Зміст дисципліни за темами

Змістовий модуль 1.
Тема 1. Основи теорії права.
Регулювання суспільних відносин у додержавному суспільстві. Основні передумови виникнення держави та права. Сутність та ознаки держави. Функції держави. Форма держави. Механізм і апарат держави. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату. Громадянське суспільство і держава. Поняття і ознаки соціально-правової держави.
Поняття та види соціальних норм. Правові норми у системі соціальних норм. Поняття та ознаки права. Джерела (форми) права. Галузі права та правові інститути. Співвідношення права і закону. Поняття та види нормативно-правових актів.
Поняття та види правовідносин. Структура (елементи) правовідносин. Правоздатність і дієздатність особи.
Поняття та види юридичних фактів.
Правомірна поведінка. Поняття та види правопорушень. Співвідношення злочину і проступків. Поняття і ознаки юридичної відповідальності. Види юридичної відповідальності.
Правова соціологія як складова правознавства. Соціологія законодавчої діяльності та правозастосування. Етапи соціологічного забезпечення законодавчої діяльності. Ефективність законодавства. Правозастосування як вид соціальної діяльності.

Тема 2. Основи конституційного права України.
Поняття конституційного права як галузі права України. Поняття і принципи конституційного ладу України.
Конституційні основи державного ладу України. Конституційні основи суспільного ладу України. Територіальний устрій України. Державна мова України. Державні символи України.
Поняття прав, свобод та обов’язків людини і громадянина. Особисті права і свободи. Соціально-економічні та культурні права. Права громадян на відпочинок, свободу пересування, охорону здоров’я, на безпечне для життя і здоров’я довкілля, задоволення. Політичні права і свободи. Конституційні обов’язки громадян України.
Поняття та принципи громадянства України. Підстави та форми набуття громадянства України. Підстави та форми припинення громадянства України. Правовий статус іноземців і осіб без громадянства в Україні.
Поняття і види виборів. Види виборчих систем. Поняття та види референдуму. Основні етапи виборів до органів державної влади і органів місцевого самоврядування в Україні. Вибори до Верховної Ради України. Вибори Президента України. Основні стадії проведення Всеукраїнського референдуму.
Поняття парламенту. Верховна Рада як парламент України. Конституційний склад і структура Верховної Ради України. Правовий статус народного депутата. Основні форми діяльності Верховної Ради. Основні повноваження Верховної Ради України.
Конституційно-правовий статус Президента України. Повноваження Президента України. Підстави дострокового припинення повноважень Президента України.
Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України. Склад Кабінету Міністрів України. Повноваження Кабінету Міністрів України.
Конституційно-правовий статус місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Конституційно-правовий статус прокуратури України.
Поняття судової влади. Завдання суду. Судова система України.

Тема 3. Основи адміністративного права України.
Поняття адміністративного права як галузі права України. Адміністративні правовідносини. Суб’єкти адміністративного права. Поняття і класифікація органів виконавчої влади.
Система органів управління у сфері економічної діяльності. Правовий статус міністерств, державних комітетів та інших центральних органів виконавчої влади, що здійснюють управління економікою. Загальні засади державної служби. Право на державну службу – професійну діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави. Права та обов’язки державного службовця. Декларування доходів державних службовців. Обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу. Класифікація посад: категорії та ранги державних службовців. Юридична відповідальність державних службовців.
Поняття, ознаки та види адміністративного правопорушення. Відмінність адміністративного правопорушення від злочину. Склад адміністративного правопорушення. Порушення порядку зайняття господарською діяльністю.
Права особи, затриманої працівниками поліції.
Поняття адміністративної відповідальності. Адміністративні стягнення, їх види. Органи, які розглядають справи про адміністративні правопорушення.

