ПОЛОЖЕННЯ про підготовку та видання навчальної літератури

ВСТУП

Дане Положення “Про підготовку та видання навчальної літератури” (далі – Положення)  розроблене відповідно до:

– Закону України “Про вищу освіту”;

– Закону України “Про видавничу справу”;

– Закону України “Про авторське право і суміжні права”;

– Закону України “Про приєднання України до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів”;

– Закону України “Про захист інформації в автоматизованих системах”;

– Закону України “Про Національну програму інформатизації”;

– наказу Держстандарту України від 23 лютого 1995 р. № 58, яким затверджено і введено в дію ДСТУ 3017-95 “Видання. Основні види. Терміни та визначення”;

– наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 березня 2010 р № 85, яким затверджено і введено в дію ДСТУ 7157:2010 “Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості”;

– наказу МОНмолодьспорту України від 01.10.2012 № 1060 “Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси”;

– наказу МОН України від 18.04.2014 № 486 “Деякі питання скасування процедури надання Міністерством освіти і науки грифів навчальній літературі для вищих навчальних закладів”;

– Статуту Університету;

– Положення “Про організацію освітнього процесу”, що затверджене Вченою радою Університету 25 лютого 2015 року.

Дане Положення визначає вимоги до структури, змісту та обсягів навчальної літератури, встановлює процедуру підготовки такої літератури науково-педагогічними працівниками Університету, регламентує порядок видання та порядок регулювання відносин у сфері авторських прав.

Завданнями даного Положення є контроль якості навчального забезпечення освітнього процесу та організаційно-методичне супроводження процесу створення навчальної літератури.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Підготовка навчальних видань здійснюється  з метою:

– підвищення якості навчально-методичного забезпечення освітнього процесу;

– розвитку професійно важливих та соціально значущих якостей особистості здобувачів вищої освіти;

– формування системи професійних компетентностей кожної творчої особистості, орієнтованої на самонавчання, саморозвиток, самоконтроль;

– розширення можливостей науково-педагогічних працівників у реалізації творчого потенціалу і досвіду викладання;

– розширення доступу студентів до користування навчально-методичним забезпеченням наук (дисциплін);

– вдосконалення змісту, методів і засобів навчання за світовими стандартами у вищій школі на основі широкого використання інформаційних ресурсів, впровадження методик та програмно-технічних засобів дистанційного навчання;

– оперативного оновлення навчально-методичного забезпечення наук (дисциплін);

– розвитку системи науково-технічної інформації й формування інтегрованої системи науково-освітніх інформаційних ресурсів, входження до єдиного науково-освітнього підпростору, здатного взаємодіяти із зовнішнім світом тощо.

1.2. Основними видами навчальних видань в Університеті є:

 • навчальні посібники;
 • підручники;
 • практикуми;
 • дистанційні курси.

1.3. Навчальний посібник навчальне видання, яке містить матеріали за всіма темами програми і офіційно затверджене як такий вид видання. Підготовка навчального посібника передує підготовці підручника з відповідної науки (дисципліни).

1.4. Підручник навчальне видання, що містить систематизоване викладення науки (дисципліни), відповідає робочій навчальній програмі науки (дисципліни) та офіційно затверджене як такий вид видання. Підручник вирізняється авторитетністю видання і апробацією теоретичного та фактичного матеріалу.

Підготовка підручника здійснюється лише після попереднього видання навчального посібника.

1.5. Практикум — навчальне видання, яке містить практичні завдання і вправи, що сприяють засвоєнню студентами набутих знань і вмінь, їх систематизації та узагальненню, перевірці якості  їх засвоєння (різновидами практикумів є збірники задач і вправ, кейсів, тренінги, збірники виробничих ситуацій, проектних завдань, робочі зошити з навчальної дисципліни тощо).

1.6. Дистанційний курс (веб-ресурс науки (дисципліни)) — систематизоване зібрання інформації та засобів навчально-методичного характеру, що розроблене для засвоєння наук (дисциплін, сертифікаційних програм) на базі інструментальної системи дистанційного навчання (для курсів, що забезпечують дистанційну форму навчання обов’язковою є система Moodle) з метою реалізації дистанційної взаємодії студента і викладача незалежно від їх місцезнаходження, та є доступним через Інтернет (локальну мережу) за допомогою веб-браузера та/або інших доступних користувачеві програмних засобів.

1.7. Організаційні засади підготовки навчальної літератури в університеті.

