Categories
#IE #MT кодекси

Права та обов’язки студентів КНЕУ (Кодекс честі, Статут, ЗУ “Про вищу освіту”)

Анастасія Ульянкіна, МЕ-103, КНЕУ

Ми дуже рідко звертаємо увагу на наші права та обов’язки як студентів вищого навчального закладу, хоча це являється великою помилкою. Нам слід це знати і тому пост присвячений даному питанню. Відкривши сайт КНЕУ, можемо знайти статут Alma Mater і кодекс честі студента університету. Також, маємо змогу дізнатися більше про права і обов’язки із закону України «Про освіту», а саме 3 розділ, стаття 51 та стаття 52. Зміст цих документів поданий нижче.

Кодекс честі студента Університету

Преамбула

Визнаючи честь та гідність як найважливіші загальнолюдські цінності;

Прагнучи сприяти формуванню студентів Університету як особистостей та активних членів суспільства;

Підтверджуючи ідею самовдосконалення та утвердження індивіда.

Продовжуючи багаторічні традиції та звичаї Alma Mater та прагнучи до зміцнення партнерських зв’язків між студентами та викладачами;

Ми, студенти Державного вищого навчального закладу “Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана”, приймаємо цей Кодекс.

І. Принципи Кодексу Честі

Чесність – правдивість, принциповість, вірність взятим зобов’язанням, щирість перед іншими та перед самим собою.

Ввічливість – уміння привітно, чемно та доброзичливо поводити себе з іншими людьми.

Толерантність – властивість поблажливо, терпимо ставитися до чиїхось думок, поглядів, переконань, тощо.

Добросовісність – це сумлінно, добре, чесно, з почуттям відповідальності виконувати свої обов’язки.

Відповідальність – чесність, усвідомлення і готовність діяти раціонально для блага суспільства.

Шанобливість – поважливе ставлення до колег та викладачів, а також вшанування історії Університету та людей, які зробили внесок у його розвиток.

Справедливість – неупереджене ставлення до інших осіб та виконання своїх обов’язків.

Об’єктивність – здатність розглядати питання, що є предметом дискусії, відсторонено, незважаючи на особисті вподобання чи вигоду.

Взаємоповага – взаємне шанобливе ставлення до інших студентів, викладачів, поважати їх погляди, переконання та індивідуальність.

Партнерство – взаємодія між студентами та викладачами задля вирішення спільних задач, які виникають в навчальному процесі.

Студент Університету усвідомлює та пишається своїм званням, підтверджує його своєю свідомою діяльністю та поведінкою, є високоосвіченою та ерудованою особистістю, яскравим прикладом працелюбності та лідерства.

ІІ . Обов’язки та права студентів Університету

1. Студент Університету зобов’язаний:

1. Дотримуватися вимог Статуту Університету;

2. Дотримуватися етичних норм та правил поведінки в університеті;

3. Відповідально ставитися до своїх обов’язків, вчасно та добросовісно виконувати завдання, передбачені навчальними програмами та планами;

4. Відвідувати усі лекційні та практичні заняття, що передбачені навчальним планом;

5. Своїм добросовісним навчанням, науковим натхненням та гідною поведінкою берегти та примножувати найкращі традиції Університету;

6. Шанобливо ставитися до надбань, майна Університету;

7. Сприяти розвитку позитивної репутації Університету;

8. Сприяти попередженню і викоріненню різних видів порушень під час навчально-виховного процесу, в тому числі не використовувати заборонені допоміжні засоби під час проведення контрольних заходів у навчальному процесі;

9. Поважати честь та гідність особи, незважаючи на її стать, вік, матеріальний стан, соціальне становище, расову приналежність, релігійні та політичні переконання;

10. Сприяти створенню та розвиткові партнерських відносин між викладачами та студентами Університету;

11. Виконувати та шанобливо ставитися до наказів, розпоряджень Ректора та інших вповноважених керівних працівників Університету;

12. Дотримуватися охайного та стриманого стилю у зовнішньому вигляді; вимикати мобільні телефони або переводити їх у беззвучний режим під час навчального процесу.

2. Студент Університету має право:

  1. На участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
  2. На толерантне ставлення, повагу та розуміння до себе з боку студентів, викладачів, працівників Університету;
  3. На інформацію про навчальний процес в Університеті;
  4. На особисту таємницю щодо успішності, яка є його конфіденційною інформацією;
  5. Бути учасником та очолювати органи студентського самоврядування, громадських та професійних об’єднань;
  6. На об’єктивну оцінку своїх знань викладачем;
  7. На безкоштовне користування бібліотеками, інформаційними фондами, послугами навчальних, наукових, медичних та інших підрозділів КНЕУ;
  8. Брати участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;
  9. Отримувати від структурних підрозділів Університету інформацію щодо ситуації на ринку праці;

Студент Університету окрім обов’язків та прав користується і академічними свободами а саме:

1. Можливість переводу з однієї освітньої програми на іншу;

2. Можливість вивчення однієї і більше іноземних мов;

3. Можливість вибирати місце проходження виробничої практики.

