завдання  (без варіантів  відповідей):

 1. Правила тлумачення міжнародних комерційних термінів вперше були опубліковані:
 2. 2. Договір про оренду судна для морського перевезення вантажу продавцем за свій рахунок — це:
 3. Інвойс — це:

 

Заняття № 16. Захист прав суб’єктів господарювання.

(Заняття – 2 години)

Мета заняття: опанування майбутніми економістами загальних засад захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарської діяльності, ознайомлення з основними поняттями і категоріями судочинства, визначення основних етапів судового провадження у господарських справах, з’ясування порядку виконання судових рішень.

Форма проведення семінару: семінар-розгорнута бесіда, що передбачає попередню підготовку студентів з визначених завдань і використовується з метою засвоєння студентами головних положень, термінів і понять з теми: «Захист прав суб’єктів господарювання»; кейс-метод, що полягає у аналізі практичної ситуації.

Форма контролю: експрес-контроль у формі тестів.

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване заняття:

 • Загальні компетентності: ключові інструментальні компетентності (базові загальні знання; здатність до навчання; навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел); ключові системні компетентності  (здатність застосовувати знання на практиці; здатність працювати самостійно);. ключові міжособистісні компетентності  (здатність до критики та самокритики).
 • Глобальні компетентності: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; критично мислити і генерувати креативні ідеї.

У результаті вивчення даної теми студенти мають знати:

 • Поняття судочинства.
 • Способи захисту, які застосовуються судом.
 • Справи, підвідомчі господарським судам.
 • Права та обов’язки сторін у судовому процесі.
 • Сторони виконавчого провадження.
 • Строк здійснення виконавчого провадження.

Вміти:

 • Скласти позовну заяву до господарського суду;
 • Написати скаргу на дії державного виконавця.
 • орієнтуватись в системі чинного господарського законодавства України, вміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права; застосовувати набуті знання в своїй практичній діяльності;
 • самостійно вирішувати окремі питання правового характеру у сфері господарської діяльності.

 

План заняття з розподілом  часу семінару за  видами   роботи

1.Структурна складова семінару Час Вид   роботи на семінарі Методика проведення семінару
2. Вступна частина  До 5 хв. Визначення мети, завдань та  форми проведення семінарського заняття
3.Теоретична частина   30 хв. 1. Набуття  студентами певних теоретичних   і практичних знань в процесі   осмислення змісту найважливіших положень господарського законодавства, надання їм юридичної характеристики тощо шляхом   обговорення   попередньо  підготовлених  студентами  теоретичних питань  Методика активізації навчального процесу:Семінар-дискусія
До 5 хв. 2. Оцінка набутих знань студентами основних понять та категорій відповідної тематики навчальної дисципліни, орієнтування у питаннях теми тощо  «Критерії оцінювання  знань на с/з»відповідно до положень Розділу 9

Робочої програми

4.Практичначастина  30 хв. – 1.Оволодіння студентами певними практичними вміннями та навичками; Закріплення теоретичних напрацювань в процесі  вирішення практичних задач (кейсів), тестів тощо Методика активізації навчального процесу:кейс-метод
  5 хв. 2. Оцінка набутих вмінь та навичок  «Критерії оцінювання знань на с/з»відповідно до положень Розділу 9

Робочої програми

5.Заключна частина До 5 хв. Підведення  підсумків заняттяв цілому Оголошення  результатів семінару  у балах

 

Інформаційне забезпечення

Орієнтовний перелік  теоретичних питань до теми:

 1. Поняття судочинства.
 2. Способи захисту, які застосовуються судом.
 3. Справи, підвідомчі господарським судам.
 4. Порядок розгляду справ господарськими судами.
 5. Порядок здійснення виконавчого провадження.

 

Задача 1.

До господарського суду звернулося ТОВ «Стара лінія» із позовом до Антимонопольного комітету України про визнання недійсним рішення АМКУ. Позовна заява була повернута позивачу без розгляду із посиланням на те, що до неї всупереч вимогам ч. 2 ст. 57 ГПК не додано копії оспорюваного акта або засвідченого витягу з нього. Позивач оскаржив цю ухвалу в апеляційному порядку, посилаючись на порушення місцевим господарським судом правил ст. 63 ГПК.

Якими є підстави для повернення позовної заяви без розгляду. Дайте оцінку діям суду та доводам позивача? Чи може суд за власною ініціативою витребувати від відповідача оспорюваний акт? Чи підлягає апеляційна скарга задоволенню?

 

Задача 2.

Ухвалою місцевого господарського суду, залишеною без змін постановою апеляційного господарського суду, затверджено мирову угоду між ТОВ “Берег” та ТОВ “Лан” та припинено провадження по справі. Не погодившись з прийнятими у даній справі судовими рішеннями, ТОВ “Лан” подало до ВГСУ касаційну скаргу, в якій просить скасувати зазначені акти та поновити провадження в суді першої інстанції. Свою вимогу ТОВ “Лан” (позивач у справі) мотивував тим, що його представник не був присутній на засіданні суду, в якому розглядався наданий сторонами текст мирової угоди, отже господарський суд не роз’яснив позивачу процесуальні наслідки її укладення та не перевірив, чи є повноваження на вчинення цих дій у представників сторін.

Яким є порядок укладення мирової угоди в господарському судочинстві? Чи є порушення в діях суду першої та апеляційної  інстанцій? Чи підлягає касаційна скарга задоволенню?

 

Орієнтовний перелік  практичних завдань до теми:

 1. Складіть проект позовної заяви до господарського суду.
 2. Складіть проект скарги на дії державного виконавця.

 

Тестові завдання  (без варіантів  відповідей):

 1. Підстави для відмови в прийнятті позовної заяви:
 2. Процесуальний строк вирішення господарського спору місцевим господарським судом:
 3. Які заходи до забезпечення позову можуть вживатися в господарському судочинстві:
 4. Строк набуття рішенням господарського суду законної сили:
Share