#КНЕУ: РОЗПОРЯДЖЕННЯ №14

«12» березня 2020 року №14

На виконання наказу ректора від 11.03.2020 р. № 146 «Про тимчасове припинення занять» з метою забезпечення безперервності навчального процесу з 12.03.2020 р. по 03.04.2020р.

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Перевести здобувачів вищої освіти очної (денної) форми навчання на дистанційне навчання з використанням різних засобів інформаційно-комунікаційних технологій — дистанційних курсів з начальних дисциплін, розроблених науково- педагогічними працівниками Університету на платформах Moodle або Office 365, сайтів з начальних дисциплін, засобів проведення телеконференцій, електронної пошти та інших онлайн сервісів.

2. Директорів навчально-наукових інститутів, деканів факультетів забезпечити формування бази контактних даних старост академічних груп для якісної комунікації учасників освітнього процесу.

3. Завідувачів кафедр забезпечити до 16.03.2020 р. інформування науково- педагогічними (педагогічними) працівниками здобувачів вищої освіти про особливості організації вивчення навчальних дисциплін кафедри в дистанційному режимі.

4. Науково-педагогічних (педагогічних) працівників здійснювати оцінювання результатів навчальної діяльності здобувачів вищої освіти з регулярною фіксацією оцінок в електронному журналі КНЕУ (тип заняття в електронному журналі – «заняття в дистанційному режимі»).

5. Науково-педагогічних (педагогічних) працівників активізувати проведення наукової та організаційно-методичної роботи. Особливу увагу приділити:

– ініціюванню та підготовці проектів грантових угод, фундаментальних наукових досліджень, госпдоговірних робіт;

– модернізації освітніх програм та відповідних навчальних планів, удосконаленню робочих програм навчальних дисциплін та методичних матеріалів з вивчення навчальних дисциплін;

– написанню публікацій для журналів, що входять до наукометричних баз даних;

– підготовці здобувачів вищої освіти до міжнародних конкурсів, всеукраїнських олімпіад в дистанційному режимі.

6. Гарантам освітньо-професійних програм другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю «Комп’ютерні науки» та гарантам освітньо-наукових програм третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальностями «Економіка», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Міжнародні економічні відносини» завершити формування відомостей про самооцінювання освітньої програми до 03.04.2020.

7. Завідувачів кафедр здійснювати систематичний контроль за:

– організацією навчального процесу науково-педагогічними (педагогічними) працівниками кафедри з використанням технологій дистанційного навчання;

– проведенням науково-педагогічними (педагогічними) працівниками кафедри наукової та організаційно-методичної роботи.

8. В.о. директора Інституту дистанційної освіти (Сільченко М.В.) забезпечити організацію дистанційного навчання з використанням платформи Моосіїе та консультування науково-педагогічних (педагогічних) працівників та здобувачів вищої освіти очної (денної) форми на період введення обмежувальних заходів.

9. В.о. директора Наукової бібліотеки ім. М.В. Довнар-Запольського (Якубовську С.В.) для розширення спектру онлайнових послуг користувачів бібліотеки збільшити обсяги електронних ресурсів бібліотеки та ввести послугу «Електронна доставка документів».

10. Начальника навчального відділу (Кулаківську Т.В.) внести зміни у графік навчального процесу та розклад факультативного вивчення окремих навчальних дисциплін понад обсяги, встановлені освітніми програмами і навчальними планами (Додаток А).

11. Директорів навчально-наукових інститутів, деканів факультетів забезпечити внесення змін в графіки проходження практик здобувачами вищої освіти з врахуванням змін графіку навчального процесу.

12. Директорів навчально-наукових інститутів, деканів факультетів забезпечити до 13.03.2020 р. інформування науково-педагогічних (педагогічних) працівників та здобувачів вищої освіти щодо змісту цього розпорядження.

13. В.о. директора Центру інформаційно-обчислювальних систем та технологій (Давидюк Т.В.) забезпечити розміщення цього розпорядження на офіційному сайті Університету.

Проректор з науково-педагогічної роботи            А.М. Колот

Share

One thought on “#КНЕУ: РОЗПОРЯДЖЕННЯ №14”

Leave a Reply

Your email address will not be published.