Categories
Світличний О.П.

Світличний О.П.: список основних наукових праць

Світличний О. П. Визначення розміру штрафу за порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку. Адвокат. 2005. № 1. С.28–29.

Світличний О. П. До питання адміністративного захисту прав інтелектуальної власності на торговельну марку. Адвокат. 2005. № 7. С.21–24.

Світличний О. П. До проблемних питань у сфері земельних ресурсів. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2009. №4–5. С.131–136.

Світличний О. П. Щодо удосконалення діяльності виконавчих органів у галузі земельних відносин.

Підприємництво, господарство і право. 2009. №9 (165). С.153–155.

Світличний О. П. Правовий аналіз визначення та застосування земельно-правової відповідальності як спеціального виду юридичної відповідальності за порушення земельного законодавства.

Бюлетень Міністерства юстиції України. 2010. №4–5. С.139–145.

Світличний О. П. Про розмежування адміністративної відповідальності посадових та службових осіб у сфері земельних правовідносин.

Право України. 2010. №3. С. 204–209.

Світличний О. П. Правові аспекти застосування терміна «самовільне зайняття земельної ділянки».

Підприємництво, господарство і право. 2010. №1 (169). С.100–103.

Світличний О. П. Щодо систематизації норм адміністративної відповідальності за порушення земельного законодавства.

Підприємництво, господарство і право. 2010. №6 (174). С.139–141.

Світличний О. П. Адміністративний договір як засіб надання адміністративних послуг.

Юриспруденція. 2010. №4 (66). С. 21–26.

Світличний О. П. Про притягнення власників (засновників) підприємств до юридичної відповідальності.

Юриспруденція. 2010. №5 (67). С. 38–42.

Світличний О. П. Удосконалення адміністративних процедур – механізм реалізації управлінської діяльності.

Юриспруденція. 2010. №7 (69). С. 38–42.

Світличний О. П. Реалізація загальноприйнятих принципів права в управлінської діяльності земельними ресурсами.

Бюлетень Міністерства юстиції України. 2010. №11. С. 53–58.

Світличний О. П. Удосконалення ефективності надання адміністративних послуг у сфері земельних правовідносин.

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України: Серія «Право». 2010. Вип. 156. С. С. 237–243.

Світличний О. П. Зміст державної діяльності у сфері управління земельними ресурсами.

Підприємництво, господарство і право. 2011. №1 (181). С.138–140.

Світличний О. П. Адміністративно-територіальні перетворення в контексті проведення земельної та адміністративної реформи в Україні.

Підприємництво, господарство і право. 2011. №2 (182). С.79–82.

Світличний О. П. Здійснення та шляхи завершення земельної реформи в Україні.

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України: Серія «Право». 2011. Вип. 157. С. С. 136–143.

Світличний О. П. Раціональне використання та охорона земельних ресурсів: поняття та зміст.

Землеустрій і кадастр. 2011. №1. С.50–52.

Курило В. І., Світличний О. П. Земельна реформа в Україні: думка юристів.

Землеустрій і кадастр. 2011. №2. С.28–33.

Світличний О. П. Адміністративні принципи в управлінській діяльності земельних ресурсів.

Правничий вісник університету «КРОК». 2011. Вип. 8. С.95–100.

Світличний О. П. Адміністративна відповідальність юридичних осіб за порушення земельного законодавства: проблеми правового регулювання.

Юридичний вісник. 2011. №3. С.81–86.

Світличний О. П. Зміст управлінських відносин у сфері земельних ресурсів в контексті оптимізації системи органів виконавчої влади.

Підприємництво, господарство і право. 2011. №9 (189). С.115–119.

Курило В. І., Світличний О. П. Державний контроль у сфері земельних ресурсів.

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України: Серія «Право». 2011. Вип. 165. Ч. 1. С. 150–155.

Світличний О. П. Управлінські функції держави у сфері земельних ресурсів.

Проблеми законності: академічний збірник наукових праць. Національний університет «ЮАУ». 2011. Вип. 117. С. 61–68.

Світличний О. П. Роль самоврядного контролю при використанні та охороні земельних ресурсів.

Підприємництво, господарство і право. 2011. №10 (190). С.93–96.

Світличний О. П. Сутність управлінської діяльності у сфері земельних ресурсів.

Підприємництво, господарство і право. 2011. №11 (191). С.41–44.

Світличний О. П. Щодо співвідношення поняття «державне управління» і публічна адміністрація.

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України: Серія «Право». 2011. Вип. 165. С. С. 189–195.

