Зразки титульних сторінок звітів про проходження практики

Зразок титульної сторінки проміжного звіту про проходження практики

 

 

 

Загальні положення

Переддипломна виробнича практика студентів юридичного факультету є невід’ємною складовою процесу підготовки фахівців в університеті та повинна за змістом мати характер юридичної діяльності.

Програма переддипломної виробничої юридичної практики складена відповідно до навчального плану студентів освітнього ступеня «магістр» денної форми навчання спеціальності 0811 «Право», спеціалізації «Правознавство».

Базами юридичної переддипломної практики студентів юридичного факультету КНЕУ можуть бути підприємства будь-якої форми власності, міністерства, відомства, інші органи державної влади, у т. ч. правоохоронні та судові органи, органи місцевого самоврядування, науково-дослідні установи, юридичні консультації, бюро, фірми, нотаріальні та адвокатські контори тощо. Юридичний факультет співпрацює з постійно діючими базами практики на основі прямих договорів на проведення практики студентів з університетом.

Практика студентів юридичного факультету провадиться на базах, які мають відповідати вимогам вищої школи і безпосередньо вимогам освітньої програми підготовки магістрів права та програмі виробничої практики. Відповідність баз практики визначає випускова кафедра. Базою практики може бути установа, запропонована студентові кафедрою або вибрана ним самостійно за погодженням з кафедрою. Студентові відмовляють у погодженні бази практики в разі визнання її невідповідності вимогам вищої школи.

Мета і завдання практики

Організація юридичної практики студентів освітнього ступеня «магістр» денної форми навчання має на меті набуття студентами навичок практичної діяльності за юридичним фахом.

Основними завданнями переддипломної юридичної практики є:

 • закріплення знань, здобутих студентами у процесі навчання;
 • поглиблення теоретичних знань з фундаментальних, галузевих та прикладних юридичних наук, дисциплін;
 • розвиток навичок тлумачення норм чинного законодавства та застосування їх у практичних життєвих ситуаціях;
 • набуття досвіду складання та оформлення загальної ділової та професійної юридичної документації;
 • ознайомлення зі звичаями ділового обороту та правилами ділового спілкування, усталених у відповідних сферах діяльності;
 • ознайомлення з основами управлінської діяльності;
 • напрацювання досвіду самостійної роботи відповідно до кваліфікації магістра за спеціальністю «Право»;
 • збирання й опрацювання матеріалу, необхідного для виконання магістерської дипломної роботи;
 • підготовка до атестації для присвоєння кваліфікації магістра права.

Оформлення документів для проходження практики

Кожен студент індивідуально закріплюється для проходження практики за конкретною базою (підприємством, установою, організацією). Для цього студент подає письмову заяву на ім’я завідувача випускової кафедри із проханням закріпити його для проходження практики за конкретною організацією (див. Додаток 1а). Така заява подається в останній місяць другого семестру навчання.

Для закріплення за базою практики, що обрана студентом самостійно, необхідно подати на кафедру гарантійний лист (офіційний запит) від установи (підприємства) – потенційної бази практики, в якому гарантується надання можливості студентові пройти виробничу практику у визначені строки та виконувати роботу, яка відповідає юридичній спеціальності (див. Додаток 1б). Такий лист подається студентом на випускову кафедру у визначений кафедрою термін ( як правило, не пізніше 1червня).

Закріплення студентів за базами практики оформляється відповідним наказом ректора КНЕУ, в якому визначається керівник практики від кафедри (університету) – це викладач однієї з кафедр юридичного факультету.

Перед початком практики випускова кафедра організовує настановчі збори студентів, де проводиться інструктаж щодо проходження практики. Студенти одержують на випусковій кафедрі направлення на практику, її програму і щоденник. Кожен студент зобов’язаний після цього особисто з’явитися на індивідуальну консультацію до керівника практики від кафедри та погодити з ним індивідуальну програму проходження практики, режим консультацій і порядок складання звітів про практику.

За 2-3 дні до початку практики студенти повинні здати до відділу кадрів (канцелярії тощо) бази практики направлення на практику, а також (у разі потреби) – документи для оформлення перепустки та пройти інструктаж із правил техніки безпеки.

Студент особисто повинен простежити за виданням відповідною організацією наказу (розпорядження) про його зарахування для проходження практики та призначення керівника від бази практики, повідомити про це керівника практики від університету та подати йому дані про керівника від бази практики.

