ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ІДЕЇ START-UP


Пастарнак І. А.

студентка ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана», магістерської програми «Менеджмент підприємницької діяльності» гр. ЕМП-501

 

Problems of protection of ideas Start-Up

Iryna Pastarnak, pastaarnak@gmail.com

Слідуючи загальносвітовій тенденції, Україна зараз переживає бум Start-Up руху. Нові проекти масово з’являються і розвиваються у бізнес-інкубаторах або самостійно, але виживуть і зміцніють лише одиниці. Природними ворогами Start-Up є маркетингова неактуальність, слабка організація, дефіцит фінансування та відсутність захисту від конкурентів.

Start-Up – це тільки щойно створена компанія (можливо навіть не є юридичною особою), яка знаходиться на стадії розвитку. Тобто Start-Up – це тимчасова структура, яка спрямована на пошук і реалізацію масштабованої бізнес-ідеї. Саме він є новим фінансовим проектом, мета якого – швидкий розвиток і отримання прибутку з використанням в якості основи своєї діяльності якоїсь новітньої технології, ще ніким раніше не випробуваною.

Із загального поняття інтелектуальної власності міжнародно-правові документи виділяють окремо промислову власність, до якої належать винаходи, корисні моделі, промислові зразки, фабричні або товарні знаки, знаки обслуговування і вказівки щодо походження або найменування місця походження, а також припинення недобросовісної конкуренції.

Згідно ст. 418 гл. 35 ЦК право інтелектуальної власності – це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об’єктів права інтелектуальної власності визначається цивільним кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Звичайно правом інтелектуальної власності володіють суб’єкти, які мають право володіти, користуватися та розпоряджатися об’єктами ІВ. Згідно ст. 155 гл. 16 ГК об’єктами прав інтелектуальної власності у сфері господарювання визнаються: винаходи та корисні моделі; промислові зразки; сорти рослин та породи тварин; торговельні марки (знаки для товарів і послуг); комерційне (фірмове) найменування; географічне зазначення; комерційна таємниця; комп’ютерні програми; інші об’єкти, передбачені законом. Згідно ст. 421 гл. 35 ЦК суб’єктами права інтелектуальної власності є: творець (творці) об’єкта права інтелектуальної власності (автор, виконавець, винахідник тощо) та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності відповідно до цивільного кодексу, іншого закону чи договору.

Першочергова і головна подія в розвитку Start-Up – це стадія появи ідеї. Тієї самої виключної ідеї, в основі якої лежить якийсь інноваційний продукт, послуга, технологія, здатна покращити і полегшити життя, змінити існуючий товар, посилити ефект від дії препарату і так далі, в залежності від сфери діяльності творця ідеї.

На цьому етапі формується команда однодумців, помічників, які вірять у результативність задуманої справи, розробляють приблизний план розвитку ідеї, розглядають варіанти пошуку інвесторів, а також намагаються випробувати прототип продукту, послуги, технології, якщо він вже створений.

Юристами та венчурними капіталістами, що займаються розвитком Start-Up було виявлено велику кількість юридичних помилок, зроблених підприємцями та початковими компаніями. Серед найбільш поширених та проблемних юридичних помилок, що існують, головне місце займають не уважно розглядані питання захисту інтелектуальної власності.

Якщо ви створили унікальний продукт або технологію, вам слід враховувати відповідні кроки для захисту інтелектуальної власності, яка була розроблена. Як засновники компанії, так і його інвестори вважають, що компанія повинна захищати свою інтелектуальну власність та уникати порушення прав інтелектуальної власності третіх сторін. Нижче наведено деякі загальні захисні заходи, які проводяться підприємствами:

– патенти;

– авторські права;

– торгові марки;

– сервісні знаки;

– торговельні секрети;

– умови конфіденційності;

– конфіденційність та укладення угоди для працівників.

Особливу увагу приділимо патентуванню та захисту авторського праву, як можливим джерелам захисту ідеї Start-Up. Згідно ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» патентування – це процедура непроста і нешвидка, тому до вибору об’єктів патентування треба підходити з розумінням. Патенти – це найкращий захист для нового продукту. Патент надає своєму винахіднику право забороняти іншим володіти, використовувати або розпоряджатися запатентованою річчю, описану словами в заявках на патент. Ключовими питаннями при визначенні того, чи можна отримати патент, є: (1) лише конкретне втілення ідеї, формули тощо є патентоспроможним, (2) винахід має бути новим або вдосконаленим існуючого, (3) винахід не повинен бути запатентованим або описаним в друкованій публікації раніше, і (4) винахід має бути корисним.