1.7.1. Формування плану навчальних видань розпочинається з підготовки пропозицій щодо підготовки навчальної літератури, які готують кафедри та Інститут бізнес-освіти. Зазначені пропозиції подаються на розгляд відповідній редакційній колегії (редакційній колегії факультету, кафедр іноземних мов або Інституту бізнес-освіти).

Після схвалення поданих пропозицій останні передаються до навчально-методичного відділу у термін до 5 грудня поточного навчального року. (Додаток 1 до Положення).

1.7.2. Навчально-методичний відділ у термін до 15 грудня:

– узагальнює подані пропозиції;

– здійснює експертизу поданих пропозицій на предмет відповідності встановленим критеріям щодо видання навчальної літератури;

– готує проект плану видань навчальної літератури, погоджує його з проректором з науково-педагогічної роботи та подає на затвердження ректору університету.

1.8. Вимоги до розробників навчальної літератури.

1.8.1. Підготовку навчальної літератури може здійснювати лише науково-педагогічний працівник (далі автор), який є працівником Університету.

1.8.2. Підготовка навчальної літератури з науки (дисципліни) особою, яка її не викладає або яка не є працівником Університету, допускається лише з дозволу відповідального проректора за поданням завідувача кафедри з визначенням відповідних причин.

1.8.3. У разі створення навчальної літератури з певної науки (дисципліни) авторським колективом її підготовка здійснюється за обов’язкової участі науково-педагогічного працівника кафедри, який викладає дану науку (дисципліну).

У разі створення навчальної літератури з певної науки (дисципліни) авторським колективом виділяють співавтора-керівника авторського колективу, яким є, як правило, науково-педагогічний працівник кафедри, що викладає відповідну науку (дисципліну).

1.8.4. Керівник авторського колективу:

– здійснює координацію роботи співавторів з підготовки навчального видання;

– визначає етапи та встановлює терміни виконання відповідної роботи співавторами та здійснює контроль за їх дотриманням;

– здійснює відносини від імені авторів з видавництвом під час підготовки видавничої верстки (макету) рукопису;

– несе персональну відповідальність за підготовку видання та вчасне виконання службового обов’язку співавторів перед Університетом.

1.9. У разі створення навчальної літератури одноосібно, контроль за виконанням етапів відповідної роботи здійснює завідувач кафедри.

Завідувач кафедри разом з автором (або керівником авторського колективу) несе відповідальність за своєчасне подання завершеного рукопису до видавництва.

1.10. Форма видання навчальної літератури

1.10.1. Навчальна література може видаватися у паперовій (друкованій) формі та/або як електронне видання локального та/або віддаленого доступу.

Форма видання навчальної літератури визначається рішенням ректора Університету.

Електронне навчальне видання може мати або не мати паперової (друкованої) форми.

1.10.2. Електронне навчальне видання  — документ, розроблений  відповідно до вимог даного Положення, інформація в якому представлена у формі електронних даних, який пройшов редакційно-видавниче опрацювання у видавництві, призначений для поширення в незмінному вигляді, та розміщене на електронному носії або на серверах Університету в т.ч. електронної бібліотеки.

Електронне навчальне видання є авторським виданням і захищається законом на рівні друкованого навчального видання.

1.11. Видавництво Університету має право здійснювати редакційно-видавниче опрацювання рукопису навчальної літератури.

1.12. У разі необхідності за рішенням відповідального проректора та за попереднім письмовим повідомленням про це автора (співавторів) в Університеті може видаватися:

– додатковий наклад паперового (друкованого) навчального видання;

– навчальне видання у паперовій (друкованій) формі, якщо воно вже видане в Університеті як електронне видання.

 

 1. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ОСНОВНИХ ВИДІВ

НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

2.1. Загальні вимоги

Всі видання навчальної літератури мають відповідати наступним вимогам:

2.1.1. Зміст навчального видання повинен узгоджуватися із змістом робочої навчальної програми з науки (дисципліни).

2.1.2. Матеріал навчального видання має забезпечувати реалізацію основних принципів навчання: науковості, систематичності, послідовності й доступності викладу, наочності, ґрунтовності, зв´язку матеріалу з професійною діяльністю.

2.1.3. У навчальному виданні мають бути відображені тісні міждисциплінарні зв’язки та проблемний підхід до засвоєння знань, орієнтація студента на самостійний пошук інформації та навчально-творчу діяльність, у тому числі на самоорганізацію, планування, рефлексію, самооцінку.

2.1.4. Навчальне видання повинне мати високий науково-методичний рівень, відображати новітні досягнення науки, техніки, суспільного життя, містити необхідний довідковий апарат.