Основні обов’язки керівників практики та студентів

Випускова кафедра з метою належної організації проходження студентами юридичної практики здійснює такі заходи:

 • розробляє та вдосконалює програму практики;
 • організовує та визначає бази практики та в разі потреби подає заявки до відділу організаційного забезпечення навчального процесу для укладання договорів з підприємствами, установами, організаціями;
 • визначає відповідність баз практики за індивідуальними запитами організацій вимогам вищої школи;
 • одержує документацію, необхідну для проходження студентами практики;
 • формує навчально-методичне забезпечення практики студентів;
 • організовує вибір студентами баз практики і розподіл студентів за базами для проходження практики;
 • визначає керівників практики (за 1 керівником закріплюється не більше 10 студентів);
 • готує у встановленому порядку проекти наказів про направлення студентів на практику й затвердження керівників практики від кафедр юридичного факультету;
 • оформляє документацію, яка видається студентові при відрядженні його для проходження практики (списки студентів, направлення на практику, бланки щоденників тощо);
 • у разі потреби (за наявності поважних причин) забезпечує заміну баз практики;
 • забезпечує додержання регламенту практики (див. Додаток 1);
 • організовує проведення інструкційних зборів студентів (за участі представників деканату) з питань, що стосуються порядку проходження практики;
 • видає студентам необхідну документацію й організовує їх направлення на бази практики;
 • здійснює контроль своєчасним прибуттям студентів на бази практики;
 • організовує захист проміжного звіту та після закінчення практики – підсумкового звіту студентів у комісіях кафедри;
 • розглядає питання про стан організації, досвід проходження та підсумки практики студентів на засіданнях кафедри;
 • складає звіт про підсумки проходження практики студентами.

Обов’язки студента на практиці

Студент, який проходить практику, зобов’язаний:

 • до початку практики одержати від керівника практики від кафедри консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;
 • до від’їзду на базу практики узгодити з керівником від кафедри індивідуальний календарний план та графік індивідуально-консультативної роботи з ним;
 • своєчасно прибути на базу практики;
 • особисто простежити за виданням відповідною організацією наказу (розпорядження) про його зарахування для проходження практики та призначення керівника від бази практики, подати дані про керівника від бази практики керівникові від кафедри юридичного факультету;
 • вивчити і неухильно дотримуватися на базі практики правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці й техніки безпеки. Режим роботи, установлений для працівників бази практики, є обов’язковим для студентів, що проходять практику. У разі порушення трудової дисципліни і правил внутрішнього трудового розпорядку студент несе дисциплінарну відповідальність як працівник бази практики, а перед університетом – за порушення програми практики;
 • у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики та надані дорученнями і вказівками керівників практики від кафедри та від бази практики;
 • систематично вести щоденник (робочий зошит) практики та відображати в ньому основні види роботи і завдання, які виконуються. Щоденник (робочий зошит) заповнюється протягом усіх періодів практики;
 • забезпечувати заповнення документації щодо проходження практики на належному рівні та пред’являти її на вимогу керівників практики для перевірки;
 • напрацьовувати досвід практичної роботи за фахом;
 • максимально використовувати наявні можливості бази практики для здобуття професійних навичок та збору матеріалів для підготовки магістерської дипломної роботи;
 • своєчасно складати звіти про виконання програми практики та індивідуальних завдань.

Обов’язки керівника практики від кафедри

Керівник практики від кафедри зобов’язаний:

 • до початку практики проконтролювати підготовленість бази практики для прийняття студентів;
 • забезпечити проведення всіх організаційних заходів перед від’їздом студентів на практику: інструктаж щодо порядку її проходження та з техніки безпеки, надання студентам необхідних документів (направлення, програма, щоденник, календарний план тощо);
 • провести з кожним студентом індивідуальну консультацію з питань практики; надати допомогу в складанні індивідуальної програми практики; повідомити студентів про існуючу систему звітності про практику та про вимоги до оформлення звітів;
 • підтримувати постійні зв’язки з керівником практики від бази практики;
 • відвідувати студентів на базах практики; контролювати забезпечення для них нормальних умов праці й побуту, додержання студентами правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • забезпечувати належну якість проходження практики відповідно до програми практики;
 • спостерігати за професійним становленням студента під час проходження практики;
 • надавати консультації щодо добору матеріалу до написання магістерської дипломної роботи, всебічно сприяти процесу встановлення зв’язку між студентом і його науковим керівником за магістерською дипломною роботою у разі, якщо такий керівник не є членом професорсько-викладацького складу кафедри;
 • видавати необхідні рекомендації і забезпечувати виконання всіма учасниками практики своїх функцій;
 • вести облік індивідуально-консультативної роботи з кожним студентом з питань практики (у формі, встановленій кафедрою);
 • перевіряти та організовувати захист студентами проміжного звіту з практики, у складі комісії приймати підсумковий звіт;
 • подавати завідувачеві випускової кафедри письмовий звіт про результати проходження студентами практики із зауваженнями й пропозиціями щодо вдосконалення процесу її організації.

