ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПІДТРИМКИ І РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ

Володимир Мачуський 

Мачуський В.В. Організаційно-правові аспекти підтримки і розвитку малого бізнесу в Сполучених штатах Америки (PDF)

Постановка проблеми. Економічна криза в Україні, спричинена геополітичним конфліктом, призвела до втрати позицій суб’єктами великого підприємництва і, водночас, виявила стійкість суб’єктів малого і середнього підприємництва в кризових умовах [1]. Звідси, безпека і економічний добробут української держави можуть бути реалізовані, зокрема, через подальше розкриття потенційних можливостей малого і середнього підприємництва, створення сприятливих умов для розвитку малого бізнесу. Вдосконалення правового статусу об’єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва дозволить забезпечити доступність об’єктів інфраструктури підтримки малого бізнесу для всіх суб’єктів малого і середнього підприємництва і тим самим сприятиме формуванню належного конкурентного середовища в сфері підприємництва в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням правового статусу об’єктів інфраструктури підтримки розвитку малого і середнього підприємництва в Україні приділяли увагу, зокрема, такі вчені: З.С. Варналій, Т.Г. Васильків, Винниченко В.В., А.М. Омаров. В.О. Орлова, О.М. Скібіцький, І.В. Труш, Ю.Л. Труш. Разом з тим, в науковій фаховій літературі практично відсутні комплексні дослідження, спрямовані на висвітлення об’єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва в Україні, їх правового статусу.

Метою статті є викладення результатів порівняльного дослідження правового статусу об’єктів інфраструктури підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва в Сполучених Штатах Америки і Україні у контексті вироблення практичних рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності правового забезпечення розвитку і функціонування суб’єктів малого бізнесу в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. На даному етапі розвитку суспільства державна підтримка підприємництва є світовим трендом сучасності. Як зазначають Н.Є. Стрельбіцька і Т.В. Редько, більшість розвинених країни світу досягли значних успіхів у соціально-економічному розвитку завдяки цілеспрямованій та виваженій державній політиці, спрямованій на підтримку та розвиток малих та середніх підприємств, які являють собою рушійною силою економіки [2, c. 118].

США, Європейський Союз, Китай, інші країни, приділяють значну увагу створенню сприятливих умов для започаткування і ведення бізнесу. Проте як зауважує А.М. Омаров, в Україні актуально проблемою залишається створення цілісної господарсько-правової концепції державної підтримки малого підприємництва [3, 167].

Одним із пріоритетних напрямків забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері підприємництва в Україні є створення належного правого забезпечення діяльності об’єктів інфраструктури, що здійснюють заходи, спрямовані на розвиток малого і середнього підприємництва.

У контексті вироблення практичних рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності правового забезпечення розвитку і функціонування суб’єктів малого і середнього підприємництва в Україні, видається доцільним здійснити порівняльний аналіз правового статусу об’єктів інфраструктури підтримки суб’єктів малого бізнесу в Сполучених Штатах Америки і Україні.

В Сполучених Штатах Америки питанням організаційно-правового забезпечення розвитку малого підприємництва присвячені, зокрема, відповідні положення Закону про малий бізнес (Small Business Act) від 30 липня 1953 року (далі Закон США “Про малий бізнес”) [4].

Так, в §1 Закону США “Про малий бізнес” зазначено, що сутністю американської економічної системи приватного підприємництва є вільна конкуренція. Збереження і розширення такої конкуренції є основоположним не тільки для економічного добробуту, а і для безпеки цієї нації. Така безпека і добробут не можуть бути реалізовані, якщо не буде заохочуватися і розвиватися реальна і потенційна можливості малого бізнесу.

Таким чином, в Сполучених Штатах Америки на законодавчому рівні закріплено положення про те, що малий бізнес в США є запорукою економічного добробуту і національної безпеки американської нації. Продовжуючи висвітлення організаційно-правових аспектів забезпечення розвитку малого бізнесу в США необхідно зауважити таке.

