Categories
видавнича справа

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕДАКЦІЙНІ КОЛЕГІЇ НАВЧАЛЬНИХ ВИДАНЬ ФАКУЛЬТЕТІВ, КАФЕДР ТА ІНСТИТУТІВ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«__________________________________________»

ПОЛОЖЕННЯ

про редакційні колегії навчальних видань

факультетів, кафедр та інститутів

ВНЗ «__________________________________________»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою ВНЗ «____________________________________»

Протокол № __ від «__» _____ 2022 р.

Голова Вченої ради ВНЗ «______________________________________»

________________ Г.Л. Приклад

РЕКОМЕНДОВАНО:

Науково-методичною радою

Протокол № __ від «__» _________ 2022 р.

Голова НМР

________________ Т.П. Приклад

Набуває чинності згідно з

наказом від 01.01.2022р. № ____

ВНЗ – 2022

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення “Про редакційні колегії факультетів, кафедр та Інститутів (далі – Положення) розроблено відповідно до Законів України “Про вищу освіту”, “Про інформацію”, “Про видавничу справу”, Статуту Університету.

1.2. Метою даного Положення є визначення статусу, загальних організаційних та функціональних засад діяльності редакційних колегій навчальних видань університету, і зокрема, — редакційних колегій навчальних видань факультетів, редакційної колегії навчальних видань кафедр, редакційної колегії навчальних видань інститутів.

2. СТАТУС РЕДАКЦІЙНИХ КОЛЕГІЙ НАВЧАЛЬНИХ ВИДАНЬ

2.1. Редакційні колегії навчальних видань факультетів, кафедр та інститутів  є дорадчим органом відповідних структурних підрозділів.

2.2. У своїй діяльності редколегії керуються чинним законодавством, даним Положенням, іншими нормативними актами міністерств та відомств, що регламентують видавничу діяльність та освітню діяльність університету.

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ РЕДАКЦІЙНИХ КОЛЕГІЙ

НАВЧАЛЬНИХ ВИДАНЬ

3.1. Визначення перспективних напрямків розвитку навчального забезпечення наук (дисциплін), закріплених за кафедрами факультетів, кафедрами та передбачених програмами інститутів.

3.2.Проведення експертизи підготовлених навчальних видань на предмет відповідності існуючим вимогам щодо структури, змісту та їх оформлення.

4. СКЛАД ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ РЕДКОЛЕГІЙ

4.1. Кількісний та персональний склад редакційних колегій навчальних видань факультетів, кафедр іноземних мов, Інституту бізнес-освіти затверджується наказом ректора щорічно до _____________.

Проект відповідного наказу готується навчально-методичним відділом за поданням:

– декана факультету — для редакційних колегій навчальних видань факультетів;

– діючого голови редакційної колегії навчальних видань кафедр — для редакційної колегії кафедр ;

– директора Інститутів — для редакційної колегії навчальних видань Інститутів.

4.2. Керівництво роботою редакційної колегії навчальних видань здійснюється головою в особі:

– декана факультету — для редакційних колегій навчальних видань факультетів;

– завідувача однієї з кафедр — для редакційної колегії навчальних видань кафедр ;

– директора Інституту — для редакційної колегії навчальних видань Інститутыв;

4.3. До складу редакційної колегії навчальних видань входять провідні вчені за відповідним фаховим спрямуванням та викладачі університету, які мають значні здобутки у науковій, навчально-методичній роботі, підготовці наукових видань та навчальної літератури.

Функції відповідального секретаря редакційної колегії навчальних видань виконує особа з числа членів редколегії, яка призначається головою редколегії.

4.4. Персональний склад членів редколегії, які працювали над рукописом, включається до вихідних даних навчального видання (друга сторінка).

4.5. Формою роботи редколегії є засідання, які проводяться за регламентом, затвердженим головою редколегії.

4.6. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях редколегії, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше половини членів редколегії. У разі рівного розподілу голосів голос голови редколегії є ухвальним.

4.7. Рішення редколегії оформлюється протоколом, який підписують голова редколегії та відповідальний секретар.

4.8. Для оперативного вирішення робочих питань, згідно з основними завданнями редколегії, за рішенням голови редколегії можуть створюватись окремі робочі групи з представників редколегії.

Підсумком проведеної роботи має бути короткий звіт робочої групи на засіданні редакційної колегії навчальних видань.

5. ФУНКЦІЇ РЕДАКЦІЙНИХ КОЛЕГІЙ

5.1. Головними функціями редакційних колегій навчальних видань є:

– визначення перспективних напрямків розвитку навчального забезпечення наук (дисциплін), закріплених за кафедрами факультетів, та передбачених програмами Інститутів бізнес-освіти.