Обов’язки керівника практики від бази практики

Керівник практики призначається відповідним наказом (розпорядженням) організації, яка є базою практики, з числа досвідчених фахівців у галузі права.

Керівник від бази практики зобов’язаний:

 • здійснювати безпосереднє керівництво практикою;
 • у співпраці з керівником практики від кафедри організувати й контролювати виконання студентом індивідуальної програми і дотримання графіку проходження практики;
 • забезпечувати проведення обов’язкового інструктажу з охорони праці (загального та на робочому місці), ознайомити студента з правилами внутрішнього трудового розпорядку;
 • забезпечувати облік виходів на роботу студента-практиканта; про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку повідомляти керівника практики від кафедри або безпосереднього завідувача кафедри;
 • усіляко сприяти напрацюванню студентом досвіду практичної діяльності в ролі професійного юриста;
 • надавати допомогу студентові в доборі матеріалів правозастосовної практики для формування емпіричної частини магістерської дипломної роботи;
 • контролювати ведення студентом щоденника практики, іншої документації та складання проміжного і підсумкового звітів про проходження практики і візувати їх;
 • після закінчення практики скласти характеристику на студента, в якій відобразити рівень фахової підготовки студента, його ділові характеристики, якість підготовленого ним підсумкового звіту, а також оцінити його роботу під час практики за традиційною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

Зміст практики

Методи роботи і види завдань під час проходження практики визначаються спеціалізацією освітньої програми магістрів на юридичному факультеті КНЕУ імені Вадима Гетьмана. Програма практики включає такі обов’язкові складові:

 • вивчення організаційної структури та сфери діяльності юридичної особи – бази практики;
 • ознайомлення з формами і методами управління виробництвом і трудовим колективом на базі практики, їх аналіз з метою подальшого використання у практичній діяльності юриста;
 • ознайомлення з положенням про юридичний відділ, а також із функціональними обов’язками (посадовою інструкцією) юриста та дослідження організації робочого місця юриста в установі (організації, підприємстві);
 • вивчення системи виробничих зв’язків юриста в межах юридичного відділу, організації в цілому, взаємозв’язків зі сторонніми організаціями та державними органами;
 • ознайомлення з планом роботи юриста (юридичного відділу), процедурою його складання та затвердження, процедурою перевірки виконання та критеріями оцінювання результатів виконання;
 • вивчення досвіду службового листування юриста (юридичного відділу);
 • ознайомлення (за можливості) із засновницькими документами бази практики, колективним договором (угодою), правилами внутрішнього трудового розпорядку, нормативними наказами тощо;
 • опрацювання основних законів та підзаконних нормативно-правових актів, що стосуються сфери діяльності бази практики;
 • ознайомлення з інформаційною базою, що використовується в даній організації (бібліотекою, комп’ютерними програмами тощо), її аналіз та пропозиції щодо розвитку;
 • вивчення документів, що подаються юристові для правової оцінки, участь у підготовці висновків юридичної експертизи;
 • ознайомлення з листами, скаргами, претензіями, позовними заявами, іншими правовими документами, які готує юрист (юридичний відділ); участь у складанні таких документів;
 • ознайомлення з порядком надання юридичних консультацій різноманітного характеру для працівників бази практики; участь у підготовці матеріалів до таких консультацій;
 • набуття досвіду складання різноманітних актів та ділових документів: колективного договору, правил внутрішнього трудового розпорядку, проектів договорів, позовів і претензій та відповідей на них, наказів, розпоряджень, службових, доповідних записок, листів тощо, які готуються юристом або за його участі;
 • аналіз організації діяльності юридичної служби бази практики, розробка пропозицій щодо її вдосконалення і подання їх керівнику від бази практики.

Консультації під час практики

Під час практики її керівники від кафедри та від бази практики організовують і проводять для студентів індивідуальні консультації, надають різноманітну допомогу з фахових питань.

Керівник практики від бази практики з метою більш повного ознайомлення кожного практиканта з діяльністю бази практики, усвідомлення ним місця і ролі юриста в діяльності організації проводить для екскурсію по підрозділах організації, а також організовує необхідні консультації з відповідними фахівцями (заступником директора з правових питань, начальником відділу кадрів, юридичної служби, керівниками підрозділів тощо).

За можливості керівник від кафедри або від бази практики організовує групові екскурсії студентів на інші бази практики для оглядового ознайомлення з організацією роботи юристів, юридичних відділів у різних установах, на різноманітних підприємствах. Студентам, які відвідали кілька баз практики, рекомендується за підсумками таких екскурсій скласти порівняльні характеристики функцій і повноважень юристів у різних галузях виробництва, сферах суспільного життя, у різних організаціях тощо.