Закон США “Про малий бізнес” складається із 47 розділів і має загальний обсяг у розмірі 321 друкованої сторінки. У контексті організаційно-правових аспектів забезпечення розвитку малого підприємництва особливу увагу привертають такі секції вказаного Закону: розділ 4 “Адміністрація малого бізнесу” (Small Business Administration), розділ 21 “Центри розвитку малого бізнесу” (Small business development centers), розділ 29 “Програма бізнес-центру для жінок” (Women’s business center program), розділ 32 “Програми для ветеранів” (Veterans Programs), розділ 35 “Менторські мережі” (Mentoring networks).

Так, в розділі 4 Закон США «Про малий бізнес» зазначено, що для здійснення політики цього Закону створено агентство під назвою “Адміністрація малого бізнесу” (далі “Адміністрація”). Адміністрація, знаходиться під загальним керівництвом і наглядом Президента США і не може бути афілійована або перебувати у складі будь-якого іншого агентства або департаменті федерального уряду. Голова Адміністрації малого бізнесу призначається президентом США за порадою і за згодою Сенату США і повинна бути особою, яка володіє видатними кваліфікаціями для забезпечення потреб та вирішення проблем малого бізнесу. Голова не повинен займатися жодним іншим бізнесом, професією чи роботою, ніж робота в Адміністрації малого бізнесу .

Таким чином, виходячи із змісту наведеної секції Закону США “Про малий бізнес” видається можливим зробити висновок про те, що Адміністрація малого бізнесу США підпорядковується безпосередньо президенту США і за своєю суттю є спеціальним органом у сфері розвитку малого бізнесу і очолюється особою, яка володіє видатними кваліфікаціями для забезпечення потреб та вирішення проблем малого бізнесу. Головними завданнями Адміністрації малого бізнесу США як незалежного агентство федерального уряду є надання допомоги, поради і захист інтересів суб’єктів малого бізнесу, збереження вільного конкурентоспроможного підприємництва з метою підтримки та зміцнення американської економіки.

В положеннях розділу 21 Закону США “Про малий бізнес” вказано, що Адміністрація уповноважена надавати гранти (у тому числі укладати контракти та кооперативні угоди) для сприяння створення центрів розвитку малого бізнесу або будь-якого подібного органу для реалізації програм з розвитку малого бізнесу.

Коло потенційних отримувачів грантів від Адміністрації є досить широким. Зокрема, заявниками або отримувачами грантів для сприяння створення центрів розвитку малого бізнесу можуть бути: 1) державні органи (уряд будь-якого штату або будь-яке агентство); 2) корпорації (державні корпорації з розвитку, кредитні чи фінансові корпорації; 3) жіночі бізнес-центри; 4) навчальні заклади (державні або приватні інституту вищої освіти, університети, коледжі чи школи бізнесу, інженерії, комерції або сільського господарства.

Привертає увагу та обставина, що після 31 грудня 1990 року пріоритетними заявниками для отримання гранту для створення центрів розвитку малого бізнесу є вищі навчальні заклади, або жіночі бізнес-центри.

Таким чином, Адміністрація уповноважена видавати гранти для сприяння створення центрів розвитку малого бізнесу широкому колу визначених заявників, серед яких пріоритетними заявниками для отримання гранту для створення центрів розвитку малого бізнесу є вищі навчальні заклади, або жіночі бізнес-центри.

Окремі положення Закону США “Про малий бізнес” присвячені спеціальній програмі бізнес центру для жінок. Так, в розділі 29 вказаного закону зазначено, що Адміністрація може надавати фінансову допомогу приватним некомерційним організаціям для реалізації 5-річних проектів в інтересах малого бізнесу, що належать і контролюються жінками.

Малим бізнесом, що належить і контролюється жінками, визнається такий бізнес або стартап: 1) 51 відсоток бізнесу належить одній або більше жінок; 2) управління та повсякденна господарська діяльність бізнесу контролюються однією або більше жінок.

Бізнес центр для жінок через реалізацію проектів в інтересах малого бізнесу, що належать і контролюються жінками повинен забезпечити: 1) фінансову допомогу; 2) допомогу в управлінні; 3) маркетингову допомогу.

