РОЗ’ЯСНЕННЯ ДО ПОРЯДКУ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

В навчально-методичне забезпечення дисциплін, яке готувалося кафедрами до нового 2017-2018 н.р., необхідно внести зміни і доповнення, а саме:

– в розділ 8 «Поточний і підсумковий контроль» робочих навчальних програм з дисциплін (далі – РНП), які викладатимуться у 2017-2018 н.р., приділивши особливу увагу Картам самостійної роботи студентів. Зміни та доповнення до РНП, що вже затверджені Науково-методичною радою, необхідно затвердити протоколом позачергового засідання кафедри, а відповідну інформацію внести до паспортів з дисциплін про зміни і доповнення. Зміни та доповнення до РНП, що готуються до затвердження Науково-методичною радою у червні 2017 року, будуть затверджені Науково-методичною радою. В паспортах з дисциплін необхідно зазначити дату затвердження РНП.

– в розділ 6 «Поточний і підсумковий контроль» і «Методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисциплін»/«Навчально-методичних матеріалів до дисциплін магістерських програм» (далі разом – методичні матеріали). Перезатверджувати ці матеріали не потрібно (на титульних сторінках 2017 року вже стоять підписи завідувачів кафедр та проректора).

В робочих навчальних програмах і відповідних методичних матеріалах необхідно відобразити наступні загальні (однакові для всіх дисциплін) та спеціальні (в залежності від форми підсумкового контролю дисципліни) зміни і доповнення.

Загальні зміни і доповнення, що стосуються

навчально-методичного забезпечення всіх дисциплін:

 1. Подати таблицю переведення даних 100-бальної шкали оцінювання у новій редакції (див. п.1.2. Положення).
 2. По тексту навчально-методичного забезпечення:

– замість терміну «національна шкала», необхідно використовувати термін «4-бальна шкала»;

– не дозволяється використовувати поділ оцінки у формі заліку на «зараховано» та «не зараховано»;

– для оцінки «F» у шкалі за 4-бальною шкалою формулювання «незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни» замінити на формулювання «незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи»;

не дозволяється використовувати термін «повторне вивчення дисципліни».

– замість терміну модульна (контрольна) робота необхідно використовувати термін контрольна (модульна) робота.

 1. В Картах самостійної роботи студентів (далі – Карти СРС) бажано (але не обов’язково) поміняти назви розділів, оскільки за Положенням про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів, що затверджене 25 травня 2017 року, при поточному контролі результатів навчання студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін оцінці підлягають результати навчання, що виявляються через набуті компетентності (знання, уміння, навички тощо), а саме:

а) на денній та заочній формах навчання:

 • відповіді (виступи) на аудиторних заняттях (а не за систематичну і активну роботу!);
 • результати виконання контрольних (модульних) робіт (а не за виконання модульних (контрольних) завдань!);
 • результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента (а не за виконання індивідуальних завдань!);
 • результати виконання і захисту інших видів робіт, що передбачені робочою навчальною програмою;

б) на дистанційній формі навчання:

 • відповіді під час занять в дистанційному режимі (на форумах, у чатах, у Skype тощо);
 • відповіді (виступи) на аудиторних заняттях (виключно для дисциплін з вивчення іноземних мов);
 • результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента;
 • результати виконання і захисту інших видів робіт, що передбачені робочою навчальною програмою.

В Картах СРС необхідно дотримуватися рамкового розподілу загальної кількості балів за поточну успішність, який визначено у таблиці пункту 2.9. Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів. Зміни в цій таблиці відносно Порядку оцінювання знань студентів (2009 року) стосуються лише заочної форми навчання. Зокрема, за відповіді (виступи) на контактних заняттях виділяється вже не 35 балів, як було, а 40, за виконання контрольних (модульних) робіт – не 15 балів, а 10. Все інше залишилося без змін.

Просимо також звернути увагу, що одним з нововведень також стала норма про те, що за рішенням кафедри в оцінюванні одного заняття допускається крок в 0,5 балів, якщо максимальна оцінка за нього відповідно до Карти самостійної роботи студента не перевищує 3 бали. Це, за необхідності, можна зазначити у навчально-методичному забезпеченні дисципліни.

10 додаткових (заохочувальних) балів нараховуються студенту не за «наукову діяльність», а за «науково-дослідну діяльність (чи роботу)» і в межах одного семестру. Науково-дослідною діяльністю студентів є участь студентів у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах тощо понад обсяги завдань, які встановлені робочою навчальною програмою з відповідної дисципліни.

 

Спеціальні зміни і доповнення

(в залежності від форми підсумкового контролю дисципліни)

 1. До робочих навчальних програм та методичних матеріалів дисциплін з підсумковим контролем у формі екзамену.

4.1. Необхідно уточнити, що оцінюванню на екзамені підлягають (див. п.3.1. Положення):

 • володіння категорійним апаратом, фаховою термінологією та теоретичними знаннями;
 • вміння демонструвати практичні навички при розв’язуванні задач, вирішенні ситуацій;
 • вміння продемонструвати креативність та системність знань, володіння сучасними методами, методиками при вирішенні практичних питань.

4.2. Необхідно зазначити (якщо це ще не вказано у навчально-методичному забезпеченні дисциплін) інформацію про форму проведення екзамену з дисципліни.

За загальним правилом, екзамен проводиться в письмовій формі за екзаменаційними білетами, складеними за програмою дисципліни і затвердженими кафедрою.

