Малі та середні підприємства і венчурний капітал: Регламент про європейські фонди венчурного капіталу «EuVECA»

Повний текст: Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) №345/2013 від 17 квітня 2013 року «Про європейські фонди венчурного капіталу» (PDF)

Венчурний капітал забезпечує фінансування підприємств, які загалом є дуже малими, знаходяться на початкових стадіях свого корпоративного існування та демонструють сильний потенціал до росту та розширення. До того ж фонди венчурного капіталу забезпечують підприємства цінною професійною компетентністю та знаннями, діловими контактами, власним капіталом бренду та стратегічними рекомендаціями. Надаючи фінансування та рекомендації таким підприємствам, фонди венчурного капіталу стимулюють економічне зростання, сприяють створенню робочих місць та мобілізації капіталу, заохочують заснування та розширення інноваційних підприємств, збільшують обсяг їхніх інвестицій в проектно-дослідницьку діяльність, а також сприяють підприємництву, інноваціям та конкурентоспроможності.

Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) №345/2013 від 17 квітня 2013 року «Про європейські фонди венчурного капіталу» (далі Регламент) встановлює уніфіковані правила, застосовні до кваліфікованих фондів венчурного капіталу, і в усіх державах-членах і накладає відповідні зобов’язання на їхніх керуючих, які мають намір залучати капітал на території Союзу, використовуючи знак «EuVECA». Такі вимоги повинні забезпечити довіру інвесторів, які мають намір інвестувати у фонди венчурного капіталу.

Метою цього Регламенту є сприяння розвитку та інноваціям малих та середніх підприємств (МСП) у Європейському Союзі.

З метою чіткого опису установ колективного інвестування, що їх повинен охоплювати цей Регламент, та для зосередження на наданні капіталу малим підприємствам на початкових стадіях їхнього корпоративного існування, кваліфікованими фондами венчурного капіталу вважають ті фонди, які мають намір інвестувати щонайменше 70% своїх сукупних капітальних внесків та незатребуваного зарезервованого капіталу в такі підприємства. Кваліфікованим фондам венчурного капіталу дозволяється інвестувати не більше 30% своїх сукупних капітальних внесків та незатребуваного зарезервованого капіталу в активи, які не є кваліфікованими інвестиціями. Отже, оскільки поріг некваліфікованих інвестицій завжди повинен становити не більше 30% від сукупних капітальних внесків та незатребуваного зарезервованого капіталу, то поріг у 70% повинен бути зарезервований для кваліфікованих інвестицій протягом існування кваліфікованого фонду венчурного капіталу. Обидва пороги повинні розраховуватися на основі сум коштів, які можуть бути інвестовані, за вирахуванням всіх пов’язаних витрат і запасів готівки та грошових еквівалентів. Цей Регламент докладно визначає деталі, необхідні для розраховування порогів.

Кваліфікований фонд венчурного капіталу повинен, насамперед, бути заснований у межах Союзу, щоб отримати право використовувати знак «EuVECA» на умовах, встановлених цим Регламентом.

Кваліфіковані інвестиції повинні бути у формі пайових чи квазіпайових інструментів. Квазіпайові інструменти складають тип фінансового інструменту, що є поєднанням власного капіталу та боргових зобов’язань, при цьому окупність такого інструменту пов’язана з прибутком або збитком кваліфікованого портфельного підприємства, а відшкодування такого інструменту у випадку дефолту не забезпечене повною мірою. Такі інструменти включають різноманітні фінансові інструменти, як-от субординовані кредити, пасивну участь, синдиковані кредити, права на участь у прибутку, конвертовані облігації та облігації з варантами.

Ключовим видом діяльності фондів венчурного капіталу є забезпечення фінансування МСП через первинні інвестиції. Фонди венчурного капіталу не повинні ані брати участь у системно важливій банківській діяльності поза межами звичайних пруденційних регулятивних рамок (так званий «тіньовий банкінг»), ані діяти за стратегіями, типовими для приватного акціонерного капіталу, таких як викуп борговим фінансуванням.

Відповідно до стратегії «Європа 2020» цей Регламент має на меті сприяти інвестуванню венчурного капіталу в інноваційні МСП, зосереджені в реальному секторі економіки. Отже, кредитні установи, інвестиційні фірми, страхові підприємства, фінансові холдингові компанії та холдингові компанії змішаного типу необхідно виключити з означення кваліфікованих портфельних підприємств згідно з цим Регламентом.

З метою створення суттєвих запобіжних механізмів, що відрізнятимуть кваліфіковані фонди венчурного капіталу згідно з цим Регламентом від ширшої категорії альтернативних інвестиційних фондів, які торгують випущеними цінними паперами на вторинних ринках, необхідно встановити правила, щоб кваліфіковані фонди венчурного в першу чергу здійснювали інвестиції капіталу в інструменти, випущені без посередників.

Повний текст: Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) №345/2013 від 17 квітня 2013 року «Про європейські фонди венчурного капіталу» (PDF)

 

Пов’язані пости:

“Венчурне інвестування та особливості його розвитку в Україні”

“Суб’єкти малого і середнього підприємництва в Європейському Союзі й Україні: нормативне визначення та класифікація”

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.