Керівник практики від кафедри надає студенту консультації з правових та організаційних питань щодо проходження практики, виконання завдань на базах практики. Порядок надання таких консультацій та іншої допомоги погоджується студентом і керівником практики від кафедри в індивідуальному порядку. Консультації можуть надаватись у години індивідуальних занять за затвердженим графіком роботи викладача кафедри.

Календарний план проходження практики

та графік індивідуально-консультативної роботи

Регламент практики студентів затверджується керівництвом університету та уточнюється кафедрою з урахуванням специфіки магістерської програми (див. Додаток 1).

Загальний календарний план проходження практики схвалюється Вченою радою КНЕУ імені Вадима Гетьмана у навчальному плані освітньої програми підготовки магістрів.

Індивідуальні календарні плани проходження практики та графіки індивідуально-консультативної роботи розробляються в перші дні практики керівниками від кафедри за участі студентів, з урахуванням особливостей бази практики, спрямованості магістерської програми, теми дипломної роботи студента та ін.

Графік індивідуально-консультативної роботи та календарний план складається для кожного студента індивідуально, він має враховувати час на збирання матеріалів для магістерської дипломної роботи та оформлення звітів про проходження практики.

Підготовка та захист звітів про проходження практики

Вимоги до звіту про проходження практики

Студент складає проміжний звіт у період проходження практики, а також загальний підсумковий звіт за результатами всього періоду практики. Конкретні дати подання проміжного та підсумкового звіту встановлюється випусковою кафедрою і доводиться до відома студентів через інформаційний стенд деканату денної форми навчання.

Проміжний звіт

Проміжний звіт складається у письмовій формі. Загальний обсяг 5-7 стандартних сторінок, виконаних за допомогою комп’ютерного набору.

Структура проміжного звіту:

 1. Титульний аркуш (див. Додаток 3а); на ньому проставляється особистий підпис керівників практики від кафедри та від бази практики. Після усного захисту на титульному аркуші виставляється оцінка (у балах) за результатами проходження відповідної частини практики.
 2. Вступ (має містити інформацію про час прибуття на базу практики, посилання на документ (наказ, розпорядження) щодо зарахування студента для проходження практики та призначення керівника від бази практики; загальну коротку інформацію про базу практики та визначене в її діяльності місце для студента).
 3. Основна частина «Зміст діяльності на базі практики» (має містити відомості про зміст виконаної студентом за звітній період роботи, одержані та виконані доручення, практичні завдання, а також надавати інформацію про хід добору та обробки матеріалу для написання магістерської дипломної роботи).
 4. Висновки щодо результатів практичної діяльності за звітний період, стану підготовки відповідних частин дипломної роботи, визначення основних проблем, що виникали під час проходження практики.

У кінці звіту, за висновками обов’язково проставляється особистий підпис студента.

Підсумковий звіт

Підсумковий звіт про проходження практики складається в письмовій формі. Підсумковий звіт складається за результатами проходження практики в цілому і тому має охоплювати інформацію про результати першого звітного періоду та загальні результати практики. Він формується з урахуванням проміжного звіту, але має бути більш розгорнутим, змістовним та інформативним. Загальний обсяг звіту становить 20-25 стандартних машинописних сторінок.

Структура підсумкового звіту:

 • Титульний аркуш (див. Додаток 3б); на титульному аркуші проставляється особистий підпис студента, підпис керівника від бази практики, який скріплюється печаткою організації (бази практики), а також підпис керівника від кафедри. Після усного захисту на титульному аркуші виставляється оцінка (у балах) за результатами проходження практики.
 • Зміст, який містить назви всіх розділів і підрозділів звіту із зазначенням сторінок, на яких вони викладені.
 • Вступ, у якому мають міститися відомості про базу практики (бази практики – у разі, якщо різні етапи практики студент проходив на різних базах практики). У цій частині звіту має бути окреслено сферу практичної діяльності, у межах якої визначались основні завдання на базі практики та зроблено їх загальний огляд.
 • Основна частина, яка відображає зміст діяльності під час проходження практики, виконані завдання, їх відповідність юридичній спеціальності, зв’язок із фаховою спеціалізацією тощо. У цій частині повинні міститися також відомості про форми і способи діяльності організації; висвітлено процес підготовки до написання магістерської дипломної роботи у взаємозв’язку з місцем проходження практики, визначено, наскільки плідно студент використав можливості конкретної бази практики для підготовки змістової частини магістерської дипломної роботи. Основна частина звіту поділяється на розділи, перелік і послідовність яких визначається змістом програми практики.
 • Висновки, де викладаються узагальнені результати проходження повного періоду практики, висновки щодо її ефективності та корисності з погляду набутих навичок та вмінь, стан підготовленості зібраних матеріалів для магістерської дипломної роботи.
 • Список використаних джерел.
 • Додатки (не є обов’язковим елементом).