Патентувати потрібно ключові технології, що визначають інноваційну та комерційну цінність Start-Up і у яких можуть досить швидко з’явитися конкуренти. Для цього розділимо Start-Up на складові і розглянемо патентоспроможність кожного з них.

1. Ідея;

2. Технічна частина;

3. Графічна частина;

4. Текстова частина;

5. Аудіовізуальна частина.

Ідея – це найцінніше, що є у вашого Start-Up, саме вона не давала вам спати ночами, і саме на неї ви покладаєте усі свої надії про світле майбутнє. На жаль, саме ідею запатентувати не можна. Патентується не ідея, а продукт, процес або нове застосування відомого продукту чи процесу. Щоб прийняти рішення про необхідність патентування вашого Start-Up, треба зважити всі «за» і «проти», прорахувати витрати на патентний супровід упродовж усього терміну дії патенту і порівняти це з потенційним доходом від ліцензій і конкурентними загрозами. Ви можете описати ідею Start-Up письмово, і тоді вона стане об’єктом авторського права у якості твору, а за вами Свідоцтвом буде закріплено авторство і пріоритет.

Згідно гл. 36 ЦК авторське право не дозволяє іншим людям використовувати продукт вашої творчої діяльності без вашого дозволу. Авторські права охоплюють оригінальні авторські твори, такі як мистецтво, рекламна копія, книги, статті, музика, фільми, програмне забезпечення тощо. Авторське право надає власнику виключне право робити копії твору та готувати похідні творіння (наприклад, продовження чи перегляди) на основі роботи. Воно дозволяє вам вимагати плату за право використання вашого продукту, проте існують винятки, серед яких:

1. Ідеї;

2. Процеси діяльності;

3. Методи діяльності або математичні концепції як такі.

Отже, у цивільному праві і в цивільному законодавстві склалося два самостійних правових інститути – авторське право і патентне право або право промислової власності. В свою чергу всі результати творчої діяльності, з точки зору цивільно-правової охорони, поділяють на дві групи: перша група охороняється авторським правом, друга – патентним. Проте ідею Start-Up не можливо ні патентувати, ні наділити авторським правом.

Саме тому, проаналізувавши проблеми, із-за яких відбуваються крадіжки ідеї, було розроблено пропозиції захисту. Основні засоби захисту ідеї Start-Up:

1. Уникайте виходу занадто великого обсягу інформації.

Одним із кращих способів зберегти вашу ідею є розкриття лише необхідного. Якщо ви представляєте ідею потенційному клієнту, дайте лише ті деталі, які необхідні для передачі головної суті. Одним з винятків може бути це, коли ви презентуєте інвесторам або кредиторам, які, швидше за все, захочуть знати все про ваш продукт, перш ніж приймати фінансові рішення.

Проте не треба боятися представляти свої ідеї інвесторам, оскільки це найменша з двох загроз. Реальною загрозою можуть слугувати ваші співробітники та співзасновники, які мають доступ до реальних знань компанії – до «виконання», а не до «ідеї».

2. Використовуйте договори нерозголошення.

Угода про нерозголошення може допомогти захистити вашу ідею, перш ніж ви розкриєте її працівникам чи іншим партнерам. Те саме стосується потенційних клієнтів. Замість того, щоб вимагати підпис, просто розгляньте заяву про конфіденційність у своєму бізнес-плані.

3. Торгова марка.

Товарний знак може забезпечити додатковий рівень захисту, оскільки назва компанії часто тісно пов’язана з її ідеєю. Крім того, створивши товарний знак, ви також отримаєте захист у випадку виникнення юридичних проблем. Документація, необхідна для реєстрації товарного знака, може слугувати письмовим доказом того, що ваша бізнес-ідея була виконана у визначені терміни. Ці дати будуть мати вирішальне значення для встановлення точної дати вашої ідеї в роботі, якщо хтось спробує оскаржити цей факт.

4. Дослідження реципієнтів.