Тема 4. Основи цивільного права України.
Поняття цивільного права як галузі права України. Учасники цивільних відносин. Підстави виникнення цивільних прав і обов’язків.
Поняття фізичної особи. Цивільна правоздатність і дієздатність фізичної особи. Фізична особа – підприємець. Поняття юридичної особи. Види юридичних осіб. Організаційно-правові форми юридичних осіб. Створення юридичної особи. Реєстрація юридичної особи. Ліквідація юридичної особи. Цивільна правоздатність та дієздатність юридичної особи.
Поняття об’єктів цивільних прав. Види об’єктів цивільних прав. Поняття речі. Нерухомі та рухомі речі. Поняття майна. Поняття та види особистих немайнових прав.
Поняття та види правочинів. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину. Форми правочину. Недійсність правочину.
Поняття та види представництва. Комерційне представництво. Представництво за довіреністю. Строк довіреності. Припинення представництва за довіреністю.
Поняття строку та терміну. Поняття та види позовної давності.
Поняття та зміст права власності. Здійснення права власності. Види права власності. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження майна. Підстави набуття права власності. Момент набуття права власності за договором. Набуття права власності на знахідку. Набуття права власності на скарб. Набувальна давність. Речові права на чуже майно. Поняття права інтелектуальної власності. Об’єкти права інтелектуальної власності. Припинення права власності. Засади захисту права власності. Способи захисту права власності.
Поняття зобов’язання та підстави його виникнення. Сторони у зобов’язанні. Заміна кредитора і боржника у зобов’язанні. Виконання зобов’язання. Солідарна вимога кредиторів. Солідарний обов’язок боржників. Види забезпечення виконання зобов’язання. Поняття неустойки. Поняття поруки. Поняття гарантії. Поняття застави. Поняття при тримання. Поняття завдатку. Припинення зобов’язання.
Поняття та види договору. Зміст договору. Строк договору. Публічний договір. Договір приєднання. Попередній договір. Укладення, зміна і розірвання договору.
Договір купівлі-продажу. Договір дарування. Договір найму (оренди). Договір позички. Договір підряду. Договір про надання послуг. Договір на готельне обслуговування. Договір доручення. Договір позики. Кредитний договір.
Шлюбний вік. Порядок укладення шлюбу. Шлюбний контракт.
Особисті та майнові права та обов’язки подружжя. Права та обов’язки батьків і дітей.
Тема 5. Основи господарського права України.
Поняття господарського права як галузі права України. Поняття та види господарських відносин. Поняття та види господарської діяльності. Поняття та ознаки підприємництва. Некомерційне господарювання. Поняття та ознаки суб’єктів господарювання. Види суб’єктів господарювання. Поняття та види підприємств. Поняття та види господарських товариств. Громадянин як суб’єкт господарювання.
Державна реєстрація суб’єктів підприємництва. Ліцензування господарської діяльності. Дозвільна система у сфері господарської діяльності.
Правовий режим майна суб’єктів господарювання. Право власності, право господарського відання і право оперативного управління. Корпоративні права.
Поняття та види господарських зобов’язань. Підстави виникнення господарських зобов’язань. Майново-господарські зобов’язання. Організаційно-господарські зобов’язання. Загальні умови виконання господарських зобов’язань. Припинення господарських зобов’язань.
Загальний порядок укладання господарських договорів. Істотні умови господарського договору.
Неспроможність суб’єкта господарювання. Банкрутство. Процедури, що застосовуються до неплатоспроможного боржника.
Господарсько-правова відповідальність учасників господарських відносин. Господарські санкції як правовий засіб відповідальності у сфері господарювання.

Змістовий модуль 2.

Тема 6. Основи фінансового, податкового та банківського права України.
Правові засади здійснення фінансового контролю в Україні. Поняття, види та методи фінансового контролю. Система органів фінансового контролю, їх повноваження.
Поняття бюджету, види бюджетів. Бюджетна система України. Державний бюджет України. Місцеві бюджети. Бюджетний процес в Україні.
Податкова система в Україні. Поняття та види податків і зборів (обов‘язкових платежів). Загальнодержавні та місцеві податки і збори. Права та обов’язки платників податків. Відповідальність за порушення податкового законодавства.
Банківська система України. Поняття та види банків в Україні. Правовий статус Національного банку України. Правовий статус комерційних банків. Види комерційних банків.

