Зміст дисципліни за темами

Тема 1. Загально-правові засади  діяльності підприємства. 

Поняття господарської діяльності. Види господарської  діяльності. Поняття та ознаки підприємництва. Учасники відносин у сфері господарювання. Підприємство як суб’єкт господарювання.

Підприємництво і непідприємницька господарська діяльність. Загальні принципи господарювання. Нормативне-правове регулювання господарської діяльності. Загальні гарантії прав підприємців. Відповідальність суб’єктів підприємництва. Фіктивне підприємництво. Діяльність іноземних підприємців в Україні.

Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності. Порядок державної реєстрації суб’єктів підприємництва. Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Порядок ліцензування господарської діяльності. Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.

Обмеження монополізму та захист суб’єктів господарювання від недобросовісної конкуренції.

 Тема 2. Суб’єкти господарювання. 

Поняття суб’єкта господарювання. Види суб’єктів господарювання. Фізична особа – підприємець. Господарські організації – юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України. Державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до Господарського кодексу України. Поняття юридичної особи. Види юридичних осіб.  Філії і представництва юридичної особи. Створення юридичної особи. Вимоги до установчих документів юридичної особи. Ліквідація юридичної особи. Підприємство як організаційна форма господарювання. Види та організаційні форми підприємств. Об’єднання підприємств.  Поняття господарського товариства. Види господарських товариств. Порядок створення господарського товариства. Правовий статус акціонерного товариства. Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю.

 Тема 3. Майнова основа господарювання.

Правовий режим майна суб’єктів господарювання. Право власності як основне речове право у сфері господарювання. Зміст права власності. Здійснення права власності. Непорушність права власності. Державна реєстрація речових прав. Правовий статус Державної служби інтелектуальної власності України.

Право власності Українського народу. Право приватної власності. Право державної власності. Право комунальної власності. Поняття і види права спільної власності. Майно у сфері господарювання. Джерела формування майна суб’єктів господарювання.  Право інтелектуальної власності. Об’єкти права інтелектуальної власності. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування. Право інтелектуальної власності на торговельну марку. Корпоративні права. Організаційно-установчі права власника. Право господарського відання. Право оперативного управління.

Набуття та припинення права власності. Набувальна давність.  Речові права на чуже майно. Захист права власності.

 Тема. 4. Договори в сфері діяльності підприємств.

Поняття та види правочинів. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину. Форма правочину. Вимоги до письмової форми правочину.

Поняття та види договору. Зміст договору. Укладення, зміна і розірвання договору. Підстави для зміни або розірвання договору. Правові наслідки зміни або розірвання договору.

Загальний порядок укладення господарських договорів. Істотні умови господарських договорів

Попередній договір. Публічний договір. Договір приєднання. Договір купівлі-продажу. Договір підряду. Договір зберігання. Договір позички. Договір про надання послуг. Договір доручення. Договір позики. Кредитний договір.

Тема 5. Господарські зобов’язання в сфері діяльності підприємств.

Поняття зобов’язання. Сторони у зобов’язанні. Підстави виникнення зобов’язання. Види зобов’язань. Співвідношення цивільно-правових і господарських зобов’язань. Заміна кредитора і боржника у зобов’язанні.

Виконання зобов’язання. Строк виконання зобо’язання. Місце виконання зобов’язання.

Види забезпечення виконання зобов’язання.  Неустойка. Порука. Гарантія. Завдаток. Застава. Притримання.

Припинення зобов’язання.

 Тема 6. Відповідальність за правопорушення у сфері діяльності підприємств.

Господарсько-правова відповідальність учасників господарських відносин. Підстави господарсько-правової відповідальності.

Господарські санкції як правовий засіб відповідальності у сфері господарювання. Види господарських санкцій.

Відшкодування збитків у сфері господарювання. Склад та розмір відшкодування збитків. Порядок і умови відшкодування збитків. Поняття штрафних санкцій. Розмір штрафних санкцій. Порядок застосування штрафних санкцій. Оперативно-господарські санкції. Види оперативно-господарських санкцій. Поняття та види адміністративно-господарських санкцій. Відшкодування моральної шкоди.

 Тема 7Правове регулювання банкрутства підприємства.

Поняття неплатоспроможності. Поняття банкрутства. Учасники у справах про банкрутство. Суб’єкт банкрутства. Кредитори неплатоспроможних боржників.  Боржник. Арбітражний керуючий.

Заходи щодо запобігання банкрутству боржника. Провадження у справах про банкрутство. Заява про порушення справи про банкрутство. Відзив боржника. Розгляд позовних вимог кредиторів до боржника.Забезпечення вимог кредиторів.

Процедури, що застосовуються до неплатоспроможного боржника. Розпорядження майном боржника. Мирова угода. Санація (відновлення платоспроможності) боржника. Майнові активи неплатоспроможного боржника. Ліквідація банкрута. Іноземна процедура банкрутства.

 Тема 8Правове регулювання трудових відносин в сфері підприємництва.

Законодавство про працю. Колективний договір. Трудовий договір. Гарантії при укладенні, зміні та припиненні трудового договору. Порядок укладення трудового договору. Випробування при прийнятті на роботу. Дистанційна робота. Дисципліна праці.

Підстави припинення трудового договору.  Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників за певних умов.

Переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці.

Робочий час і час відпочинку.

 Тема 9. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Поняття та суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. Види зовнішньоекономічної діяльності. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій. Зовнішньоекономічні договори (контракти). Non-disclosure agreement. Memorandum of understanding. Правила Інкотермс. Митне регулювання при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Захист прав та законних інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

 Тема 10. Захист прав підприємства.

Поняття судочинства. Право на звернення до суду за захистом. Способи захисту, які застосовуються судом. Змагальність сторін. Автоматизована система документообігу суду. Право на звернення до господарського суду. Справи, підвідомчі господарським судам. Міжнародний комерційний арбітражний суд. Третейські суди. Сторони в судовому процесі. Права та обов’язки сторін. Строк вирішення спору. Прийняття рішення. Виконавче провадження. Сторони виконавчого провадження Строк здійснення виконавчого провадження.

Share