Зміст дисципліни за темами (прдсмб)

Тема 1. Загально-правові засади діяльності суб’єктів малого бізнесу.

Конституційні основи правопорядку в сфері підприємництва. Поняття та види господарської діяльності. Поняття та види господарських відносин. Поняття та ознаки підприємництва. Принципи підприємницької діяльності. Обмеження підприємницької діяльності.

Поняття та види суб’єктів підприємництва. Поняття та види юридичних осіб. Філії і представництва юридичної особи. Фізична особа як суб’єкт підприємництва. Правове регулювання діяльності іноземних суб’єктів підприємництва  в Україні.

Підприємство як суб’єкт підприємництва. Види та організаційні форми підприємств. Суб’єкти мікропідприємництва. Суб’єкти малого підприємництва. Суб’єкти великого підприємництва.

Утворення суб’єкта підприємництва. Установчі документи суб’єкта підприємництва. Державна реєстрація суб’єктів підприємництва.  Ліквідація суб’єктів підприємництва.

Нормативне-правове забезпечення діяльності суб’єктів підприємництва. Загальні гарантії прав суб’єктів підприємництва. Юридична відповідальність суб’єктів підприємництва. Фіктивна діяльність суб’єкта підприємництва.

 

Тема 2. Державне регулювання, нагляд і дозвільні процедури у сфері малого підприємництва.

Засоби державного регулювання діяльності суб’єктів малого підприємництва. Державний контроль та нагляд за діяльністю суб’єктів малого підприємництва. Законодавче забезпечення державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів малого підприємництва.

Дозвільна система у сфері діяльності суб’єктів малого підприємництва. Нормативно-правові акти, що забезпечують функціонування дозвільної системи. Перелік документів дозвільного характеру в сфері діяльності суб’єктів малого підприємництва.

Нормативно-правова база у сфері ліцензування. Порядок ліцензування діяльності суб’єктів малого підприємництва. Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.

 

Тема 3. Право власності та інші речові права у сфері малого підприємництва.

Правовий режим майна суб’єктів малого підприємництва. Джерела формування майна суб’єктів малого підприємництва. Право власності як основне речове право у сфері малого підприємництва. Зміст права власності. Здійснення права власності. Непорушність права власності. Момент переходу права власності. Набуття та припинення права власності. Набувальна давність.  Речові права на чуже майно. Захист права власності.

Цінні папери у складі майна суб’єктів малого підприємнитва. Право інтелектуальної власності. Об’єкти права інтелектуальної власності. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування. Право інтелектуальної власності на торговельну марку.

Організаційно-установчі права власника. Право господарського відання. Право оперативного управління.

Державна реєстрація речових прав. Правовий статус Державної служби інтелектуальної власності України.

 

Тема 4. Контракти у сфері діяльності суб’єктів малого бізнесу.

Поняття та види договорів. Зміст договору. Вимоги до договорів. Загальний порядок укладення договорів. Зміна і розірвання договору. Підстави для зміни або розірвання договору. Правові наслідки зміни або розірвання договору.

Поняття та підстави виникнення зобов’язань. Сторони в зобов’язанні. Виконання зобов’язань. Способи забезпечення виконання зобов’язань. Припинення зобов’язань.

Попередній договір. Публічний договір. Договір приєднання. Договір купівлі-продажу. Договір підряду. Договір зберігання. Договір позички. Договір про надання послуг. Договір про спільну діяльність. Договір доручення. Договір позики. Кредитний договір. Зовнішньоекономічний договір (контракт).

 

Тема 5. Правові засади захисту економічної конкуренції.

Законодавство України про захист від недобросовісної конкуренції. Правовий статус Антимонопольного комітету України. Обмеження монополізму та захист суб’єктів підприємництва від недобросовісної конкуренції. Антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів підприємництва. Антиконкурентні дії органів влади і місцевого самоврядування. Зловживання монопольним становищем на ринку. Концентрація суб’єктів підприємництва. Неправомірні угоди між суб’єктами підприємництва. Неправомірне використання ділової репутації суб’єкта підприємництва. Неправомірне збирання, розголошення та використання відомостей, що є комерційною таємницею. Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Відповідальність за недобросовісну конкуренцію.

 

Тема 6. Корпоративні правовідносини.

Корпоративні правовідносини: поняття та зміст. Види суб’єктів корпоративних правовідносин. Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю. Статутний капітал товариства, порядок його формування. Подружжя як засновники. Органи та посадові особи товариства з обмеженою відповідальністю. Отримання дивідендів. Зміна складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю. Вихід, виключення учасників. Прийняття нових учасників. Проблемні питання відчуження частки, спадкування частки. Правовий статус акціонерного товариства та корпоративні відносини в ньому (відносини власників, відносини управителів,). Види акціонерних товариств. Створення (емісія та державна реєстрація) акціонерного товариства. Статутний капітал товариства. Причини та наслідки збільшення/зменшення статутного капіталу. Дроблення/консолідація акцій.

 

Тема 7. Правове регулювання зовнішньоекономічної  діяльності суб’єктів малого бізнесу.

Поняття та суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. Види зовнішньоекономічної діяльності. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій. Зовнішньоекономічні договори (контракти). Non-disclosure agreement. Memorandum of understanding. Правила Інкотермс. Митне регулювання при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Захист прав та законних інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

 

Тема 8. Правові засади оподаткування діяльності суб’єктів малого бізнесу.

Податкова система України. Основні засади податкового законодавства України. Загальні засади встановлення податків і зборів. Поняття та види податків і зборів (обов‘язкових платежів). Загальнодержавні податки і збори. Місцеві податки.

Права та обов’язки платників податків.

Спеціальні податкові режими. Оподаткування доходів, з джерелом їх походження з України.  Оподаткування доходів, отриманий з джерел за межами України. Усунення подвійного оподаткування.

Ухилення від сплати податків і зборів. Відповідальність за порушення податкового законодавства.

 

Тема 9. Правове регулювання трудових відносин в сфері малого підприємництва.

Законодавство про працю. Колективний договір. Трудовий договір. Гарантії при укладенні, зміні та припиненні трудового договору. Порядок укладення трудового договору. Випробування при прийнятті на роботу. Дистанційна робота. Дисципліна праці.

Підстави припинення трудового договору.  Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників за певних умов.

Переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці.

Робочий час і час відпочинку.

 

Тема 10. Захист прав суб’єктів малого бізнесу.

Поняття судочинства. Судова система України. Право на звернення до суду за захистом. Способи захисту, які застосовуються судом. Змагальність сторін. Автоматизована система документообігу суду. Право на звернення до господарського суду. Справи, підвідомчі господарським судам. Міжнародний комерційний арбітражний суд. Третейські суди. Арбітражне застереження. Сторони в судовому процесі. Права та обов’язки сторін. Строк вирішення спору. Загальний порядок розгляду господарських спорів. Прийняття рішення. Виконавче провадження. Сторони виконавчого провадження. Строк здійснення виконавчого провадження.

 

 

Share