Однак, як виняток, екзамен з окремих дисциплін, враховуючи їх специфіку, може проводитися в усній (письмово-усній) формі (див.п.3.3. Положення). Але для цього у кафедри має бути письмовий дозвіл ректора Університету. Також Положенням передбачені особливості проведення екзаменів з дисциплін з вивчення іноземних мов (див. п.4.12. даного Положення).

4.3. При розробці зразка екзаменаційного білету необхідно враховувати, що, за загальним правилом, екзаменаційний білет має містити 5 завдань, кожне з яких оцінюється в діапазоні 0 – 10 балів. Однак, за письмового дозволу проректора з науково-педагогічної роботи і за умови збереження загальної нормативної кількості балів (50 балів), яку студент може отримати на екзамені, кафедра може збільшити або зменшити кількість завдань (питань) екзаменаційного білета з дисципліни.

4.4. При описі критеріїв оцінювання відповідей студента на кожне із завдань екзаменаційного білета, необхідно враховувати, що залежно від рівня повноти й коректності відповіді вже на зимовій сесії 2017/2018 н.р. діятиме шкала 0, 2, 4, 6, 8, 10. Отже, порівняно із порядком оцінювання 2009 року додалися бали в кількості 2 та 4.

При цьому, звертаємо вашу увагу, що відмінено норму Порядку оцінювання знань студентів (2009 року) про те, що у разі, якщо відповіді студента оцінено менше ніж у 30 балів (до 60%), він отримує незадовільну оцінку за результатами екзамену, а набрані за екзамен бали не враховуються у загальній підсумковій оцінці. Якщо ця норма збереглася у навчально-методичному забезпеченні, її необхідно виключити.

Вже, починаючи з зимової сесії 2017/2018 н.р. всі бали, набрані на екзамені, будуть враховуватися у загальній підсумковій оцінці.

4.5. Крім загальних положень оцінювання дисциплін з підсумковим контролем у формі екзамену відповідні РНП та методичні матеріали мають містити таку інформацію:

«Результати поточної успішності студентів є показником рівня засвоєння ними робочої навчальної програми та виконання вимог Карти самостійної роботи студентів. Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою навчальною програмою.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з  дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями. 

Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, модульні контрольні роботи, інші види робіт, передбачені робочою навчальною програмою з дисципліни та набрати від 21 до 50 балів (включно). Бали у кількості 21 і більше є підставою для допуску студента до екзамену за білетами, які містять 5 екзаменаційних завдань.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно) і не бажає опановувати дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи, не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість

Студенти, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі екзамену набиратимуть від 21 до 59 балів (включно), після належної підготовки матимуть право повторно скласти екзамен.»

4.6. Оскільки до Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів включені певні норми щодо перескладання екзамену з дисципліни (зверніть увагу, що вдруге дозволяється перескладати екзамен комісії за білетами, які містять вже не 10 завдань, як було раніше, а 5 завдань, а у загальному підсумковому оцінюванні рівня результатів навчальної діяльності цих студентів враховуватиметься результат поточного контролю рівня знань, умінь та навичок), то в навчально-методичне забезпечення необхідно включити такі абзаци:

«Перескладання екзамену з дисципліни дозволяється двічі (вдруге – комісії за білетами, які містять 5 завдань). У загальному підсумковому оцінюванні рівня результатів навчальної діяльності цих студентів враховується результат поточного контролю рівня знань, умінь та навичок.

Студент, який під час опанування дисципліни понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи набрав менше 20 балів (включно), не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість».

 1. До робочих навчальних програм та методичних матеріалів дисциплін з підсумковим контролем у формі заліку.

5.1. Крім загальних положень оцінювання дисциплін з підсумковим контролем у формі заліку до відповідних РНП та методичних матеріалів необхідно включити наступні абзаци:

«Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку (дистанційного екзамену) набрали від 0 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи.

Індивідуальна контрольна робота складається з 10 завдань, кожне з яких оцінюється за вимогами, що є аналогічними вимогам до екзаменаційного білета

5.2. Необхідно визначити види (теоретичні, практичні, тестові) завдань індивідуальної контрольної роботи. Можна навести приклад такої індивідуальної контрольної роботи.

 1. До робочих навчальних програм та методичних матеріалів з дисциплін, які розроблені під підсумковий контроль у формі диференційованого заліку.

Оскільки «диференційований залік» як форма контролю відповідно до Ухвали Вченої ради від 25 травня 2017 року та Положення про оцінювання результатів навчальної діяльності студентів відмінений, то по тексту навчально-методичного забезпечення з дисциплін, які розроблені під підсумковий контроль у формі диференційованого заліку, необхідно термін «диференційований залік» замінити:

– для денної і заочної форм навчання – на «залік»;

– для дистанційної форми навчання – на «дистанційний екзамен».

Термін «дистанційний екзамен» означає форму підсумкового контролю рівня засвоєння студентами теоретичного і практичного  матеріалу з певної обов’язкової дисципліни, яка передбачає написання і захист підсумкової контрольної роботи в режимі он-лайн, але така форма контролю застосовуватиметься  лише для студентів дистанційної форми навчання.

Передбачається, що результат поточного контролю для дисциплін з підсумковим контролем у формі дистанційного екзамену для студентів дистанційної форми навчання визначається в діапазоні від 0 до 100 балів (з них 30 балів відводиться на написання і захист підсумкової контрольної роботи в режимі он-лайн).

Share