Технічні вимоги до оформлення звітів

Звіти оформлюються у формі письмового документу з використанням шрифту Times New Roman, розмір кегля 14 з інтервалом 1,5; поля: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє – 20 мм; сторінки нумеруються у верхньому правому куті; на титульній сторінці номер не проставляється.

Таблиці, зразки договорів, статистичні дані, інші допоміжні матеріали, виконані на окремих листах, подаються у вигляді додатків, які розміщують в кінці звіту; сторінки додатків нумеруються виключно в межах кожного додатку.

Кожен додаток починається з нової сторінки, має містити заголовок, який оформляється за загальними правилами (починається з великої літери, розміщується у верхній частині сторінки від центру, виділяється напівжирним шрифтом). У верхньому правому куті сторінки додатка пишуть слово «Додаток» із зазначенням його номера арабськими цифрами.

Таблицям присвоюється номер послідовно у порядку їх наведення по тексту з позначенням арабськими цифрами. При перенесенні частини таблиці на іншу сторінку на ній вказують: «Продовження табл.» (із зазначенням її номера). При посиланні на таблицю у тексті вказують слово «таблиця» у скороченому вигляді та її номер (наприклад, «Табл. 1»).

Звіт погоджується з керівниками від бази практики та від кафедри. Всі матеріали звіту зшиваються в єдиний документ (швидкозшивач) та після захисту з відміткою керівника від кафедри здаються на кафедру правового регулювання економіки для зберігання.

Захист звітів про проходження практики

Проміжний звіт за відповідний період практики (за окремим графіком, визначеним кафедрою) студент здає особисто керівникові від кафедри юридичного факультету та усно захищає перед ним у визначений випусковою кафедрою час.

В передостанній тиждень закінчення загального періоду практики студент звітує про виконання програми практики та індивідуального завдання спочатку перед керівником від бази практики, а потім перед керівником практики від кафедри. Належно оформлений звіт і заповнений щоденник студент здає керівникові від бази практики, який у разі позитивної оцінки візує звіт на титульному аркуші та складає характеристику на студента котра відображається у щоденнику практики.

Далі студент подає звіт керівникові від кафедри для перевірки. У разі позитивної оцінки звіту керівник складає характеристику на студента, яка відображається у щоденнику практики, та організовує захист студентом звіту. У разі невідповідності встановленим вимогам щодо змісту та оформлення звіт повертається на доопрацювання.

Протягом останнього тижня періоду практики кафедри факультету організовують захист підсумкових звітів про практику. Захист підсумкового звіту з практики приймає комісія, призначена випусковою кафедрою з числа викладачів – керівників практики, а також викладачів наук, дисциплін освітньої програми магістерського рівня підготовки. На захист можуть запрошуватися керівники від баз практики. Звіт про проходження практики оцінюється комісією за результатами захисту.

Результати оцінювання першого етапу практики та підсумкова оцінка результатів проходження практики (за національною шкалою, 100-бальною шкалою та системою ECTS) відображаються у відповідному документі «Картка обліку результатів проходження переддипломної практики» (див. Додаток 4), який додається до підсумкового звіту.

Студент, який не виконав програму практики, отримує негативну оцінку, наслідком чого є відрахування студента з університету.

Студенту, який з поважних причин не виконав програму практики, може бути надане право проходження практики повторно.

Порядок та критерії оцінювання звітів та практики в цілому

Загальна оцінка результатів проходження практики здійснюється з урахуванням оцінки за проміжний звіт та становить сумарний підсумок оцінок за проміжний та підсумковий звіт. При оцінюванні підсумкового звіту враховується письмове оформлення звітної документації, ступінь реалізації індивідуальної програми практики, характеристики керівників від бази практики та від кафедри, додержання календарного плану та графіка індивідуально-консультативної роботи та ін.

За наявності негативної характеристики керівника з бази практики або від кафедри загальна оцінка практики не може бути позитивною.

№ з/п

Об’єкти контролю під час захисту звітів по практиці

Кількість балів

1

Оцінка проміжного звіту про практику

0 – 25 балів

2

Оцінка підсумкового звіту про практику

0 – 50 балів

3

Ведення щоденника практики

0 – 5 балів

4

Додержання календарного плану та графіка індивідуально-консультативної роботи

0 –10 балів

5

Виконання вибіркового індивідуального завдання

0 – 10 балів

 

Характеристики керівників від бази практики та від кафедри

 

Оцінювання проміжного звіту

Проміжний звіт оцінюється у межах 25 балів:

 • письмовий звіт – 0-15 балів;
 • усний захист звіту – 0-10 балів.