Незалежно від того, кому ви розкриваєте ідею, чи то потенційному інвестору, чи можливому клієнту або підряднику, проаналізуйте цю особу. Тепер інформація настільки легко доступна, власник бізнесу може дізнатися репутацію будь-кого, перш ніж приймати рішення про справу з цією особою. Шукайте будь-які спори з попередніми діловими партнерами та переконайтеся, що людина встановила позитивну репутацію у своїй галузі.

Отже, дивлячись на потенційних інвесторів, співзасновників чи співробітників, вам потрібно шукати «червоні прапори»:

– Чи є скарги на публічний реєстр у людей, які раніше працювали з ними?

– Будь-який незадоволений співзасновник?

– Будь-які компанії, які заявляють про даного інвестора, що він вкрав ідею?

– Будь-які попереджувальні знаки в історії зайнятості?

5. Дотримуйтесь ваших інстинктів.

Разом із дослідженнями, які ви можете проводити, є ваші власні природні інстинкти. Часто «внутрішні звукові сигнали» дзвонять, коли ми перебуваємо в ситуації, яка може становити певну небезпеку. Якщо хтось особливо зацікавлений у слуханні будь-якого аспекту творіння, запитайте себе, який мотив може бути у такої людини. Це інвестування? Це просто цікавість? Чи можливо, що у людини є гроші і все, що йому потрібне, – хороша ідея для подальшого рухання? Це той самий момент, коли виникає досвід. Якщо ви взаємодієте з тими, хто має багаторічний досвід роботи у бізнесі та має портфель великих власних компаній, це людина, мабуть, не потребує крадіжки чужої ідеї.

6. Побільше документів.

Попросіть адвоката проаналізувати вашу ідею, щоб визначити, які її аспекти можуть бути захищені авторським правом, торговою маркою чи бути запатентованим.

Напишіть як можна більше в письмовій формі та збережіть цю документацію. Створивши паперовий «шлях», ви матимете докази своєї концепції, якщо хтось звернеться до суду. Зберігайте журнал кожної вашої дискусії, де розкриваються деталі вашого бізнесу. Цей журнал може стати в нагоді, якщо ви знайдете висновки розмов десь в мережі, наприклад.

Ці документи також корисні для того, щоб збільшити довіру між співзасновниками або між засновниками та працівниками. На поверхневому рівні може здатися, що залучення адвоката на ранній стадії є ознакою недовіри. Чим більше часу проходить без документів, тим більше недовіри ви починаєте бачити. Цікаво, що це недовіра збільшує шанси на «крадіжку», що фактично і відбувається.

7. Інвестиції в ідеї, які важко копіювати.

На стратегічному рівні, правовий захист у всьому світі не буде особливо корисним, якщо ваша ідея буде легко реконструйованою. Для того, щоб було зрозуміло, практично все може бути перероблено на певному рівні: акцент робиться не на ідеях, які ніколи не можна копіювати, а на ідеї, які важко копіювати.

8. Безпека даних.

На ранній стадії, швидше за все, ви будете рятувати деякі гроші та вибирати безкоштовне рішення для хмарного зберігання, електронної пошти та обміну даними. Проте, якщо ви постійно використовуєте незахищені канали, ви підвищуєте ризик втрати ключових даних інтелектуальної власності.

Розглянемо можливість перенесення ваших операцій на зашифровані канали якомога раніше. Зробіть шифрування електронної пошти частиною своєї політики безпеки в Інтернеті, особливо якщо мова йде про конфіденційну інформацію фінансів та технічних характеристик продукту. Потрібно використовувати сильні паролі, як на настільних пристроях, так і на портативних гаджетах, зокрема на флешуванні драйверів, що, як правило, зневажають.

Попросіть ділових партнерів дотримуватися вашої політики безпеки. Переконайтеся, що ваші партнери використовують свої власні гарантії з рівною ретельністю та не надають їм додаткового доступу до даних.

9. Стратегія захисту інтелектуальної власності.

Ваш захист інтелектуальної власності повинен існувати у формі складної стратегії, а не розкиданих практик. Захист прав інтелектуальної власності набуває різних форм. Багато невеликих компаній з обмеженим бюджетом зазвичай обирають захист «комерційної таємниці», щоб уникнути труднощів із реєстрацією патентів. Ваші конкуренти можуть вільно патентувати той самий винахід і подати до вас справу за порушення. Відокремлюючи виробничі процеси та маскуючи вашу технологію, може в першу чергу коштувати більше, ніж патентування.

