Законодавче забезпечення права на підприємництво в Україні

Володимир Мачуський

Інтеграція України в Європейський і світовий економічний простір обумовлює актуальність з’ясування стану законодавчого забезпечення права на підприємництво в Україні.

Право на здійснення підприємницької діяльності гарантується Конституцією України [1] (далі Конституція). Так в ст. 42 Конституції  зазначено, що кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

Беручи до уваги ту обставину, що конституційні права гарантуються і не можуть бути скасовані (ст. 22 Конституції) [1], видається можливим стверджувати про неможливість заборони конституційного права на підприємницьку діяльність будь-яким нормативно-правовим актом, оскільки норми Конституції мають в Україні найвищу юридичну силу.

Конституційна гарантія права на підприємницьку діяльність реалізується через положення ст. 35 і  ст. 50 Цивільного кодексу України [2], – фізична особа, яка досягла 16-річного віку, за наявності письмової згоди батьків, має право на здійснення підприємницької діяльності.

Таким чином, вказані  положення Конституції і Цивільного кодексу України гарантують кожній фізичній особі з повною дієздатністю право на здійснення підприємницької діяльності в Україні.

Крім того, в контексті права на здійснення підприємницької діяльності в Україні іноземцями, необхідно зауважити, що іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, – за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України (ст. 26 Конституції) [1].

Разом з тим, аналіз формули “кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом” дає підстави дійти висновку про можливість заборони лише певного виду підприємницької діяльності, або, іншими словами, визначати сферу суспільних відносин в яких підприємницька діяльність, як вид соціально-значущої діяльності, не допускається чи обмежується.

Так в ст. 43 Господарського Кодексу України [3] вказано, що підприємці мають право без обмежень самостійно здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яку не заборонено законом. А в діючій ст. 4 не діючого Закону України “Про підприємництво” [4] наводяться обмеження у здійсненні підприємницької діяльності.

Водночас, стосовно окремих категорій фізичних осіб законом може бути встановлено обмеження (але не заборона) у здійсненні підприємницької діяльності. Так, в положеннях ст. 42 Конституції України [1] зазначено, що підприємницька діяльність депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування обмежується законом.

На разі має місце обмеження права на підприємництво визначеному Конституцією колу осіб у випадках передбачених законом.

Такий вичерпний перелік осіб, підприємницька діяльність яких обмежується законом, складають депутати, посадові і службові особи органів державної влади і місцевого самоврядування.

Таким чином, враховуючи зміст наведених нормативно-правових актів, видається можливим дійти таких висновків:

1) право на здійснення підприємницької діяльності є конституційним правом кожної дієздатної фізичної особи в Україні;

2) право фізичної особи на підприємництво не може бути заборонено, а може бути лише обмежене певному коло осіб у випадках встановлених законом;

3) вичерпний перелік осіб, підприємницька діяльність яких обмежується законом, складають депутати, посадові і службові особи органів державної влади і місцевого самоврядування;

4) іноземці мають право на здійснення підприємницької діяльності в Україні на рівні з громадянами України;

5) забороні можуть підлягають конкретні види підприємницької діяльності, але не саме право на підприємництво.

 Оригінал

Список використаних джерел:

  1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Офіційний сайт ВРУ. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
  2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV // Офіційний сайт ВРУ. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakonrada.gov.ua/laws/show/435-15
  3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV // Офіційний сайт ВРУ. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15
  4. Про підприємництво : закон України від 07.02.1991 № 698-XII // Офіційний сайт ВРУ. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/698-12
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.