2.1.5. Текст навчального видання не повинен повторюватися (дублюватися) в інших видах навчальної літератури, що видається в Університеті.

2.2. Вимоги до змісту навчального видання щодо доступності викладу навчального матеріалу

2.2.1. Навчальний матеріал повинен викладатися систематизовано та структуровано.

2.2.2. Мовна майстерність викладу навчального матеріалу має відповідати нормам літературної мови та вимогам ДСТУ щодо оформлення наукової продукції.

2.2.3. У навчальному виданні має використовуватись якісний ілюстративний матеріал.

2.3. Вимоги до змісту навчального видання щодо реалізації компетентнісного підходу

2.3.1. Поставлені у навчальному виданні навчальні цілі мають відповідати результатам навчання, що передбачені робочою навчальною програмою з науки (дисципліни) та корелюють із затребуваними на ринку праці компетентностям відповідного фахівця.

2.3.2. Питання та завдання, що містить навчальне видання, повинні здійснювати активізуючий вплив на різні види навчальної діяльності, сприяти виробленню у студентів навичок самоосвіти, універсальних навчальних умінь.

2.3.3. Навчальне видання повинне формувати у студентів вміння розв’язувати типові задачі прикладного характеру, формулювати водночас не лише теоретичні положення, а й містити дослідницьку компоненту (наприклад, може передбачати завдання для самостійного вирішення студентами проблем шляхом проведення певної дослідницької роботи).

2.4. Технічне оформлення рукопису навчального видання:

 • формат — А 4;
 • кегль — 14;
 • гарнітура — Тіmеs New Rоmаn;
 • міжрядковий інтервал — 1,5;
 • поля: ліве – 2,0, праве – 1,0; верхнє – 1,0, нижнє – 1,0;
 • абзацний відступ 1,5;
 • для набору тексту необхідно використовувати текстовий редактор MS Office Word 97-2003 (в тому числі для рисунків, таблиць і формул) та мати розширення *.doc.

2.5. Вимоги до ілюстрацій в навчальному виданні

2.5.1. Ілюстрації мають використовуватися у навчальному виданні тільки в тих випадках, коли вони розкривають, пояснюють або доповнюють інформацію, що міститься у ньому. Наявність їх дозволяє авторам передати більш чітко, точно та образно програмний матеріал, що викладається.

2.5.2. Однотипні ілюстрації в навчальному виданні, як правило, мають бути виконані у єдиному графічному стилі.

2.5.3. При викладі статистичних даних доцільно використовувати графіки та діаграми, які є ефективним засобом передачі інформації між величинами і явищами, що вивчаються.

 

 1. ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ОСНОВНИХ

ВИДІВ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

3.1. Структура навчального посібника (підручника):

 1. Зміст (перелік розділів, тем).
 2. Вступ (або передмова).
 3. Назва теми.
 4. Питання теми (4-10 питань).
 5. Зміст теми:

а) перелік знань та умінь, яких набуде студент після опанування матеріалів теми;

б) розкриття змісту кожного питання теми;

в) резюме за змістом теми;

г) терміни та поняття до теми;

д) питання, тести для самоконтролю;

е) завдання для індивідуальної роботи;

ж) приклади практичних завдань;

з) бібліографічний список.

6) Довідково-інформаційні дані для розв’язання завдань (таблиці, схеми тощо).

7) Апарат для орієнтації в матеріалах видання (предметний та/або іменний покажчики тощо).

8) Додатки.

3.1.1. Зміст

Зміст — це перелік приведених у навчальному виданні заголовків рубрик. Заголовки змісту повинні точно повторювати заголовки в тексті. Скорочувати заголовки в змісті або давати їх в іншій редакції порівняно із заголовками в тексті не дозволяється.

До змісту, як правило, необхідно включати всі заголовки рукопису, за винятком підзаголовків, розташованих у підбір з текстом.

Позначення ступенів прийнятої рубрикації (“частина”, “розділ”, “параграф” та їхні порядкові номери) пишуться в один рядок з відповідними заголовками і відділяються від них крапкою.

Приклад:

Розділ І. Загальні засади економічного розвитку

Тема 1. Економічні потреби і виробничі можливості суспільства

Всі заголовки у змісті починаються з прописної літери без крапки на кінці. Останнє слово кожного заголовка у змісті з’єднують крапками з відповідним номером сторінки в правому стовпчику.