Висновки та пропозиції. Основним ресурсом для створення нового Start-Up служить хороша новаторська ідея. Власне за свіжими і незвичайними ідеями женеться більшість і часто, купуючи їх, не шкодують великі суми грошей. Сама ідея, що не має ніякого матеріального втілення, а існує тільки на папері, або «на словах», може коштувати дуже багато і бути цікавою для крадіжки.

Але не треба постійно перейматися, що ідея може бути вкрадена, краще розробіть відповідні заходи захисту бізнесу ще на початку реалізації Start-Up. Тому що інший спосіб, яким ваші страхи завдають шкоди бізнесу, полягає в тому, що вони не дозволяють отримувати відгуки від інших. Коли ви розповідаєте свою ідею комусь, люди висловлюють вам власні думки, які, у свою чергу, допоможуть вам розвинути концепцію. Ніколи не обговорюючи свій бізнес з іншими, ви втрачаєте цей шанс. Просто створіть план оборони, до якого будуть входити і консультація юристів, і наявність документації, договорів нерозголошення, детальний аналіз майбутніх співробітників та інвесторів, електронна безпека даних і, головне, стратегія захисту ідеї.

Список використаної літератури:

1. Господарський Кодекс України: станом на 2 серпня 2017 р. / Верховна рада України. – Офіц. вид. – Київ: Парлам. вид-во, 2017.

2. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»: станом на 5 грудня 2012 р. / Верховна рада України. – Офіц. вид. – Київ: Парлам. вид-во, 2012.

3. Цивільний Кодекс України: станом на 19 липня 2017 р. / Верховна рада України. – Офіц. вид. – Київ: Парлам. вид-во, 2017.

4. Campbell S. The Importance of Assigning IP to Your Startup [Electronic resourse] / S. Campbell. – March, 2009. – Title from the screen.

5. Harroch R. 10 Big Legal Mistakes Made By Startups [Electronic resourse]: Ukrainian Law Blog. September / R. Harroch and R. N. Frasch. – September, 2015. – Title from the screen.

6. Hendricks D. 7 Simple Ways You Can Protect Your Idea From Theft [Electronic resourse]: Forbes Contributors / D. Hendricks. – Novemder, 2013. – Title from the screen.

7. Labrien D. Tips to Protect Your Startup Idea and Intellectual Property [Electronic resourse]: Techco: Tech Startup News, Events & Resources / D. Labrien. – March, 2016. – Title from the screen.

8. Buchwald S. 4 Ways to Prevent Someone From Stealing Your Startup Idea [Electronic resourse]: Business collective / S. Buchwald. – Mode of access: https://businesscollective.com/4-ways-to-prevent-someone-from-stealing-your-startup-idea/. – Title from the screen.

9. 6 способов защиты авторского права [Електронний ресурс]: блог компании LendWings. – 2013. Режим доступу: https://habrahabr.ru/company/lendwings/blog/189338/. – Назва з екрана.

10. Авторське право і патентне право: спільне і відмінність [Електронний ресурс]: Право інтелектуальної власності. – Режим доступу: http://readbookz.com/book/192/7105.html. – Назва з екрана.

11. Канципа А. Як запатентувати стартап в Україні [Електронний ресурс] / А. Канципа. – Режим доступу: http://www.inventa.ua/ua/jak-zapatentuvati-startap-v-ukraini/. – Назва з екрана.

12. Пікуль В. С. Що таке стартап? [Електронний ресурс] / В. С. Пікуль. –Режим доступу: https://3222.ua/article/scho_take_startap.htm. – Назва з екрана.

13. Стартап – що це таке: визначення та значення терміна, етапи розвитку Startup-проекту + топ-10 кращих ідей для стартапу з мінімальними вкладеннями [Електронний ресурс]. – 2017. – Режим доступу: http://itstatti.in.ua/zarobitok-v-interneti/161-startap-shcho-tse-take.html. – Назва з екрана.

 

Iryna Pastarnak

pastaarnak@gmail.com

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.