Поняття адміністративного права як галузі права України.

Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову (ст. 6 Конституції України). Зовнішньою формою реалізації законодавчої влади є законотворчість. Зовнішньою формою реалізації судової влади є правосуддя. Зовнішньою формою реалізації виконавчої влади є державне управління або публічне адміністрування.

Сутністю виконавчої влади є: реалізація та виконання законів на території всієї держави; забезпечення прав і свобод людини
і громадянина; державно-правове регулювання в різних сферах
суспільного життя (соціально-культурній, адміністративно-політичній, фінансово-економічній); сприяння задоволенню життєвих потреб населення, коли забезпечити їх за рахунок приватної ініціативи неможливо.
Одним із провідних зовнішніх виразів реалізації юридичної
діяльності публічної влади є публічне адміністрування (англ. Public administration), яке ще не отримало у вітчизняній юридичній літературі єдиного категорійного визначення – (Адміністративне право України. Повний курс : підручник. / Галунько В., Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 446 с.

Виконавча влада реалізує свої функції переважно на основі норм адміністративного права. Через норми адміністративного права держава в особі її уповноважених органів проводить в життя найважливіші організаційні заходи економічного і соціально-культурного характеру для задоволення суспільних потреб і забезпечення нормальних умов життя своїх громадян.

Латинське слово administratio в перекладі, дослівно, означає «управління», «діяльність по керівництву чим-небудь». Звідси, адміністративне право, – це самостійна галузь права яка регулює однорідні суспільні відносини, здебільшого у сфері державного управління.
Під державним управлінням розуміють організуючу діяльність органів виконавчої влади, яка полягає в забезпеченні виконання законів та інших нормативно-правових актів усіма суб’єктами держави.
Адміністративне право інколи називають «правом управління», або «управлінським правом». Таким чином, це – управлінське право, яке відрізняється від інших галузей права специфікою предмета регулювання, юридичною своєрідністю (особливим методом регулювання) та структурними особливо-стями (системою розташування нормативного матеріалу). – Середа В. В., Кісіль З. Р., Кісіль Р.В. В. Адміністративне право: навчальний посібник / В. В. Середа, З. Р. Кісіль, Р.-В. В. Кісіль. – Львів: ЛьвДУВС, 2015. – 520 с.

На разі має місце поступова трансформація доктрини адміністративного права в Україні. Поряд з розумінням адміністративного права як чисто управлінського права набирає силу тенденція розуміння адміністративного права як галузі, яка забезпечує регулювання гармонійних взаємин між публічною адміністрацією і громадянами.

Звідси, предметом адміністративного права України є
суспільні відносини, які виникають між суб’єктами публічної
адміністрації та приватними особами. За змістом предмет адміністративного права складається з надання адміністративних послуг і здійснення виконавчо-розпорядчої діяльності публічною адміністрацією.

Share