3.1.2. Вступ (передмова)

Вступ (передмова) у навчальному виданні повинен розкривати предмет науки (дисципліни), мету і завдання вивчення науки (дисципліни), визначати її роль та значення в підготовці фахівця, показувати місце даного курсу (його частин) серед інших наук (дисциплін), містити формулювання основних задач, що стоятимуть перед студентом під час вивчення науки (дисципліни).

 3.1.3. Основний текст

Основний текст навчального посібника (підручника) – це дидактично та методично опрацьований і систематизований автором навчальний матеріал.

Виклад матеріалу в навчальному виданні повинен відзначатися об’єктивністю, науковістю та чіткою логічною послідовністю. Композиція навчального посібника (підручника), терміни, прийоми введення до тексту нових понять, використання засобів наочності повинні бути направлені на те, щоб передати студентові певну інформацію, навчити його самостійно користуватися літературою, захопити його, викликати інтерес до науки (дисципліни), що вивчається.

До тексту навчального посібника (підручника) включаються положення, що загальновизнані науковою громадськістю певної наукової сфери. Не рекомендується відображати у навчальній літературі дискусійні питання. Такі питання є об’єктом розгляду на лекціях та семінарських заняттях. Якщо розробник видання вирішив подати у навчальному виданні положення, що охоплюють певне дискусійне питання, він має подати застереження щодо неоднозначності трактування даного питання в літературі.

Питання та завдання (для самоперевірки і контролю засвоєння знань) в навчальному виданні мають забезпечити ефективне опрацювання студентом навчального матеріалу в процесі самостійної роботи. Такі контрольні питання та завдання повинні розміщуватись наприкінці кожної структурної частини видання (глави, параграфу) та мають сприяти формуванню практичних прийомів і навичок логічного мислення.

Для виконання контрольних завдань необхідно передбачити використання комп’ютерних програм, аудіовізуальних засобів навчання, забезпечити умови обов’язкового використання нормативної та довідкової літератури.

Задачі, що розміщуються в навчальному виданні, повинні орієнтувати студента на активну пізнавальну діяльність, самостійну творчу працю та розвивати навички самоконтролю.

Частина навчального посібника (підручника), яка включає питання, тести для самоконтролю, задачі, завдання для індивідуальної роботи та обов’язкові і додаткові практичні завдання може створюватися і видаватися у вигляді практикуму, що є окремим видом навчальної літератури.

 3.1.4. Бібліографічний список

Якщо у навчальному виданні використовуються цитати з іншої літератури, автор повинен вказувати джерела, з яких запозичено фактичний матеріал. Інформація про такі джерела подається у відповідних посиланнях (за потреби формується спеціальний розділ текстових пояснень до бібліографічних посилань). Бібліографічний список є єдиним в рукописі навчального видання.

У всіх видах навчальної літератури необхідно використовувати лише дані, допущені до опублікування у відкритому доступі.

У розділі “Бібліографічний список” необхідно подати список рекомендованих видань для поглибленого вивчення курсу.

Основними елементами бібліографічного списку є прізвище автора, його ініціали, відомості про відповідальність, назва твору, місце видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок.

Бібліографічні посилання необхідно давати на останнє видання даного твору або зібрання творів.

При складанні бібліографічного списку навчального видання необхідно також дотримуватися “Правил оформлення бібліографічних списків”, які розміщує на офіційному вебсайті Університету бібліотека.

Примітка: Посилання на “Правила оформлення бібліографічних списків” http://lib.kneu.edu.ua/ua/scientists/guidelines_dissert/

 3.1.5. Покажчики у навчальному виданні

Покажчики, які полегшують користування навчальним виданням, є його обов’язковим структурним елементом.

До предметного покажчика необхідно включати основні терміни і поняття, які зустрічаються в навчальному виданні, а до іменного — прізвища та ініціали тих осіб, відомості про яких можна в ньому знайти.

Поруч з терміном у предметному покажчику або прізвищем в іменному покажчику через кому проставляються номери сторінок, на яких цей термін або прізвище зустрічаються.

Терміни в предметному покажчику та прізвища в іменному покажчику пишуться в один стовпчик і розташовуються виключно в алфавітному порядку.

Групу термінів або прізвищ, що починаються з однієї літери, відділяють від наступної групи пропуском.

 3.1.6. Додатки

Додатки є важливою складовою збагачення змісту навчального видання.

У вигляді додатків доцільно давати різні матеріали, що доповнюють або ілюструють основний текст. Додатки за своїм характером та змістом повинні стосуватися всього видання в цілому або його окремих частин, а не окремих часткових питань.

