Поняття і класифікація органів виконавчої влади.

Виконавча влада в Україні – це представлена державними виконавчими органами самостійна та незалежна в системі поділу влади, відмінна від законодавчої та судової гілка державної влади, що утворена для виконання Конституції та законів України, оперативного управління суспільними і державними справами.

Поняття «орган виконавчої влади» є похідним від ширшого поняття «державний орган» (або «орган державної влади»). В цьому розумінні орган виконавчої влади є окремим видом державних органів. На них поширюються всі загальні риси поняття державних органів. Це означає, що кожний окремий орган виконавчої влади:

– створюється з метою безпосереднього здійснення конкретного виду державної діяльності;

– виконує діяльність, що характеризується чітко визначеною державою спрямованістю, цілями, завданнями та функціями, певним обсягом компетенції (прав і обов’язків); –

реалізовує свою діяльність з допомогою визначених державою методів і форм;

– має певну організаційно-правову форму, внутрішню структуру і зовнішні зв’язки.

(Див. Гордій Р.А. Конституційно-правовий статус органів виконавчої влади України. Збірник матеріалів круглого столу “Проблеми становлення України як демократичної правової держави”. Київ, 17 жовтня 2014 року. Національна академія внутрішніх справ.

Згідно з конституційно-правовою моделлю в Україні функціонує три рівні органів виконавчої влади – вищі, центральні та місцеві.

Кабінет Міністрів України

Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України розкрито в Законі України від 27 лютого 2014 р. №794-VII «Про Кабінет Міністрів України», в якому визначено порядок утворення та припинення діяльності КМУ, структуру, завдання, компетенцію та загальні й спеціальні повноваження в різних галузях, сферах і секторах суспільного життя, порядок розроблення, прийняття та набрання чинності актів КМУ.

Кабінет Міністрів України як вищий орган виконавчої влади
згідно із Законом від 27.02.2014 № 794-VII здійснює виконавчу
владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та місцеві державні адміністрації, спрямовує, координує та контролює діяльність цих органів. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України й Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України в межах, передбачених Конституцією України.
Кабінет Міністрів України забезпечує права і свободи людини
та громадянина; сприятливі умови для вільного й усебічного
розвитку особистості; державний суверенітет та економічну
самостійність; провадження зовнішньоекономічної діяльності та митної справи; розвиток і державну підтримку науково-технічного та інноваційного потенціалу держави; рівні умови для розвитку всіх форм власності; проведення бюджетної, фінансової, цінової, інвестиційної, податкової, структурно-галузевої політики; політики у сферах праці та зайнятості населення, соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, науки й культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування.

Система центральних органів виконавчої влади
Систему центральних органів виконавчої влади складають
міністерства, державні служби, державні агентства, державі інспекції, центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом.
В Україні на центральні органи виконавчої влади та їх територіальні органи на місцях лягає основне навантаження щодо публічного забезпечення прав, свобод і законних інтересів фізич них і юридичних осіб, надання їм адміністративних послуг, забезпечення інтересу держави та суспільства загалом.

Відповідно до Закону України від 17.03.2011 р. № 3166-VI «Про центральні органи виконавчої влади» систему центральних органів виконавчої влади складають міністерства та інші центральні органи виконавчої влади.

Міністерства

Згідно із Законом України від 17.03.2011 р. № 3166-VI міністерство є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику в одній чи декількох сферах, здійснення якої покладено на Кабінет Міністрів України.
Міністерство очолює міністр України, який є членом Кабінету Міністрів України.
Основними завданнями міністерства як органу, що забезпечує формування та реалізує державну політику в одній чи декількох сферах, є забезпечення нормативно-правового регулювання; визначення пріоритетних напрямків розвитку; інформування та
надання роз’яснень щодо здійснення державної політики.

Таким чином, міністерство – це центральний орган виконавчої влади,
який забезпечує формування та реалізує державну політику в одній чи декількох визначених Президентом України сферах, здійснення якої покладено на Кабінет Міністрів України Конституцією та законами України, контролює діяльність інших центральних органів виконавчої влади, які перебувають у його підпорядкуванні.

Інші центральні органи виконавчої влади – утворюються для виконання окремих функцій з реалізації державної політики. Це служби, агентства, інспекції, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через відповідних міністрів.
Основними завданнями інших центральних органів виконавчої влади є надання адміністративних послуг; здійснення державного нагляду (контролю); управління об’єктами державної власності; внесення пропозицій щодо забезпечення формування державної політики на розгляд міністрів, які спрямовують і координують їх діяльність.
Центральний орган виконавчої влади видає накази організа-
ційно-розпорядчого характеру, які підписує керівник централь-
ного органу виконавчої влади.

Відповідно до теорії адміністративного права:
– державна служба – це центральний орган виконавчої влади,
який забезпечує реалізацію державної політики через надання
адміністративних послуг фізичним і юридичним особам в одній чи декількох сферах публічного адміністрування;
– державне агентство – це центральний посередницький (між
відповідним міністерством і об’єктами державного управління)
орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної
політики через реалізацію управлінських функцій у сфері викори-
стання державного майна та надання адміністративних послуг у
відповідній сфері публічного адміністрування;
– державна інспекція – це центральний орган виконавчої влади,
який забезпечує реалізацію державної політики через здійснення нагляду (контролю) за дотриманням і виконанням законодавства різними об’єктами публічного управління у відповідній сфері публічного адміністрування.

Share