Світличний О. П. Метод як один із основних елементів змісту управлінської діяльності земельними ресурсами.

Бюлетень Міністерства юстиції України. 2011. №4. С.59–64.

Світличний О. П., Слюсаренко С. В. Органи місцевої влади в управлінській діяльності земельними ресурсами.

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України: Серія «Право». 2012. Вип. 173. Ч.1. С. 193–199.

Курило В. І., Світличний О. П. Сучасна парадигма діяльності органів публічної влади у сфері контролю за використанням та охороною земельних ресурсів.

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України: Серія «Право». 2012. Вип. 173. Ч.2. С. 198–207.

Світличний О. П. Місце і роль інтелектуальної власності в економічному та соціальному розвитку держави.

Теорія і практика інтелектуальної власності. 2012. №3. С. 65–67.

Курило В. І., Світличний О. П. До питання діяльності органів публічної влади у сфері контролю за використання та охороною земельних ресурсів.

Землеустрій і кадастр. 2013. №1–2. С.47–52.

Світличний О. П. ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА: сучасний стан і перспективи підвищення якості викладання у навчальних закладах Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України: Серія «Право». 2013. Вип. 182. Ч.2. С. 156–160.

Светличный А.П., Яра Е. С., Макаренко В. В. Средства индивидуализации учасников хозяйственного оборота, товаров и услуг как объект правовой охраны.

Современный научный весник: Серия «Право». 2013. № 16 (212). С.122–127.

Светличный А.П., Романенко А. В. Административно-правовой режим земель жилищной и общественной застройки.

Уральский научный весник: Серия «Право». 2013. № 21 (69). С.33–38.

Светличный А.П., Башкатова В. В. Роль принципов административного права в защите прав и интересов особы.

Современный научный весник: Серия «Право». 2013. № 40 (179). С.33–39.

Світличний О. Комерційна таємниця як об’єкт права інтелектуальної власності та міжгалузевий інститут в системі права та законодавства України.

Публічне право. 2014. № 1 (13). С.179–187.

Светличный А.П., Слюсаренко С. В. Правовое регулирование комерческой тайны за законодательством Украины.

Современный научный весник: Серия «Право». 2014. № 9. С.87–94.

Світличний О. Юридична відповідальність за порушення самовільно зайнятої земельної ділянки.

Публічне право. 2015. № 2. С.214–218.

Світличний О. П. Захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб нормами публічного та приватного права.

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України: Серія «Право». 2015. Вип. 213. Ч.1. С. 142–147.

Светличный А.П., Герега Н. В. Проблематика введения в практику альтернативных способов разрешения споров, в частности медиации.

Современный научный весник: Серия «Право». 2015. № 4. С.36–41.

Світличний О. Права і свободи особи у світлі євроінтеграційних вимог.

Публічне право. 2016. № 2 (22). С.27–32.

Світличний О. П., Майданевич А. Г. Адміністративна відповідальність посадових осіб та фізичних осіб – підприємців за порушення прав інтелектуальної власності.

Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України: серія: Право та державне управління. 2016. № 3–4. С. 34 – 38.

Світличний О. П., Гарбуз Т. О. Способи впливу державного управління на сферу охорони об’єктів промислової власності.

Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України: серія: Право та державне управління. 2016. № 3–4. С. 66 – 71.

Світличний О. П. Захист прав людини і громадянина нормами публічного права.

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України: Серія «Право». 2016. Вип. 243. С. 143–149.

Світличний О. П. Адміністративна відповідальність посадових осіб та фізичних осіб – підприємців за незаконне використання об’єктів права інтелектуальної власності.

Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки». 2017. № 1 (1). С. 45–49.

Світличний О. Надання правової інформації суб’єктом владних повноважень.

Публічне право. 2017. № 3. С.88–94.

Світличний О. Охорона інтелектуальної власності у світлі судової реформи в Україні.

Публічне право. 2017. № 4. С.27–31.

Світличний О. П., Гаврилюк О. М. Роль держави в управлінській діяльності у сфері поводження з побутовими відходами.

Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки». 2017. № 3 (3). С. 12–16.

Світличний О. П. Судова реформа в Україні та її вплив на охорону прав інтелектуальної власності.

Право. Людина. Довкілля. 2018. № 1. С.102–107.

Світличний О., Сулім В. Про деякі проблеми удосконалення господарського процесуального законодавства.

Публічне право. 2018. № 1 (29). С.196–202.

Share

By Oleksandr Svitlychnyi

Професор, професор кафедри цивільного та господарського права Національного університету біоресурсів і природокористування України.