Не допускається включати до видання додатки, що не мають безпосереднього відношення до тематики матеріалу навчального видання, а також додатки, які містять тексти нормативно-правових актів загальнодержавного значення.

3.2. Структура практикуму

3.2.1. Практикум є практичним (навчальним) доповненням до навчального посібника (підручника) з науки (дисципліни). Практична частина навчального посібника (підручника) може видаватися окремим видом видання – практикумом.

В практикумі обов’язково зазначаються:

 • перелік результатів навчання, яких буде досягнуто здобувачами вищої освіти в процесі використання даного навчального видання під час вивчення науки (дисципліни);
 • матеріали для перевірки і закріплення знань,
 • практичні та ситуаційні завдання за окремими темами,
 • комплексні ситуації (кейси), що ґрунтуються на матеріалах декількох тем;
 • поради щодо розв’язання окремих задач і ситуаційних завдань.

3.2.2. Структура практикуму:

 1. Зміст (перелік розділів, тем).
 2. Вступ (або передмова).
 3. Назва теми.
 4. Рекомендована структура теми:

а) перелік знань та умінь, яких набуде студент після виконання практичних та навчальних завдань теми;

б) основні терміни;

в) завдання для індивідуальної роботи;

г) обов’язкові та додаткові практичні завдання;

д) задачі;

е) ситуаційні завдання;

є) питання, тести для самоконтролю;

ж) бібліографічний список.

5) Довідково-інформаційні дані для розв’язання завдань (таблиці, схеми тощо).

6) Предметний (та/або іменний) покажчики практикуму.

3.3. Структура дистанційного курсу

Структура та зміст, а також опис елементів дистанційного курсу визначається “Уніфікованими вимогами до структури, наповнення та оформлення дистанційних курсів” (Додаток 2 до Положення «Про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання», що затверджене Вченою радою університету 24 грудня  2015 року).

 

 1. ОБСЯГИ НАВЧАЛЬНИХ ВИДАНЬ

4.1. Загальні положення про обсяги навчальних видань

4.1.1. Обсяг  навчальних видань  визначається в авторських аркушах.

4.1.2. Авторським аркушем називається одиниця обсягу літературного твору, що дорівнює 40 тис. друкованих знаків. Друкованими знаками вважаються всі видимі друковані знаки (літери, розділові знаки, цифри тощо) та кожен пробіл між словами.

4.1.3. Один авторський аркуш дорівнює 24 сторінкам комп’ютерного тексту, надрукованого через 1,5 інтервали шрифтом Times New Roman №14 на стандартному аркуші формату А4 (поля: ліве – 2,0, праве – 1,0; верхнє – 1,0, нижнє – 1,0; абзацний відступ 1,5).

4.1.4. Відхилення від встановленого даним Положенням обсягу навчального видання, може (за обґрунтованою пропозицією кафедри) складати не більше 10% у бік збільшення (+) та до 30% у бік зменшення (-).

4.2. Обсяг навчального посібника (підручника )

4.2.1. Обсяг навчального посібника (підручника) визначається відповідно до:

– кредитів (кількості годин), передбачених діючим навчальним планом на вивчення науки (дисципліни), з якої створюється навчальне видання;

– реального бюджету часу студента на самостійне вивчення навчального матеріалу;

– продуктивності засвоєння інформації студентом.

4.2.2. Обсяг навчального посібника (підручника) визначається, виходячи з розрахунку:

1 кредит ECTS (30 акад. год.) — 5 друк. арк.

4.2.3. Обсяг додатків до навчального посібника (підручника), які містять інформацію, що не є самостійним (авторським) напрацюванням розробника (розробників) навчального видання, не включається до оплачуваного обсягу.

4.3. Обсяг практикуму

4.3.1. Обсяг практикуму визначається за наступною таблицею:

 

Обсяг навчального часу, відведеного на вивчення науки (дисципліни), кредити Обсяг практикуму (друк. арк.)

 

1 кредит — 30 акад. год. 2,5 друк.арк.
2 кредити 5,0 друк.арк.
3 кредити 7,5 друк.арк.
4 кредити 10,0 друк.арк.
5 і більше кредитів 12,5 друк.арк.

4.3.2. Обсяг додатків до практикуму, які містять інформацію, що не є самостійним (авторським) напрацюванням розробника (розробників) навчального видання, не включається до оплачуваного обсягу.