Критерії оцінювання проміжного звіту:

Письмовий звіт

Бали

Звіт практики оформлено з повним додержанням усіх установлених вимог; він містить всю необхідну інформацію і засвідчує, що програму відповідного етапу практики виконано повністю і на належному рівні.

15

Звіт уміщує передбачену у вимогах інформацію та засвідчує, що програму відповідного етапу практики виконано повністю і на належному рівні; але при цьому містить поодинокі незначні порушення вимог щодо його технічного оформлення; звіт,

10

Зауваження щодо оформлення звіту мають істотніший характер, однак за змістом звіт засвідчує, що програма практики переважно виконується.

5

Звіт не відповідає встановленим вимогам щодо оформлення та змісту, зокрема, у ньому не висвітлено інформацію про виконання програми відповідного етапу практики, або з нього випливає висновок, що програма не виконується, або у звіті міститься негативна характеристика, надана керівником з бази практики.

0

У разі невідповідності письмового звіту встановленим вимогам щодо змісту та оформлення (одержання 0 балів) звіт не допускається до усного захисту і повертається на доопрацювання.

Усний захист звіту

Під час усного захисту студент демонструє належні знання, вільно орієнтується у програмі відповідного етапу практики в цілому, чим підтверджує її виконання; дає впевнені правильні й аргументовані відповіді на всі запитання з програми практики

10

Під час усного захисту студент демонструє належні знання, переважно орієнтується у програмі практики, допускаючи у відповідях на запитання окремі огріхи та неточності.

5

Під час усного захисту студент не дає задовільних відповідей по суті, не орієнтується у програмі відповідного етапу практики або припускається грубих помилок, які свідчать про невиконання або неналежне виконання програми практики та (або) ставлять під сумнів самостійність виконання звіту (в такій ситуації оцінка за письмовий звіт не враховується і виставляється загальна оцінка за даний етап практики «0 балів»)

0

Оцінювання підсумковог о звіту

Підсумковий звіт оцінюється у межах 50 балів:

 • структура звіту – 0–10 балів;
 • оформлення звіту – 0–10 балів;
 • зміст звіту – 0–20 балів;
 • усний захист звіту – 0–10 балів.

Критерії оцінювання підсумкового звіту:

Структура звіту

Бали

Структура звіту складена з додержанням усіх установлених вимог і містить усі необхідні елементи

10

У цілому структура звіту побудована згідно з вимогами, однак не містить хоча б одного обов’язкового елементу

5

Побудова структури звіту не відповідає встановленим вимогам (розподілу на розділи та інші обов’язкові елементи немає, матеріал подано загальним текстом без структуризації)

0

Оформлення звіту

Звіт оформлено з додержанням усіх установлених вимог

10

У цілому звіт оформлено згідно з вимогами, але мають місце незначні відхилення від технічних вимог щодо його оформлення або окремі некоректності, які не мають істотного значення.

5

Наявні грубі порушення вимог щодо оформлення звіту або окремих його частин, текст звіту не вивірений на предмет наявності граматичних чи стилістичних помилок.

0

Зміст звіту

Звіт містить усю необхідну інформацію щодо процесу організації та результатів проходження переддипломної практики: реалізації індивідуальної програми практики та інших завдань, одержаних від керівників практики для виконання на базі практики; ефективності та корисності практики з погляду набутих навичок та вмінь, стану підготовленості зібраних матеріалів для магістерської дипломної роботи тощо; матеріали звіту охоплюють всі етапи практики. Характеристика керівника від бази практики містить високу позитивну оцінку і засвідчує, що програму практики виконано повною мірою і належним чином.

20

Звіт у цілому висвітлює необхідну інформацію, передбачену вимогами, охоплює при цьому обидва етапи практики, містить високу позитивну оцінку керівника від бази практики, однак наявні несуттєві зауваження. Зі змісту можна зробити висновок, що програму практики виконано повною мірою і належним чином.

15

Звіт свідчить про виконання програми практики в цілому, переважно охоплює необхідну інформацію, яка є дещо поверхневою, висновки не містять належної аргументації. Характеристика керівника від бази практики в цілому позитивна.

10

Програму практики виконано на задовільному рівні, її результати висвітлено у звіті, який при цьому містить певні неточності або не містить важливої інформації, або мають місце інші суттєві зауваження до змісту звіту. Характеристика керівника від бази практики в цілому позитивна.

5

Звіт не відповідає встановленим вимогам щодо змісту, не містить належної інформації про зміст, форму організації та контролю діяльності, здійснюваної під час проходження практики або окремого її етапу, містить грубі змістові помилки, або негативну характеристику керівника від бази практики, що дозволяє зробити висновок про невиконання або неналежне виконання програми переддипломної практики.