СТАТУТ КНЕУ

Права та обов’язки осіб, які навчаються в Університеті.

Особи, які навчаються в Університеті, мають право на:

– вибір форми навчання під час вступу до Університету;

– безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;

– трудову діяльність у позанавчальний час;

– безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами,

навчальною, науковою та спортивною базами вищого навчального закладу;

– безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних форматах з використанням технологій, що враховують обмеження життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я (для осіб з особливими освітніми потребами);

– користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, оздоровчою базами Університету у порядку, передбаченому Статутом Університету;

– забезпечення гуртожитком на строк навчання у порядку, встановленому законодавством;

– участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах,

конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікації;

– участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної, спортивної, мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном, у встановленому законодавством порядку;

– участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчального процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;

– участь у громадських об’єднаннях;

– участь у діяльності органів громадського самоврядування Університету, інститутів, факультетів, відділень, Вченої ради КНЕУ, органів студентського самоврядування;

– академічну мобільність, у тому числі міжнародну;

– можливість навчатися за кордоном без перерви у навчанні, передбачене Положенням про включене навчання студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у закордонних вищих навчальних закладах;

– участь у формуванні індивідуального навчального плану;

– моральне і/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, науководослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо;

– захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного і психічного насильства;

– безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, закладах та організаціях, а також на оплату праці під час виконання виробничих функцій згідно із законодавством;

– канікулярну відпустку тривалістю не менш як 8 календарних тижнів на навчальний рік;

– оскарження дій органів управління Університетом та їх посадових осіб, педагогічних і науково-педагогічних працівників;

– спеціальний навчально-реабілітаційний супровід і вільний доступ до інфраструктури Університету відповідно до медико-соціальних показань за наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я.

Особи, які навчаються в Університеті, зобов’язані:

– дотримуватися чинного законодавства України, Статуту Університету, Правил внутрішнього розпорядку Університету, вимог індивідуального навчального плану студента, етичних норм і з повагою ставитися до викладачів;

– виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

– виконувати вимоги освітньої (наукової) програми;

– систематично й глибоко оволодівати знаннями, вміннями, практичними навиками, професійною майстерністю і підвищувати загальний культурний рівень;

– відповідально, сумлінно і творчо ставитися до виконання навчальних завдань;

не користуватися забороненими джерелами інформації під час контрольних заходів;

– виконувати графік навчального процесу і вимоги індивідуального навчального плану;

– систематичне відвідування заняття;

– вчасно інформувати деканат про неможливість відвідувати заняття;

– підтримувати належний порядок в Університеті;

– бережливо ставитися до майна Університету;

– берегти студентські документи.

ВИТЯГ ІЗ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ», РОЗДІЛ 3

Стаття 51. Права вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів

1. Вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти відповідно мають гарантоване державою право на:

навчання для здобуття певного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів;

вибір навчального закладу, форми навчання, освітньо-професійних та індивідуальних програм, позакласних занять;

додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти відповідно до угоди із навчальним закладом;

одержання направлення на навчання, стажування до інших навчальних закладів, у тому числі за кордон;

користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою навчального закладу;

доступ до інформації в усіх галузях знань;

участь у науково-дослідній, дослідно-конструкторській та інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні, вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;

участь в об’єднаннях громадян;

безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

забезпечення стипендіями, гуртожитками, інтернатами в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

трудову діяльність у встановленому порядку в позаурочний час;

перерву в навчанні у вищих та професійно-технічних навчальних закладах;

користування послугами закладів охорони здоров’я, засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров’я;

захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних, інших працівників, які порушують права або принижують їх честь і гідність;

збереження місця навчання на період проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період;

відстрочку на складання екзаменаційної сесії та державної атестації у навчальних закладах на період проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період.

2. Відволікання учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

Стаття 52. Обов’язки вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів

1. Обов’язками вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів відповідно є:

додержання законодавства, моральних, етичних норм;

систематичне та глибоке оволодіння знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищення загального культурного рівня;

додержання статуту, правил внутрішнього розпорядку навчального закладу.

3. Інші обов’язки осіб, що навчаються, можуть встановлюватися законодавством, положеннями про навчальні заклади та їх статутами.

Ознайомившись з даними документами, можна виділити для себе дійсно корисні та важливі речі, про які не слід забувати. Загалом, порівнявши усю надану інформацію, робимо висновок, що у статуті КНЕУ найширше подані усі права та обов’язки.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.