Правовий статус Кабінету Міністрів України у сфері інноваційної діяльності

Скрипченко К.Г., фінансово-економічний ф-т , III курс, КНЕУ

Інноваційна діяльність – діяльність, що спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоспоможних товарів і послуг [1]. Значення інновацій у сучасні економіці надзвичайно швидко зростає. І якщо ще донедавна впровадження інновацій було крайнім заходом у жорстокій конкуренції на ринку, то тепер вони стали необхідністю функціонування будь-якого підприємства в ринкових умовах. Необхідність управління інноваційною діяльністю, з одного боку, пов’язана із зростаючим значенням інновацій для стабілізації соціально-економічного розвитку суспільства та зміцнення національної безпеки, з іншого, обумовлена обмеженістю ринкових механізмів в галузі отримання та впровадження науково-технічних результатів. Тому тема правового статусу Кабінету Міністрів України як основного виконавчого органу у цій сфері є як ніколи актуальною.

Законодавство України у сфері інноваційної діяльності базується на Конституції України і складається із законів України «Про інноваційну діяльність», «Про інвестиційну діяльність», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про наукову і науково-технічну експертизу», «Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків», та інших законодавчих актів, що регулюють суспільні відносини у цій сфері.

Діяльність же Кабінету Міністрів України (далі КМУ) у сфері інноваційної діяльності та його правовий статус по-перше регламентуються ЗУ «Про Кабінет Міністрів України» [2]. За статтею 1 цього закону визначено, що КМУ несе відповідальність перед Президентом України і Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України. Також законодавчо визначено, що одним із основних завдань КМУ є забезпечення розвитку і державної підтримки науково-технічного та інноваційного потенціалу держави.

Далі в контексті визначення правового статусу КМУ доцільно виділити його повноваження у сфері інноваційної діяльності. Стаття 8 ЗУ «Про інноваційну діяльність» визначає повноваження КМУ у цій сфері[1]. Кабінет Міністрів України: здійснює державне управління та забезпечує реалізацію державної політики у сфері інноваційної діяльності; готує та подає Верховній Раді України пропозиції щодо пріоритетних напрямів інноваційної діяльності; здійснює заходи щодо їх реалізації; сприяє створенню ефективної інфраструктури у сфері інноваційної діяльності, тощо.

Важливим ланцюгом у державній системі інноваційної діяльності є державні інноваційні фінансово-кредитні установи, які створюються КМУ для здійснення фінансової підтримки інноваційної діяльності суб’єктів господарювання різних форм власності. Державна інноваційна фінансово-кредитна установа підпорядковується спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності і діє на основі Положення (Статуту), що затверджується Кабінетом Міністрів України.

КМУ створив державну наукову установу “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації” [3]. Основною метою діяльності УкрІНТЕІ є створення системи формування національних інформаційних ресурсів з науково-технічної та інноваційної діяльності і засобів доступу до них та побудова системи інформаційно-аналітичного обслуговування користувачів усіх рівнів – від державного до студентського.

КМУ затвердив проект «Концепції Державної цільової економічної програми розвитку інноваційної інфраструктури». Мета цієї програми — створення умов для розвитку інноваційної інфраструктури, надання допомоги науковцям, інноваторам та підприємствам. Строк виконання – 2017-2021 роки.

У висновку потрібно відмітити, що стан інноваційної діяльності в Україні важко вважати задовільним. Незважаючи на наявність значного наукового потенціалу та досвід створення технологічно складної продукції, країна з року в рік втрачає свої позиції на ринках високотехнологічних товарів і послуг, що у сучасному світі розвиваються найбільш динамічно. Кабінет Міністрів відіграє у цьому також значну ролі. Підтвердженням цього є те, що Кабінет Міністрів України проводить експертизу розроблених Міністерством освіти і науки стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, організовує їх публікацію в засобах масової інформації та обговорення в Національній і галузевих академіях наук України, в громадських наукових та науково-технічних організаціях. Також КМУ кожного року подає до Верховної Ради стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльності.

До недоліків діяльності КМУ у сфері інноваційної діяльності можна віднести неефективний контроль за виконанням постанов та указів. Хоча Міністерство освіти і науки України періодично подає звіти про виконання плану заходів, але на мою думку, вони залишаються без належного аналізу та коригування дій. Крім того, більшість своїх функцій щодо реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності КМУ перекладає на підпорядковані його органи. Виходячи з цього, для покращення цієї ситуації потрібно створення покращеної нормативно-законодавчої бази, контрольної служби за реалізацією державної інноваційної політики. Крім того, важливе значення має збільшення відповідальності КМУ, що може суттєво підвищити його ефективність.

 

Список літератури

  1. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 16.10.2012 №5460-VI– [Електронний ресурс] // Правова база : [сайт] / Верховна Рада України : [сайт]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/40-15
  2. Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 16.02.2016 №1005-VIII – [Електронний ресурс] // Правова база : [сайт] / Верховна Рада України : [сайт]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/794-18
  3. Постанова КМУ «Про утворення державної наукової установи «Український інститут науково-технічної експертизи»» від 25.11.2015. №1027– [Електронний ресурс] // Правова база : [сайт] / Верховна Рада України : [сайт]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1027-2015-%D0%BF
Share