Вимоги до рефератів

Статті для реферування можна взяти ТУТ

РЕФЕРАТ – КОНСПЕКТ

(оглядовий реферат)

Реферуванню підлягає ОДНА стаття кандидата юридичних наук, опублікована у науковому правовому вітчизняному журналі після 2013 року.

 Обсяг до 15 сторінок

Реферат – конспект це короткий виклад змісту наукової статті, монографії, дисертації тощо, що включає основні фактичні відомості та висновки, необхідні для початкового ознайомлення з науковим джерелом. Таким чином, складання реферату – це процес аналітико-синтетичної переробки первинних наукових джерел.

Реферат – конспект містить в узагальненому вигляді всі основні положення первинних наукових джерел на обрану тему, найважливішу аргументацію, відомості про методику дослідження і т. і.

Оглядовий реферат – конспект складається з бібліографічних описів (вихідна інформація про первинні наукові джерела) та тексту реферату (найбільш істотна, проблемна інформація наукового джерела).

Композиційно текст оглядового реферату – конспекту може складатися з вступу, основної частини і висновку.

Вступ автореферату містить обґрунтування актуальності реферування наукових джерел з обраної теми.

Основна частина складається з бібліографічних описів,обраних для реферування наукових джерел та текстів рефератів до них.

Модель основної частини.

Бібліографічний опис.  У статті  «…», вміщеній в журналі «…» № … за … рік, розглядаються питання (проблеми, шляхи, методи) … Автор статті – відомий вчений … Стаття називається (носить назву…, під заголовком…, опублікована в … ). Стаття являє собою узагальнення (виклад, опис, аналіз, огляд). У статті йдеться … (про що ?), розглядається (що?) , дається оцінка (чому?, чого?), аналіз (чого?), виклад (чого ?). Сутність проблеми зводиться… (до чого?), полягає (у чому ?).

Текст реферату.  Стаття ділиться на … частини, складається з … частин, починається (з чого?), закінчується (чим?) …).

У вступі формулюється … (що?) ( дається визначення … (чого ?))

На початку статті визначаються (викладаються ) мета (цілі , завдання) …

Далі надається загальна характеристика проблеми, дослідження, статті …

У статті автор ставить (зачіпає, висвітлює ) такі проблеми, (зупиняється (на чому ?), розглядає (що?).

В основній частині викладається (що?) , наводиться аргументація (на користь чого ? проти чого ?) , дається узагальнення (чого ?) (науковий опис (чого ?) …, формулюється авторське визначення (чого?).

У статті також порушені такі питання , як …

Автор наводить (посилається на  приклад (і) (думки, факти, цифри, дані), що підтверджують, його позицію стосовно…

У статті наводиться, дається …

Автор доходить висновку, що … (робить висновки)

У кінці статті підводяться підсумки (чого ?)

На закінчення автор стверджує, що…

На закінчення автор формулює, що…

На закінчення обґрунтовується положення про те, що … (про що ?)

Сутність вищевикладеного зводиться до (наступного) …

Висновок.

Висновок містить полеміку референта з авторами наведених наукових джерел та оцінку реферованих наукових джерел.

Вимоги, що пред’являються до реферату і слугують критеріями його оцінювання:

1 ) об’єктивність, точність викладу положень наукового джерела;

2 ) повнота (виклад всіх істотних положень наукового джерела);

3 ) використання єдиної термінології і скорочень;

4 ) проста, ясна мова;

5 ) логічна композиція реферату;

6 ) полеміка з авторами реферованих наукових джерел та оцінка наукових джерел;

7) середній обсяг реферату 12-14 аркушів друкованого тексту (А-4, шрифт times new roman, 14 кегль, полуторний інтервал);

8)  Реферування підручників і навчальних посібників забороняється.

 Додаток. Список конструкцій для реферативного огляду.

У статті під заголовком «…» , вміщеній в журналі «…» , № … за … рік , викладаються погляди (проблеми , питання) …

Пропонована увазі читачів стаття ( книга , монографія) являє собою детальне (загальне) виклад питань …

Розглянута стаття присвячена темі ( проблемі , питання… )

У статті розглядаються питання, що мають важливе значення для…

Актуальність даної проблеми, за словами автора , визначається тим , що…

Тема статті (питання, що розглядаються в статті) представляє науковий інтерес…

Основна тема статті відповідає завданням …

Вибір теми статті (дослідження) закономірний, не випадковий …

На початку статті автор дає обгрунтування актуальності теми (проблеми , питання , ідеї) …

Далі надається характеристика мети і завдань дослідження (статті) .

Розглянута стаття складається з двох (трьох) частин.

Автор дає визначення (порівняльну характеристику, огляд, аналіз) …

Далі автор зупиняється на таких проблемах, як (стосується наступних проблем , ставить питання про те , що …)…

Автор детально зупиняється на історії виникнення (зародження, появи, становлення) …

Автор викладає в хронологічній послідовності історію …

Автор докладно (коротко) описує (класифікує, характеризує ) факти …

Автор доводить справедливість (спростовує ) …

Автор наводить докази справедливості своєї точки зору.

Далі в статті наводиться цілий ряд прикладів, які доводять (ілюструють) правильність (справедливість ) …

У статті дається узагальнення … , наводяться добре аргументовані докази …, формулюються визначення…

На закінчення автор стверджує, що …

Викладені (розглянуті ) у статті питання (проблеми) становлять інтерес не тільки для … , а й для …

Треба зауважити (підкреслити ), що …

Безсумнівний інтерес представляють висновки автора про те, що …

Найбільш важливими з висновків автора видаються такі …

Це, по-перше…, по-друге…, по-третє…, і, нарешті…

Реферат відправляти на e-mail: contact@businesslaw.org.ua

Share