ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНФЕРЕНЦІЇ ДЛЯ ДРУКУ В ЕЛЕКТРОННОМУ ЗБІРНИКУ

Тези доповідей, що містять мінімальну кількість формул і графіків, обсягом не більше трьох сторінок формату А4 повинні бути надруковані у текстовому редакторі Microsoft Word. Шрифт Arial, кегель 12, міжрядковий інтервал – 1.15, поля з усіх боків – 20 мм.

Праворуч – прізвище та ініціали автора напівжирним курсивом, 9 кегель. Нижче курсивом, 9 кегель, через один інтервал – назву спеціальності, курс, повну назву навчального закладу. Нижче курсивом, 9 кегель, через один інтервал – науковий ступінь, звання та прізвище та ініціали наукового керівника. Нижче, через два інтервали – Назву доповіді друкувати великими жирними літерами, 12 кегель, симетрично до тексту.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ НАЗВИ ТЕЗ ДОПОВІДІ:

Барсук М.В.

«Фінанси, банківська справа та страхування», 4 курс

ДВНЗ «Київський національний економічний

університет імені Вадима Гетьмана»

Науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри фінансів Котіна Г.М.

ФІСКАЛЬНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: ОСОБЛИВОСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ

Текст тез …

Література:

1.

2….

Image from Gyazo

Формули розташовувати по центру, нумерацію здійснювати по правому краю. При наборі формул використовувати вбудований у MS Word редактор формул. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об’єкт. Рукопис тез доповіді повинен бути ретельно відредагований.

Рецензія наукового керівника на тези є обов’язковою!

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

Структура тез:

  1. Вступ (визначення проблеми, мети та актуальність результатів проектного дослідження (0,5 сторінки).
  2. Методи дослідження (1 абзац)
  3. Огляд фахової літератури (2 абзаци)
  4. Результати дослідження (1 сторінка)
  5. Висновки і пропозиції (2 абзаци)

Вимоги до змісту тез:

  • Чітко сформульована і обґрунтована проблема дослідження.
  • Проблема розглянута всебічно з урахуванням переваг, недоліків і протиріч.
  • Виявлені і розкриті позитивні зрушення, досягнення економічної науки і практики за проблематикою, що досліджується.
  • Особиста позиція автора та його пропозиції підтверджені вагомими аргументами, що випливають із проведеного ним аналізу.
  • Посилання на «світовий досвід» має бути конкретним, із зазначенням країни або групи країн і періоду часу застосування відповідного досвіду, а також виявлена реальна можливість його застосування в Україні
Share