0

У разі невідповідності письмового звіту встановленим вимогам щодо його змісту та оформлення (одержання менше 15 балів) звіт не допускається до усного захисту і повертається на доопрацювання.

Усний захист звіту

Студент демонструє належні знання, вільно орієнтується у змісті поданого звіту та в програмі практики в цілому, чим підтверджує її виконання; надає правильні й аргументовані відповіді на всі запитання з програми практики.

10

Студент демонструє належні знання, переважно орієнтується у змісті поданого звіту та в програмі практики, однак у відповідях на запитання припускається окремих неточностей

5

Студент не дає задовільних відповідей по суті поставлених запитань, не орієнтується у програмі практики або в окремих її частинах, або припускається грубих помилок, що дають змогу зробити висновок про невиконання або неналежне виконання програми практики, свідчать про відсутність реальних результатів практики і набутих практичних навичок та вмінь (у такій ситуації оцінка за письмовий звіт не враховується і виставляється загальна оцінка за практику «0 балів»).

0

За наявності негативної характеристики керівника від бази практики або керівника від кафедри позитивна оцінка практики є неможливою.

У випадку, якщо студент не виконав програму практики хоча б за одним з етапів практики й одержав 0 балів за відповідний звіт, то бали, одержані за інші звіти, не враховуються, і виставляється загальна негативна оцінка за результатами проходження переддипломної практики.

Ведення щоденника практики

Критерії оцінювання

Бали

Щоденник оформлено належним чином, він містить повну інформацію про діяльність практиканта, містить позитивні характеристики керівника від бази практики та керівника від університету.

10

Щоденник у цілому містить належну інформацію, однак оформлений з порушенням установлених вимог. Характеристики керівника від бази практики та керівника від університету – у цілому позитивні.

5

Щоденник оформлений з порушенням установлених вимог, не містить передбаченої ним інформації (зокрема щодо змісту виконаних завдань). Характеристики керівника від бази практики та керівника від університету – негативні

0

У разі якщо щоденник містить негативну характеристику керівників від бази практики та/або від університету, результати оцінки за іншими об’єктами контролю не враховуються і виставляється загальна негативна оцінка за проходження практики.

Додержання календарного плану та графіка індивідуально-консультативної роботи

Критерії оцінювання

Бали

Студент чітко додержувався календарного плану проходження практики та графіка індивідуально-консультативної роботи з керівником практики від кафедри, сумлінно та вчасно виконував усі рекомендації керівника, вчасно звітував про результати проходження відповідних етапів практики.

10

Студент у цілому додержувався календарного плану проходження практики та графіка індивідуально-консультативної роботи з керівником практики від кафедри, однак допускав відступи від його рекомендацій, які вплинули на якість практики, не завжди вчасно подавав звіти про проходження практики.

5

Студент не додержувався календарного плану проходження практики та графіка індивідуально-консультативної роботи, ухилявся від консультацій керівника практики від кафедри, систематично порушував установлені терміни виконання завдань, наданих керівником, та відповідних звітів про проходження практики.

0

Виконання вибіркового індивідуального завдання

Студент має право обрати індивідуальне завдання для виконання на базі практики й одержати за результатами його виконання 5 балів. Індивідуальне завдання студент може отримати під час індивідуально-консультативної роботи зі своїм керівником практики від університету.

Підсумкова оцінка результатів

проходження переддипломної практики

Підсумкова оцінка складається із суми балів за кожним об’єктом контролю.

Підсумкова оцінка за 100-бальною системою переводиться в традиційну 4-бальну та систему ECTS за такою шкалою:

Оцінка за шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

відмінно

А

80-89

добре

В

70-79

С

66-69

задовільно

D

60-65

Е

21-59

незадовільно з можливістю повторного складання

FX

0-20

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

F

Додаток 1

РЕГЛАМЕНТ

організації переддипломної практики студентів

освітнього ступеня «магістр»

денної форми навчання спеціальності 081 «Право»

з/п

Вид роботи

Терміни

 

Розподіл студентів та закріплення їх за базами практики для проходження виробничої юридичної переддипломної практики ( формування наказу, закріплення керівників практики від кафедр юридичного факультету, підготовка направлень на практику та ін.)

травень-червень першого року навчання

 

Проведення загального інструктажу: ознайомлення студентів з Наказом про направлення на практику, Положенням про порядок проходження переддипломної практики, Регламентом проходження практики та ін.

За 7-10 днів до початку практики

 

Відрядження студентів на бази практики

Початок практики згідно з навч. планом

 

Подання студентами керівникам від кафедри повідомлень про прибуття на бази практики, початок практики та дані про керівника від бази практики

Перший тиждень практики

 

Консультування студентів керівниками практики від кафедри

За графіком кафедри та індив. планом студента

 

Перевірка баз практики керівниками від кафедри.