Для надання допомоги малому бізнесу, що належить і контролюються ветеранами або ветеранами інвалідами, відповідно до розділу 32 Закону “Про малий бізнес”, створено управління розвитку бізнесу ветеранів. Вказане управління через асоційованого Адміністратора забезпечує формулювання, виконання та просування політики і програм для надання допомоги малому бізнесу, що належить і контролюються ветеранами або ветеранами інвалідами.

Крім того, положеннями розділу 35 Закону “Про малий бізнес” регламентується діяльність менторських мереж, які надають послуги з бізнес консультування для малого бізнесу високих технологій з метою отримання грантів чи укладення угод про співробітництво в межах спеціальних програм розвитку малого бізнесу в США.

Таким чином, в Сполучених штатах Америки спеціально органом у сфері розвитку малого бізнесу є Адміністрація малого бізнесу США. Адміністрація містить в своїй структурі управління розвитку бізнесу ветеранів. Спеціальними об’єктами інфраструктури підтримки і розвитку малого бізнесу в США є: центри розвитку малого бізнесу при вищих навчальних закладах, жіночі бізнес-центри, менторські мережі.

У контексті порівняння об’єктів інфраструктури підтримки і розвитку малого підприємництва в США і в Україні привертає увагу та обставина, що в ст. 14 Закону України “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні” [5] відсутні положеннями про центри розвитку малого бізнесу при вищих навчальних закладах, жіночі бізнес-центри і менторські мережі. Крім того, в Україні відсутній окремий державний орган підконтрольний Президенту України, діяльність якого спрямована на розвиток малого і середнього підприємництва.

Висновки. Враховуючи викладене, видається можливим дійти таких висновків:

1. В Сполучених Штатах Америки на законодавчому рівні закріплено положення про те, що малий бізнес в США є запорукою економічного добробуту і національної безпеки американської нації.

2. В Сполучених штатах Америки спеціальним органом у сфері розвитку малого бізнесу є Адміністрація малого бізнесу США. Адміністрація малого бізнесу США підпорядковується безпосередньо президенту США і уповноважена видавати гранти для сприяння створення центрів розвитку малого бізнесу широкому колу визначених заявників. В межах структури Адміністрації функціонує управління розвитку бізнесу ветеранів.

3. Спеціальними об’єктами інфраструктури підтримки і розвитку малого бізнесу в США є: центри розвитку малого бізнесу при вищих навчальних закладах, жіночі бізнес-центри і менторські мережі.

4. Видається доцільним запропонувати доповнити ст. 14 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» положеннями про центри розвитку малого бізнесу при вищих навчальних закладах, жіночі бізнес-центри і менторські мережі.

5. Видається доцільним запропонувати створити спеціальний орган у сфері розвитку малого і середнього підприємництва, підконтрольний Президенту України і підзвітний Верховній Раді України – “Адміністрація малого бізнесу України”.

У контексті подальших наукових розвідок у сфері правового забезпечення малого і середнього підприємництва в Україні, певний науковий інтерес представляє правова регламентація інвестицій малого бізнесу в Сполучених штатах Америки.

Список використаних джерел:

1. Про схвалення Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. №504-р // Офіційний вісник України. – 2017. – №63. – Ст. 1913.

2. Стрельбіцька Н.Є., Редько Т.В. Мале та середнє підприємництво як фактор економічного зростання ЄС / Н.Є. Стрельбіцька. Т.В. Редько // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Ужгород: Гельветика, 2016. – Вип. 7. Ч. 3. – C. 118-122.

3. Омаров А.М. Господарсько-правове забезпечення малого підприємництва в Україні / А.М. Омаров // Економічна теорія та право. – 2016. – №1 (24). – С. 159-170.

4. Про малий бізнес : Закон Сполучених штатів Америки від 30 липня 1953 р. // Офіційний сайт Адміністрації малого бізнесу США. – [Електронний ресурс].а-аРежимадоступу: https://www.sba.gov/sites/default/files/aboutsbaarticle/Small_Business_Act.pdf

5. Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні : Закон України від 22 березня 2012 р. № 4618-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 3. – Ст. 23.

Мачуський В.В. Організаційно-правові аспекти підтримки і розвитку малого бізнесу в Сполучених штатах Америки (PDF)

Share

3 thoughts on “ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПІДТРИМКИ І РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ”

Leave a Reply

Your email address will not be published.