–  визначення зовнішніх рецензентів навчальних видань з числа провідних вчених інших навчальних закладів та організацій для підготовки зовнішніх рецензій;

–   забезпечення внутрішнього рецензування рукописів;

–  організація наукового редагування рукописів;

– перевірка рукописів навчальних видань на наявність академічного плагіату;

– розгляд рукописів підготовлених видань з метою оцінки їх наукового та навчально-методичного рівня для навчальних видань;

–  підготовка висновків щодо можливості рекомендації рукописів до видання в поданому вигляді або після доопрацювання з урахуванням визначених зауважень за формою Додатку 1 для навчальної літератури.

6. ПРАВА РЕДАКЦІЙНИХ КОЛЕГІЙ НАВЧАЛЬНИХ ВИДАНЬ

6.1. Для вирішення поставлених завдань редколегія має право:

6.1.1. Самостійно вирішувати питання, пов’язані з розподілом обсягу робіт в межах редколегії;

6.1.2. Залучати провідних вчених інших ВНЗ та організацій для участі в роботі редколегії (робочих групах);

6.1.3. Подавати в ректорат пропозиції щодо основних напрямків удосконалення методичного забезпечення наук (дисциплін);

6.1.4. У відповідності з існуючими нормативами розробляти рекомендації та висувати вимоги до рівня, структури, обсягів навчальних видань університету;

6.1.5. Вимагати від авторів дотримання нормативних вимог щодо змісту та оформлення рукописів, що подаються на розгляд редакційної колегії навчальних видань;

6.1.6. У разі невідповідності змісту або структури рукопису нормативним вимогам повертати його авторам на доопрацювання.

7. ОБОВ’ЯЗКИ РЕДАКЦІЙНИХ КОЛЕГІЙ

НАВЧАЛЬНИХ ВИДАНЬ

7.1. Члени редакційної колегії навчальних видань зобов’язані:

– виконувати покладені даним Положенням на редколегію завдання та функції;

– проводити розгляд кожного рукопису і підготовку відповідного висновку (Додаток 1 до даного Положення) щодо рекомендації його до видання, відповідності робочій навчальній програмі з науки (дисципліни), іншим необхідним вимогам та щодо відсутності у рукописі академічного плагіату;

– виконувати вимоги діючих нормативно-правових актів з питань, що випливають із завдань та функцій редколегій.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РЕДАКЦІЙНИХ КОЛЕГІЙ

8.1. Члени редакційної колегії навчальних видань несуть відповідальність за:

– належне виконання завдань та функцій, що визначені даним Положенням;

– використання наданих прав;

– виконання наказів ректора та інших нормативних документів, що регламентують організацію видавничої діяльності, освітньої діяльності навчального закладу із навчального забезпечення освітнього процесу.

9. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

Редакційні колегії навчальних видань здійснюють свою роботу у координації з:

9.1. Кафедрами університету — з питань підготовки навчального забезпечення з наук (дисциплін).

9.2.    Бібліотекою — з питань наповнення бібліотечних фондів.

9.3. Навчально-методичним відділом — з питань підготовки нормативно-регламентуючих документів, отримання інформації про навчально-методичне забезпечення наук (дисциплін), що викладаються кафедрами факультету.

9.4. Бухгалтерією — з питань оплати праці за виконання робіт відповідно до діючих положень.

9.5. Видавництвом — з питань своєчасного та якісного виконання редакційних та поліграфічних робіт.

Додаток 1

до Положення «Про редакційні колегії навчальних видань факультетів,

кафедр мов та Інститутів бізнес-освіти»

ВИСНОВОК РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

____________________________________

(назва редколегії)

щодо відповідності існуючим вимогам рукопису

навчального видання

________________________________________________________________________________

(назва курсу, автор(и)

________________________________________________________________________________

1.     Наявність супровідних документів:  

– Витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію рукопису до видання_________________________________________________________________________

(висновок, номер протоколу, дата)

– Внутрішня рецензія _____________________________________________________________

(рецензент — висновок)

– Зовнішні рецензії:

1-а рецензія _____________________________________________________________________

(рецензент — висновок)

2-а рецензія _____________________________________________________________________

(рецензент — висновок)

2. Відповідність робочій навчальній програмі ______________________________________

(відповідає чи ні,

________________________________________________________________________________

якщо ні, то чому)

________________________________________________________________________________

3.Відповідність обсягу рукопису існуючим нормативам _______________/______________

(норматив/факт)

4. Викладення матеріалу

Відповідність поданого матеріалу існуючим вимогам щодо структури та наявності необхідних складових ____________________________________________________________

(відповідає чи ні, якщо ні, то чому)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

ВИСНОВОК:

(рекомендувати до видання,  рекомендувати до видання за умови усунення

_______________________________________________________________________

визначених недоліків (необхідно вказати яких)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Голова редакційної колегії      _______________      ________________

                                              (підпис, дата)         (прізвище, ініціали)

(зворотна сторона висновку)

Склад  редакційної колегії навчальних видань факультету,

який розглядав рукопис

 

Прізвище та ініціали

Вчене звання

посада

1

     

2

     

3

     

4

     

5

     

     

     

Електронна адреса редакційної колегії _______________________________________

ПОЛОЖЕННЯ про підготовку та видання навчальної літератури

Share