Систематично протягом всього періоду

 

Подання керівнику практики від кафедри письмового проміжного звіту та його захист

8-ий тиждень практики (за окремим графіком кафедри)

 

Подання керівнику практики від кафедри письмового звіту про виконання вибіркового індивідуального завдання

За індивід. планом студента

 

Подання керівнику практики від кафедри письмового підсумкового звіту

Передостанній тиждень практики

 

Захист підсумкових звітів у комісії

Останній тиждень практики (за окремим графіком, складеним кафедрою)

Додаток 2а

Зразок заяви для закріплення за базою практики

Завідувачу кафедри

правового регулювання економіки

___________________________

Студента (студентки) V курсу

денної форми навчання (група ___)

спеціальності 081 «Право»

_____________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

ЗАЯВА

Прошу прикріпити мене для проходження юридичної практики до ________________________________________________________________

(повна назва організації, в якій студент проходитиме практику, та її адреса)

Якщо база практики обрана студентом особисто за індивідуальним договором (гарантійним листом), то в заяві слід додати:

«Договір про співробітництво між ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» та_______________________ (гарантійний лист) додається.»

(назва установи)

та надати лист відповідної організації.

Дата Підпис

Додаток 2б

Зразок листа (запита) організації, в якій студент походитиме юридичну практику (якщо база практики обрана студентом самостійно)

БЛАНК ОРГАНІЗАЦІЇ

Вих. № 122/16 від 15.05.2016 р.

Ректору ДВНЗ «Київський

національний економічний

університет імені Вадима Гетьмана»

Павленку А. Ф.

Українська лізингова компанія не заперечує проти проходження студентом юридичного факультету Вашого університету Ковалем Василем Івановичем практики в нашій організації в період з 8 вересня 2016 р. по 28 грудня 2016 р.

Під час практики студентові будуть надані можливості виконувати роботу за юридичною спеціальністю.

Генеральний директор __________________ П.І.Б.

(підпис)

 

Якщо лист виконано на номерному фірмовому бланку, то печатка організації не обов’язкова.

Якщо лист виконано не на фірмовому бланку організації або ж бланк не має номера, то підпис керівника скріплюється печаткою організації.

Такий лист обов’язково реєструється у реєстрі вихідної документації і повинен мати вихідний номер та дату його видачі.

Додаток 3а

Зразок титульної сторінки проміжного звіту про проходження практики

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Кафедра правового регулювання економіки

Магістерська програма

«Правове регулювання економіки»

ПРОМІЖНИЙ ЗВІТ

про проходження юридичної практики

в ____________________________________

(повна назва організації)

з «___» ________ 201___ р. по «___» _______ 201___р.

Студента(ки) ___ групи V курсу

юридичного факультету

________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Керівник від кафедри:

______________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові, підпис)

Оцінка за проміжний звіт:

Підсумкова оцінка, у т. ч.:

За попереднім оцінюванням

За усний захист звіту

     

до 25 балів

до 15 балів

до 10 балів

 

Київ-201__

Додаток 3б

Зразок титульної сторінки підсумкового звіту про проходження практики

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Кафедра правового регулювання економіки

Освітня програма

«Правове регулювання економіки»

ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ

про проходження юридичної практики

в ____________________________________

(повна назва організації)

з «___» ________ 201__р. по «___» _______ 201__р.

Студента(ки) ___ групи V курсу

юридичного факультету

___________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Керівник від бази практики:

______________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові, підпис)

Підпис завіряється печаткою організації

Керівник від кафедри:

______________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові, підпис)

Загальна оцінка підсумкового звіту:

Підсумкова оцінка, у т.ч.:

За попереднім оцінюванням

За усний захист звіту

     

до 40 балів

до 10 балів

Київ – 201_

Додаток 4

КАРТКА

обліку результатів проходження переддипломної практики

студента(ки) ____________________________

Об’єкти контролю

Кількість балів
за результатами оцінювання

 

Проміжний звіт про проходження практики

 

до 25 балів

Підсумковий звіт про проходження практики

 

до 50 балів

Ведення щоденника практики

 

до 10 балів

Додержання календарного плану та графіка індивідуально-консультативної роботи

 

до 10 балів

Виконання вибіркового індивідуального завдання

 

до 5 балів

Підсумкова оцінка за результатами проходження практики

 

за 100-бальною шкалою

 

за шкалою ECTS

 

за традиц. шкалою

Керівник практики від кафедри: ___________ _____________________

Підпис ПІБ.

Члени комісії по захисту підсумкового звіту:

____________________ _______________________________________

Підпис. (посада, ПІБ)

____________________ _______________________________________

Підпис. (посада, ПІБ)

Share