ВЕКСЕЛЬ ЯК ФІНАНСОВИЙ ІНСТРУМЕНТ

Таїсія Приймачук, Тетяна Сенишин, ФМ-201, КНЕУ

Презентація

У зв’язку з фінансовою кризою значною мірою зросла роль векселів як альтернатива грошей. В докризові часи вексель виступав допоміжним інструментом і його використовували тільки серед компаній в одній групі, на сьогоднішній день вексель використовують для роботи з ринковими партнерами. Використання векселя дозволяє заміняти певну частину грошових розрахунків серед контрагентів. Можна сказати, що вексель це ті ж самі гроші, за допомогою яких можна отримати продукцію у виробника.
Сьогодні існує багато проблем щодо організації роботи з векселями, як специфічного фінансового інструменту, який потребує належного регулювання. Метою такого регулювання є: зробити ринок векселів цивілізованішим, прозорішим, надійнішим і стабільнішим, установити на ньому нові, якісніші правила, а також сприяти ефективному використанню векселів.

Вексель – цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця сплатити після настання терміну визначену суму грошей власникові векселя. Вексель – це сучасний фінансовий інструмент, який має майже тисячолітню історію розвитку. У світовій практиці на основі досвіду утворилися два основні види векселів: простий і переказний, які активно використовують економічні суб’єкти більшості країн світу. Індосамент – один із найважливіших аспектів функціонування векселя, що дає можливість здійснювати передачу векселя між різними суб’єктами економіки, забезпечуючи умови для обігу векселя як засобу платежу. Залежно від мети і характеру операцій, які лежать в основі випуску векселів, а також їх забезпечення, окрім комерційного, розрізняють фінансові, казначейські, бланкові, фіктивні та інші векселі. Вексель – один із важливих кредитно-розрахункових документів, який виконує функції платіжного документа і може використовуватися як інструмент для інкасування боргів.

Вексель циркулює на фінансовому ринку, виконуючи такі функції грошей, як засіб обігу і як засіб платежу. Завдяки цим властивостям вексель зменшує потребу у грошах, значно прискорює оборот товарів, оскільки вирішує проблему взаєморозрахунків між товаровиробниками

Види векселів

В залежності від форми та способу використання розрізняють:

 • простий вексель — просте і нічим не обумовлене зобов’язання векселедавця сплатити власнику векселя у вказаний строк у вказаному місці вказану суму.
 • переказний вексель (тратта) — це письмовий наказ векселедавця платнику (трасату) про сплату векселедержателю певної суми грошей у визначеному місці у визначений час. Причому отримувачем коштів може виступати як перший векселедержатель (ремітент), так і кожний з наступних векселедержателів (індосат).
 • Казначейський вексель  — це вид державного цінного паперу, який засвідчує безумовне грошове зобов’язання Державного казначейства України сплатити після настання строку визначену суму грошових коштів власнику векселя.

В залежності від характеру угод, що спричинили появу векселя виділяють:

Векселі можуть з’являтись в обігу внаслідок реальних угод, або ж бути фіктивними (безгрошовими), до яких відносять підроблені, дружні, бронзові векселі.

Функції векселів

 • – оформлення короткострокового кредиту, тобто не маючи певної суми коштів і виписуючи вексель покупець тим самим переносить дату платежу на пізніший термін;
 • – платіжний засіб, тобто вексель дозволяє отримати гроші, не чекаючи строку платежу. Власник векселю може продати його банку, який сплачує при цьому певну суму, що називається обліковим відсотком. Відповідно така операція називається облік векселя або дисконт. Таким чином банк перебирає на себе функцію кредитора, а при настанні строку оплати стягує борг з векселедавця;
 • – надання в заставу для отримання кредиту в комерційному банку;
 • – прискорення розрахунків і грошового обігу;
 • – контроль за використанням зобов’язань між суб’єктами господарювання;
 • – скорочення грошової і кредитної маси в обігу;
 • – стримування темпів інфляції.

Особливості вексельного обігу в Україні

Верховна Рада України 6 грудня 2012 р. прийняла Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів» №5519-VI. Відповідно до Прикінцевих та перехідних положень документ набирає чинності з 1 січня 2013 р.

Цими змінами до ПКУ передбачається створення нового фінансового інструменту – фінансового векселя, який на відміну від звичайних векселів є емісійним цінним папером і випускається в бездокументарній формі.

ПКУ доповнено п/п 14.1.176-1. Відповідно до нього фінансовий вексель – це цінний папір, що посвідчує зобов’язання банківської установи, у тому числі центральний орган виконавчої влади, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, які випускаються в бездокументарній формі з метою оформлення наявної заборгованості, у тому числі Державного бюджету України.

До фінансових векселів належать:

 • казначейський фінансовий вексель;
 • банківський фінансовий вексель.

Порядок випуску, обігу, погашення та стягнення за фінансовими векселями затверджується:

 • Національним банком України для векселів, що емітуються банківськими установами (банківський фінансовий вексель);
 • Кабінетом міністрів України для векселів, що випускаються центральним органом виконавчої влади, який здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів (казначейський фінансовий вексель).

Відмінність векселя від фінанансового

Відмінності у правовому регулюванні векселя та фінансового векселя вказують на те, що фінансовий вексель є окремим видом цінних паперів.

Вексель є цінним папером, що видається лише для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги. Отже, важливою ознакою векселя є його товарність.

А фінансовий вексель – це цінний папір, що посвідчує зобов’язання банківської установи, у тому числі центрального органу виконавчої влади. Інакше, кажучи, для емісії фінансових векселів не важливо, внаслідок чого виник грошовий борг, а важливо, що цей інструмент можуть випускати лише банки та держава.

Про різну правову природу векселя та фінансового свідчить і таке. Відповідно до ст. 5 Закону «Про обіг векселів в Україні» векселі (переказні і прості) складаються у документарній формі і не можуть бути переведені в бездокументарну форму (знерухомлені). Натомість фінансові векселі відповідно до п. 14.1.176-1 ПКУ випускаються в бездокументарній формі.

Векселеві властиві й інші переваги перед грошима. Зокрема, для учасника господарського життя мобілізація грошових коштів, як правило, пов’язана з неабиякими труднощами і необхідним часовим періодом. Вексель же може складатися у будь-який час, коли виникає потреба у забезпеченні угод. Будучи певним сурогатом готівкової оплати кредитного контракту, вексель одночасно отримує купівельну здатність грошей, вартість товару і власну вартість у вигляді курсової ціни.

Вексель не тільки підносить ефективність національної економіки, а й стимулює її прибуткову участь у міжнародному поділі праці. Із трьох форм міжнародних розрахунків (платіж готівкою, авансовий платіж і платіж у кредит) найпривабливішою є вексельний розрахунок. Він не потребує переказу готівкових коштів за межі країни, прискорює і спрощує експортно-імпортні операції та виводить їх з-під надмірно жорсткого диктату банків.

Ці та інші функції векселів переконують, що без широкомасштабного впровадження вексельного обігу неможливим стає саме функціонування економіки. І всім учасникам господарського життя в Україні слід виходити з того факту, шо вексельному обігові належить виключна роль у. нормальному відтворенні будь-якої економіки: перехідної чи ринкової.

Комерційний кодекс Каліфорнії: мета, структура, окремі положення

Share