4.4. Обсяг дистанційного курсу

4.4.1. Обсяг дистанційного курсу з науки (дисципліни) визначається згідно окремого нормативного документу Університету.

 

 1. УМОВИ ПЕРЕВИДАННЯ

НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

5.1. Перевиданням навчальної літератури є кожне нове видання певного навчального видання, яке підготовлене за матеріалами попереднього видання, але з переробкою чи доповненням новим текстом, окремими главами, частинами, розділами, параграфами або абзацами.

Пропозиції від кафедри щодо перевидання навчального видання подаються не раніше ніж через 5 років з моменту попереднього видання (зміна програми, застарілі дані, зміна законів тощо).

5.2. Обсяг перевидання навчальної літератури.

При перевиданні обсяг нового матеріалу разом зі старим не повинен перевищувати встановленого даним Положенням нормативу максимального обсягу навчальних видань (в залежності від виду видання).

 

 

 1. ПОРЯДОК ВИЯВЛЕННЯ ТА НЕДОПУЩЕННЯ АКАДЕМІЧНОГО ПЛАГІАТУ

В НАВЧАЛЬНИХ ВИДАННЯХ

 

6.1. Академічний плагіат — несумісне з нормами наукової етики запозичення та використання ідей, наукових результатів, які отримані іншими авторами та/або відтворення опублікованих текстів, графічної інформації, матеріалів або інших інтелектуальних продуктів інших авторів без відповідного посилання на джерело їх походження.

6.2. Науково-педагогічні працівники Університету  повинні дотримуватися авторських прав інших учасників науково-освітнього процесу, не допускати академічний плагіат у своїх навчальних виданнях та відповідно забезпечити збереження і захист інтелектуальної власності.

6.3. Тексти рукописів навчальних видань перевіряються на академічний плагіат відповідно до діючої в університеті системи забезпечення академічної доброчесності та перевірки робіт на плагіат.

Інформація про відсутність академічного плагіату обов’язково відображається у витягах протоколів засідання кафедри щодо рекомендацій навчальної літератури до видання.

У разі виявлення академічного плагіату у рукописі навчального видання завідувач кафедри зобов’язаний направити таку роботу на доопрацювання з повторною перевіркою на академічний плагіат.

6.4. Науково-педагогічні працівники, які умисно та неодноразово використали  у своїх навчальних виданнях текстові запозичення, ідеї, наукові результати та/або матеріали інших авторів без посилання на джерело їх походження, можуть бути притягнені до дисциплінарної відповідальності на підставі наказу ректора Університету.

 1. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РУКОПИСІВ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДО ВИДАННЯ

7.1. Завершений рукопис навчальної літератури, що оформлений з дотриманням визначених даним Положенням вимог, у паперовій формі (з проставленими сторінками) передається до навчально-методичного відділу.

7.2. До рукопису додають наступні супровідні документи:

— витяг з протоколу засідання кафедри;

— висновок відповідної редакційної колегії (факультету, кафедр іноземних мов або Інституту бізнес-освіти) щодо рекомендації рукопису до видання із вказівкою на його відповідність робочій навчальній програмі з науки (дисципліни) та іншим вимогам, що передбачені даним Положенням;

— 2 зовнішні та 1 внутрішня рецензії на роботу від рецензентів, які мають вчене звання не нижче доцента;

— подання від автора (керівника авторського колективу) на ім’я голови Науково-методичної ради щодо рекомендації до видання рукопису навчальної літератури за формою згідно Додатку 2 до даного Положення.

7.3. Навчально-методичний відділ аналізує рукопис і відповідні супровідні документи та передає роботу на розгляд Науково-методичній раді Університету.

7.4. Університет має право проводити додаткову експертизу якості рукопису та його відповідності вимогам, які визначені даним Положенням.

7.5. Після винесення Науково-методичною радою рішення про рекомендацію рукопису до видання відповідальний проректор робить на титульній сторінці роботи виконавчий напис “До видання”.

7.6. Після розгляду рукопису навчальної літератури Науково-методичною радою автору (керівнику авторського колективу) видається:

 • рукопис навчального видання;
 • супровідні документи до рукопису, перелік яких визначено п.7.2. даного Положення (крім заяви);
 • витяг з протоколу засідання Науково-методичної ради про результати розгляду рукопису навчального видання.

7.7. Автор (керівник авторського колективу) передає до видавництва Університету рукопис навчального видання (у паперовому та електронному варіантах) та витяг з протоколу засідання Науково-методичної ради про рекомендацію до видання.