Тема 7. Основи трудового права України.
Поняття трудового права як галузі права України. Загальна характеристика Кодексу законів про працю України.
Поняття колективного договору. Сторони колективного договору (угоди) і порядок його укладання. Зміст колективного договору і контроль за його виконанням. Відповідальність за порушення колективного договору.
Поняття, сторони та зміст трудового договору. Контракт як особлива форма трудового договору. Порядок укладання трудового договору. Випробування при прийнятті на роботу.
Підстави припинення трудового договору. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника з окремими категоріями працівників.
Права і обов’язки молодих спеціалістів.
Поняття і види робочого часу. Ненормований робочий день. Надурочні роботи, умови і порядок їх застосування.
Поняття і види часу відпочинку. Поняття та види відпусток. Порядок надання відпусток працівникам.
Поняття і система оплати праці. Оплата праці при відхиленні від нормальних умов роботи (оплата праці в надурочний і нічний час, у святкові та вихідні дні, за сумісництвом, при суміщенні посад).
Поняття трудової дисципліни. Методи забезпечення дисципліни праці. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку.
Дисциплінарна відповідальність працівників. Дисциплінарні проступки. Дисциплінарні стягнення: види та порядок застосування. Умови застосування дисциплінарних стягнень.
Поняття, значення і підстави матеріальної відповідальності за трудовим законодавством. Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації. Обмежена матеріальна відповідальність. Повна матеріальна відповідальність і підстави її застосування.
Державні гарантії зайнятості населення.
Загальна характеристика трудових спорів. Індивідуальні трудові спори. Строки і порядок розгляду індивідуальних трудових спорів. Колективні трудові спори і порядок їх розгляду. Виконання рішень по трудових спорах.

Тема 8. Основи кримінального права України.
Поняття кримінального права як галузі права України. Загальна характеристика Кримінального кодексу України. Поняття, ознаки та види злочинів.
Склад злочину як підстава кримінальної відповідальності. Стадії вчинення злочину Кримінальна відповідальність за вчинення злочину. Підстави кримінальної відповідальності. Обставини, що виключають злочинність діяння.
Види покарання за вчинення злочинів.
Звільнення від кримінальної відповідальності. Обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність.
Злочини проти особи. Злочини проти власності. Злочини у сфері господарської діяльності. Злочини у сфері службової діяльності.

Тема 9. Основи міжнародного права.
Поняття міжнародного права як галузі права України. Поняття, система та джерела міжнародного права. Публічне та приватне міжнародне право. Співвідношення міжнародного та національного права. Суб’єкти міжнародного права. Принципи міжнародного права.
Право міжнародних договорів. Дипломатичне та консульське право. Міжнародне економічне право. Право міжнародних організацій. Міжнародне морське право. Мирні засоби вирішення міжнародних спорів.

Тема 10. Основи правосуддя в Україні.
Конституційні основи правосуддя в Україні. Поняття та завдання судочинства. Право на звернення до суду за захистом. Способи захисту, які застосовуються судом. Змагальність сторін. Автоматизована система документообігу суду. Право на правову допомогу.
Компетенція судів щодо розгляду цивільних справ. Склад осіб, які беруть участь у справі. Права та обов’язки осіб, які беруть участь у справі. Строки розгляду справ. Розгляд судом справи у судовому засіданні. Участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.
Види судових рішень. Проголошення рішення суду. Набрання рішенням суду законної сили.
Право на звернення до господарського суду. Справи, підвідомчі господарським судам. Сторони в судовому процесі. Права та обов’язки сторін. Строк вирішення спору. Прийняття рішення.
Виконавче провадження. Сторони виконавчого провадження. Строк здійснення виконавчого провадження.

Share