7.8. Передача рукопису до видавництва (в особі його директора) оформлюється актом прийому-передачі виконаної роботи.

7.9. Видавництво Університету здійснює редакційно-видавничу обробку рукопису навчального видання і випускає його у світ на підставі рішення Науково-методичної ради про рекомендацію навчального видання до видання (витяг з протоколу засідання Науково-методичної ради) та відповідного виконавчого напису відповідального проректора.

7.10. Автор (автори) зобов’язані активно сприяти роботі працівників видавництва щодо якнайшвидшого редакційно-видавничого опрацювання рукопису.

7.11. За координацію роботи між видавництвом та співавторами рукопису відповідає керівник авторського колективу, статус якого закріплено у відповідних документах під час передачі у видавництво рукопису.

7.12. Результатом редакційно-видавничого опрацювання рукопису є сформована видавнича верстка (макет) рукопису (включно із макетом обкладинки), підписана автором (керівником авторського колективу у випадку наявності співавторів), яка повністю готова для передачі у типографію для друку (для паперового видання) та (або) до електронної бібліотеки КНЕУ (для електронного видання).

7.13. Час на всі видавничо-друкарські процеси обчислюється з розрахунку три місяці на кожні 10 др.арк. видання.

 

 1. АВТОРСЬКА ВИНАГОРОДА

8.1. За створення і використання навчального видання Університет сплачує автору (співавторам) авторську винагороду.

8.2. Розмір та порядок виплати авторської винагороди встановлюються чинним Колективним договором між адміністрацією Університету та трудовим колективом, та цивільно-правовою угодою між автором (співавторами) і Університетом.

8.3. Авторська винагорода виплачується автору (співавторам) після виконання ним (ними) службового обов’язку із створення навчального видання в повному обсязі.

8.4. В момент підписання макету навчального видання до видання службовий обов’язок автора (керівника авторського колективу, у випадку створення літератури співавторами) із створення навчального видання вважається виконаним в повному обсязі.

 

 1. ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

(АВТОРСЬКИХ ПРАВ) НА НАВЧАЛЬНІ ВИДАННЯ

9.1. Право інтелектуальної власності — це право особи на результати інтелектуальної, творчої діяльності та інші об’єкти, визначені чинним законодавством України.

9.2. Автор навчальної літератури – науково-педагогічний працівник Університету, який своєю інтелектуальною та творчою працею створив навчальне видання.

9.3. Якщо навчальне видання створене у результаті інтелектуальної, творчої діяльності кількох науково-педагогічних працівників, вони є її співавторами.

9.4. Всі видання навчальної літератури, що визначені даним Положенням, а також їх перевидання є об’єктами права інтелектуальної власності і охороняються авторським правом.

Університет має право проставляти на примірниках навчальних видань знак охорони авторського права (©), своє найменування (ім’я особи, яка має авторське право), торговельну марку, а також дату публікації.

9.5. На всі види навчальної літератури, що визначені і розроблені згідно процедур даного Положення, а також на їх перевидання поширюється правовий режим службового твору відповідно до чинного законодавства України.

Службовий твір – твір, створений автором у порядку виконання службових обов’язків відповідно до службового завдання чи трудового договору (контракту) між ним і роботодавцем (стаття 1 Закону України “Про авторське право і суміжні права”).

Якщо до складу співавторів службового твору включено особу, яка не є працівником Університету, то на частину даного твору, автором якої вона є, не поширюється правовий режим службового твору.

9.6. Створення навчального видання означає створення його у будь-якій об’єктивно вираженій формі.

9.7. З моменту завершення рукопису навчального видання у його автора (співавтора) виникають особисті немайнові та майнові права на навчальне видання.

9.8. Особисті немайнові права інтелектуальної власності автора (співавторів) на службовий твір:

9.8.1. Вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора на виданні навчальної літератури та його примірниках, а також за будь-якого публічного використання навчального видання.

9.8.2. Вимагати збереження цілісності видання навчальної літератури та протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій його зміні або будь-якому іншому посяганню на навчальне видання, що може зашкодити честі і репутації автора (співавторів).

9.9. Особисті немайнові права автора (співавторів) не можуть бути передані (відчужені) іншим особам.

Особисті немайнові права належать автору (співавторам) незалежно від його (їх) майнових прав і зберігаються за ним (ними) навіть у разі передання (відчуження) майнових прав.

9.10. Якщо інше не встановлено договором майнові права інтелектуальної власності на службовий твір належать:

 • Університету;
 • науково-педагогічному працівнику, що створив твір (або науково-педагогічним працівникам, якщо твір створений у співавторстві).

9.11. Майнові права інтелектуальної власності на навчальне видання, що є службовим твором, включають:

а) виключне право на використання навчального видання;

б) виключне право на дозвіл або заборону використання навчального видання іншими особами.

9.12. Частина майнових прав інтелектуальної власності на службовий твір, що належить автору (співавтору) відповідно до чинного законодавства України, передається (відчужується) автором (співавторами) Університету на підставі відповідного авторського договору.

9.13. За передачу (відчуження) майнових прав інтелектуальної власності на навчальне видання Університет сплачує автору (авторам) винагороду.

9.14. Розмір та порядок виплати винагороди за передачу (відчуження) майнових прав інтелектуальної власності встановлюються чинним Колективним договором між трудовим колективом та адміністрацією університету, та авторським договором між автором (авторами) і університетом.

9.15. Університет має право здійснювати державну реєстрацію майнових прав інтелектуальної власності на видання навчальної літератури, що визначені даним Положенням.

9.16. Автор (співавтори) зобов‘язаний сприяти Університету у здійсненні державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності на певне видання навчальної літератури шляхом надання усіх необхідних відомостей та заповнення необхідних документів.

9.17. На службові твори, а саме на навчальну літературу, що визначена даним Положенням, видається Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.

9.18. На навчальну літературу, створення якої не входило до посадових обов’язків науково-педагогічного працівника, або у випадку, коли до складу співавторів службового твору була включена особа (особи), яка не є працівником Університету видається Рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір.

9.19. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір та Рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір є самостійними документами, що видаються Державною службою інтелектуальної власності України на тотожних фірмових бланках і мають однакову юридичну силу.

 

Додаток 1

до Положення «Про підготовку та

видання навчальної літератури»

 

Проректору з науково-педагогічної роботи

 

Завідувача кафедри_____________________

______________________________________

 

ПОДАННЯ

Прошу включити до плану навчальних видань на 20___ р. _____________

___________________________________________________________________ (вид навчального видання та його назва)

____________________________________________________________________

для студентів освітнього ступеня бакалавр/магістр

(підкреслити необхідне)

 

галузі знань ______________________________________

спеціальності _________________­____________________

спеціалізації ______________________________________

магістерської програми_____________________________

дата подання рукопису до видавництва ______________________________

 

робоча навчальна програма з науки (дисципліни) затверджена Науково-методичною радою протокол №______від ____________________________

обсяг науки (дисципліни) ______год./______кред.

 

Інформація про навчально-методичне забезпечення з відповідної науки (дисципліни):

 

 

Назва навчального посібника, підручника, практикуму тощо. Автор (співавтори) Рік видання Примітка
1  

 

2  

 

 

 

Супровідні документи:

1 Витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію до підготовки навчального видання із зазначенням автора (авторського колективу) та дати подання рукопису до видавництва.

Завідувач кафедри                  ________________          (__________________)

підпис                                  Прізвище та ініціали

 

Погоджено:

Голова

редакційної колегії                  ________________          (__________________)

підпис                                  Прізвище та ініціали

 

 

Додаток 2

до Положення «Про підготовку та

видання навчальної літератури»

Голові Науково-методичної ради,

проректору з науково-педагогічної роботи

 

ПОДАННЯ

Прошу розглянути на засіданні Науково-методичної ради рукопис _______

__________________________________________________________________

(вид навчального видання та його назва)

__________________________________________________________________

щодо його рекомендації до видання.

Обсяг роботи: _________ друк.арк.

 

Інформація про автора (співавторів):

 

 

Прізвище та

ініціали

Посада Вчене звання Назва кафедри (скорочено)
1  

 

2  

 

 

 

 

Вказана робота підготовлена відповідно до:

Плану навчальних видань на 20__ р.
______________________________________________________________

(вказати іншу підставу)

 

Рукопис має наступні супровідні документи:

1 Витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію рукопису до видання та відсутність у ньому академічного плагіату
2 Висновок відповідної редакційної колегії (факультету, кафедр іноземних мов або Інституту бізнес-освіти) щодо рекомендації рукопису до видання  із вказівкою на його відповідність робочій навчальній програмі з науки (дисципліни), іншим необхідним вимогам
3 Дві зовнішні рецензії на роботу
4 Одна внутрішня рецензія на роботу

 

Автор (керівник

авторського колективу)          ______________________          (___________________)

підпис                                 Прізвище та ініціали

 

Share